Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:6709

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
18-09-2013
Datum publicatie
06-10-2013
Zaaknummer
2330010_E18092013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtsgebied: Personenrecht, Boek 1 BW, titel 16 Curatele

Soort procedure: Enkelvoudig, eerste aanleg

Inhoudsindicatie: Beslissing tot ondercuratelestelling. Ter zitting is gebleken dat rechthebbende door voortdurend cocaïnegebruik zijn eigen belangen niet behoorlijk waarneemt, althans zijn eigen veiligheid in gevaar brengt, althans een gevaar vormt voor de openbare orde. Uit de parlementaire geschiedenis (Parl. Gesch., Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6). p. 84-86) blijkt dat verslaving aan verdovende middelen niet onder “gewoonte van drankmisbruik” is begrepen. Nu echter voldoende is komen vast te staan dat deze verslaving aan verdovende middelen ook heeft geleid tot een geestelijke stoornis bij rechthebbende, kan het onderhavige verzoek tot ondercuratelestelling toch worden toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 2330010 OV VERZ 13-4298

beschikking d.d. 18 september 2013 op een verzoek tot ondercuratelestelling

ingediend door

1 [naam] en

2. [naam], beiden wonende te [adres]

, hierna te noemen verzoekers,

inzake:

[naam] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres],

hierna te noemen rechthebbende.

1 Het verloop van het geding

1.1

De procedure blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 6 september 2013 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:379 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

b. de op 10 september 2013 ontvangen brief van verzoeker sub 2;

c. het behandelplan van Stichting Addictioncare betreffende rechthebbende, met bijlagen;

d. het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende rechthebbende;

e. de akkoordverklaring van de hierna te noemen belanghebbende;

f. de bereidverklaring van de hierna te benoemen curator;

g. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter zitting van 10 septemer 2013 en het bij die gelegenheid gehouden verhoor van rechthebbende.

1.2

De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. rechthebbende;

2. de levensgezel van rechthebbende.

2 Het verzoek

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van rechthebbende. Geen van de belanghebbenden heeft zich tegen het verzoek verzet.

3 De beoordeling

3.1

Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting, alsmede het gehouden verhoor van rechthebbende, blijkt dat rechthebbende door voortdurend cocaïnegebruik zijn eigen belangen niet behoorlijk waarneemt, althans zijn eigen veiligheid in gevaar brengt, althans een gevaar vormt voor de openbare orde. Uit de parlementaire geschiedenis (Parl. Gesch., Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6). p. 84-86) blijkt dat verslaving aan verdovende middelen niet onder “gewoonte van drankmisbruik” is begrepen. Nu echter voldoende is komen vast te staan dat deze verslaving aan verdovende middelen ook heeft geleid tot een geestelijke stoornis bij rechthebbende, kan het onderhavige verzoek tot ondercuratelestelling toch worden toegewezen. Rechthebbende vertrekt op korte termijn naar een kliniek in Zuid-Afrika om aldaar een afkickprogramma te volgen.

3.2

De belanghebbende heeft schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen de ondercuratelestelling van rechthebbende en benoeming van de voorgestelde curator.

Deze benoeming is in overeenstemming met de uitdrukkelijke voorkeur van rechthebbende.

3.3

Aangezien de voorgestelde curator zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van haar geen bezwaren zijn gebleken, zal de kantonrechter haar in die functie benoemen.

3.4

Ingevolge artikel 1:390 BW is de curator gehouden om deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen na heden te publiceren in de Staatscourant alsmede in de twee hierna aangewezen dagbladen. Ingeval de curator daarmede nalatig is, is zij zelf gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden.

4 De beslissing

De kantonrechter:

- stelt onder curatele [naam], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Steenbergen;

- benoemt over deze tot curator[naam], adreshoudend te [adres];

- bepaalt dat de curator deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien na heden dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door de curator moet worden bekend gemaakt:

- het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en

- het dagblad "BN-De Stem" te Breda.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 september 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoek(st)er en door de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: