Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BY5698

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
14-09-2012
Datum publicatie
11-12-2012
Zaaknummer
06/009520/87
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank verlengt de termijn van de tbs van de terbeschikkinggestelde voor de tijd van twee jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Parketnummer: 06/009520/87

Ter griffie van deze rechtbank is ingediend een vordering van 30 juli 2012 van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[betrokkene],

geboren te [plaats op 1957],

thans verblijvend in FPC Veldzicht te Balkbrug,

verder te noemen betrokkene, met een termijn van twee jaar.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 25 augustus 1988, ingegaan op 13 september 1993 en laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 7 september 2011.

De vordering is door de rechtbank op de openbare terechtzitting van 31 augustus 2012 behandeld. Van deze behandeling is procesverbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

- een verlengingsadvies van 13 juli 2012 ondertekend door drs. P.J.C. Bakx, Eerste Geneeskundige, en drs. K.M. ten Brinck, Directeur Behandeling, beiden verbonden aan FPC Veldzicht te Balkbrug.

Motivering

De vordering is binnen de in artikel 509o van het Wetboek van Strafvordering vermelde termijn ingediend.

De raadsman heeft bepleit dat de TBS wordt verlengd met één jaar, zodat de voortgang van de resocialisatie van zijn cliënt volgend jaar opnieuw kan worden getoetst. Mogelijk kan volgend jaar een voorwaardelijke beëindiging worden bezien.

De officier van justitie heeft zijn vordering om de TBS met twee jaar te verlengen gehandhaafd.

Uit het verlengingsadvies en de daarop gegeven toelichting door de deskundige T.A.M. Deenen (hoofd behandeling en psycholoog verbonden aan FPC Veldzicht), komt onder meer het volgende naar voren.

In mei/juni 2011 is betrokkene onderzocht in het Pieter Baan Centrum (verder te noemen: PBC). In het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is uitgebracht heeft het PBC geadviseerd tot een zeer geleidelijk resocialisatietraject onder begeleiding, met stapsgewijze uitbreiding van verloven, een adequaat risicomanagement en een ontwikkeling van een hoog beveiligde situatie naar een gemiddelde en daarna naar een laag beveiligde situatie. Het rapport van het PBC is op 27 september 2011 in het Multidisciplinaire Overleg van FPC Veldzicht besproken. Het behandelteam heeft zich geconformeerd aan het in het rapport gegeven advies. Dit heeft geresulteerd in een verzoek om opheffing van de longstay-status, welk verzoek is toegekend. Vervolgens is het resocialisatietraject in gang gezet. Op 5 december 2011 is het resocialisatietraject van betrokkene besproken in het resocialisatieteam van FPC Veldzicht. Het voorstel van de behandelaren om betrokkene vanaf de longstay-afdeling ervaring te laten opdoen met onbegeleide verloven en hem vervolgens over te plaatsen naar resocialisatieafdeling [afdeling 1] in het kader van transmuraal verlof, werd door het resocialisatieteam een te grote stap gevonden. Volgens het resocialisatieteam dient eerst binnen de beveiligde ring te worden getoetst hoe betrokkene omgaat met verandering van behandelteam, verandering van omgeving en hoe hij functioneert op een afdeling met minder personeel en minder structuur.

Betrokkene verblijft momenteel nog op de longstay-afdeling. Op 22 februari 2012 is een machtiging ontvangen voor het gefaseerd toewerken naar onbegeleid verlof. In april 2012 is betrokkene begonnen met semi-begeleid dorpsverlof. Dit verliep goed en is na evaluatie uitgebreid naar semi-begeleid regioverlof en vervolgens naar onbegeleid dorpsverlof. De bedoeling is om betrokkene over te plaatsen naar pré-resocialisatieafdeling [afdeling 2] Voorwaarde voor overplaatsing naar [afdeling 1] is dat betrokkene onbegeleid verlof heeft. De verwachting is dat binnen afzienbare termijn aan die voorwaarde zal worden voldaan en betrokkene kan worden overgeplaatst. Als zijn verblijf op [afdeling 1] en zijn onbegeleide dorps- en regioverloven goed verlopen, kan de aanvraag transmuraal verlof ten behoeve van plaatsing op [afdeling 1] worden gedaan. Naarmate betrokkene meer ervaring met onbegeleide verloven heeft opgedaan en hij toont daarmee goed om te kunnen gaan, zich aan afspraken te houden en betrouwbaar te zijn, kan een vervolginstelling worden geïndiceerd.

Volgens de kliniek is het van belang om bij het uitbreiden van de vrijheden van betrokkene de vinger aan de pols te houden. Verwacht wordt dat het te doorlopen traject meer dan twee jaar in beslag zal nemen. Geadviseerd wordt daarom om de terbeschikkingstelling te verlengen met twee jaar.

Ten aanzien van het recidiverisico meent de kliniek dat dit bij onmiddellijke opheffing van de TBS nog onverminderd aanwezig is. Als de TBS nu zou worden beëindigd, is er geen sprake van inbedding in de maatschappij. Betrokkene zal geen woning, werk, inkomen en dagbesteding hebben, wat zal leiden tot een blootstelling aan destabiliserende factoren die hij vanuit zijn problematiek en beperkte zelfinzicht niet zal kunnen hanteren zonder professionele begeleiding. De kans op seksueel gewelddadig gedrag is dan groot.

De rechtbank is op basis van de informatie over betrokkene van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen in dit geval vereist dat de termijn van de terbeschikkingstelling - welke maatregel is opgelegd ter zake van een zedenmisdrijf met geweldscomponent dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon - moet worden verlengd met twee jaar. De rechtbank heeft begrip voor het standpunt van betrokkene dat het traject naar zijn mening te traag verloopt. De rechtbank wijst er in dit verband op dat gekozen is voor de weg van de geleidelijkheid. Aan de hand van het steeds iets uitbreiden van de verlofmogelijkheden, kan worden getoetst hoe betrokkene met zijn situatie om gaat en met problemen die hij daarbij tegenkomt. De rechtbank acht aannemelijk dat het te doorlopen traject nog zeker twee jaar zal omvatten, temeer nu met het aanvragen van verlof de nodige tijd is gemoeid. Verlenging van de TBS met één jaar ligt daarom niet in de rede.

Beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van de terbeschikkinggestelde [betrokkene] voor de tijd van twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door mr. De Jong, voorzitter, Van Valderen en Kropman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Althoff, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 september 2012.