Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX7903

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
20-09-2012
Datum publicatie
20-09-2012
Zaaknummer
132746 - KG ZA 12-251
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De paspoorten van het Olympische paard Eurocommerce London en 20 andere paarden blijven in bezit van schuldeiser Rabobank. De rechter deelt de zorg van de Rabobank dat de paarden anders buiten het bereik van schuldeisers kunnen worden gebracht. Zonder paspoorten is de kans klein dat de dieren verhandeld worden.

De failliete eigenaren van London en de paarden eisten in een kort geding dat de paspoorten werden teruggegeven. Zonder paspoorten konden de dieren niet meedoen aan wedstrijden. Ruiter Gerco Schröder won afgelopen zomer met London zilver op de Olympische Spelen.

De Rabobank legde beslag op onder andere London en 20 andere paarden omdat hun eigenaar Gevi International onderdeel is van het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce. De Rabobank eist een bedrag van ongeveer 42 miljoen euro van het bedrijf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2013/53
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 132746 / KG ZA 12-251

Vonnis in kort geding van 20 september 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEVI GORSSEL B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEVI INTERNATIONAL B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING SILEST B.V.,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SILES BEHEER B.V.,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEST BEHEER B.V.,

alle gevestigd te Gorssel,

6. [eiser onder 6],

wonende te Tubbergen,

eisers,

advocaat mr. L.M. Schelstraete te Tilburg,

tegen

de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK APELDOORN EN OMGEVING U.A.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagde,

advocaat mr. R.M. Vermaire te Utrecht.

Partijen zullen hierna Gevi Gorssel (eiseres onder 1.), Gevi International (eiseres onder 2.), Silest (eiseres onder 3.), Siles (eiseres onder 4.), Lest (eiseres onder 5.) en [eiser onder 6] (eiser onder 6.) en de Rabobank genoemd worden. Eiseressen gezamenlijk worden aangeduid als Gevi c.s.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling op 30 augustus 2012, waaruit onder meer blijkt dat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, waarvan onderdeel uitmaakt de afspraak dat indien één van de in de vaststellingsovereenkomst genoemde bonden niet wil meewerken aan het afgeven van in de vaststellingsovereenkomst vermelde verklaringen, partijen om heropening van de zaak verzoeken;

- het proces-verbaal van de voortgezette mondelinge behandeling op 12 september 2012.

2. De feiten

2.1. Gevi International heeft diverse paarden in eigendom, waarmee aan concoursen wordt deelgenomen.

2.2. Om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van de Fédération Equestre Internationale (hierna: FEI) moet voor de paarden een FEI-paspoort (hierna: (paarden)paspoort) voorhanden zijn.

2.3. [eiser onder 6] is als ruiter in dienst van Gevi International.

2.4. De Rabobank heeft tot zekerheid voor verhaal van een vordering ten bedrage van ruim EUR 42.000.000,00 op 9, 13 en 16 augustus 2012 – na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank – ten laste van eiseressen onder 1. tot en met 5. conservatoir beslag doen leggen op roerende en onroerende zaken alsmede onder derden. De Rabobank heeft onder meer beslag doen leggen op 21 paarden.

2.5. Tevens heeft de Rabobank van 20 paarden de paspoorten in beslag genomen en in gerechtelijke bewaring doen afgeven.

2.6. De Rabobank heeft ten aanzien van het paard Eurocommerce London, dat in Londen heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen, direct na afloop van deze deelname op 9 augustus 2012 in Engeland conservatoire maatregelen genomen. Bij rechterlijke uitspraak (de zogenoemde Injunction Order) is Gevi International verboden om het paard Eurocommerce London in eigendom over te dragen, zonder de opbrengst daarvan aan de advocaat van de Rabobank in bewaring te geven.

2.7. Op 9 augustus 2012 heeft Gevi International het paard Eurocommerce London in de FEI-registers overgeschreven op naam van de vennootschap Silest B.V.

3. Het geschil

3.1. Gevi c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. zal opheffen de sequestratie van de paspoorten van de paarden als vermeld in onderdeel 6 van de dagvaarding en de Rabobank zal gebieden om alle paspoorten binnen zes uur na betekening van het te wijzen vonnis aan Gevi c.s. ter hand te stellen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ineens EUR 100.000,00 voor elk niet of niet tijdig afgegeven paspoort en een dwangsom van EUR 10.000,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Rabobank in gebreke blijft aan dit gebod te voldoen;

2. de Rabobank zal veroordelen in de proceskosten, met inbegrip van de nakosten, onder de bepaling dat de Rabobank de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over deze kosten verschuldigd is, indien deze kosten niet binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis (volledig) aan Gevi c.s. zijn voldaan.

3.2. Gevi c.s. heeft aan de vordering ten grondslag gelegd dat de Rabobank door de inbewaringneming van de paardenpaspoorten onrechtmatig handelt. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de onderneming van Gevi c.s. wordt stilgelegd, aangezien het verboden is om paarden zonder paspoort te (doen) vervoeren. De in beslag genomen paarden kunnen niet worden verhandeld, waardoor een belangrijke inkomstenbron wegvalt. Verder heeft Gevi c.s. gesteld dat de paarden zonder de daarbij behorende paspoorten niet kunnen worden vervoerd en niet aan nationale en internationale concoursen kunnen deelnemen, hetgeen onder meer tot gevolg heeft dat het ritme van de paarden negatief wordt beïnvloed, waardoor niet alleen de opleiding van de paarden stagneert maar ook de waarde afneemt. Verder kan door het niet kunnen deelnemen aan concoursen geen sponsor- en prijzengeld worden vergaard.

Voorts heeft [eiser onder 6] aangevoerd dat hij ernstig nadeel ondervindt van de inbewaringneming van de paardenpaspoorten, nu zijn salaris voor een belangrijk gedeelte wordt bepaald door het prijzengeld dat op concoursen wordt behaald en hij aanzienlijke inkomsten misloopt zolang de paarden vanwege het ontbreken van de paspoorten niet op concoursen kunnen worden uitgebracht.

Tot slot heeft Gevi c.s. aangevoerd dat de Rabobank op onjuiste gronden verlof heeft gekregen voor het leggen van de beslagen en de inbewaringneming van de paspoorten en dat Gevi c.s. ten onrechte niet is gehoord op het beslagverzoek.

3.3. De Rabobank voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ter zitting heeft Gevi c.s. zich op het standpunt gesteld dat het eigendomsrecht van de paarden toebehoort aan Gevi International. De Rabobank heeft dit bestreden met een beroep op de door haar ingeroepen vernietiging op grond van artikel 3:45 BW van de overdracht van de paarden door Gevi Gorssel aan Gevi International. Aangezien de door de Rabobank ingeroepen vernietiging door Gevi c.s. wordt betwist en die vernietiging derhalve tussen partijen in geschil is, wordt – nu Gevi International pretendeert eigenaar van de paarden te zijn – er voorshands vanuit gegaan dat het eigendomsrecht van de paarden aan Gevi International toebehoort.

4.2. Nu het eigendomsrecht van de paarden toebehoort aan Gevi International en Gevi c.s. niet heeft gesteld op welke grond Gevi Gorssel, Siles, Silest en/of Lest belang hebben bij de onderhavige vordering tot afgifte van de paspoorten, zullen Gevi Gorssel, Siles en Lest niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen.

4.3. De Rabobank heeft voorts het belang van [eiser onder 6] bij de vordering betwist. Nu [eiser onder 6] echter in loondienst is bij Gevi International en onweersproken is dat zijn inkomen afhankelijk is van de resultaten die op concoursen met de betreffende paarden worden behaald, heeft [eiser onder 6] voldoende belang bij de onderhavige vordering tot afgifte van de paardenpaspoorten.

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat de paspoorten geen eigendomsbewijs zijn met betrekking tot de paarden, maar dat bij vervoer de paarden vergezeld moeten gaan van de paspoorten. Voorts staat tussen partijen vast dat de paspoorten van essentieel belang zijn om met de paarden te kunnen deelnemen aan concoursen, nu onder meer voor de keuring die op die wedstrijden plaatsvindt het paardenpaspoort moet worden getoond en daarin een aantekening wordt gemaakt. Voldoende aannemelijk is daarom dat een potentiële koper van een paard het paspoort zal willen inzien alvorens tot aankoop over te gaan en dat zonder de aanwezigheid van het paspoort een koper niet snel tot aankoop van het betreffende paard zal overgaan. Het vorenstaande brengt met zich mee dat de paarden zonder paspoort niet, althans zeer moeilijk verhandelbaar zijn. Derhalve is voldoende aannemelijk dat door de inbewaringneming van de paardenpaspoorten de kans op eigendomsoverdracht van de paarden gering is.

4.5. De Rabobank heeft aangevoerd dat zij een zwaarwegend belang heeft bij de inbewaringneming van de paardenpaspoorten omdat zij gegronde vrees heeft dat de paarden – in weerwil van de gelegde beslagen – in eigendom zullen worden overgedragen.

Vast staat dat het paard Eurocommerce London op de dag van de beslagmaatregel in de Engelse procedure in het FEI-register is overgeschreven op naam van de vennootschap Silest B.V. In de Engelse procedure heeft de heer [naam] jr. (hierna: [naam]), bestuurder van onder meer Gevi International, verklaard dat hij op het moment dat hij de tenaamstelling van het paard Eurocommerce London in het FEI-register liet wijzigen van Gevi International in Silest B.V., niet op de hoogte was van de inhoud van de Injunction Order, dat de wijziging in het register plaatsvond wegens commerciële redenen en dat hij niet de eigendomsoverdracht van het paard aan een derde had beoogd.

Hoewel de wijziging van de tenaamstelling in het FEI-register geen eigendomsoverdracht inhoudt en [naam] heeft gesteld niet op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van de Injunction Order, kan de zorg van de Rabobank dat de paarden van Gevi International buiten het bereik van schuldeisers worden gebracht als gegrond worden aangemerkt, nu [naam] onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft omtrent de reden van de wijziging van de tenaamstelling in het FEI-register. Aangezien een dergelijke motivering ontbreekt kan voorshands niet worden uitgesloten dat Gevi International tracht dan wel zal trachten paarden aan het verhaal van haar schuldeisers – waaronder de Rabobank – te onttrekken. Gelet hierop en gezien de geringe kans op eigendomsoverdracht van de paarden bij voortzetting van de bewaring van de paardenpaspoorten, kan voorshands van de Rabobank niet worden verlangd dat zij de paspoorten aan Gevi International ter hand stelt.

4.6. Verder dient het belang dat [eiser onder 6] stelt te hebben bij de opheffing van de bewaring van de paspoorten te wijken voor het belang dat de Rabobank bij voortzetting van de bewaring heeft, gelet op de omvang van haar vordering op Gevi c.s. en de hiervoor besproken gegronde vrees voor eigendomsoverdracht van de paarden aan derden in geval van opheffing van de bewaring van de paspoorten.

4.7. Aangezien de Rabobank gegronde redenen heeft om te vrezen voor verduistering van de paarden waarvan de paspoorten in bewaring zijn genomen en de Rabobank die vrees in de verzoekschriften tot het leggen van de conservatoire beslagen ook heeft gemotiveerd, kan niet worden geconcludeerd dat het horen van Gevi c.s. ten onrechte achterwege is gelaten. De stelling dat het beslag de handelsvoorraad van Gevi c.s. zou betreffen is door de Rabobank gemotiveerd betwist en door Gevi c.s. niet nader geadstrueerd. Verder heeft Gevi c.s. – gelet op het verweer van de zijde van de Rabobank – onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op grond van onjuistheden in de verzoekschriften tot het leggen van de beslagen het verlof rechtens niet had mogen worden verleend.

4.8. Gelet op het vorenstaande zal de vordering tot opheffing van de bewaring en afgifte van de paspoorten zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Gevi c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Rabobank worden begroot op:

- griffierecht EUR 575,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.391,00

4.10. Nu Gevi c.s. in het ongelijk is gesteld en ten voordele van de Rabobank een kostenveroordeling is uitgesproken, zullen de door de Rabobank gevorderde nakosten worden toegewezen als na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart Gevi Gorssel, Siles, Silest en Lest niet-ontvankelijk in hun vorderingen;

5.2. wijst de vorderingen van Gevi International en [eiser onder 6] af;

5.3. veroordeelt Gevi c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de Rabobank tot op heden begroot op EUR 1.391,00;

5.4. veroordeelt Gevi c.s. in de nakosten, aan de zijde van de Rabobank begroot op een bedrag van EUR 131,00, dan wel, indien betekening van dit vonnis plaatsvindt, een bedrag van EUR 199,00;

5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2012.