Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1313

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
12-07-2012
Datum publicatie
12-07-2012
Zaaknummer
131169 / KG ZA 12-176
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Recreatiepark in Zelhem moet aan drie eigenaren van vakantiehuisjes toegangspassen voor de slagboom van het park verstrekken. Voor de prijs van 12,50 per pas. Dat oordeelde de kort gedingrechter donderdag 12 juli.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 131169 / KG ZA 12-176

Vonnis in kort geding van 12 juli 2012

in de zaak van

1. [eiser A],

2. [eiser B],

3. [eiser C],

allen wonende te Zelhem,

eisers,

advocaat mr. M.H.M. Deppenbroek te Doetinchem,

tegen

1. de vennootschap onder firma FA RECREJANS VOF,

2. [gedaagde A],

3. [gedaagde B],

gevestigd respectievelijk wonende te Zelhem,

gedaagden,

advocaat mr. R.P. Winkel te Zwolle.

Eisers zullen hierna [eiser A], [eiser B] en [eiser C] genoemd worden. Gedaagden zullen Recrejans genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser A], [eiser B] en [eiser C]

- de pleitnota van Recrejans.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser A], [eiser B] en [eiser C] zijn allen woonachtig, althans (mede-)eigenaar van een (recreatie-)woning op eigen grond, gelegen in het recreatiepark Vossenveen te Zelhem.

2.2. In de respectievelijke aktes van levering is opgenomen dat de koper zich verbindt om zich terstond als lid van de vereniging: Vereniging vakantiebungalowpark Vossenveen op te geven en daarvan lid te blijven gedurende de periode dat hij eigenaar is van het verkochte, om zich aan alle besluiten van de vereniging genomen of nog te nemen te onderwerpen en zijn financiële verplichtingen jegens die vereniging stipt na te komen. In de aktes van levering is bepaald dat deze vereniging onder meer belast is met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, zoals het stellen van regels aangaande het onderhoud van de bungalows, alsmede het beheer en onderhoud van zaken welke meer dan één lid te treffen. In de leveringsakte hebben de betreffende kopers zich ook verbonden een overeenkomst aan te gaan met de exploitant van het vakantiebungalowpark waarvan het verkochte deel uitmaakt, met betrekking tot de door deze exploitant aan hem ten behoeve van het gebruik van de bungalow te verlenen diensten, welke diensten onder meer zullen omvatten het onderhoud van paden en plantsoenen en het toezicht op het terrein. In de akte van levering is bepaald dat de exploitant bevoegd is de hiervoor bedoelde overeenkomst niet aan te gaan met koper maar met de vereniging. Zolang gemelde vereniging bedoelde overeenkomst mede namens koper heeft gesloten wordt koper geacht aan deze verplichting te hebben voldaan, aldus de leveringsakte.

2.3. Artikel 8 lid 3 van de statuten van de Vereniging Vakantiebungalowpark Vossenveen bepaalt dat het bestuur bevoegd is tot het sluiten van overeenkomsten, waaruit voor de leden rechten of verplichtingen voortvloeien, en om ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan voor zover die overeenkomsten en verplichtingen verband houden met bepaalde in artikel 2 van die statuten. In artikel 2 is bepaald dat de vereniging tot doel heeft het behartigen van de belangen van de eigenaren en gebruikers van de bungalows, in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten met de exploitant van het bungalowpark met betrekking tot het beheer, het onderhoud en exploitatie van de bungalows en omliggende grond en van de gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder de paden.

2.4. Uit de aktes van levering blijkt dat de aan [eiser B] en [eiser C] geleverde percelen deel uitmaken van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zelhem, [kadastrale gegevens A]. In de akte waarmee het bungalow met ondergrond aan [eiser A] is geleverd staat dat het gaat om het perceel, kadastraal bekend als gemeente Zelhem, [kadastrale gegevens B].

In de aktes van levering van de bungalows met ondergrond aan [eiser B] en [eiser C] is steeds gevestigd ten laste van het pad, deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Zelhem, [kadastrale gegevens A], als lijdend erf en ten behoeve van de overgedragen registergoederen als heersend erf een erfdienstbaarheid van weg om van de openbare weg te komen naar het heersend erf en vice versa, te voet, met (motor) rijwiel of per personenauto. In de akte wordt voorts verwezen naar de akte van 26 maart 1993 waarbij ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Zelhem [kadastrale gegevens A] voor zover bestemd tot weg of recreatieterrein als heersend erf is gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en naar de openbare weg, de Ruurloseweg en vice versa, en wel ten laste van een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Zelhem [kadastrale gegevens C] als lijdend erf.

In de akte van levering van de bungalow met ondergrond aan [eiser A] staan dezelfde erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en verplichtingen vermeld als in de aktes van [eiser B] en [eiser C].

2.5. [eiser A], [eiser B] en [eiser C] kunnen alleen via het hiervoor bedoelde pad met een (personen-)auto hun bungalow bereiken.

2.6. In de akte van levering is bepaald dat de eigenaar bevoegd is één personenauto op het verkochte te parkeren.

2.7. In de periode van 1997 tot circa 2005 werd de toegang tot het park afgesloten met een slagboom. Die slagboom was aangebracht door de toenmalige beheerder van het park. Sinds 2005 functioneerde die slagboom niet meer en stond zij altijd open.

2.8. Recrejans beheert onder de naam Het Wolverswoud sinds 2006 het park. Gedaagden sub 2 en 3 zijn de vennoten van Recrejans. Recrejans is eigenaar van de wegen en de onbebouwde grond op het park.

2.9. In 2011 hebben er op het park Vossenveen en het naastgelegen bungalowpark Het Zonnetje een aantal inbraken en pogingen daartoe plaatsgevonden. Ook is tweemaal een hennepplantage ontdekt in een bungalow.

2.10. Bij brief van 22 juli 2011 heeft het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van het vakantiebungalowpark Vossenveen 1 aan de leden het voorstel voorgelegd om een slagboom aan te brengen bij de ingang van het park welke slagboom met camera's bewaakt zal worden. Voorgesteld wordt dat iedere eigenaar een elektronische toegangspasje ontvangt en daarvoor ongeveer € 100,-- borg betaalt. Het bestuur merkt daarbij op dat het hoofdbestanddeel van de noodzakelijke investering voor rekening van Recrejans komt en dat de borg mede bestemd is voor de toegangskaarten, het camerabewakingssysteem en de daarbij behorende software. Noodhulp (brandweer en ambulance) kan door in het systeem ingebouwde voorzieningen vrij het park oprijden, aldus het bestuur. Aan de leden wordt verzocht op een antwoordstrookje aan te geven of men voor of tegen plaatsing van een slagboom is.

2.11. Bij brief van 22 januari 2012 heeft het bestuur van de Vereniging Vakantiebungalowpark Vossenveen 1 Recrejans verzocht om zo spoedig mogelijk de noodzakelijke stappen in gang te zetten voor de (her-)plaatsing van de bij de ingang van het park geprojecteerde slagboominstallatie.

2.12. [eiser B] en [eiser C] hebben bij brief van 24 mei 2012 het lidmaatschap van de vereniging per direct opgezegd, onder meer omdat zij het niet eens zijn met de gang van zaken rond de nieuwe slagboominstallatie.

2.13. Bij brief van 20 april 2012 is aan de bungaloweigenaren meegedeeld:

"(…) De slagboominstallatie gaat officieel in werking vanaf 1 juni.

Vanaf 1 mei ligt er voor iedere bungalow eigenaar 1 pas klaar, welke u persoonlijk wordt uitgereikt na betaling van de waarborg € 125 en na het ondertekenen van het waarborg contract. (…) Het is en blijft een waarborg. Bij de verkoop van uw bungalow kunt u uw pas met ondertekende contract en betalingsbewijzen inleveren en krijgt u de waarborg van ons retour.

(…) Even voor de goede orde, wij beletten niemand en u blijft zoals in uw koopcontract staat recht van overpad houden om het park op te gaan. Recrejans heeft uitsluitend de oude slagboomfunctie hersteld en vraagt voor de toegangspas een waarborg. (…)

Met vriendelijke groet,

[gedaagden A en B] Handelend onder Fa. Recrejans

In overleg met de Familie [naam]"

2.14. [eiser C] en [eiser B] hebben zich op 12 juni 2012 gemeld aan de ingang van het bungalowpark. Toen hen de toegang tot het park met de auto geweigerd werd hebben zij die auto voor de slagboom laten staan en zijn te voet naar hun bungalows gegaan. Op aandrang van de door Recrejans ingeschakelde politie hebben zij later een bedrag van € 125,-- betaald voor het toegangspasje, waarna zij alsnog met de auto het park op konden rijden.

3. Het geschil

3.1. [eiser A], [eiser B] en [eiser C] vorderen samengevat - Recrejans hoofdelijk te veroordelen

I - tot afgifte aan [eiser A] van twee toegangspassen en aan [eiser B] en [eiser C] van elk één toegangspas, waarmee de slagboom op het terrein van Vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje kan worden bediend en kan worden geopend, dit tegen afgifte van een bewijs van ontvangst van die toegangspas en betaling van een waarborgsom van ten hoogste € 2,50 per toegangspas, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II - tot afgifte van een toegangspas waarmee de slagboom op het terrein van vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje kan worden bediend en kan worden geopend, dit op elke daartoe strekkende buitengerechtelijke vordering van elk der eisers, zulks tegen afgifte van een bewijs van ontvangst van die toegangspas en betaling van een waarborgsom van ten hoogste € 2,50 per toegangspas, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

III - tot nalaten van al hetgeen waardoor een aan eisers verstrekte of nog te verstrekken toegangspas niet meer dienstig is voor het doel waarvoor zo'n toegangspas is bestemd, te weten het openen van de slagboom op het terrein van Vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

IV – tot betaling van een bedrag van € 125,-- aan [eiser C] en [eiser B] ieder;

subsidiair ad I tot en met III

V - Recrejans hoofdelijk te veroordelen tot het (naar haar keuze) (doen) verwijderen van de slagboom op het terrein van Vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje of het zodanig buiten gebruik stellen van de slagboom dat deze geen belemmering meer vormt voor gebruikmaking van het recht van weg van [eiser A], [eiser B] en [eiser C] zoals omschreven in de respectievelijke aktes waarbij deze erfdienstbaarheden zijn gevestigd, totdat tussen partijen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder die slagboom in werking kan worden gesteld en de eventueel daarvoor door [eiser A], [eiser B] en [eiser C] aan Recrejans te betalen vergoeding en

subsidiair ad I

VI - Recrejans te veroordelen tot afgifte aan [eiser A], [eiser B] en [eiser C] van twee toegangspassen waarmee de slagboom op het terrein van Vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje kan worden bediend en kan worden geopend, dit tegen afgifte van een bewijs van ontvangst van die toegangspas en betaling van een waarborgsom van ten hoogste € 2,50 per toegangspas, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2. [eiser A], [eiser B] en [eiser C] baseren hun vorderingen in het licht van de vaststaande feiten op het volgende.

[eiser A] wordt door de aanwezigheid van de slagboom verhinderd gebruik te maken van haar recht van weg over het pad. Recrejans weigert om aan [eiser A] een toegangspas af te geven zolang zij niet bereid is om een voor haar bezwaarlijke overeenkomst ondertekenen en zich jegens Recrejans te verbinden tot betaling van geldbedragen waartoe zij rechtens niet gehouden kan worden.

Recrejans weigert aan [eiser C] en [eiser B] een tweede pas af te geven. [eiser C] en [eiser B] zijn getrouwd en de echtparen beschikken over twee auto's. Zij hebben afspraken met elkaar en/of met derden waardoor zij van elkaars parkeerplaats op het park gebruik kunnen maken bij afwezigheid van de ander. Doordat zij slechts over één pas beschikken, kunnen zij thans niet van die mogelijkheid gebruik maken.

Recrejans stelt aan haar bereidheid aan [eiser A], [eiser B] en [eiser C] een pasje te verstrekken voor [eiser A], [eiser B] en [eiser C] onaanvaardbare condities.

3.3. Recrejans voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Recrejans heeft als eerste verweer gevoerd dat [eiser A], [eiser B] en [eiser C] de verkeerde partij in rechte hebben betrokken. In de akte van 26 maart 1993 is aan perceel nummer 2307 als heersend erf het recht toegekend om via de percelen 2306 en 2365 als lijdend erf de openbare weg te bereiken. De percelen 2306 en 2365 behoren toe aan de eigenaren van recreatiepark Het Zonnetje, de familie [naam], aldus Recrejans.

Dit verweer houdt geen stand, nu voldoende gebleken is dat de slagboom is opgericht door Recrejans en het Recrejans is die aan het verstrekken van een toegangspas de voorwaarde van betaling en ondertekening van een overeenkomst verbindt. In het onderhavige geval wordt dan ook feitelijk door Recrejans en haar vennoten het gebruik van het recht van weg van [eiser A] belemmerd en van [eiser C] en [eiser B] beperkt. Onweersproken is dat het ook (alleen) Recrejans is die een einde aan die belemmering en beperking van het gebruik kan maken.

4.2. Recrejans heeft voorts aangevoerd dat het bestuur van de vereniging besloten heeft dat er een slagboom diende te komen en dat zij slechts de beslissingen van het bestuur uitvoert. Het bestuur is bevoegd dergelijke beslissingen namens de leden te nemen. Indien [eiser A], [eiser B] en [eiser C] het niet eens zijn met de door het bestuur genomen beslissingen, hadden zij zich tot het bestuur moeten wenden en deze dagvaarden, aldus Recrejans.

Vooropgesteld wordt dat uit de door partijen overgelegde producties blijkt dat de eigenaren van de bungalows met (de rechtsvoorganger van) Recrejans zowel rechtstreeks als via de vereniging serviceovereenkomsten hebben gesloten over de door de exploitant ten behoeve van het gebruik van de bungalows te verlenen diensten, onder meer omvattend het onderhoud van paden en plantsoenen. [eiser A], [eiser B] en [eiser C] hebben in zoverre voldaan aan deze verplichting uit de akte van levering.

Weliswaar voorzien de aktes van levering erin dat de vereniging namens de leden overeenkomsten sluit met de exploitant, in het onderhavige geval moet ervan uitgegaan worden dat de door de vereniging gesloten overeenkomst met Recrejans over de aanleg en het onderhoud van de slagboominstallatie en de bekostiging daarvan niet (mede) is gesloten namens [eiser A], [eiser B] en [eiser C]. Ter terechtzitting is immers onweersproken door [eiser A], [eiser B] en [eiser C] verklaard dat de secretaris van de vereniging hen heeft aangeraden het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, opdat zij afzonderlijk van de vereniging met Recrejans zouden kunnen onderhandelen over de toegang tot het park, waarna [eiser A], [eiser B] en [eiser C] het lidmaatschap hebben opgezegd.

Het verweer dat [eiser A], [eiser B] en [eiser C] zich tot het bestuur van de vereniging hadden moeten wenden treft daarom evenmin doel.

4.3. Recrejans heeft weersproken dat het recht van weg van [eiser A], [eiser B] en [eiser C] wordt gefrustreerd door de geplaatste slagboom. Men kan meerdere pasjes krijgen en als men geen pasje heeft, kan men via de aanwezige intercom verzoeken te worden toegelaten tot het park, aldus Recrejans.

Ook dit verweer wordt verworpen. De verklaring van [eiser A] dat ook als zij via de intercom verzoekt haar toegang tot het park te verschaffen Recrejans haar met de auto slechts tot het park wil toelaten als zij een bedrag van € 125,-- voor een toegangspas betaalt en schriftelijk akkoord gaat met de door Recrejans opgestelde Algemene Voorwaarden toegangspas Zonnetje en Vossenveen is door Recrejans niet betwist. In het geval van [eiser A] knelt de weigering haar met de auto tot het park toe te laten extra nu zij als verpleegkundige ook avond- en nachtdiensten heeft. Doordat zij geen gebruik kan maken van haar recht van weg is zij gedwongen ’s nachts haar auto buiten het park te parkeren en in het donker naar haar woning te lopen.

Dat in ieder geval [eiser A] een spoedeisend belang heeft bij een onbelemmerd gebruik van haar recht van weg is evident.

4.4. Het staat Recrejans in beginsel vrij haar bungalowpark af te sluiten, welke bevoegdheid ook bestaat als het door het park lopende pad belast is met een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de verschillende bungaloweigenaren. Maakt Recrejans echter gebruik van die bevoegdheid, dan moet zij ervoor te zorgen dat de bungaloweigenaren onbelemmerde toegang behouden tot het pad om hun recht van weg uit te oefenen. In de regel zal dit betekenen dat de eigenaar van het dienend erf de eigenaar van het heersend erf de mogelijkheid biedt zich op elk moment en zonder telkens afhankelijk te zijn van de directe medewerking van de eigenaar van het dienend erf, de toegang tot het erf te verschaffen ter uitoefening van de erfdienstbaarheid. Dit brengt met zich dat in het geval Recrejans haar terrein wenst af te sluiten met een slagboom zij aan de bungaloweigenaren de mogelijkheid moet bieden op elk moment die slagboom te kunnen openen, bijvoorbeeld door verstrekking van een toegangspas of een sleutel.

4.5. Vervolgens rijst de vraag of Recrejans aan verstrekking van een toegangspas voorwaarden mag verbinden, in die zin dat zij slechts tot afgifte van een pas gehouden is als aan haar voorwaarden van betaling van € 125,-- en schriftelijke instemming met haar Algemene Voorwaarden is voldaan.

In het geval iemand een woning koopt op een bungalowpark is daar veelal al een bestaande basisinfrastructuur aanwezig zonder welke een min of meer normale bewoning niet mogelijk is. De bungaloweigenaar maakt gebruik van die basisinfrastructuur, welke net als in een gewone wijk buiten zo’n park moet worden onderhouden en vervangen. Anders dan in een gewone woonwijk wordt dat onderhoud niet uit openbare middelen bekostigd, maar dienen de bungaloweigenaren voor de aanwezigheid en het gebruik van de basisinfrastructuur een redelijke vergoeding te betalen. Hoewel het niet gebruikelijk is een gewone wijk af te sluiten met een alleen door pashouders te openen slagboom, kan in het geval van een bungalowpark als Vossenveen een dergelijke afsluiting wel tot de gebruikelijke voorzieningen worden gerekend.

Zouden de bungaloweigenaren niet in bedoelde kosten bijdragen, dan zouden zij ongerechtvaardigd worden verrijkt ten koste van Recrejans en ten koste van de andere eigenaren die de verlangde bijdragen wel betalen en op wiens schouders de door de weigerachtige eigenaren niet betaalde bijdragen feitelijk geheel of gedeeltelijk zouden komen te rusten.

Deze procedure leent zich er niet voor vast te stellen wat een redelijke vergoeding is voor het gebruik van de slagboomvoorziening. Daarvoor is een bodemprocedure de geëigende weg.

Met [eiser A], [eiser B] en [eiser C] moet echter geoordeeld worden dat de door Recrejans berekende kosten voor een toegangspas niet in redelijke verhouding staan tot de kosten die gemoeid zijn met de aanleg en instandhouding van de slagboomvoorziening. Hoewel Recrejans zelf voor de passen een bedrag van ongeveer € 12,50 per pas betaalt, brengt zij de bungaloweigenaren een borg van € 125,-- in rekening. Voor 50 extra passen wordt aan Recrejans een bedrag van € 450,-- in rekening gebracht, terwijl Recrejans zelf voor één vervangende pas (die overigens uitsluitend in het geval van diefstal of verlies wordt verstrekt) een bedrag van € 60,-- in rekening brengt. Bij commerciële verhuur buiten Recrejans om moet voor een pas € 125,-- plus € 5,-- administratiekosten betaald worden. Onduidelijk is of het hier dan gaat om een slechts tijdelijk geactiveerde pas en of ook ten aanzien van deze passen geldt dat de waarborgsom pas terug betaald wordt als de pashouder geen eigenaar meer is van de bungalow.

Daarnaast wordt voor onderhoud en beheer een bedrag van € 2,50 per maand bij de bungaloweigenaar in rekening gebracht.

De verklaring van Recrejans dat wat zuiniger met de pas wordt omgegaan als aan verlies een flink prijskaartje hangt rechtvaardigt niet deze tarieven.

Voorts kunnen [eiser A], [eiser B] en [eiser C] gevolgd worden in hun stelling dat de door Recrejans gehanteerde Algemene Voorwaarden een onbelemmerd gebruik van hun recht op weg in de weg staan. Zo is daarin bepaald dat Recrejans de pas kan blokkeren zonder instemming van de pashouder. De bepaling in de Algemene Voorwaarden dat de bungaloweigenaar wanneer deze verschillende auto’s in zijn bezit heeft, naar keuze met steeds één daarvan het park kan oprijden valt moeilijk te verenigen met de contractsbepaling dat de pas uitsluitend gebruikt kan worden voor het motorrijtuig met het aan Recrejans doorgegeven en in het contract vermelde kentekennummer.

Het gaat niet aan om onder het dreigement hen met de auto geen toegang tot het park te verschaffen [eiser A], [eiser B] en [eiser C] betaling van (x maal) € 125,--, ondertekening van het contract en gebondenheid aan de Algemene Voorwaarden af te dwingen.

[eiser A], [eiser B] en [eiser C] behoeven een dergelijke beperking van hun recht van weg niet te accepteren en hebben derhalve een spoedeisend belang bij de door hen gevorderde voorzieningen.

4.6. Dit alles leidt tot toewijzing van de primaire vorderingen onder I, II en III, met dien verstande dat de door [eiser A], [eiser B] en [eiser C] te betalen waarborgsom gesteld zal worden op € 12,50 per toegangspas. Feiten en omstandigheden welke meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist ten aanzien van vordering IV, strekkende tot betaling van € 125,-- aan [eiser B] en [eiser C], zijn gesteld noch gebleken, zodat dit onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

4.7. Recrejans zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiser A], [eiser B] en [eiser C] gevallen en begroot op € 816,-- aan salaris advocaat en € 267,-- aan griffierecht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Recrejans hoofdelijk tot afgifte aan [eiser A] van twee toegangspassen en aan [eiser B] en [eiser C] van elk één toegangspas, waarmee de slagboom op het terrein van Vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje kan worden bediend en kan worden geopend, tegen afgifte van een bewijs van ontvangst van die toegangspas en betaling van een waarborgsom van € 12,50 per toegangspas;

5.2. veroordeelt Recrejans hoofdelijk tot afgifte van een toegangspas waarmee de slagboom op het terrein van vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje kan worden bediend en kan worden geopend, dit op elke daartoe strekkende buitengerechtelijke vordering van elk der eisers, zulks tegen afgifte van een bewijs van ontvangst van die toegangspas en betaling van een waarborgsom van € 12,50 per toegangspas;

5.3. veroordeelt Recrejans hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 250,-- aan de desbetreffende eiser voor elke keer en iedere dag dat Recrejans in strijd met het bepaalde in 5.1 dan wel 5.2. afgifte van die toegangspas weigert, zulks tot een maximum van € 2.500,-- per eiser;

5.4. gebiedt Recrejans hoofdelijk al hetgeen na te laten waardoor een aan eisers verstrekte of nog te verstrekken toegangspas niet meer dienstig is voor het doel waarvoor zo'n toegangspas is bestemd, te weten het openen van de slagboom op het terrein van Vakantiebungalowpark Vossenveen en Zonnetje;

5.5. veroordeelt Recrejans hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 250,-- aan de desbetreffende eiser voor elke keer en iedere dag dat Recrejans in strijd met dit gebod handelt, zulks tot een maximum van € 2.500,-- per eiser;

5.6. veroordeelt Recrejans hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiser A], [eiser B] en [eiser C] gevallen en begroot op

€ 1.083,--;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 12 juli 2012.