Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2012:BW5058

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
01-03-2012
Datum publicatie
07-05-2012
Zaaknummer
127261 - KG ZA 11-377
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbestedingszaak. In dit vonnis oordeelt de voorzieningentrechter dat instemming met het bestek niet een veroordeling tot staking en desgewenst herstarten van aanbesteding van landmeetkundige diensten verhindert; geen sprake van rechtsverwerking van de zijde van Fugro; zij kon eerst na bekendmaking van de beoordeling van haar inschrijving klachten over de beoordelingsmethodiek en gunnningscriteria indienen.

De voorzieningenrechter veroordeelt het Kadaster tot staking van de aanbestedingsprocedure op grond van oncontroleerbare scores aande hand van de sub-gunningscriteria.

Wetsverwijzingen
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2012/85
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 127261 / KG ZA 11-377

Vonnis in kort geding van 1 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FUGRO GEOSERVICES B.V.,

gevestigd te Leidschendam,

eiseres,

advocaat mr. R.A. Wuijster te Rotterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon DIENST VOOR HET KADASTER EN DE OPENBARE REGISTERS,

zetelend te Apeldoorn,

gedaagde,

advocaat mr. M.C. Pinto te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Fugro en het Kadaster genoemd worden.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling;

- de pleitnota van Fugro;

- de pleitnota van het Kadaster.

2. De feiten

2.1. Het Kadaster is een Europese openbare aanbestedingsprocedure gestart voor het verrichten van landmeetkundige diensten ten behoeve van het Kadaster. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met vier inschrijvers. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 2012.

2.2. Op de onderhavige aanbestedingsprocedure is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao) van toepassing verklaard.

2.3. De opdracht is nader gespecificeerd in het Bestek Europese aanbesteding Landmeetkundige diensten ten behoeve van het Kadaster (hierna: het bestek). Tevens zijn door de gemeente twee Nota’s van Inlichtingen uitgegeven, waarin antwoorden op vragen van belangstellenden zijn opgenomen.

2.4. Het bestek houdt onder meer het volgende in:

“(…) 1 Inleiding

(…)

1.2 Doelstelling

(…)

De opdracht wordt gegund op grond van het gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving.

1.3 Omschrijving van de opdracht en projectomvang

Dit aanbestedingsbestek inzake ‘landmeetkundige diensten’ bestaat uit één perceel, waarin in hoofdlijnen de volgende landmeetkundige diensten te onderscheiden zijn:

• Dienst in Uitbesteding: het uitbesteden van werkzaamheden waaronder het meten van kadastrale grenzen, het uitzetten van kavelgrenzen en – indien van toepassing – in het proces splitsingen het halen van aanwijs, meten en verwerken (totale proces).

• Dienst in Inhuur: het tijdelijk ter beschikking stellen van landmeetkundig geschoold personeel op VBO- en MBO-niveau en personeel op HBO-niveau ten behoeve van gebiedinrichtingswerkzaamheden en landmeetkundige werkzaamheden.

(…)

4 Beoordelingsprocedure

(…)

4.2 Weging gunningscriteria

Indien inschrijver in aanmerking komt voor verdere beoordeling, dan zijn onderstaande gunningscriteria van toepassing. De hoofdcriteria zijn prijs en kwaliteit. Kwaliteit is onderverdeeld in diverse subcriteria. Per (sub)criterium is aangegeven in welke mate deze meeweegt in de beoordeling.

Gunningscriteria Uitbestedingsdiensten

Nr Criterium Subcriteria Maximale score

K1 Kwaliteit Acties om boven minimale voorgeschreven kwaliteit uit te 300

stijgen en hiermee een garantie af te geven om aan de minimale

voorgeschreven kwaliteit te blijven voldoen

K2 Tijdigheid Acties om binnen de tijdigheidsnorm te blijven en hiermee een 150 garantie af te geven om aan de tijdigheidsnorm te (blijven)

voldoen

K3 Capaciteit Acties om boven de minimale capaciteit en de flexibiliteit ervan 300 uit te stijgen en hiermee een garantie af te geven om boven

minimale capaciteit uit te stijgen. Verdere actie som voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden

K4 Kennisniveau Acties om kennis te borgen, te onderhouden en uit te breiden 50 en hiermee de garantie af te geven om kennis te borgen, te

onderhouden en uit te breiden

K5 Innovatie Inzichtelijk maken van de voordelen van innovatie in relatie tot 100

de kwaliteit en/of de prijs

K6 Samenwerking Visie op samenwerking met Kadaster 50

C1 Casuïstiek Uitwerking van de casus uitbesteden (zie bijlage K&C1) 150

P1 Prijs Maximale prijs inschrijver uitbesteden 300

Gunningscriteria Inhuurdiensten

Nr Criterium Subcriteria Maximale

score

K7 Capaciteit Acties om voldoende potentiële inhuurkrachten beschikbaar 300

te hebben.

K8 Kennisniveau Acties om kennis bij potentiële inhuurkrachten te borgen, te 100 onderhouden en uit te breiden.

C2 Casuïstiek Uitwerking van de casus inhuur (zie bijlage K&C2) 50

P2 Prijs Maximale prijs inschrijver inhuur 100

Gunningscriteria algemeen

Nr Criterium Subcriteria Maximale

score

K9 Duurzaamheid Toepassen van Duurzaamheidswensen 50

Totaal 2000

4.3 Beoordeling gunningscriteria

De mate waarin inschrijver aan de wensen voldoet, wordt meegenomen in de weging om te komen tot de economisch meest voordelige inschrijving. Per onderdeel zijn punten te behalen zoals beschreven in het overzicht in paragraaf 4.2. (…)

Tenzij bij het gunningscriterium zalf anders is aangegeven beoordeeld het Kadaster K1 t/m K9 en C1 & C2 op:

1. volledigheid

2. de mate waarin procedures binnen uw organisatie zijn geborgd

3. of er financiële middelen voor ter beschikking zijn gesteld.

4. grondigheid. Diversiteit, creativiteit en praktische toepasbaarheid van procedures/oplossingen

5. consistentie binnen en tussen antwoorden

6. onvolkomenheden, een onvolkomenheid wordt gezien als een risico. Hoe hoger het Kadaster het risico inschat hoe minder punten de inschrijver ontvangt.

De te behalen score op de gunningscriteria K1 t/m K9 en C1&C2 is als volgt:

• Antwoord voldoet geheel aan de wensen van het Kadaster score: 100 procent

• Antwoord voldoet voldoende aan de wensen van het Kadaster score: 65 procent

• Antwoord voldoet gedeeltelijk aan de wensen van het Kadaster score: 35 procent

• Antwoord voldoet niet aan de wensen van het Kadaster score: 0 procent

Kwaliteit

Alle scores van K1 t/m K9 en C1&C2 worden opgeteld en de daaruit volgende score is de eindscore op het gunningscriterium kwaliteit. Innovativiteit en onderscheidend vermogen worden extra gewaardeerd per criterium met betrekking tot de kwaliteit.

(…)

6 Programma van eisen en gunningscriteria Dienst Uitbesteding

(…)

6.7 Gunningscriteria

In deze paragraaf worden de gunningscriteria verder uitgewerkt. De beoordeling van deze criteria staat beschreven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3

Nr Omschrijving eis

K1 Kadaster heeft reeds beschreven welke minimale kwaliteit vereist is (…). Middels onderstaande vraag wenst het Kadaster inzicht te krijgen in de manier waarop inschrijver kwaliteit garandeert. Daarbij wenst kadaster inzicht te krijgen in de “financiële” middelen welke inschrijver hiervoor ter beschikking stelt.

Kadaster verzoekt Inschrijver per activiteit inzichtelijk te maken (…) welke maatregelen inschrijver neemt om boven de minimale kwaliteitsnormen uit te stijgen. Inschrijver maakt daarom per activiteit, splitsingen, meten en/of verwerken van akteposten en uitzetten van grenzen in herverkavelingsprojecten, een (proces)beschrijving waarin in elk geval de volgende onderwerpen moeten terugkomen:

• welke kwaliteitscontroles worden wanneer uitgevoerd.

• hoe de werkzaamheden worden aangestuurd op basis van een organogram en benoeming van de functies.

• benoem per sleutelrol de functionaris en zijn/haar ervaring/opleiding en Kadasterkennis.

• hoe wordt continuïteit bij de sleutelrol.

K2 Voor het Kadaster is het van groot belang dat er op tijd geleverd wordt om te kunnen voldoen aan haar wettelijke plicht.

Kadaster verzoekt Inschrijver per activiteit splitsingen, meten en/of verwerken van akteposten en uitzetten van grenzen in herverkavelingsprojecten inzichtelijk te maken (…) welke maatregelen Inschrijver treft om aan de tijdigheidsnorm te voldoen.

K3 (…) Door een groot deel van haar werkzaamheden in de toekomst over te laten aan de markt heeft het Kadaster minder middelen en invloed. Het Kadaster realiseert zich dus dat zij en groot deel van de oplossing van het capaciteitsvraagstuk overlaat aan de markt en is dan ook bijzonder benieuwd hoe Inschrijver hiermee omgaat.

Beschrijf uw visie op de arbeidsmarkt (…) en de maatregelen die u treft om te borgen dat u over voldoende personele capaciteit beschikt om aan de toekomstige vraag van het Kadaster te kunnen voldoen. Onderwerpen die in uw visie minimaal aan bod dienen te komen zijn:

• beleid

• opleidingen en –budget (om medewerkers te binden)

• samenwerking (Kadaster, andere raamcontractanten)

• investeringen

• binding

• verloop en ziekteverzuim

K4 Beschrijf (…) de activiteiten die u ontplooit (gaat ontwikkelen) om specifieke Kadasterkennis te verkrijgen, op peil te houden en waar nodig uit te breiden.

Onderwerpen die in uw betoog minimaal aan bod dienen te komen zijn:

• kennisverwerven

• kennisborgen

K5 Het Kadaster hecht grote waarde aan partners die continue zoeken naar mogelijkheden voor innovatie, verbeteringen en vernieuwingen van bestaande methoden, technieken en processen die ten goede komen aan de kwaliteit en/of de efficiëntie. Hierbij staat het Kadaster niet afwijzend tegenover het participeren in dergelijke trajecten.

Beschrijf (…) op welke wijze u voordelen die voortkomen uit innovaties met het Kadaster deelt teneinde de kwaliteit te verbeteren en/of de kosten te verlagen. Beschrijf tevens hoe u zorgt dat u aangesloten blijft bij innovatieve ontwikkelingen in de markt.

K6 In aansluiting op de capaciteitsvraag is het Kadaster van mening dat samenwerking een belangrijke vereiste is om het capaciteitsvraagstuk te beantwoorden.

Beschrijf (…) uw visie op toekomstige samenwerking.

Onderwerpen die tenminste aan de orde dienen te komen zijn:

1. Hoe kunnen we leren van elkaar

2. Hoe kunnen processen worden geoptimaliseerd

3. Hoe uniformiteit (ter verbetering van processen) bij alle partijen kan worden bereikt

(…)”

2.5. Fugro is één van de inschrijvers op deze aanbestedingsprocedure.

2.6. Bij brief van 9 december 2011 heeft het Kadaster Fugro gemotiveerd medegedeeld dat zij de opdracht niet gunt aan Fugro maar aan vier andere inschrijvers. In de brief licht het Kadaster haar beslissing als volgt toe:

“(…) Het Kadaster heeft zes inschrijvingen ontvangen. Als eerste zijn de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria. Uw inschrijving bevatte geen uitsluitingsgronden. Tevens heeft u aan de minimumeisen voldaan. De inschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld op basis van de gunningscriteria. Hieronder treft u per gunningscriterium uw score aan, afgezet tegen die van de winnende inschrijvers.

Gegadigden Maximaal te Facto Geo Grontmij Geomij Ingenieursbureau Fugro

scoren Meetdienst Nederland B.V. B.V. Oranjewoud B.V. GeoServices

punten B.V.

K1 300 274 300 300 265 274

K2 150 150 150 150 133 98

K3 300 283 248 195 230 213

K4 50 50 41 50 50 50

K5 100 83 83 50 65 83

K6 50 44 28 33 33 33

K7 300 258 300 216 216 237

K8 100 100 65 83 83 83

K9 50 40 30 20 30 30

C1 150 133 141 106 124 133

C2 50 35 47 38 36 28

P1 + P2 400 309 203 312 239 224

Eindscore 2000 1759 1636 1553 1504 1484

Eindranking 1 2 3 4 5

Een samenvatting van de argumentatie voor deze beoordeling luidt als volgt:

• K1 Kwaliteit uitbestedingsdiensten: in uw omschrijving komt de borging van de continuïteit van de sleutelrollen slechts summier naar voren.

• K2 Tijdigheid uitbestedingsdiensten: in uw omschrijving komt minder concreet naar voren wat de werkwijze is in geval van calamiteiten die de levertijd in gevaar kunnen brengen.

• K3 Capaciteit uitbestedingsdiensten: in de inleiding van uw beschrijving geeft u aan een toelichting te geven van uw visie op de arbeidsmarkt. Dit komt in de uitwerking echter in mindere mate terug. Met betrekking tot het ziekteverzuim geeft u wel de cijfers, echter ontbreekt uw visie op het ziekteverzuimbeleid. Ook de samenwerking met andere raamcontractanten is summier beschreven en beperkt zich tot het hebben van contacten.

• K4 Kennisniveau uitbestedingsdiensten: uw inschrijving heeft de maximale score op dit onderdeel ontvangen.

• K5 Innovatie uitbestedingsdiensten: uw inschrijving met betrekking tot innovaties delen met het Kadaster heeft de maximale score ontvangen. In uw beschrijving over de wijze waarop u aangesloten blijft bij de innovatieve ontwikkelingen in de markt valt op dat deze voornamelijk verkregen worden via de huidige raamcontracten bij grote partijen en de bredere aansluiting op de markt in minder goed beschreven is.

• K6 samenwerking uitbestedingsdiensten: uit uw beschrijving komt minder concreet naar voren welke maatregelen er genomen worden om het lerend effect en de optimalisatie van processen te realiseren.

• K7 Capaciteit inhuurdiensten: uw uiteenzetting verwijst voornamelijk naar voorgaande hoofdstukken waarin vervolgens minder concreet wordt ingegaan op de wijze waarop u tijdig inhuurpersoneel en/of gekwalificeerd personeel verkrijgt.

• K8 Kennisniveau inhuurdiensten: u verwijst naar eerdere hoofdstukken waarin echter geen speciale aandacht is voor het verweven van HBO medewerkers tbv inhuur.

• K9 Duurzaamheid algemeen: uw inschrijving heeft de maximale score op onderdeel ‘Het nieuwe werken”, 10 punten op het onderdeel “Inzet zuinige auto’s” en 0 punten voor het onderdeel ISO 14001.

• C1 Casus uitbesteden: uw uitwerking van de casus is duidelijk. Het Kadaster hecht echter grote waarde aan de uitvoering van alle processtappen door dezelfde medewerker. In uw uitwerking worden deze processtappen opgesplitst.

• C2 Casus Inhuur: in uw uitwerking komt niet duidelijk naar voren of het uitbesteden (splitsingen) betreft of inhuur ten behoeve van verwerkingscapaciteit. Er worden elementen genoemd. bijvoorbeeld dossiervorming, die niet passen bij de uitgevraagde casus.

Op grond van bovenstaande heeft het Kadaster de in het schema vermelde punten aan uw inschrijving toegekend. Het Kadaster is voornemens de opdracht te gunnen aan Facto Geo Meetdienst BV, Grontmij Nederland B.V., Geomij B.V. en Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

(…)”

2.7. Bij brief van 19 december 2011 heeft Fugro bezwaar gemaakt tegen de uitslag van de aanbesteding en heeft zij verzocht om een gesprek met het Kadaster.

2.8. Op 21 december 2012 heeft de door Fugro aangevraagde bespreking plaatsgevonden, waarbij het Kadaster Fugro heeft gemeld dat abusievelijk het verkeerde overzicht van de behaalde scores was opgenomen in haar brief van 9 december 2012.

2.9. Bij brief van 22 december 2011 heeft het Kadaster het gecorrigeerde overzicht naar Fugro gezonden. In die brief meldt het Kadaster het volgende:

“(...) Het Kadaster heef geconstateerd dat in de brief van 9 december (...) abusievelijk het verkeerde overzicht is opgenomen. Bijgaand zend ik u het correcte overzicht. Alle overige informatie blijft onverkort van toepassing.

Gegadigden Maximaal te Facto Geo Grontmij Geomij Ingenieursbureau Fugro

scoren Meetdienst Nederland B.V. B.V. Oranjewoud B.V. GeoServices

punten B.V.

K1 300 300 300 300 300 300

K2 150 150 150 150 150 98

K3 300 300 195 195 195 195

K4 50 50 33 50 50 50

K5 100 65 65 65 65 65

K6 50 50 33 33 33 33

K7 300 300 300 195 195 195

K8 100 100 65 65 65 65

K9 50 40 30 20 30 30

C1 150 150 150 98 98 150

C2 50 33 50 33 33 33

P1 + P2 400 309 203 312 239 222

Eindscore 2000 1847 1574 1516 1453 1436

Eindranking 1 2 3 4 5

(...)”

2.10. Op 22 december 2011 heeft het Kadaster de verschillen in de beide scoringstabellen en de gehanteerde beoordelingssystematiek toegelicht.

2.11. Fugro heeft het Kadaster verzocht haar gunningsbeslissing te herzien. Het Kadaster is daartoe niet overgegaan.

3. Het geschil

3.1. Fugro vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. primair: het Kadaster zal veroordelen om de aanbestedingsprocedure te staken, gestaakt te houden en de opdracht met een nieuwe procedure die wel voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt, aan te besteden, mits het Kadaster de opdracht nog wenst te verstrekken;

2. subsidiair: het Kadaster zal veroordelen de ingediende offertes nogmaals te beoordelen op grond van de verstrekte informatie in het aanbestedingsdocument;

3. het Kadaster zal veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen een redelijke tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van Fugro, alsmede de nakosten ten bedrage van EUR 131,00 zonder betekening en EUR 199,00 met betekening van het te wijzen vonnis, met de aantekening dat als niet binnen twee weken na wijzing van het vonnis aan de proceskostenveroordeling is voldaan daarover wettelijke rente verschuldigd is;

4. een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, per dag of per dagdeel dat het Kadaster in gebreke blijft met de naleving van het te wijzen vonnis.

3.2. Het Kadaster voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Volgens vaste jurisprudentie beoogt het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de aan de aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht deelnemende ondernemingen te bevorderen en geldt het vereiste dat alle inschrijvers bij het opstellen van het in hun offertes gedane voorstel dezelfde kansen krijgen. Voor alle mededingers moeten dezelfde voorwaarden gelden. Het transparantiebeginsel strekt, in samenhang daarmee, ertoe te waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen en impliceert dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningprocedure in het aanbestedingsdocument worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat enerzijds alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om daadwerkelijk na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn. Een en ander brengt niet alleen mee dat alle aanbieders gelijk worden behandeld, maar ook dat zij in gelijke mate, mede met het oog op een goede controle achteraf, een duidelijk inzicht moeten hebben in de voorwaarden waaronder de aanbesteding plaats heeft, zoals de selectiecriteria.

Tegen deze achtergrond dient het geschil tussen partijen te worden beoordeeld.

4.2. Het Kadaster heeft ten eerste aangevoerd dat de bezwaren van Fugro tardief zijn en dat Fugro haar recht heeft verwerkt om nog te klagen over de beoordelingsmethodiek en de gunningscriteria. Dit bezwaar wordt verworpen. Fugro heeft eerst na ontvangst van de brief van

9 december 2011 de beoordeling van het Kadaster kunnen toetsen aan de beoordelingsmethodiek uit het bestek. Eerst toen is zij op de hoogte gekomen van de concrete beoordeling van haar inschrijving door het Kadaster en kon zij zich een mening vormen over of het Kadaster in haar ogen de juiste beoordelingssystematiek had gehanteerd. Dit betekent dat de stelling van het Kadaster met betrekking tot niet-tijdigheid aan de zijde van Fugro moet worden verworpen. Het instemmen met de bepalingen uit het bestek door de inschrijving van Fugro maakt dit niet anders. Een dergelijke instemming leidt er niet toe dat een inschrijver alle rechten prijsgeeft om een voor hem ongunstige gunningsbelissing op basis van door deze inschrijver onjuist geachte criteria of toepassing daarvan aan te vechten.

4.3. Fugro heeft zich op het standpunt gesteld dat het Kadaster onzorgvuldig te werk is gegaan bij de initiële beoordeling en de vaststelling van de scores en de motivering. Tevens is zij van mening dat de beoordelingssystematiek niet afdoende is beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

In paragraaf 4.2 van het bestek zijn per gunningsciterium sub(gunnings)criteria opgenomen. De (sub)gunningscriteria zijn in paragraaf 6.7 van het bestek nader uitgewerkt.

In eerste instantie heeft het Kadaster in haar brief van 9 december 2011 een onjuiste scoretabel opgenomen, waarin zij – naar eigen zeggen – ten onrechte de gemiddelde scores van de subgunningscriteria heeft vermeld als gunningscriterium, nu de “grove” schaal van de te behalen score voor de gunningscriteria zoals vermeld in paragraaf 4.3 van het bestek (mogelijke scores van 100%, 65%, 35% of 0%), eveneens diende te worden gehanteerd voor de beoordeling van de subgunningscriteria. In de brief van 22 december 2011 is per gunningscriterium de score vermeld, welke gebaseerd is op de scores van de subgunningscriteria volgens voormelde grove schaal.

Volgens het bestek worden de gunningscriteria beoordeeld met een score van 100%, 65%, 35% of 0%. De te behalen scores voor de subgunningscriteria zijn in het bestek echter niet apart genoemd. Onduidelijk is op basis van het bestek dat per subgunningscriterium voormelde grove beoordelingsschaal werd gehanteerd. Voorts ontbreken in het bestek de wegingsfactoren van de subgunningscriteria, dat wil zeggen de wijze van waardering (in punten) van die afzonderlijke criteria. Hoe de punten over de verschillende subgunningscriteria (door het Kadaster ook “aandachtspunten” genoemd) worden verdeeld is uit het bestek niet op te maken. In paragraaf 6.7 van het bestek is per gunningscriterium een nadere uitwerking opgenomen, maar de verdeling van de te behalen punten over de verschillende onderwerpen die bijvoorbeeld bij de gunningscriteria K3, K4 en K5 vermeld zijn, ontbreekt.

Gelet op het vorenstaande kan aan de hand van de toegekende punten als vermeld in de brief van 22 december 2011 in combinatie met de toelichting die het Kadaster in de brief van 9 december 2011 heeft gegeven, niet worden gecontroleerd of de subgunningscriteria op een juiste wijze zijn toegepast. Het Kadaster heeft in haar brief ook niet toegelicht hoe de beoordelingscommissie tot de toekenning van de punten is gekomen, in het bijzonder met welke puntentoekenning de inschrijving van Fugro ten aanzien van de subgunningscriteria is gewaardeerd.

Weliswaar heeft het Kadaster een zekere beoordelingsvrijheid bij de puntentoekenning, maar nu Fugro niet op de hoogte was of kon zijn van de wegingsfactoren ten aanzien van de subgunningscriteria en die wegingsfactoren, indien deze bij Fugro bij de voorbereiding van haar inschrijving bekend waren geweest, de voorbereiding hadden kunnen beïnvloeden, kan niet worden geoordeeld dat het Kadaster op objectieve en transparante wijze heeft gehandeld.

4.4. Gelet op het vorenstaande kan de gunningsbeslissing van het Kadaster niet in stand blijven en dient het Kadaster aan de hand van een aangepast bestek – met inachtneming van het vorenstaande – een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. De primaire vordering van Fugro zal derhalve worden toegewezen.

4.5. Nu het Kadaster ter zitting heeft verklaard uitvoering te zullen geven aan het te wijzen vonnis en geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat zij haar toezegging geen gestand zal doen, zal het opleggen van een dwangsom achterwege blijven.

4.6. Het Kadaster zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Fugro worden begroot op:

- dagvaarding EUR 76,31

- griffierecht 575,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.467,31

4.7. Nu het Kadaster in het ongelijk is gesteld en ten voordele van Fugro een kostenveroordeling zal worden uitgesproken, zullen ook de door Fugro gevorderde

– onweersproken – nakosten worden toegewezen als na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt het Kadaster om de aanbestedingsprocedure te staken, gestaakt te houden en de opdracht met een nieuwe procedure die voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt, aan te besteden, mits het Kadaster de opdracht nog wenst te verstrekken;

5.2. veroordeelt het Kadaster in de proceskosten, aan de zijde van Fugro tot op heden begroot op EUR 1.467,31, te vermeerderen met de wettelijke rente dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3. veroordeelt het Kadaster in de nakosten, aan de zijde van Fugro begroot op een bedrag van EUR 131,00, dan wel, indien betekening van dit vonnis plaatsvindt, een bedrag van

EUR 199,00;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2012.?