Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BR4838

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
14-07-2011
Datum publicatie
11-08-2011
Zaaknummer
121663 FA RK 11-837
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een minderjarige is geboren uit het huwelijk van X en Y op de Filipijnen. Z is haar biologische vader. Na haar geboorte zijn X en Y gescheiden. de bijzonder curator doet namens een minderjarige verzoek tot ontkenning van het vaderschap en vaststelling van het biologisch vaderschap. De rechtbank beoordeelt de situatie naar filipijnsrecht, omdat de minderjarige daar is geboren. Volgens filipijnsrecht kan alleen een echtgenoot het vaderschap ontkennen, maar de rechtbank oordeelt dat een minderjarige deze mogelijkheid ook heeft, nu een minderjarige niet wordt uitgesloten van deze rechtsgang.

Artikelen: 3 Wetboek van Burgelrijke rechtsvordering, artikel 2 Wet conflictenrecht afstamming, artikelen 164, 166, 167, 170, 173 Filippijnse Familierechtelijk wetboek (Family Code of the Philippines) verblijf

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Familie

Zaaknummer: 121663 FA RK 11-837

beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 14 juli 2011

op het verzoek van:

mr. J. Zeegers,

advocaat te Doetinchem,

verzoeker, hierna te noemen de bijzonder curator,

handelend in zijn hoedanigheid van bijzonder curator van

[minderjarige],

geboren op [2008] te [plaats] (Filipijnen),

hierna te noemen de minderjarige.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen ingekomen op 19 april 2011;

- de brief met bijlage van mr. Zeegers van 25 mei 2011;

- het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting op 16 juni 2011.

De feiten

De minderjarige is op [2008] geboren te [plaats] (Filipijnen), als dochter van [moeder] (verder te noemen de moeder) en [naam] (verder te noemen [naam]).

Het huwelijk van de moeder en de man is door een uitspraak van het 7th Judicial Region Branch Trial Court van Danao City (Fillipijnen) van [2009] ontbonden.

De moeder heeft sinds maart 2005 een affectieve relatie met de heer [vader] (verder te noemen de vader). Zij zijn op [2010] met elkaar getrouwd te Doetinchem.

Bij beschikking van deze rechtbank van 20 januari 2011 is mr. Zeegers benoemd tot bijzonder curator over de minderjarige.

Blijkens het verwantschapsonderzoek, op 18 april 2011 verricht door Verilabs Nederland B.V. te Leiden, kan op basis van de uitkomst van de uitgevoerde test worden vastgesteld dat de persoon geïdentificeerd als [vader], geboren op [1974] te Wehl met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel de biologische vader is van de minderjarige.

Het verzoek

De bijzonder curator verzoekt de rechtbank het door huwelijk ontstane vaderschap van [naam] ten opzichte van de minderjarige gegrond zal verklaren.

De bijzonder curator stelt dat [naam] niet de biologische vader is van de minderjarige, maar dat de vader haar biologische vader is.

Het verweer

[naam] is openbaar opgeroepen door een advertentie in “De Telegraaf” van 17 mei 2011. Hij is niet ter terechtzitting verschenen en heeft evenmin op andere wijze zijn standpunt aan de rechtbank kenbaar gemaakt.

De moeder en de vader hebben ter terechtzitting ingestemd met het onderhavige verzoek.

De beoordeling

rechtsmacht

Op grond van artikel 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in zaken die bij verzoekschrift moeten worden ingeleid, indien hetzij de verzoeker, hetzij een van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. Nu zowel de minderjarige, de vader als de moeder woonplaats heeft in Nederland, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe.

toepasselijk recht

Op grond van artikel 2 lid 1 Wet conflictenrecht afstamming wordt door het recht dat toepasselijk is op het bestaan van familierechtelijke betrekkingen bepaald of die betrekkingen in een gerechtelijke procedure tot gegrondverklaring van een ontkenning teniet kunnen worden gedaan.

De minderjarige is geboren te [plaats] op de Filippijnen. De geboorteakte is naar Filippijns recht opgesteld. Daarbij zijn de familierechtelijke betrekkingen van de moeder en [naam] tot de minderjarige naar Filippijns recht vastgesteld. Om die reden zal de rechtbank het onderhavige verzoek beoordelen met toepassing van Filippijns recht.

de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen

Artikel 164 van het Filippijnse Familierechtelijke Wetboek (Family Code of the Philippines) bepaalt dat tijdens het huwelijk van de ouders geboren kinderen wettige kinderen zijn.

Artikel 166 van dit wetboek bepaalt, voor zover thans van belang, dat de wettigheid van een kind kan worden aangevochten, onder meer:

- indien het voor de man lichamelijk onmogelijk was dat hij tussen 120 en 300 dagen voor de geboorte van het kind geslachtsgemeenschap met de vrouw heeft gehad, omdat de echtelieden in die mate gescheiden leefden, dat gemeenschap niet mogelijk was;

- indien de minderjarige, wetenschappelijk bewezen, niet van de man kan afstammen.

Op grond van artikel 167 van het wetboek is het voor de moeder niet mogelijk de wettigheid van het kind te ontkennen.

Artikel 170 van voormeld wetboek bepaalt de termijn waarbinnen een verzoek tot ontkenning van de wettigheid kan worden ingediend. Deze termijn is kort gezegd één jaar wanneer de echtgenoot of zijn erven in de stad of gemeente leefde(n) waar de geboorte heeft plaatsgevonden of is geregistreerd, twee jaar wanneer de echtgenoot of zijn erven elders op de Filippijnen wonen en drie jaren wanneer zij buiten de Filippijnen wonen.

Artikel 173 van de Filippijnse Family Code bepaalt dat een kind kan een verzoek tot vaststelling van zijn wettigheid kan indienen zolang hij leeft.

de overwegingen van de rechtbank

Uit de toepasselijke wettelijke bepalingen moet worden geconcludeerd dat alleen voor de echtgenoot van de moeder is geregeld dat hij de wettigheid van een kind ontkennen. De vrouw wordt nadrukkelijk uitgesloten om de wettigheid van een kind te ontkennen. Een kind kan wel een verzoek over de vaststelling van zijn wettigheid indienen, niet bepaald is dat een kind ook zijn wettigheid kan ontkennen.

De rechtbank oordeelt dat de bepalingen vanuit de Filippijnse situatie dienen te worden begrepen. Op de Filippijnen is een echtscheiding wettelijk gezien (vrijwel) onmogelijk. Vanuit die optiek heeft een kind aldaar in beginsel geen belang bij ontkenning van het vaderschap, omdat dit zou inhouden dat het kind alsdan niet wettig is en geen juridische vader meer zou hebben. Nu de mogelijkheid tot ontkenning van het vaderschap door een minderjarige, anders dan ontkenning door de moeder, niet uitdrukkelijk is uitgesloten door de wetgever en aan de minderjarige wel de mogelijkheid wordt geboden een verzoek in te dienen tot vaststelling van zijn echtelijkheid, oordeelt de rechtbank dat de Filippijnse wetgever kennelijk niet heeft bedoeld de mogelijkheid aan de minderjarige te onthouden het vaderschap van de juridische ouder te ontkennen wanneer het kind daarbij belang heeft. In Nederland is het voor een kind mogelijk het vaderschap van de niet biologische vader te ontkennen

Nu voldoende vaststaat dat [naam] niet de vader van de minderjarige is, terwijl de minderjarige thans in Nederland verblijft bij haar moeder en de vader, heeft de minderjarige voldoende belang bij ontkenning van het vaderschap van [naam]. Nu de Filippijnse wet geen gronden voor ontkenning van de wettigheid door een minderjarige vermeldt, zal de rechtbank aansluiten bij de criteria die voor een echtgenoot gelden, zoals vermeld in artikel 166 van het Filippijnse Familierechtelijke Wetboek. Voor de termijn wordt aangesloten bij artikel 173, nu de wetgever kennelijk heeft beoogd voor een kind geen termijn te stellen aan het doen van een verzoek dat betrekking heeft op de wettigheid. Gelet daarop is het verzoek tijdig gedaan.

Voorts overweegt de rechtbank dat uit het DNA-onderzoek is gebleken dat [naam] niet de biologische vader is van de minderjarige, maar de vader. Hiermee is wetenschappelijk bewezen dat de minderjarige niet van de echtgenoot kan afstammen, wat een van de gronden is voor de ontkenning van de wettigheid c.q. het vaderschap. Daarmee is ook aan de inhoudelijke eisen voldaan, zodat het verzoek zal worden toegewezen.

Nu op de Filippijnse geboorteakte reeds de naam van de vader is vermeld, behoeft geen wijziging van de akte plaats te vinden. Aangenomen wordt dat de geboorteakte zich thans leent voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand met vermelding van [vader] als vader.

De beslissing

De rechtbank:

verklaart de ontkenning van de wettigheid van [minderjarige], geboren op [2008] te [plaats] (Fillipijnen), tijdens het huwelijk van [naam], geboren op [1974] te [plaats] (Filippijnen) en [moeder], geboren op [1972] te [plaats] (Fillipijnen), gegrond;

verklaart de ontkenning van het (door het huwelijk ontstane) vaderschap van:

[naam], geboren op [1974] te [plaats] (Filippijnen), door [minderjarige], geboren op [2008] te [plaats] (Fillipijnen), uit [moeder], geboren op [1972] te [plaats] (Fillipijnen), gegrond.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Eskes en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juli 2011, in tegenwoordigheid van R. Hertgers, griffier.