Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2011:BP7322

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
09-03-2011
Datum publicatie
10-03-2011
Zaaknummer
392254 CV-EXPL 09-2953
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De gedaagde wordt veroordeeld om tegen gehoorlijk bewijs van kwijting aan Hidden Village te voldoen. De vordering van gedaagde wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton – Locatie Harderwijk

Zaaknummer: 392254 CV-EXPL 09-2953

Grosse aan : mr. S.J. van Susante

Afschrift aan: mr. S. van der Linden

Verzonden d.d.

vonnis van de kantonrechter d.d. 9 maart 2011

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hidden Village Bedrijfsmiddelen B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hidden Village Exploitatie B.V.,

beiden statutair gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk,

eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, hierna te noemen Hidden Village,

gemachtigde: mr. S.J. van Susante, advocaat te Arnhem (postbus 3155, 6802 DD)

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, hierna te noemen [gedaagde],

toevoeging: nr. 2DS1262 d.d. 28 december 2009,

gemachtigde: mr. S. van der Linden, advocaat te Harderwijk (postbus 114, 3840 AC).

1. Het verdere procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- het tussenvonnis d.d. 3 november 2010;

- de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen d.d. 28 januari 2011.

Hierna is vonnis bepaald.

2. De vordering

In conventie

2.1 Hidden Village vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 874,80, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldata van de respectievelijke facturen, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, althans te vermeerderen met een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen rente- of boetebedrag. Daarnaast vordert Hidden Village veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

2.2 Hidden Village legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] sinds 2 november 1990 eigenaar is van een perceel grond, alsmede van een op dit perceel staande bungalow, gelegen op het [recreatiecomplex] aan de [adres te plaats]. Hidden Village stelt dat zij zakelijk gerechtigd is tot, respectievelijk exploitant c.q. beheerder is van dit recreatiecomplex. Volgens Hidden Village is [gedaagde] ingevolge de aan de eigendom van het betreffende perceel verbonden rechten en plichten jaarlijks een bedrag aan haar verschuldigd ter zake van parkbijdragen alsmede van de levering van nutsvoorzieningen. Hidden Village stelt dat [gedaagde] in gebreke is gebleven een deel van het over 2008 en 2009 verschuldigde bedrag te voldoen.

2.3 [gedaagde] heeft tegen de vordering verweer gevoerd. Dit verweer zal hierna, voor zover van belang, worden besproken.

In reconventie

2.4 [gedaagde] vordert primair Hidden Village bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis te gelasten op eerste verzoek van [gedaagde] haar medewerking te verlenen aan aansluiting op een vaste telefoonlijn via een externe provider en Hidden Village te verbieden handelingen te verrichten die afsluiting van de vaste telefoonlijn tot gevolg hebben, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat Hidden Village weigert aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 25.000,-

Subsidiair vordert [gedaagde] Hidden Village te gelasten binnen twee weken na betekening van het te wijzen vonnis over te gaan tot aansluiting op de vaste telefoonlijn en Hidden Village te verbieden wederom tot afsluiting over te gaan, op straffe van een dwangsom van

€ 1.000,00 per dag dat Hidden Village weigert aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 25.000,-

[gedaagde] vordert tevens veroordeling van Hidden Village in de kosten van de procedure.

2.5 [gedaagde] legt aan haar vordering ten grondslag dat Hidden Village haar op 8 juli 2008 van haar vaste telefoonlijn heeft afgesloten en dat zij Hidden Village herhaaldelijk tevergeefs heeft verzocht om tot heraansluiting over te gaan. [gedaagde] stelt dat Hidden Village geen rechtsgeldende redenen heeft om niet tot heraansluiting over te gaan.

2.6 Hidden Village heeft de vordering van [gedaagde] bestreden. Het verweer van Hidden Village zal, voor zover van belang, hierna worden besproken.

3. De beoordeling

In conventie

3.1 Hidden Village baseert haar vordering op de algemene voorwaarden die in 1990 en 1993 door haar rechtsvoorgangers [camping BV] en [bungalowpark BV] zijn opgesteld ten aanzien van het gebruik van de percelen door de individuele eigenaren. Volgens Hidden Village heeft [gedaagde] zich door het tekenen van de leveringsakte d.d. 2 november 1990 bekend verklaard met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorwaarden die in 1990 zijn opgesteld. De algemene voorwaarden uit 1993 zijn volgens Hidden Village van toepassing omdat dit in de leveringsakte d.d. 31 maart 1994, waarbij [bungalowpark BV] de eigendom heeft overgedragen aan de vennootschap onder [firma v.o.f.], is bepaald. [gedaagde] heeft betwist dat de algemene voorwaarden uit 1990 en uit 1993 van toepassing zijn.

3.2 Uit de door Hidden Village overgelegde leveringsakte d.d. 2 november 1990 blijkt dat [gedaagde] zich bekend heeft verklaard met de inhoud en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die in 1990 door [camping] zijn opgesteld. [gedaagde] heeft betwist dat Hidden Village de rechtsopvolger is van [camping BV] en van [bungalowpark BV] en zij heeft om die reden ontkend dat de algemene voorwaarden uit 1990 en 1993 op de rechtsverhouding tussen haar en Hidden Village van toepassing zijn.

Nadat Hidden Village ter onderbouwing van haar stelling dat zij de rechtsopvolger is van [camping BV] en van [bungalowpark BV] een aantal leveringsaktes heeft overgelegd, heeft [gedaagde] deze stelling ter comparitie niet meer weersproken, zodat de kantonrechter ervan uitgaat dat [gedaagde] haar verweer wat dit betreft niet langer wenst te handhaven. Er zal dus van worden uitgegaan dat Hidden Village inderdaad de rechtsopvolger is van [camping BV] en van [bungalowpark BV] De algemene voorwaarden die in 1990 zijn opgesteld door [camping BV] en in 1993 door [bungalowpark BV] zijn dus wel van toepassing op de rechtsverhouding tussen [gedaagde] en Hidden Village.

3.3 Omdat er in het verleden onduidelijkheid bestond over de uitleg van de verschillende bepalingen in de algemene voorwaarden, heeft Hidden Village uiteindelijk in het kader van een juridische procedure een vaststellingsovereenkomst gesloten met [eigenaarsvereniging], hierna te noemen [eigenaarsvereniging]. Deze vaststellingsovereenkomst heeft betrekking op de door Hidden Village vanaf 1994 in rekening te brengen bijdragen en geldt dus niet alleen voor de in het verleden in rekening gebrachte kosten. [gedaagde] heeft ter comparitie aangegeven zich gebonden te achten aan de vaststellingsovereenkomst, ook voor wat betreft de toekomst. De kantonrechter merkt wat dit betreft nog op dat voor zover [gedaagde] van mening is dat de [eigenaarsvereniging] met het sluiten van deze vaststellingsovereenkomst buiten haar volmacht is getreden, dit niet aan Hidden Village kan worden tegengeworpen.

3.4 Ter comparitie is gebleken dat de [eigenaarsvereniging], ter controle of Hidden Village zich aan alle gemaakte afspraken houdt, inzage krijgt in alle beschikbare stukken en dat er sprake is van volledige openheid. Namens de [eigenaarsvereniging] is ter zitting ook aangegeven dat zij alle door Hidden Village in rekening gebrachte kosten een paar keer per jaar tot op de cent toe controleert. Er moet dus van worden uitgegaan dat de kosten waarvan Hidden Village thans nakoming vordert ook door de [eigenaarsvereniging] gecontroleerd zijn. Nu alle kosten zijn gecontroleerd aan de hand van de gemaakte afspraken en de opgestelde vaststellingsovereenkomst, waar [gedaagde] door de door haar afgegeven volmacht jegens Hidden Village aan gebonden is, en [gedaagde] niet heeft aangetoond dat de in rekening gebrachte kosten niet kloppen of dat een deel van de gevorderde kosten al betaald is, gaat de kantonrechter uit van de juistheid van de gevorderde bedragen. De vordering van Hidden Village zal dus worden toegewezen, met dien verstande dat de rente zal worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding.

3.5 [gedaagde] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

In reconventie

3.6 Het meest verstrekkende verweer dat Hidden Village voert tegen de vordering van [gedaagde] is dat zij technisch niet in staat is aan de vordering van [gedaagde] te voldoen. Volgens Hidden Village is de telefoonvoorziening per 1 januari 2010 voor alle bungalows komen te vervallen en zal de telefoonaansluiting in de toekomst worden gebruikt om de bungalows te voorzien van internet. Hidden Village stelt dat de telefoonaansluiting op haar park bestaat uit twee-aderige in plaats van vier-aderige koperen kabels en dat het daarom technisch niet mogelijk is om zowel internet als telefoonverkeer over dezelfde aansluiting te laten plaatsvinden. Volgens Hidden Village zullen, indien zij aan de wensen van [gedaagde] tegemoet komt, de overige bewoners hiervan de dupe zijn of er zullen onevenredige en onverantwoorde investeringen moeten worden gedaan die niet in verhouding staan tot het vermeende belang van [gedaagde]. [gedaagde] heeft voornoemd verweer van Hidden Village bij gebrek aan wetenschap betwist, maar zonder nadere motivatie.

3.7 Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Hidden Village voldoende aannemelijk gemaakt dat zij technisch niet in staat is aan de vordering van [gedaagde] te voldoen.

De kantonrechter is daarnaast niet overtuigd van het belang dat [gedaagde] stelt te hebben bij het hebben van een vaste telefoonaansluiting. [gedaagde] kan immers gebruik maken, en maakt kennelijk ook gebruik, van een mobiele telefoonaansluiting en op het moment dat de bungalow van [gedaagde] op internet is aangesloten, behoort ook het telefoneren via internet tot de mogelijkheden. Niet valt dus in te zien waarom het vermeende belang van [gedaagde] tot het hebben van een vaste telefoonaansluiting, zou moeten prevaleren boven het belang van de andere bewoners van [recreatiepark] dan wel boven het belang van Hidden Village. De vordering van [gedaagde] zal dan ook worden afgewezen.

3.8 [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld.

4. De beslissing

In conventie

[gedaagde] wordt veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Hidden Village te voldoen de som van € 874,80 vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 4 december 2009 tot de dag der algehele voldoening.

[gedaagde] wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Hidden Village begroot op:

€ 75,75 wegens exploitkosten;

€ 158,00 wegens griffierecht, en

€ 300,00 voor salaris gemachtigde.

Dit vonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Hetgeen meer of anders is gevorderd wordt afgewezen.

In reconventie

De vordering van [gedaagde] wordt afgewezen.

[gedaagde] wordt veroordeeld in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Hidden Village begroot op € 200,00 aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.J. Buijs, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag 9 maart 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.

(md)