Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ5572

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
19-08-2009
Datum publicatie
19-08-2009
Zaaknummer
09/1278 Veror
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Rechter wijzigt eindtijd van muzikaal optreden Xnoizz Flevo Festival

Zutphen 19 augustus 2009 - De eerste avond van het Flevo Festival zal niet eindigen op de geplande tijd van 1.15 uur. De voorzieningenrechter heeft beslist dat dit vervroegd moet worden naar 0.30 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Voorzieningenrechter

Reg.nr.: 09/1278 Veror

Uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen:

[naam1]

te Wilp,

verzoeker,

en

de burgemeester van de gemeente Voorst

verweerder,

Stichting Flevo-festival

te Driebergen,

vergunninghoudster

Recreatiegemeenschap Veluwe Holding B.V.

te Arnhem,

derde-partij.

1. Bestreden besluiten

Bij besluit van 25 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst aan Recreatiegemeenschap Veluwe (hierna RGV) een gedoogbeschikking verleend voor het houden van evenementen op het dagrecreatiegebied Bussloo totdat de vergunning Wet milieubeheer van kracht is geworden. Bij besluit van 31 juli 2009 heeft verweerder aan Stichting Flevo-festival op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) een vergunning verleend voor het houden van een evenement, te weten het “Xnoizz Flevo Festival 2009” voor de periode van 20 augustus 2009 vanaf 14.00 uur tot zondag 23 augustus 2009 14.00 uur. Bij dit besluit is door de burgemeester tevens ontheffing verleend van de Zondagswet en is door het college van burgemeester en wethouders verder ontheffing verleend voor het plaatsen en in gebruik nemen van diverse tenten en is nog een aantal andere maatregelen ten behoeve van het festival getroffen.

Bij schrijven van 10 augustus 2009 heeft verzoeker een bezwaarschrift ingediend. Bij brief van 13 augustus 2009 heeft verzoeker de voorzieningenrechter gevraagd de besluiten te schorsen.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 18 augustus 2009. Verzoeker is daarbij in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [naam2] en [naam3]. Namens Stichting Flevo-festival zijn verschenen mr. B.H.M. Karens, advocaat te Ede, en [naam4] en [naam5]. Namens RGV is verschenen [naam6].

2. Motivering

2.1 Met betrekking tot het besluit van 25 juni 2009 overweegt de voorzieningenrechter dat niet de rechtbank Zutphen maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd is. Bovendien is niet gebleken dat verzoeker tijdig bezwaar heeft gemaakt. Uit overwegingen van proceseconomie heeft de voorzieningenrechter het verzoek, voor zover betrekking hebbende op dit besluit, niet op grond van artikel 6:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorgezonden. De voorzieningenrechter zal volstaan met zich ten aanzien van dit besluit onbevoegd te verklaren.

2.2 Met betrekking tot het besluit van 31 juli 2009 overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Ingevolge artikel 8:81 van de Awb dient te worden nagegaan of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist, waarbij wordt opgemerkt dat voor zover de beoordeling van het verzoek met zich brengt dat het geschil in de hoofdzaak wordt beoordeeld, het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter heeft.

Op 4 februari 2009 heeft verweerder het evenementenformulier ontvangen waarmee de Stichting Flevo-festival vergunning vraagt voor het houden van het Xnoizz Flevo Festival 2009. De exacte tijden van de daarbij behorende activiteiten per podium/tent staan vermeld in een draaiboek. Eerst bij besluit van 31 juli 2009 heeft verweerder deze vergunning verleend.

De voorzieningenrechter moet vaststellen dat verweerder, door de beslistermijn als genoemd in artikel 1.2 van de APV niet in acht te nemen, in de besluitvorming (wederom) ernstig is tekortgeschoten. Ter zitting is weliswaar namens verweerder gesteld dat de in dit artikel genoemde termijn van 8 weken slechts een termijn van orde is, maar de voorzieningenrechter wijst in dit verband op artikel 4:13, eerste lid, van de Awb waarin is bepaald dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn.

In het onderhavige geval klemt dit temeer nu de vergunning is verleend kort voor de aanvang van het festival, waardoor een bezwaarprocedure feitelijk illusoir wordt en bezwaarmakers worden genoodzaakt zich tot de voorzieningenrechter te wenden. Ook voor de Stichting Flevo-festival ontstaat hierdoor kort voor het begin van het evenement onduidelijkheid over eventueel noodzakelijke aanpassingen in het programma. De voorzieningenrechter merkt terzijde wel op dat de Stichting bij verweerder een bezwaarschrift had kunnen indienen tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag.

2.3 Noch uit het besluit van 31 juli 2009 noch op grond van het verhandelde ter zitting is duidelijk geworden welk beleid verweerder voert ten aanzien van evenementen op het dagrecreatiegebied Bussloo. Aangegeven is dat de Nota evenementenbeleid (hierna: de Nota) en de Leidraad tot ontwikkeling recreatiegebied Bussloo 2008 wel het toetsingskader vormen maar niet kunnen worden gezien als beleidsregels. Wat de belangenafweging betreft is met name naar voren gebracht dat Nederland een dichtbevolkt gebied is en dat bij besluiten als de onderhavige niet iedereen zijn zin kan krijgen.

2.4 De voorzieningenrechter ziet zich derhalve geplaatst voor de vraag of, gelet op de belangen van enerzijds verzoeker en anderzijds Stichting Flevo-festival, aanleiding bestaat voor het treffen van een voorlopige voorziening. Daarbij neemt de voorzieningenrechter als uitgangspunt dat, zoals ook is aangegeven in de Nota, evenementen waarbij muziek ten gehore wordt gebracht, kunnen leiden tot geluidsklachten en dat geluidsoverlast een grote impact heeft wanneer het in de nachtelijke uren plaatsvindt.

Bij deze belangenafweging gaat de voorzieningenrechter er van uit dat jaarlijks één nachtevenement mag plaatsvinden en dat dit jaar al een vergunning is verleend voor een dergelijk evenement waarbij als eindtijd 7 uur ’s ochtends is bepaald. Dit betekent dat verdere nachtevenementen niet zullen worden toegestaan. Op de zitting is echter niet duidelijk geworden wat de gemeente Voorst en de burgemeester verstaan onder een nachtevenement: een evenement dat om vijf minuten voor 7 uur eindigt, zou geen nachtevenement zijn.

De voorzieningenrechter sluit daarom aan bij het normaal spraakgebruik, waarbij onder ‘avond’ wordt verstaan de periode tussen 6 uur ’s avonds en 12 uur ’s nachts en onder ‘nacht’ de periode tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ’s ochtends. Dit sluit ook aan bij de algemene voorschriften met betrekking tot geluid in de Nota, waarbij is aangegeven dat de avondperiode op de dag voorafgaand aan zaterdag of zondag tot 1.00 uur kan worden verlengd.

Voor zover duidelijk is geworden, zullen de muzikale optredens op donderdag eindigen om 1.15 uur en op vrijdag en zaterdag om 1.30 uur ‘s nachts. Dit betekent derhalve driemaal een overschrijding van de avondperiode.

Gelet op de belangen van de Stichting Flevo-festival ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de eindtijden op vrijdag- en zaterdagavond met een half uur te vervroegen. Wel ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de eindtijd op donderdagavond te wijzigen. De voorzieningenrechter heeft daarbij eerst overwogen deze eindtijd te bepalen op 12.00 uur ’s nachts. Gelet op het programma, zoals bekendgemaakt op de website van de Stichting, eindigt het voorlaatste optreden donderdagavond om 0.30 uur. In verband hiermee heeft de voorzieningenrechter aanleiding gezien de eindtijd op 0.30 ’s nachts te stellen, zodat slechts het laatste geplande optreden zal moeten worden verplaatst of afgelast.

2.5 De voorzieningenrechter ziet verder aanleiding verweerder te veroordelen in de proceskosten die de Stichting Flevo-festival in verband met het verzoek om een voorlopige voorziening heeft moeten maken. Met toepassing van het Besluit proceskosten rechtsbijstand wordt ter zake van verleende rechtsbijstand 1 punt toegekend (verschijnen ter zitting) met wegingsfactor 1 en ter zake van reiskosten € 23,20. Van proceskosten die verzoeker heeft moeten maken is niet gebleken.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

- verklaart zich onbevoegd ten aanzien van het besluit van 25 juni 2009;

- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe met dien verstande dat de eindtijd van de muzikale optredens op donderdagavond 20 augustus 2009 wordt bepaald op 0.30 uur ’s nachts;

- bepaalt dat verweerder het betaalde griffierecht van € 150,00 aan verzoeker vergoedt;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van Stichting Flevo-festival tot een bedrag van € 345,20 , waarvan € 322,00 ter zake van verleende rechtsbijstand en € 23,20 ter zake van reiskosten.

Deze uitspraak is gedaan door mr. Tj. Gerbranda. De beslissing is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2009.