Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BI8322

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
05-06-2009
Datum publicatie
16-06-2009
Zaaknummer
101767 - KG ZA 09-114
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Niet afgegeven van verzochte startkaarten voor Hackney's onrechtmatig

Uit de overgelegde startkaartaanvragen blijkt dat naast andere gegevens ook moet worden vermeld bij welk stamboek het paard staat ingeschreven. De gegevens vand e aanvraag worden overgenomen op de startkaarten. Daarmee was het voor de KNHS duidelijk, althans had dit redelijkerwijs kunnen zijn, of het betreffende paard al dan niet voldeed aan de eisen van artikel 802 lid 2 van het Disciplinereglement Aangespannen Sport. Desondanks heeft de KNSH in de afgelopen jaren in strijd met het bepaalde in voorgaand reglement steeds startkaarten afgegeven voor de meeste van de onderhavige en vergelijkbare paarden.

Door nu dit artikel strikt toe te passen op het wedstrijdseizoen 2009 zonder tijdige en duidelijke waarschuwing vooraf handelt de KNSH onrechtmatig.

Daarbij is ook van belang dat de KNSH ook voor dit seizoen paarden toelaat die weliswaar staan ingeschreven in het Engelse moederstamboek, maar waarvan duidelijk is dat er geen sprake is van raszuiverheid als Hackney, in ieder geval niet in drie generaties.

Uitsluitend voor dit wedstrijdseizoen de KNHS geboden om tot afgifte van de gevraagde startkaarten over te gaan, mits de paarden deugdelijk worden geïdentificeerd en de originele gegevens op het paardenpaspoort leesbaar en correct moeten zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 101767 / KG ZA 09-114

Vonnis in kort geding van 5 juni 2009

in de zaak van

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

EUROPEAN HACKNEY SOCIETY,

statutair gevestigd te Dalem, gemeente Gorinchem,

eiseres,

advocaat mr. S.A. Wensing te Roden,

en

2. [eiser 3],

wonende te [plaats],

3. [eiser 3],

wonende te [plaats],

4. [eiser 4],

wonende te [plaats],

5. [eiser 5],

wonende te [plaats],

6. [eiser 6],

wonende te [plaats],

eisers tot tussenkomst,

advocaat mr. S.A. Wensing te Roden,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTBOND,

statutair gevestigd te Ermelo,

gedaagde,

advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de vereniging dan wel afzonderlijk als de EHS, [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] en gedaagde als de KNHS.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, betekend op 1 april 2009

- de aantekeningen van de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 9 april 2009

- de pleitnota van EHS tevens akte tot wijziging van eis

- de pleitnota van KNHS

- de aanhouding ten behoeve van nader overleg tussen partijen

- de brief, gedateerd 9 april 2009 en ingekomen op deze rechtbank op 15 mei 2009, waarin

de raadsman van EHS om voortzetting van de mondelinge behandeling verzoekt

- de brieven van de raadsman van KNHS van 3 juni en 4 juni 2009 met in totaal 13

producties

- de brieven van de raadsman van EHS van de raadsman van EHS van 5 juni 2009 met

daarbij productie 7 en een akte wijziging eis

- de aantekeningen van de voortzetting van de mondelinge behandeling ter terechtzitting van

5 juni 2009

- de pleitnota van EHS

- de pleitnota van KNHS.

2. De feiten

2.1. De EHS is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld de fokkerij van de Hackney te bevorderen en te promoten in de breedste zin des woords door het bijhouden van een fokkerijregister voor puur en niet puur gefokte Hackney’s en het verbreden en het verbeteren van de Hackney. De vereniging telt leden die actief zijn in de aangespannen wedstrijdsport en de fokkerij van Hackney’s.

2.2. De KNHS is een vereniging die zich bezig houdt met wedstrijd- en ledenadministratie. De KNHS is bij uitsluiting van andere verenigingen bevoegd om wedstrijden te accorderen in de disciplines dressuur, springen, eventing en aangespannen rijden.

2.3. De leden van de EHS hebben in voorgaande jaren deelgenomen aan aangespannen wedstrijden die onder auspiciën van de KNHS zijn georganiseerd. Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijden behoeft de combinatie een jaarlijks door de KNHS af te geven startkaart.

2.4. Op het afgeven van startkaarten voor Hackney’s is het Disciplinereglement Aangespannen Sport van de KNHS van toepassing, vastgesteld in 2003 en in werking getreden op 1 april 2005. Dit Reglement houdt – voor zover hier van toepassing – het volgende in:

“(…)

Artikel 802

1. (…)

2. Hackney’s dienen te zijn geregistreerd bij “Het Nederlandsch Hackney Stamboek” of het moederstamboek “Hackney Horse Society”. Hackney’s die niet geregistreerd staan, dienen aantoonbaar (middels DNA-onderzoek) drie generaties zuiver Hackneybloed te voeren.

(…)”.

2.5. De paarden [naam 1], [naam 2], [naam 3], [naam 4] en [naam 5] staan geregistreerd bij The American Hackney Horse Society, de paarden [naam 6], [naam 7], [naam 8], [naam 9], [naam 10] en [naam 11] bij The South African Hackney Horse Breeders’ Society en de paarden [naam 12] en [naam 13] in het Nederlandse Hackney Stamboek.

2.6. Ondanks aanmaning in der minne heeft de KNHS tot op heden geweigerd aan [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] de door hen gevraagde startkaarten ten behoeve van de hiervoor vermelde paarden af te geven.

3. Het geschil

3.1. EHS vordert – na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. de KNHS zal gebieden tot afgifte van de gevraagde startkaarten aan [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] over te gaan binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanig andere termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald;

II. een zodanige voorziening zal treffen, zoals de voorzieningenrechter in goede justitie zal behagen;

III. zal bepalen, dat KNHS aan EHS verschuldigd is een dwangsom van € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke mocht blijven aan de vorderingen onder 1 tot en met II te voldoen, zulks met een maximum van € 400.000,00, althans een bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie zal behagen.

3.2. [eiser 2] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van een startkaart voor het paard [naam 1] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.

3.3. D’Achard van Enschut vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 2], [naam 3], [naam 4] en [naam 6] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.

3.4. [eiser 4] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 7] en [naam 8] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.

3.5. [eiser 5] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 9], [naam 10] en [naam 11] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.

3.6. [eiser 6] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 12], [naam 13] en [naam 5] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.

3.7. De KNHS voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] hebben gevorderd om in de procedure tussen de EHS en de KNHS te mogen tussenkomen.

4.2. De KNHS heeft verweer gevoerd tegen de tussenkomst. Daartoe heeft zij aangevoerd, dat eisers hun vordering tot tussenkomst niet schriftelijk en tijdig hebben aangekondigd.

4.3. De vorderingen van de afzonderlijke eisers tot tussenkomst zijn gelijkluidend aan hetgeen de EHS ten behoeve van hen heeft gevorderd. De bij een kort geding vereiste spoed en de goede procesorde worden derhalve niet geschaad door de tussenkomst, zodat dit verweer van de KNHS moet worden verworpen. [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] zullen dan ook worden toegelaten in dit geding tussen te komen.

4.4. Door de KNHS is gesteld, dat de EHS niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Daartoe heeft de KNHS aangevoerd, dat tussen de KNHS en de EHS geen overeenkomst bestaat over het verstrekken van startkaarten. Ook is de EHS geen lid van de KNHS, zodat zij geen lidmaatschapsrechten kan uitoefenen, zoals het aanvragen van een startkaart. Startkaarten worden alleen verleend aan natuurlijke personen in combinatie met het in de aanvraag genoemde paard en niet aan een rechtspersoon.

4.5. Aangezien de tussenkomst van [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] is toegelaten, heeft de EHS geen zelfstandig belang bij haar gelijkluidende vorderingen ten behoeve van deze eisers, zodat de door haar verzochte voorzieningen zullen worden geweigerd.

4.6. De KNHS heeft ten verwere tegen de vorderingen van [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] aangevoerd, dat de desbetreffende paarden niet voldoen aan het bepaalde in artikel 802 lid 2 van het van toepassing zijnde Disciplinereglement Aangespannen Sport, omdat deze paarden niet staan geregistreerd bij het Nederlandsch Hackney Stamboek of het moederstamboek Hackney Horse Society in Engeland. Evenmin is sprake van door DNA-onderzoek aangetoonde raszuiverheid over drie generaties.

4.7. [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] hebben deze stelling van de KNHS erkend doch aangevoerd dat desondanks voor de meerderheid van deze paarden in 2007 en 2008 een startkaart door de KNHS is afgegeven. Door nu voor het seizoen 2009 zonder enige waarschuwing vooraf en in afwijking van het in voorgaande jaren gevoerde beleid bedoeld artikel onverkort toe te passen en de gevraagde startkaarten te weigeren, heeft de KNHS hen niet de gelegenheid gegeven om tijdig voor geldige inschrijvingen zorg te dragen en aldus gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

4.8. De KNHS heeft betwist dat voor 2009 een ander beleid is toegepast. Ter ondersteuning hiervan heeft zij aangevoerd, dat de eisen voor het verkrijgen van een startkaart reeds in 2003 zijn vastgesteld en dat die eisen in 2005 van kracht zijn geworden. Gelet op het grote aantal aanvragen om startkaarten, werden de aanvragen jaarlijks slechts steekproefsgewijs gecontroleerd. Omdat in 2008 is gebleken van onjuiste gegevens bij een aanvraag, is besloten om voor het seizoen 2009 alle aanvragen op hun juistheid te controleren.

4.9. Uit de overgelegde startkaartaanvragen blijkt echter, dat naast andere identificatiegegevens van het paard ook moet worden vermeld bij welk stamboek het staat ingeschreven. Van iedere aanvraag worden de benodigde gegevens vervolgens overgenomen op de startkaart. Daarmee was het voor de KNHS duidelijk, althans had dit redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn, of het betreffende paard al dan niet voldeed aan de eisen van artikel 802 lid 2 van het Disciplinereglement Aangespannen Sport.

Desondanks heeft de KNHS in voorgaande jaren in strijd met het bepaalde in voormeld artikel steeds startkaarten afgegeven, deels ook aan de paarden waar het in deze zaak om gaat of die daarmee volstrekt vergelijkbaar zijn. Door op de aanvragen voor het wedstrijdseizoen 2009, dat loopt van mei tot eind september, voormeld artikel strikt toe te passen en de leden hiervan niet tijdig op de hoogte te brengen, althans dit heeft de KNHS op geen enkele wijze feitelijk aannemelijk gemaakt, heeft de KNHS jegens haar leden gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid en daarmee onrechtmatig. Dit klemt te meer nu de KNHS min of meer monopolist is in Nederland als het gaat om het organiseren van aangespannen wedstrijden. In dit verband is ook van belang dat de KNHS ook dit seizoen paarden toelaat die weliswaar staan ingeschreven in het Engelse moederstamboek, maar waarvan duidelijk is dat er geen sprake is van raszuiverheid als Hackney, in ieder geval niet in drie generaties. Voor de wederpartij staan bovendien grote commerciële belangen op het spel en de dieren hebben – onweersproken – belang bij het opbouwen of vasthouden van wedstrijdritme. Dit brengt met zich dat de vorderingen van [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] zullen worden toegewezen als hierna aan te geven.

4.10. De KNHS heeft toegezegd de uitspraak in dit geding te zullen respecteren, hetgeen niet is betwist, zodat de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen.

4.11. Aangezien partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd aldus, dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt de KNHS om na deugdelijke identificatie van de betreffende paarden, waarbij de originele gegevens op het paardenpaspoort leesbaar en correct moeten zijn, binnen één week en uitsluitend voor het wedstrijdseizoen 2009:

1. over tot gaan tot afgifte van een startkaart voor het paard [naam 1] aan [eiser 2];

2. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 2], [naam 3], [naam 4] en [naam 6] aan [eiser 3];

3. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 7] en [naam 8] aan [eiser 4];

4. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 9], [naam 10] en [naam 11] aan [eiser 5];

5. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 12], [naam 13] en [naam 5] aan [eiser 6];

5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.3. compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft;

5.4. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 5 juni 2009.