Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2009:BI8042

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
20-05-2009
Datum publicatie
15-06-2009
Zaaknummer
98259 - HA ZA 08-1369
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overname aandelen. Bedrog/dwaling of onrechtmatig handelen vanwege een onjuiste vermelding in de leveringsakte van de rekening-courant schuld van de vennootschap? Schending balansgaranties?

Het enkele feit dat de restantschuld in rekening-courant van de over te nemen vennootschap (mogelijk) lager is dan in de leveringsakte staat vermeld, is onvoldoende grondslag voor een partiële vernietiging van de overeenkomst op grond van bedrog of dwaling. Voor de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen van de verkoper jegens de koper, gelegen in die (mogelijk) onjuiste vermelding van de rekening-courant schuld, is, in het licht van de vaststaande omstandigheden, onvoldoende gesteld. Koper vordert daarnaast verlaging van de koopprijs van de aandelen met een bedrag van euro 77.356,00 en een PM post wegens schending van balansgaranties. Deze vordering wordt afgewezen nu die schendingen niet zijn komen vast te staan en/of daarvoor onvoldoende is gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 98259 / HA ZA 08-1369

Vonnis van 20 mei 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEROVA HOLDING B.V.,

gevestigd te Varsseveld,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam] HOLDING B.V.,

gevestigd te Nijverdal,

eiseressen,

advocaat mr. R.J. Vriezen te Apeldoorn,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEROVA BEHEER B.V.,

gevestigd te Varsseveld,

gedaagde,

advocaat mr. S.M. van der Zwan te Dieren.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk [naam] Holding B.V. c.s. genoemd worden. Afzonderlijk zullen zij worden aangeduid als Werova Holding en [naam] Holding. Gedaagde zal hierna Werova Beheer B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 februari 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 2 april 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [naam] Holding heeft in 2007 onderhandeld met Werova Beheer B.V. over de overname van diens aandelen in Werova Dakbedekking B.V. Op pagina 33 van de jaarrekening 2006 van Werova Dakbedekking B.V.( productie 2 bij dagvaarding) staat:

“Op rapportdatum lopen er onderhandelingen, waarbij de doelstelling is dat Werova Beheer B.V. haar aandelen (55%) in Werova Dakbedekking B.V. voor € 1,00 verkoopt. Uitgangspunt hierbij is dat de potentiële koper de rekening-courant tussen Werova Beheer B.V. en Werova Dakbedekking B.V. voor € 350.000 zal aflossen. Het restant van de rekening-courant met Werova Dakbedekkingen B.V. zal door Werova Beheer B.V. kwijtgescholden worden.”

2.2. Bij notariële akte van verkoop en levering van aandelen van 21 juni 2007 (productie 1 bij dagvaarding), hierna: de leveringsakte, heeft [naam] Holding (eiseres sub. 2) een belang van 55 % in Werova Dakbedekking B.V. geleverd gekregen van Werova Beheer B.V. In de leveringsakte staat, onder “SCHULD IN REKENING-COURANT EN LENING” onder meer:

“De schuld in rekening courant en lening tussen verkoper [Werova Beheer B.V., rb] en vennootschap, thans groot (….) € 897.531,00, zal heden door de besloten vennootschap “Werova Dakbedekking B.V.” worden voldaan aan de besloten vennootschap “Werova Beheer B.V.”.

Van de vordering groot (…) 897.531,00:

1. is een gedeelte groot (…) € 350.000,00 voldaan door storting (…). Partijen zijn overeengekomen dat het bedrag (…) onmiddellijk na verlijden van deze akte aan de besloten vennootschap “Werova Beheer B.V.” wordt uitgekeerd.

2. wordt het resterende gedeelte groot (….) 547.531,00 door de besloten vennootschap “Werova Beheer B.V.” bij deze kwijtgescholden aan de besloten vennootschap “Werova Dakbedekking B.V.” (…)”

Voorts is in artikel 3 van de leveringsakte onder meer bepaald:

“(…)

1. De koopprijs van de aandelen is gebaseerd op de aan deze akte vastgehechte en door partijen getekende balans per één en dertig december tweeduizend zes, (…)

2. De verkoper garandeert met betrekking tot de balans:

a. De samenstelling van het vermogen van de vennootschap blijkt uit de balans

b. De balans geeft een getrouw beeld van het vermogen van de vennootschap.

c. Er zijn niet meer en geen hogere schulden aanwezig dan op de balans vermeld.

3. Indien na het tekenen van deze akte mocht blijken dat het vermogen van de vennootschap –rekening houdend met belasting voor- en nadelen- niet juist is weergegeven op de balans, zal de koopprijs van de aandelen worden verlaagd met een bedrag gelijk aan vijf en vijftig procent (55%) van nakomende belasting- en overige schulden, respectievelijk verhoogd met nakomende baten, voorzover betrekking hebbend op de periode tot en met één en dertig december tweeduizend zes en voorzover niet in de balans vermeld, en rekening houdend met belasting voor- en nadelen. (…).

4. Aanpassing van de koopprijs op grond van het hiervoor in lid 3 bepaalde vindt plaats voor zover de afwijkingen in totaal meer bedragen dan tien duizend euro

(€ 10.000,00). (….) ”

2.3. Na de overname heeft [naam] Holding de naam Werova Dakbedekking B.V. gewijzigd in Werova Holding B.V. (eiseres sub. 1).

2.4. [naam] Holding B.V. c.s. heeft op 29 april 2008 ten laste van Werova Beheer B.V. conservatoir beslag gelegd op de overwaarde van het bedrijfspand te Varsseveld. Na het afgeven van twee bankgaranties is het beslag opgeheven.

3. De vordering

3.1. [naam] Holding B.V. c.s. vordert dat de rechtbank, bij vonnis Werova Beheer B.V. zal veroordelen om, tegen behoorlijk bewijs van kwijting,

I. aan Werova Holding te voldoen een bedrag van € 42.200,92, althans zodanig bedrag als het de Rechtbank in goede justitie mocht vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 juni 2007, althans vanaf de dag der beslaglegging 29 april 2008, althans vanaf 7 november 2008,

II. aan [naam] Holding te voldoen een bedrag van € 42.200,92, althans zodanig bedrag als het de Rechtbank in goede justitie mocht vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 juni 2007, althans vanaf de dag der beslaglegging 29 april 2008, althans vanaf 7 november 2008,

III. aan [naam] Holding te voldoen een bedrag van € 77.356,00, te vermeerderen met een P.M.-post, althans zodanig bedrag als het de Rechtbank in goede justitie mocht vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 juni 2007, althans vanaf de dag der beslaglegging 29 april 2008, althans vanaf 7 november 2008,

IV. in de kosten van deze procedure, zowel aan de zijde van Werova Holding als [naam] Holding, de kosten van beslaglegging daaronder mede begrepen.

3.2. [naam] Holding B.V. c.s. legt aan haar vordering, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, onder meer de navolgende stellingen ten grondslag.

[naam] Holding heeft begin 2007 onderhandeld met Werova Beheer B.V. over de overname van diens belang van 55% in Werova Dakbedekking B.V. Dit resulteerde in de levering van de aandelen van Werova Beheer B.V. in Werova Dakbedekking B.V. aan [naam] Holding op 21 juni 2007. De in de jaarrekening 2006 van Werova Dakbedekking B.V. vermelde cijfers zijn de basis geweest voor de overname van die aandelen.

Werova Holding (destijds: Werova Dakbedekking B.V.) huurde het bedrijfspand van Werova Beheer B.V. en had ten tijde van de onderhandelingen een aanzienlijke huurschuld aan Werova Beheer B.V. die niet werd voldaan, doch ten laste van de rekening- courantverhouding werd geboekt. In de balans van 2006 van Werova Dakbedekking B.V. staat een rekening-courantschuld aan Werova Beheer B.V. van € 897.531,00.

Ten tijde van het bereiken van overeenstemming over de koop van de aandelen is door Werova Beheer B.V. aan [naam] Holding te kennen gegeven dat er zich in de vermogenssituatie van Werova Holding geen noemenswaardige wijzigingen hadden voorgedaan ten opzichte van de balans van 2006.

Gebleken is dat na het bereiken van overeenstemming over de koop doch voor de levering van de aandelen door Werova Beheer B.V. voor in totaal € 41.301,92 in mindering op de rekening-courantverhouding is voldaan. Dit is niet door Werova Beheer B.V. gemeld, terwijl in de leveringsakte staat dat op de rekening-courantschuld een bedrag van

€ 547.531,00 is kwijtgescholden. Kwijtschelding van dit bedrag was voor [naam] Holding essentieel voor deze wijze van overname van de aandelen. Gelet op het nog in mindering gebrachte bedrag op de rekening-courantschuld en het feit dat ook een computer is meegenomen, heeft Werova Holding dan ook € 42.200,92 teveel betaald voor de overname van de aandelen. Tevens is de conclusie gerechtvaardigd dat Werova Holding

€ 42.200,92 onverschuldigd heeft betaald aan Werova Beheer B.V. als bedoeld in artikel 6:203 e.v. BW. Indien deze vordering niet aan Werova Holding toekomt dan komt dit bedrag toe aan [naam] Holding nu Werova Beheer B.V. zich, door deze betalingen te verzwijgen, jegens [naam] Holding schuldig heeft gemaakt aan bedrog c.q. [naam] Holding heeft gedwaald. Als [naam] Holding op de hoogte zou zijn geweest van die betalingen zou hij de overeenkomst niet, althans niet op deze voorwaarden zijn aangegaan. Vermoedelijk zou dan het bedrag dat aan aflossing op de rekening-courant schuld zou zijn betaald, op € 300.000,00 en niet op € 350.000,00 zijn gesteld. De overeenkomst is daarmee vernietigbaar, welke vernietiging [naam] Holding partieel inroept, namelijk voor zover de feitelijke betaling per levering van de aandelen de werkelijke stand van de rekening-courantvordering van Werova Beheer B.V. op Werova Holding overschreed. Dit leidt tot een op Werova Beheer B.V. jegens [naam] Holding rustende terugbetalingsverplichting van € 42.200,92. Werova Beheer B.V. heeft ten onrechte in de leveringsakte opgenomen dat de schuld in rekening-courant tussen Werova Beheer B.V. en Werova Dakbedekking B.V. € 897.531,00 is. Dit is misleiding en levert een onrechtmatige daad op jegens [naam] Holding.

Na levering van de aandelen heeft [naam] Holding een aantal schendingen van de in de leveringsakte opgenomen balansgaranties moeten constateren. Het gaat om posten die niet of voor een te laag bedrag op de balans zijn verantwoord. De nieuwe accountant van Werova Holding heeft daarvan een analyse gemaakt. In verband met schending van de balansgaranties vordert [naam] Holding op grond van artikel 3 lid 3 van de leveringsakte verlaging van de koopprijs van de aandelen met € 77.356,00, althans een PM post, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 juni 2007 althans 29 april 2008. De PM post betreft balansposten waarnaar nog nader onderzoek wordt gedaan. [naam] Holding zal deze PM post zo spoedig mogelijk in de procedure onderbouwen.

[naam] Holding B.V. c.s. vordert voorts vergoeding van de kosten van beslaglegging.

4. Het verweer

4.1. Werova Beheer B.V. concludeert dat de rechtbank [naam] Holding B.V. c.s. in haar respectievelijke vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren althans haar die zal ontzeggen met haar veroordeling, hoofdelijk en uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van dit geding.

4.2. Werova Beheer B.V. voert verweer dat, voor zover relevant, hierna aan de orde zal komen.

5. De beoordeling

Niet tijdig geklaagd, artikel 6:89 BW

5.1. Ten aanzien van de vorderingen bij I, II en III heeft Werova Beheer B.V. onder meer als verweer aangevoerd dat [naam] Holding B.V. c.s., respectievelijk Werova Holding en [naam] Holding te laat hebben geklaagd nu eiseressen al vanaf 21 juni 2007 over alle cijfers beschikten en pas in januari 2008 voor het eerst hebben geklaagd. De rechtbank passeert dit verweer. [naam] Holding B.V. c.s. heeft ter comparitie van partijen gesteld dat bij het opmaken van de jaarcijfers 2007, begin 2008, haar de gebreken waarop zij haar vorderingen baseert, zijn gebleken en dat zij toen direct bij Werova Beheer B.V. heeft gereclameerd. De rechtbank acht dat niet te laat. Ook kan niet gezegd worden dat [naam] Holding B.V. c.s. de gebreken eerder had behoren te ontdekken. Aangezien partijen kennelijk niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tussentijdse cijfers hebben laten opmaken, hoefde [naam] Holding B.V. c.s. die eventuele gebreken pas bij het opstellen van de jaarcijfers over 2007 te ontdekken.

De vorderingen tot betaling van € 42.200,92 (vorderingen I en II)

5.2. De vordering tot betaling van € 42.200,92 is primair ingesteld door Werova Holding. Aan die vordering heeft [naam] Holding B.V. c.s. in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat “tegen de achtergrond van de kwijtschelding een bedrag ad

€ 42.200,92 te veel is betaald door de vennootschap aan Werova Beheer.” (dagvaarding bij randnummer 9) Met “de vennootschap” doelt [naam] Holding B.V. c.s. hier kennelijk op eiseres sub. 1, Werova Holding. Nu iedere verdere toelichting bij deze grondslag ontbreekt, terwijl niet evident is wat [naam] Holding B.V. c.s. hier heeft bedoeld te stellen en op welke wijze dit een deugdelijke grondslag vormt voor een vordering terzake van door een derde in Werova Holding over te nemen aandelen, heeft [naam] Holding B.V. c.s. dit onderdeel onvoldoende gemotiveerd onderbouwd zodat de rechtbank daaraan voorbij zal gaan.

5.3. [naam] Holding B.V. c.s. heeft de vordering bij I van Werova Holding voorts gebaseerd op onverschuldigde betaling. [naam] Holding B.V. c.s. had, gelet op de in artikel 6:203 BW aan die vordering gestelde eisen, tenminste moeten stellen dat de betaling zonder rechtsgrond is geschied. Nu zij dat niet heeft gedaan en, integendeel, tussen partijen vast staat dat er sprake is van een aanzienlijke, uit de rekening-courantverhouding tussen Werova Beheer B.V. en Werova Holding voortvloeiende opeisbare schuld, is ook deze grondslag ondeugdelijk.

5.4. Tot slot heeft [naam] Holding B.V. c.s. ten aanzien van deze vordering gesteld dat, indien de rechtbank geen onverschuldigde betaling aanneemt, Werova Holding zich op het standpunt stelt dat zij, “de voorgaande mutaties in achtnemende, een vordering in rekening courant heeft op Werova Beheer ten bedrage van € 42.200,92 (…)” (dagvaarding bij randnummer 10). Ook deze stelling mist een voldoende duidelijke en gemotiveerde onderbouwing zodat de rechtbank daaraan voorbij zal gaan.

5.5. Het voorgaande brengt mee dat de vordering van Werova Holding tot betaling van € 42.200,92 (vordering I) voor afwijzing gereed ligt. Daarmee komt de als voorwaardelijk ingestelde vordering bij II van [naam] Holding aan de orde. Aan die vordering heeft [naam] Holding bedrog c.q. dwaling en onrechtmatige daad ten grondslag gelegd. Deze vordering zal worden afgewezen om de volgende reden.

[naam] Holding B.V. c.s. heeft gesteld dat de jaarrekening 2006 van Werova Dakbedekkingen B.V. (inmiddels Werova Holding genoemd) uitgangspunt is geweest voor de te voeren onderhandelingen en de tot stand gebrachte overeenkomst. Zoals door [naam] Holding B.V. c.s. is gesteld en uit de door haar als productie 2 overgelegde jaarrekening blijkt, staat in die jaarrekening op pagina 33 beschreven wat voor Werova Beheer B.V. de uitgangspunten waren voor de overname van de aandelen door een potentiële koper. Deze uitgangspunten komen er op neer dat een potentiële koper de rekening-courantschuld van Werova Dakbedekkingen B.V. aan Werova Beheer B.V. voor

€ 350.000,00 diende af te lossen en dat het restant haar zou worden kwijtgescholden. Indien het voor [naam] Holding, zoals [naam] Holding B.V. c.s. stelt, voor de overname van de aandelen essentieel was dat een bedrag van € 547.531,00 werd kwijtgescholden, had zij, gelet op deze mededeling in de jaarrekening, er naar moeten informeren of het rekening-courantsaldo op het moment van de koop van de aandelen inderdaad dat bedrag beliep. Immers, uit de jaarrekening 2006 van Werova Dakbedekking B.V. volgt dat voor de verkoper, Werova Beheer B.V., slechts als uitgangspunt gold dat zij een aflossing van € 350.000,00 op de rekening-courantschuld zou ontvangen met kwijtschelding van “het restant”, zonder dat daaraan een specifiek bedrag is gekoppeld. Dat die restantschuld wel expliciet is opgenomen in de leveringsakte doet daar niet aan af nu die leveringsakte pas na de totstandkoming van de koopovereenkomst is opgesteld. Aan het feit derhalve dat in de leveringsakte de restantschuld expliciet staat genoemd, kan dan ook, anders dan [naam] Holding B.V. c.s. heeft gesteld, niet de conclusie worden verbonden dat het genoemde bedrag essentieel was voor de totstandkoming van de overeenkomst. De rechtbank acht in dat verband ook aannemelijk de stelling van Werova Beheer B.V. dat de notaris de cijfers over de rekening-courantverhouding zonder nadere controle heeft overgenomen uit de jaarrekening 2006, zonder dat het daarmee van de zijde Werova Beheer B.V. de bedoeling is geweest enige garantie te geven ten aanzien van de omvang van de resterende schuld. De tekst van de leveringsakte is op dit punt ook niet geformuleerd als een garantie. Aangezien de hier aan de orde zijnde transactie de overname betreft van aandelen in een lopend bedrijf, valt niet in te zien hoe [naam] heeft mogen verwachten dat er ten aanzien van die cijfers uit de jaarrekening 2006 geen mutaties meer zouden optreden in de rekening-courantverhouding tussen beide bedrijven. Gesteld noch gebleken is dat [naam] Holding zelf de stand van de rekening-courantschuld voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft gecontroleerd of daarnaar heeft gevraagd. Indien de omvang van die schuld op het moment van de koop van de aandelen voor [naam] Holding van essentieel belang was, zoals zij stelt, lag het ook op haar weg om zich te informeren over eventuele wijzigingen in de rekening-courantschuld ten opzichte van de haar bekende cijfers, die immers sloten per 31 december 2006. Nu zij dat niet heeft gedaan, behoort een dwaling ten aanzien van de omvang van de restantschuld voor haar rekening te blijven.

5.6. Dat de afboekingen op de rekening-courantschuld pas zouden hebben plaatsgevonden na het tot stand komen van de koopovereenkomst en voor de levering van de aandelen, zoals [naam] Holding B.V. c.s. nog heeft gesteld, acht de rechtbank, mede gelet op hetgeen ter comparitie van partijen naar voren is gebracht, niet aangetoond. Ter comparitie van partijen heeft de heer [naam] namens [naam] Holding B.V. c.s. verklaard dat het tot ongeveer half juni 2007, derhalve tot vlak voor de levering van de aandelen, heeft geduurd voordat partijen over de koop overeenstemming hadden bereikt terwijl de afboekingen op de rekening-courantschuld volgens hem zijn doorgelopen tot eind april 2007. Derhalve volgt uit de namens [naam] Holding B.V. c.s. gegeven toelichting ter comparitie van partijen reeds dat niet is komen vast te staan dat er, tussen het moment van het aangaan van de koopovereenkomst en de datum van levering van de aandelen door Werova Beheer B.V., nog op de rekening-courantschuld is afgelost. Bovendien heeft [naam] Holding B.V. c.s. niet voldoende gemotiveerd weersproken de stelling van Werova Beheer B.V. dat de betalingen op de rekening courant grotendeels hebben plaatsgevonden in maart 2007, derhalve op een moment dat partijen in het geheel nog niet met elkaar in onderhandeling waren getreden over de koop van de aandelen.

5.7. Gelet op het voorgaande kan niet gezegd worden dat de overeenkomst tot stand is gekomen door bedrog of onder invloed van dwaling, zodat er geen grond is voor de gevorderde partiële vernietiging van de overeenkomst en het naar beneden bijstellen van de koopsom met € 42.200,92.

5.8. Het feit dat in de leveringsakte is opgenomen dat de schuld in rekening-courant tussen Werova Beheer B.V. en Werova Dakbedekking B.V. “thans groot acht honderd zeven en negentig duizend vijf honderd één en dertig euro (€ 897.531,00” is levert, indien zou komen vast te staan dat dit bedrag niet correct is, hetgeen door Werova Beheer B.V. is betwist, nog niet zonder meer een onrechtmatige daad op jegens [naam] Holding. Daarvoor is onder meer van belang welke betekenis partijen aan die vermelding, in het licht van de totstandkoming van de overeenkomst, mochten hechten, of [naam] Holding zonder meer op de juistheid van dat bedrag heeft mogen rekenen en Werova Beheer B.V. heeft moeten begrijpen dat dit voor [naam] Holding essentieel was voor het laten doorgaan van de transactie. In het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden was het aan [naam] Holding om, zo zij dat van belang achtte, te onderzoeken of de in de leveringsakte genoemde schuld in rekening-courant per datum van de levering van de aandelen nog steeds hetzelfde bedrag was als de schuld genoemd in de jaarrekening 2006 van Werova Dakbedekking B.V. Beide partijen hebben genoegen genomen met de cijfers van 2006 en afgezien van het laten opstellen van tussentijdse cijfers tot 21 juni 2007. [naam] Holding heeft daarmee, evenals overigens Werova Beheer B.V., kennelijk op de koop toe genomen dat die tussentijdse cijfers zouden kunnen afwijken van de in de leveringsakte genoemde cijfers. Daar komt nog bij dat, gelet op de totale schuld in rekening-courant, ook niet gezegd kan worden dat het door [naam] Holding B.V. c.s. gestelde bedrag dat door Werova Beheer B.V. is afgelost opmerkelijk of buitensporig hoog is te noemen. In het licht van deze omstandigheden heeft [naam] Holding B.V. c.s. onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat Werova Beheer B.V. onrechtmatig heeft gehandeld vanwege de mogelijk onjuiste vermelding van de rekening courant schuld in de leveringsakte.

5.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering van [naam] Holding bij II in de dagvaarding zal worden afgewezen.

De vordering tot betaling van € 77.356,00 / PM post (vorderingen III)

5.10. De vordering van [naam] Holding tot vergoeding van een “PM-post” wordt afgewezen nu enige specificatie of onderbouwing van deze vordering ontbreekt.

5.11. Aan haar vordering tot betaling van € 77.356,00, vermeerderd met rente, legt [naam] Holding het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de leveringsakte ten grondslag. Voor zover relevant luidt deze bepaling als volgt:

“ Indien na het tekenen van deze akte mocht blijken dat het vermogen van de vennootschap –rekening houdend met belasting voor- en nadelen- niet juist is weergegeven op de balans, zal de koopprijs van de aandelen worden verlaagd met een bedrag gelijk aan vijf en vijftig procent (55%) van de nakomende belasting- en overige schulden, respectievelijk verhoogd met nakomende baten, voorzover betrekking hebbend op de periode tot en met één en dertig december tweeduizend zes en voorzover niet in de balans vermeld, en rekening houdend met belasting voor- en nadelen (….)”

Met “de balans” is bedoeld de balans per 31 december 2006 van Werova Dakbedekkingen B.V. die als productie 2 bij dagvaarding in het geding is gebracht. Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 3 is ter beoordeling van deze vordering van [naam] Holding in de eerste plaats van belang de vraag of het vermogen van de vennootschap niet juist is weergegeven op de balans. Werova Beheer B.V. heeft in dat verband primair als verweer aangevoerd dat [naam] Holding B.V. c.s. niet eens heeft gesteld dat het vermogen van Werova Dakbedekkingen B.V. niet juist is weergegeven op de balans. De rechtbank zal dat verweer passeren nu [naam] Holding B.V. c.s. heeft gesteld en heeft toegelicht dat diverse posten niet of voor een te laag bedrag op de balans zouden zijn verantwoord. In die stelling ligt, welwillend gelezen, besloten dat [naam] Holding B.V. c.s. zich op het standpunt stelt dat het vermogen van de vennootschap op de balans niet juist is weergegeven. Dat neemt niet weg dat [naam] Holding B.V. c.s., in verband met de op haar rustende stelplicht ter beoordeling van de vraag of Werova Beheer B.V. op grond van artikel 3 lid 3 van de leveringsakte kan worden aangesproken, in voldoende mate dient te concretiseren welke invloed de door haar gestelde schendingen op het vermogen van de vennootschap per 31 december 2006 hebben.

5.12. In de eerste plaats stelt [naam] Holding dat uit de analyse van haar accountant blijkt dat op de balans ten onrechte een reservering voor snipperuren ontbreekt terwijl de nog op te nemen snipperuren per balansdatum een verplichting van € 25.444,00 voor de vennootschap vormden. Ter comparitie van partijen is door [naam] Holding B.V. c.s. daarover opgemerkt dat toen de “dakdekkerstak” moest worden gesaneerd zij 1600 á 1700 uren aan snipperuren heeft moeten uitbetalen. In haar verweer heeft Werova Beheer B.V. gesteld dat snipperuren door haar nooit werden uitbetaald omdat het bij Werova Dakbedekking B.V. gebruikelijk was dat de uren die overbleven in het volgende jaar werden opgenomen op dagen dat, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, er toch niet gewerkt kon worden. Snipperuren leidden op die manier niet tot een betalingsverplichting voor de vennootschap, aldus Werova Beheer B.V.

Door [naam] Holding B.V. c.s. is de, ook nog eens ter comparitie van partijen door de toenmalige accountant van Werova Dakbedekkingen B.V. toegelichte, stelling dat snipperuren niet tot een betalingsverplichting van de vennootschap leidden, niet betwist. Daarmee staat vast dat in de periode vóór de verkoop van de aandelen aan [naam] Holding overgebleven snipperuren niet tot enige betalingsverplichting voor Werova Dakbedekkingen B.V. leidden. Er kan derhalve niet gezegd worden dat de vennootschap voor die snipperuren een reservering op de balans diende op te nemen en dat, nu dat niet is gebeurd, de balans het vermogen van de vennootschap per 31 december 2006 niet juist is weergegeven. Dat [naam] Holding nadien, klaarblijkelijk ten gevolge van een sanering van het dakbedekkingsbedrijf, snipperuren heeft moeten uitbetalen, maakt dat niet anders. Dat betreft immers een omstandigheid waarmee de directie van Werova Dakbedekkingen B.V. ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2006 geen rekening heeft kunnen en moeten houden.

5.13. [naam] Holding B.V. c.s. stelt dat bij de reservering voor het vakantiegeld rekening is gehouden met een te laag opslagpercentage en dat de daardoor geconstateerde afwijking € 826,00 bedraagt. Nu enige nadere toelichting ontbreekt, heeft [naam] Holding B.V. c.s., gelet ook op het verweer van Werova Beheer B.V. inhoudende dat het gehanteerde percentage zelfs nog wat aan de hoge kant is, niet voldaan aan haar stelplicht zodat de rechtbank aan deze stelling voorbij zal gaan.

5.14. [naam] Holding B.V. c.s. stelt dat over de door de minderheidsaandeelhouder Mare Bene 2000 B.V. genoten managementfee te weinig sociale lasten en premies zijn afgedragen als gevolg waarvan rekening had moeten worden gehouden met een naheffing van tenminste € 9.499,00. Enige verdere toelichting bij deze stelling ontbreekt, met name ook niet op welke wijze dit van invloed is op het vermogen van Werova Dakbedekking B.V. zoals weergegeven op de balans van 2006. Gelet op het verweer van Werova Beheer B.V., die heeft betwist dat de premies niet correct zijn afgedragen en heeft gesteld dat een eventuele naheffing van deze premies zonder meer kan worden doorberekend aan Mare Bene 2000 B.V., heeft [naam] Holding B.V. c.s. haar stellingen op dit punt onvoldoende gemotiveerd onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan voorbij zal gaan.

5.15. [naam] Holding B.V. c.s. stelt dat in de balans, geheel in strijd met de gebruiken in de bedrijfstak, geen voorziening is opgenomen voor garantiewerkzaamheden. De ervaring leert dat in deze bedrijfstak 10 jaar garantie wordt gegeven en dat jaarlijks voor

€ 5000,00 á € 10.000,00 aan garantiewerk wordt verricht, aldus [naam] Holding B.V. c.s. Ter comparitie van partijen is namens [naam] Holding B.V. c.s. nog opgemerkt dat voorafgaand aan de koop van de aandelen door partijen is gesproken over de garantieverplichtingen en dat toen is gezegd dat het allemaal tussendoor werd gerepareerd. Werova Beheer B.V. heeft gesteld dat het feit dat er geen garantievoorziening in de balans is opgenomen niet wil zeggen dat het vermogen van de vennootschap daarmee verkeerd is weergegeven. Ook bestaat er geen verplichting tot het opnemen van een dergelijke voorziening. Werova Beheer B.V. stelt voorts dat de garantieverplichtingen per jaar varieerden van € 0 tot hooguit € 10.000,00 en dat dit direct ten laste van het resultaat werd gebracht. Het opnemen van een voorziening, als een soort reservering op het vrij opneembare vermogen, was voor een bedrijf met een negatief eigen vermogen zinloos, aldus Werova Beheer B.V. Ter comparitie van partijen heeft Werova Beheer B.V. - onweersproken - gesteld dat Werova Holding momenteel ook nog geen voorziening voor garantieverplichtingen op de balans heeft staan. Gelet op dit verweer, had [naam] Holding B.V. c.s. tenminste dienen te stellen welke invloed het ontbreken van een garantievoorziening heeft op het vermogen van de vennootschap zoals dat blijkt uit de balans van 2006 en een toelichting moeten geven op de vraag waarom zij, gelet op hetgeen partijen voorafgaand aan de koop over de garantieverplichtingen hebben besproken, instemde met een balans waarin een dergelijke voorziening niet was opgenomen. Nu zij dat niet heeft gedaan, heeft zij haar stellingen op dit punt onvoldoende gemotiveerd onderbouwd zodat de rechtbank daaraan voorbij zal gaan.

5.16. [naam] Holding B.V. c.s. stelt dat op grond van verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren op de balans van de vennootschap ten onrechte een actieve belastinglatentie ter grootte van € 70.878,00 is opgenomen en dat die post op nihil had moeten worden gesteld. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, en gelet op het uitvoerig gemotiveerde verweer van Werova Beheer B.V. op dit punt in de conclusie van antwoord alsmede de namens haar gegeven toelichting ter comparitie, heeft [naam] Holding B.V. c.s. deze stelling onvoldoende gemotiveerd zodat de rechtbank daaraan voorbij zal gaan. Daarbij wordt nog aangetekend dat uit het rapport van BonsenReuling, waarop [naam] Holding B.V. c.s. haar stelling kennelijk baseert, ook niet zonder meer volgt dat het opnemen van deze belastinglatentie hier niet was toegestaan en/of een onjuist beeld gaf van de vermogenspositie van de vennootschap. In het rapport (pagina 4) wordt slechts opgemerkt dat gezien de continuïteitspositie van de onderneming per 31 december 2006 en de vraag of de vennootschap wel de verliezen binnen de wettelijke termijnen kan verrekenen, het standpunt ingenomen “kan” worden om geen actieve belastinglatentie op te nemen. [naam] Holding B.V. c.s. heeft overigens ook onweersproken gelaten de stelling van Werova Beheer B.V., ter comparitie van partijen, dat de belastinglatentie nog steeds in de publicatiegegevens van Werova Holding is opgenomen, hetgeen de stelling van [naam] Holding B.V. c.s. op dit punt ondergraaft.

5.17. Nu [naam] Holding B.V. c.s. geen andere stellingen aan haar vordering tot vermindering van de koopprijs van de aandelen met een bedrag van € 77.356,00 ten grondslag heeft gelegd, brengt het voorgaande mee dat de vordering van [naam] Holding bij III zal worden afgewezen en de stellingen van partijen voor het overige onbesproken kunnen blijven.

5.18. Nu de vorderingen bij I, II en III zullen worden afgewezen, zal ook de vordering bij IV worden afgewezen.

5.19. Werova Holding B.V. en [naam] Holding B.V. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Werova Beheer B.V. wordt begroot op:

- vast recht 3.560,00

- salaris advocaat 2.842,00 (2 punten × tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.402,00

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Werova Holding B.V. en [naam] Holding B.V. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Werova Beheer B.V. tot op heden begroot op € 6.402,00,

6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.A. Bierbooms en in het openbaar uitgesproken op 20 mei 2009.?