Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BE0001

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
14-08-2008
Datum publicatie
14-08-2008
Zaaknummer
95303 - KG ZA 08-227
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gemeente vordert ontruiming pand, waarin krakers verblijven. Gemeente gebruikt het pand als opslag en voor brandweeroefeningen. Vordering tot ontruiming wordt afgewezen. Spoedeisend belang van de gemeente bij de ontruiming is onvoldoende aannemelijk geworden. Krakers hebben toegezegd de gemeente niet in de weg te zullen zitten voor wat betreft de opslag van meubilair en de brandweeroefeningen. Ook het feit dat het pand is verkocht (aan een projectontwikkelaar) leidt niet tot toewijzing, nu niet te verwachten valt dat de levering van het pand op 1 januari 2009 zal plaatsvinden. Belang krakers prevaleert boven het belang van de gemeente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 95303 / KG ZA 08-227

Vonnis in kort geding van 14 augustus 2008

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE LOCHEM,

zetelend te Lochem,

eiseres,

procureur mr. A.J. Zeyl,

advocaat mr. D.K. ten Cate te Enschede,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te Eefde, gemeente Lochem,

niet verschenen,

2. [gedaagde 2],

wonende te Eefde, gemeente Lochem,

niet verschenen,

3. AL DEGENEN DIE VERBLIJVEN C.Q. ZICH BEVINDEN IN DE ONROERENDE ZAAK STAANDE EN GELEGEN AAN DE [adres] TE EEFDE,

gedaagden.

Namens gedaagden zijn verschenen mevrouw [gedaagde 3], de heer [gedaagde 4] en de heer [gedaagde 5].

Partijen zullen hierna mede de gemeente en de krakers genoemd worden.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van de gemeente,

- de pleitnota van de krakers.

2. De feiten

2.1. De gemeente is sinds 1977 eigenaar van het perceel met opstallen aan de [adres] te Eefde (hierna: de onroerende zaak).

2.2. Vanaf 1978 tot 2001 was in de onroerende zaak een cultureel centrum gevestigd, genaamd ’t Kompas, onder welke naam de onroerende zaak ook nu nog plaatselijk bekend is. In 2001 is de onroerende zaak verhuurd aan een kunstenaar, die deze gebruikte als atelierruimte. Deze verhuur is geëindigd in 2004, waarna de gemeente de onroerende zaak heeft verkocht aan [naam projectontwikkelaar] Projecten te Enschede (hierna: [naam projectontwikkelaar]).

2.3. De onroerende zaak is aan [naam projectontwikkelaar] verkocht onder de voorwaarde van uitgestelde levering. Er heeft nog geen eigendomsoverdracht plaatsgevonden.

2.4. Thans wordt de onroerende zaak door de gemeente gebruikt voor de opslag van roerende zaken, in eigendom bij de gemeente. Tevens wordt de onroerende zaak gebruikt als oefenlocatie door de gemeentelijke brandweer.

2.5. Op of omstreeks 26 april 2008 is de onroerende zaak gekraakt.

2.6. Op 3 mei 2008 heeft een aantal ambtenaren van de afdeling Handhaving van de gemeente de onroerende zaak bezocht. De krakers zijn toen verzocht de onroerende zaak te verlaten.

2.7. Bij brief van 29 mei 2008 zijn de krakers gesommeerd de onroerende zaak te ontruimen.

2.8. Tot de dag van de terechtzitting hebben de krakers geen gehoor gegeven aan de ontruimingsverzoeken.

3. Het geschil

3.1. Gemeente Lochem vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. gedaagden zal veroordelen om de onroerende zaak, staande en gelegen te Eefde (gemeente Lochem), kadastraal bekend [kadastraal nummer], plaatselijk bekend als [adres], binnen twee dagen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis, met alle daarin aanwezige personen en al hun zaken te ontruimen en te verlaten en geheel leeg ter beschikking van de gemeente te stellen, alsmede verlaten en ontruimd te houden, met machtiging van de gemeente om, indien gedaagden na verloop van één week na de betekening van het vonnis met die ontruiming in gebreke blijven, deze zelf te doen uitvoeren, desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie en op kosten van gedaagden, met bepaling dat het ontruimingsvonnis binnen de in artikel 557a Rv genoemde termijn van één jaar ook ten uitvoer kan worden gelegd tegen eenieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer zich dit voordoet, dan wel een in goede justitie te bepalen voorziening zal treffen;

2. gedaagden hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. De krakers voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De gemeente heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de krakers, door het zonder recht of titel gebruik maken van de onroerende zaak, inbreuk maken op het eigendomsrecht van de gemeente. De krakers handelen hiermee onrechtmatig.

Daarnaast heeft de gemeente aangevoerd dat zij op korte termijn weer dient te kunnen beschikken over de onroerende zaak in verband met de geplande oefeningen van de brandweer in de onroerende zaak. De eerstvolgende brandweeroefening is gepland op 1 september 2008. De gemeente voorziet niet in de mogelijkheid om snel een andere oefenlocatie aan de brandweer ter beschikking te stellen.

Voorts stelt de gemeente belang bij spoedige ontruiming te hebben, nu zij de onroerende zaak per 1 januari 2009 vrij van huur en gebruik moet opleveren aan [naam projectontwikkelaar]. Aangezien het pand gesloopt zal worden en de grond mogelijk nog gesaneerd moet worden, wenst de gemeente de tijd te hebben eventuele werkzaamheden te kunnen verrichten vóór de datum van eigendomsoverdracht.

Ook is de gemeente verscheidene malen benaderd door omwonenden vanwege geluidsoverlast door de krakers. Nu de gemeente eigenaar is van de onroerende zaak wordt zij verantwoordelijk gehouden voor het gebruik van de onroerende zaak en de overlast die dit gebruik veroorzaakt. De gemeente stelt een gerechtvaardigd en spoedeisend belang te hebben bij ontruiming van de onroerende zaak.

4.2. Ter zitting hebben de krakers aangevoerd dat zij de in de onroerende zaak opgeslagen roerende zaken van de gemeente onberoerd laten en dat zij niet zullen verhinderen wanneer de gemeente zaken wil (doen) opslaan dan wel (doen) afvoeren. Voorts stellen zij dat zij niet op de hoogte waren van de brandweeroefeningen en dat zij in dat kader ook niemand hebben gezien.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het – door de krakers betwiste - spoedeisend belang van de gemeente bij de gevorderde ontruiming onvoldoende aannemelijk is geworden. Nu de krakers hebben toegezegd de gemeente geen strobreed in de weg te zullen leggen waar het de opslagruimte betreft, en mee te zullen werken evenals gelegenheid te zullen geven voor de gestelde brandweeroefeningen en tevens onvoldoende is gebleken dat binnen een gemeente als Lochem geen andere locatie beschikbaar is voor die brandweeroefeningen, is het belang van de gemeente bij ontruiming op korte termijn onvoldoende gebleken.

4.3. Vast staat dat de gemeente al sinds 2004 met projectontwikkelaar [naam projectontwikkelaar] in gesprek is over de bestemming van de onroerende zaak. Ter zitting heeft de gemeente verklaard dat er slechts een mondelinge afspraak is dat de levering van de onroerende zaak op 1 januari 2009 zal plaatsvinden. Aangezien het pand gesloopt moet worden, de grond mogelijk dient te worden gesaneerd en er voor het – door de gemeente nog niet goedgekeurde - plan van [naam projectontwikkelaar] een bestemmingsplanwijziging nodig zal zijn, valt niet te verwachten dat de levering al op 1 januari 2009 zal plaatsvinden. Daar komt bij dat de krakers hebben verklaard vrijwillig de onroerende zaak te zullen verlaten zodra de bestemmingsplanwijziging realiteit is en de gemeente en [naam projectontwikkelaar] schriftelijk een leveringsdatum zijn overeengekomen. De stelling van de gemeente dat zij door de verkoop aan [naam projectontwikkelaar] belang heeft bij ontruiming op korte termijn is op grond van het vorenstaande evenmin voldoende aannemelijk geworden.

4.4. Aangezien de door de gemeente gestelde overlast door de krakers wordt betwist en de gemeente haar stelling niet nader heeft onderbouwd, acht de voorzieningenrechter de beweerde overlast onvoldoende gebleken.

4.5. Ter zitting hebben de krakers aangevoerd dat zij geen woonruimte elders hebben of kunnen krijgen en geen uitkering ontvangen. Op grond van al het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van de krakers bij het behouden van woonruimte thans prevaleert boven het belang van de gemeente bij ontruiming op korte termijn van de onroerende zaak. De vordering van de gemeente zal dan ook worden afgewezen.

4.6. De gemeente zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de krakers worden begroot op:

vast recht EUR 254,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 254,00;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2008.