Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0695

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
29-04-2008
Datum publicatie
29-04-2008
Zaaknummer
92889 - KG ZA 08-99
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Voorzieningenrechter veroordeelt een groep krakers om binnen drie weken een pand in Loenen te ontruimen en ontruimd te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 92889 / KG ZA 08-99

Vonnis in kort geding van 29 april 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SMURFIT KAPPA MERCURIUS B.V.,

gevestigd te Loenen, gemeente Apeldoorn,

eiseres,

procureur mr. C.B. Gaaf,

advocaat mr. I.E.Hofhuis te Amsterdam,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te Loenen,

gedaagde,

niet verschenen,

2. [gedaagde 2],

wonende te Loenen,

gedaagde,

advocaat mr. E.Th. Hummels te Zeist.

3. OVERIGE IN HET PAND AAN [adres] TE LOENEN VERBLIJVENDE PERSONEN

wonende te Loenen,

gedaagden,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Smurfit, [gedaagde 1], [gedaagde 2] en overige krakers genoemd worden.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling op 16 april 2008

- de verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagden

- de pleitnota van Smurfit

- de pleitnota van [gedaagde 2].

2. De feiten

2.1. Smurfit is eigenaar van de bedrijfswoning (hierna: de woning) aan [adres] te Loenen, gemeente Apeldoorn. De woning is gelegen op het terrein waar Smurfit haar bedrijf exploiteert. De bedrijfsvoering bestaat met name uit het vervaardigen van verpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

2.2. De woning is tot februari 2006 bewoond geweest. Daarna heeft zij een periode leeg gestaan. Smurfit wilde de woning aanvankelijk slopen. Onder andere door een fusie van Smurfit met een andere organisatie is het slopen uitgesteld tot nader orde.

2.3. In het weekend van 27 en 28 oktober 2007 is de woning gekraakt.

2.4. Op maandag 29 oktober 2007 is bij het politiebureau in Loenen aangifte gedaan van de kraak. Op 31 oktober 2007 heeft Smurfit in aanwezigheid van de politie een brief aan de krakers overhandigd waarin het volgende wordt medegedeeld:

“Wij hebben begrepen dat u het huis aan [adres] in Loenen betrokken heeft. Wij zijn echter voornemens het huis binnen afzienbare tijd te slopen. Om die reden verzoeken wij u om binnen zo kort mogelijke termijn het huis te verlaten. (…)”

2.5. Op 19 maart 2008 heeft mr. Hofhuis een door middel van een door de deurwaarder betekende brief de krakers het volgende medegedeeld:

“Cliënte wenste – en wenst nog altijd – het huis (…) te slopen om aldaar extra parkeerplekken te kunnen realiseren. Cliënte was evenwel niet in de gelegenheid voorbereidingsmaatregelen hiertoe te treffen. Zij diende namelijk te constateren dat u het huis in het weekend van 27 en 28 oktober 2007 onrechtmatig in gebruik hebt genomen. Vaststaat derhalve dat u illegaal in het huis verblijft. En daarmee inbreuk maakt op het eigendomsrecht van cliënte. Cliënte heeft u reeds bij brief d.d. 31 oktober 2007 gesommeerd het huis te verlaten. Zij heeft moeten vaststellen dat u tot op heden geen gevolg aan deze sommatie heeft gegeven.

Bovendien heeft Cliënte recentelijk waargenomen dat u het huis en omgeving ernstig laat verloederen. (…) Dit levert een negatieve uitstraling op, hetgeen zeer nadelig is voor de bedrijfsvoering van cliënte en haar derhalve schade berokkent. Daarnaast is het door uw onrechtmatige gedragingen voor cliënte onmogelijk om het huis aan te wenden voor door haar aan te wijzen doeleinden.

(…)

Vaststaat dat u door geen gevolg te geven aan de eerdere sommatie onrechtmatig handelt. Op grond van het bovenstaande sommeer ik u hierbij namens cliënte het huis uiterlijk vóór 26 maart 2008 12.00 uur te ontruimen met al de uwen en het uwe en al degenen die van uwentwege voormelde onroerende zaak occuperen. (…)”

2.6. Op 28 maart 2008 heeft Smurfit van de gemeente Apeldoorn een sloopvergunning gekregen voor de woning. Smurfit heeft aannemersbedrijf Van den Heuvel te Hoenderloo opdracht gegeven de sloopwerkzaamheden uit te gaan voeren waarbij als startdatum 17 april 2008 is afgesproken.

2.7. Tot de dag van de terechtzitting hebben de krakers geen gehoor gegeven aan de ontruimingsverzoeken.

3. Het geschil

3.1. Smurfit vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1 - gedaagden te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de woning, gelegen aan [adres] te Loenen, met al de hunnen en het hunne en al degenen die de woning occuperen, te ontruimen en aan Smurfit ter vrije beschikking te stellen en niet in de woning terug te keren;

2. - Smurfit te machtigen, voor het geval gedaagden in gebreken mochten blijven aan een veroordeling als onder 1 gevraagd te voldoen, de desbetreffende ontruiming van voormelde woning zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van justitie en politie;

3. - Overeenkomstig artikel 557a, derde lid Rv te bepalen dat het vonnis tot een jaar nadat het is uitgesproken, dan wel te rekenen vanaf een datum door de voorzieningenrechter te bepalen, ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in de woning bevindt of aldaar binnentreedt of telkens indien zich dat voordoet;

4. - gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. [gedaagde 2] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Ten aanzien van [gedaagde 1] en de overige krakers

4.1. Het gevorderde in de dagvaarding komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat de tegen [gedaagde 1] en de overige krakers gerichte vorderingen voor toewijzing vatbaar zijn als hierna aan te geven.

Ten aanzien van [gedaagde 2]

4.2. Smurfit legt – samengevat – aan haar vordering ten grondslag dat gedaagden de woning zonder recht of titel, derhalve onrechtmatig, gebruiken. Smurfit stelt op grond daarvan reeds een spoedeisend belang bij haar vordering te hebben. Daarnaast wil zij de woning zo snel mogelijk slopen. Sloop is nodig om ruimte te maken voor parkeerplaatsen die nodig zijn om de opslagcapaciteit en de logistiek van het bedrijf te verbeteren. Smurfit stelt overigens door de kraak financiële schade te leiden nu haar verzekeraar in verband met de kraak de premie heeft verhoogd en de looptijd van de dekking heeft beperkt tot 27 april 2008. Bovendien is de omgeving van de woning door de krakers ernstig verloederd en vervuild waardoor Smurfit stelt het risico te lopen dat zij niet meer kan voldoen aan de in de verpakkings- en voedingsmiddelenbranche geldende (hygiëne-)normen. Daarbij heeft verloedering van de woning nadelige gevolgen voor de uitstraling van het bedrijf. Dit geldt temeer nu het bedrijf regelmatig wordt bezocht door (potentiële) klanten, aldus Smurfit.

4.3. [gedaagde 2] voert ten verwere aan dat hij in verband met zijn financiële situatie voor huisvesting is aangewezen op kraken en dat de woning al zeer lang, langer dan een jaar leeg staat. Hij betwist dat Smurfit de woning serieus wil slopen en stelt dat het niet duidelijk is waarom Smurfit dat wil. [gedaagde 2] betwist dat het kraken invloed heeft op de representativiteit van het bedrijf aangezien het bedrijf 150 meter bij de woning vandaan ligt. [gedaagde 2] betwist dat Smurfit een spoedeisend belang heeft bij haar vordering.

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat Smurfit eigenaar is van de woning, dat [gedaagde 2] geen recht of titel heeft op grond waarvan hij in de woning mag verblijven en dat Smurfit de krakers heeft gesommeerd de woning te verlaten. Dat de woning langer dan een jaar leeg heeft gestaan doet niet af aan de onrechtmatigheid van het verblijf van [gedaagde 2] in de woning. Uit het voorgaande vloeit voort dat [gedaagde 2] door inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Smurfit onrechtmatig handelt jegens haar.

4.5. Een afweging van de wederzijdse belangen van partijen valt niet uit in het voordeel van [gedaagde 2]. Daarbij is in aanmerking genomen dat de stelling van [gedaagde 2], dat hij in verband met zijn financiële situatie is aangewezen op kraken, niet aannemelijk is geworden nu hij ter terechtzitting heeft verklaard een inkomen te hebben van circa € 1.000,-- per maand. Daar staat tegenover dat Smurfit voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten gevolge van de kraak een hogere verzekeringspremie moet betalen en dat de looptijd van de dekking zeer binnenkort eindigt. Uit de inmiddels verstrekte sloopvergunning en correspondentie met de aannemer is voorts voldoende aannemelijk geworden dat er concrete plannen zijn de woning zeer binnenkort te slopen. De enkele, niet nader onderbouwde, betwisting daarvan door [gedaagde 2] maakt dit niet anders. De tegen [gedaagde 2] gerichte vorderingen zijn daarom eveneens voor toewijzing vatbaar.

Ten aanzien van alle gedaagden

4.6. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal worden afgewezen, omdat zij ingevolge art. 556 lid 1 en art. 557 Rv overbodig is.

4.7. Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Smurfit worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80

- vast recht 254,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.141,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt gedaagden om binnen drie weken na de betekening van dit vonnis met al het hunne en al de hunnen het pand aan [adres] te Loenen te ontruimen en ontruimd te houden;

5.2. bepaalt dat deze veroordeling binnen de in art. 557a lid 3 Rv genoemde termijn van een jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet;

5.3. veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van Smurfit tot op heden begroot op EUR 1.141,80;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen en in het openbaar uitgesproken op 29 april 2008.