Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BC0797

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
19-12-2007
Datum publicatie
21-12-2007
Zaaknummer
88215 FA RK 07-1612
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoekster verzoekt de adoptie van de minderjarige die in de relatie tussen haar en de biologische moeder is geboren. Ingevolge artikel 1:227, tweede lid BW dient verzoekster ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met de moeder te hebben samengeleefd. De samenleving, die naar de rechtbank als uitgangspunt neemt, meer dan drie jaren heeft geduurd, is echter beëindigd voordat het verzoek is ingediend. Artikel 1:227, tweede lid BW beoogt zo veel mogelijk een stabiele situatie voor de minderjarige te waarborgen. Deze stabiliteit kan naar het oordeel van de rechtbank in bijzondere omstandigheden ook bestaan ná de verbreking van de relatie. Het belang van het kind dient voorop te staan bij de beoordeling van de ontvankelijkheid. Door de beëindiging van het huwelijk van verzoekster en de moeder is de duurzame binding tussen verzoekster en de minderjarige niet geëindigd. De continuïteit in de opvoeding als bedoeld in artikel 20, derde lid van het Verdrag inzake de rechten van het kind is gewaarborgd. Om die reden gaat de rechtbank voorbij aan de driejareneis ex artikel 1:227, tweede lid BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Familie

Zaaknummer: 88215 FA RK 07-1612

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 19 december 2007

op het verzoek van:

[verzoekster],

hierna mede te noemen verzoekster,

wonende te [plaats],

procureur: mr. E.H. Schijven-Bours.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 29 augustus 2007;

- de brief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Gelderland, locatie Zutphen, van

2 oktober 2007;

- de brief met bijlagen van mr. Schijven-Bours van 22 oktober 2007;

- het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 december 2007.

De feiten

Verzoekster is op [2003] te [plaats] gehuwd met [de moeder], hierna mede te noemen de moeder.

Op [2005] te [plaats] is uit de moeder geboren de minderjarige

[naam kind].

Verzoekster en de moeder zijn gezamenlijk belast met het gezag over de minderjarige.

Het verzoek

Verzoekster verzoekt dat de rechtbank de adoptie zal uitspreken van:

[naam kind], geboren op [2005] te [plaats],

door verzoekster.

Zij stelt – kort samengevat – dat het verzoek in het belang van de minderjarige is.

De beoordeling

De Raad voor de Kinderbescherming is in de gelegenheid gesteld zijn mening aan de rechtbank kenbaar te maken. De Raad refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

Blijkens de overgelegde verklaringen van de moeder en van [naam biologische vader], de biologische vader van de minderjarige, hebben zij geen bezwaar tegen de adoptie.

Ingevolge artikel 1:227, tweede lid Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan verzoekster verzoeken om adoptie indien zij ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met de moeder heeft samengeleefd. Uit de overgelegde stukken blijkt dat niet aan deze voorwaarde voor adoptie is voldaan, hetgeen door verzoekster ter terechtzitting is erkend.

Ten aanzien van het begin van de samenwoning overweegt de rechtbank dat voldoende aannemelijk is geworden dat verzoekster en de moeder in ieder geval vanaf het moment dat zij getrouwd zijn samengewoond hebben, zodat ervan moet worden uitgegaan dat op 20 december 2006 de wettelijke termijn van drie jaren was verstreken en het onderhavige verzoek op dat moment gedaan had kunnen worden. Het verzoek is echter eerst gedaan na de feitelijke verbreking van de samenleving, die in april 2007 heeft plaatsgevonden. Desondanks is de rechtbank van oordeel dat verzoekster in haar verzoek kan worden ontvangen.

De ratio van de voorwaarde van artikel 1:227, tweede lid BW kan worden gevonden in de wens zo veel mogelijk een stabiele situatie voor de minderjarige te waarborgen. Deze stabiliteit kan naar het oordeel van de rechtbank in bijzondere omstandigheden ook bestaan ná de verbreking van de relatie. Dit is ook door de wetgever onderkend, gelet op de beoogde wijziging van dit artikel.

Adoptie is een maatregel van kinderbescherming. Ook in het Verdrag inzake de rechten van het kind staat het kinderbeschermingsaspect voorop. Het belang van het kind dient daarom voorop te staan bij de beoordeling van de ontvankelijkheid. Een redelijke wetsuitlegging van artikel 1:227, tweede lid Burgerlijk Wetboek brengt met zich dat in de beoordeling ook de verzorging en opvoeding na het verbreken van de samenleving wordt betrokken. Er is sprake van een co-ouderschap waarbij verzoekers in gelijke mate betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Door de beëindiging van het huwelijk van verzoekster en de moeder is de duurzame binding tussen verzoekster en de minderjarige, die vanaf haar geboorte heeft bestaan, niet geëindigd. De rechtbank sluit zich (evenals verzoekster) aan bij het oordeel van de rechtbank Almelo in de uitspraak van 17 mei 2006, LJN: AX2160.

Nu in het onderhavige geval sprake is van een ouderschapsplan en van een co-ouderschapregeling, waarbij de moeder en verzoekster ieder 50% van de tijd voor de minderjarige zorgen, en zij ter zitting de rechtbank hebben overtuigd van de toegevoegde waarde die dit voor de minderjarige heeft, kan geconcludeerd worden dat met de beëindiging van de relatie de duurzame binding tussen verzoekster en de minderjarige niet zal eindigen en dat daarmee de continuïteit in de opvoeding als bedoeld in artikel 20, derde lid van het Verdrag inzake de rechten van het kind juist is gewaarborgd. Om die reden gaat de rechtbank voorbij aan eerdergenoemde driejareneis ex artikel 1:227, tweede lid BW.

Op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen is de rechtbank van oordeel dat aan de wettelijke vereisten is voldaan. De rechtbank acht de gevraagde adoptie in het kennelijke belang van de minderjarige, zodat het verzoek zal worden toegewezen.

De beslissing

De rechtbank,

spreekt uit de adoptie van:

[naam kind], geboren op [2005] te [plaats],

door

[verzoekster], geboren o[1965] te [plaats],

wonende te [adres en plaats]

Deze beschikking is gegeven en uitgesproken door mr. R.A. Eskes ter openbare terechtzitting van 19 december 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.