Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4493

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
25-09-2007
Datum publicatie
28-09-2007
Zaaknummer
06/580240-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voor handel in harddrugs en deelname aan een criminele organisatie veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor broers

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/580240-07

Uitspraak d.d.: 25 september 2007

Vord. na voorw. veroord.: 07/400201-06

Tegenspraak/ dip - oip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte A],

geboren te [plaats en datum],

wonende te [plaats],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Arnhem – Huis van Bewaring Arnhem Zuid

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

11 september 2007.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 december

2006 tot en met 29 mei 2007 in de gemeente Harderwijk en/of de gemeente Ermelo

en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of

verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft

gehad:

(grote) (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne

en/of heroïne en/of methadon, zijnde (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet;

art 2 ahf/ond C Opiumwet

art 2 ahf/ond B Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 01 december 2006 tot en met 29 mei 2007 in

de gemeente Harderwijk en/of de gemeente Ermelo en/of elders in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband

van één of meer natuurlijke perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had

het plegen van misdrijven, namelijk:

het (telkens) opzettelijk inkopen en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben, van (grote) (een)

hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne en/of heroïne

en/of methadon, zijnde (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die wet,

terwijl hij, verdachte, oprichter en/of leider en/of bestuurder van die

organisatie was;

art 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 01 december 2006 tot en met 29 mei 2007 in de gemeente Harderwijk en de gemeente Ermelo en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of

verstrekt en/of vervoerd, een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne en/of methadon, zijnde middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

2.

hij in de periode van 01 december 2006 tot en met 29 mei 2007 in de gemeente Harderwijk en de gemeente Ermelo en elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

het telkens opzettelijk inkopen en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben, van een

hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne

en/of methadon, zijnde middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst I, terwijl hij, verdachte, leider van die organisatie was;

Bewijsoverwegingen

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat er met betrekking tot feit 1 geen sprake is van verkopen en/of afleveren van drugs en met betrekking tot feit 2 dat er geen sprake is van een criminele organisatie zodat verdachte daarvan vrijgesproken dient te worden.

De rechtbank overweegt het volgende:

Uit het dossier en hetgeen ter terechtzitting is gebleken, is de rechtbank tot de overtuiging gekomen dat de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang beschouwend, het wettige bewijs leveren voor het verkopen en afleveren van drugs als ook het bestaan van een criminele organisatie. Aan de uit de wet en jurisprudentie af te leiden criteria is voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank betreft het hier een organisatie die als oogmerk had, het plegen van Opiumwetdelicten. [verdachte A] alsmede [verdachte B] vormden de kern hierin. Andere verdachten daar omheen hebben verschillende uitvoeringshandelingen verricht of waren ondersteunend. Aansturing en initiatieven gingen met name uit van verdachte en [verdachte B]. Zij zijn daarmee aan te merken als leidinggevenden binnen de organisatie, waarbij de rechtbank de volgende omstandigheden mede kenmerkend acht:

- [verdachte B] was de vervanger van [verdachte A].

- Als [verdachte A] er niet was dan was [verdachte B] de baas en regelde hij de zaken. [verdachte B] nam (telefonisch) de bestellingen op en de bestellingen bracht [verdachte A] weg.

- Door de andere medeverdachten, “de lopers”, regelmatig te vragen of zij een pakketje drugs wilden afleveren op een bepaald adres waarvoor in ruil zij drugs kregen hebben [verdachte B] en [verdachte A] andere verdachten aan zich gebonden.

- Twee medeverdachten hebben hun huis ter beschikking gesteld van waaruit door [verdachte B] en [verdachte A] gedeald kon worden in ruil voor drugs.

De organisatie heeft ongeveer een half jaar bestaan, waarmee verdachte [verdachte A] en medeverdachte [verdachte B] ook een reputatie zullen hebben verworven in de omgeving. Verschillende verdachten hebben in het kader van het organisatorisch verband uitvoering gegeven aan het oogmerk waarop de organisatie was gericht, namelijk het plegen van Opiumwetdelicten, danwel waren daar ondersteunend in. Er is harddrugs ingekocht in Amsterdam, er is drugs vervoerd naar de gemeenten Harderwijk en Ermelo, er is aldaar drugs verkocht en verstrekt.

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven:

1. het medeplegen van handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet

gegeven verbod, meermalen gepleegd;

2. het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank aan verdachte zal opleggen een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig (24) maanden.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank aan verdachte zal opleggen een gevangenisstraf waarvan de duur gelijk is aan de periode van het voorarrest, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf met eventueel reclasseringscontact.

De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden – dat verdachte samen met zijn broer, medeverdachte [verdachte B], gedurende een periode aan het hoofd heeft gestaan van een criminele organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven op grond van de Opiumwet. Een dergelijk verband tast de integriteit van de samenleving in vergaande mate aan. Er zijn vele personen bij betrokken. Dergelijke organisaties dienen te worden bestreden. Aan hun leiders dient in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van geruime duur te worden opgelegd.

De rechtbank neemt eveneens in aanmerking dat stoffen als cocaïne en heroïne, naar algemeen bekend is, een aanzienlijk gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

De rechtbank is van oordeel dat de georganiseerde handel van verdovende middelen met kracht bestreden dient te worden. Verdachte heeft een groot aandeel geleverd aan de met de handel gepaard gaande instandhouding van de verslaving van een groot aantal drugsverslaafden in de gemeente Harderwijk en omgeving.

Alles afwegende, en mede gezien de documentatie van verdachte en het over hem uitgebrachte reclasseringsrapport, is de rechtbank van oordeel dat na te melden straf passend en geboden is. Anders dan de raadsman heeft aangevoerd, ziet de rechtbank geen aanleiding om verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

In beslag genomen voorwerpen

Het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp (een geldbedrag), volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, is vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerp geheel of grotendeels door middel van het bewezen verklaarde is verkregen.

De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Nu de in beslag genomen middelen, te weten harddrugs middelen zijn als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet, dienen deze op grond van artikel 13a van de Opiumwet te worden onttrokken aan het verkeer.

Vordering tenuitvoerlegging

Nu is bewezen dat verdachte zich opnieuw heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, dient de bij vonnis van de politierechter te Zwolle van 23 maart 2007 (parketnummer 07/400201-06) voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer te worden gelegd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 27, 33a, 33b, 36c, 36d, 47, 57, 63, 91 en

140 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 13a van de Opiumwet.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig (24) maanden.

Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven drugs, te weten:

- cocaïne en heroïne

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven geld, te weten:

- € 598,94.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter te Zwolle van 23 maart 2007, te weten van:

- 66 dagen gevangenisstraf

Aldus gewezen door mr. De Bie, voorzitter, mr. Van der Hooft en mr. Van de Wetering, rechters, in tegenwoordigheid van Van Aalst, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 25 september 2007.