Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB0913

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
31-07-2007
Datum publicatie
02-08-2007
Zaaknummer
06/491 en 06/564
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:RVS:2008:BD3112, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"De Voorwaarts" Apeldoorn: Bij uitspraak van de rechtbank van 31 juli 2007 (reg.nr.: 06/840 LJN BB0911) is de door b & w van Apeldoorn verleende vrijstelling van het bestemmingsplan voor reconstructie van de Zutphensestraat, Laan van Erica en Laan van Osseveld vernietigd. Uit aan het besluit ten grondslag gelegde rapportage met betrekking tot de luchtkwaliteit is af te leiden dat de grenswaarde voor de vierentwintig-uurgemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM10) zowel zonder als met de ontwikkeling van "De Voorwaarts" wordt overschreden. Verder is uit de rapportage af te leiden dat de ontwikkeling van "De Voorwaarts" op diverse meetpunten zal leiden tot een toename van de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes van 0,1 (op sommige meetpunten 0,2) microgram per m3, ten opzichte van de situatie zonder de ontwikkeling van "De Voorwaarts". Daarom kan niet gezegd worden dat de concentratie in de buitenlucht van zwevende deeltjes als gevolg van de ontwikkeling van "De Voorwaarts", waarvan de wegreconstructie onlosmakelijk onderdeel vormt, per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft als vereist op grond van artikel 7 lid 3a van het Besluit luchtkwaliteit 2005. In verband hiermee is de vergunning voor de uitsluitend met het oog op de wegreconstructie noodzakelijke bomenkap eveneens vernietigd (reg.nrs.: 06/491 en 06/564 LJN BB0913).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Reg.nrs.: 06/491 en 06/564

Uitspraak in de gedingen tussen:

[eiser1] en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis

te Apeldoorn,

eisers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn

verweerder.

1. Bestreden besluit

Besluit van verweerder van 27 januari 2006, waarbij aan de gemeente Apeldoorn vergunning is verleend tot het vellen van bomen langs Zutphensestraat tussen Woonboulevard en Lupineweg, langs Laan van Erica tussen het spoor en kruispunt Zutphensestraat en langs Laan van Osseveld tussen het spoor en kruispunt Zutphensestraat, overeenkomstig de bij het besluit gevoegde bomenlijst.

2. Feiten en procesverloop

Het bestreden besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat geen bezwaar maar beroep bij de rechtbank openstaat.

[eiser1] heeft bij brief van 3 maart 2006 (reg.nr.: 06/564) en de Wijkraad heeft bij brief van 14 februari 2006 (reg.nr.: 06/491) beroep ingesteld bij de rechtbank. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend.

Het beroep van de Wijkraad is ambtshalve versneld behandeld ter zitting van 5 september 2006, waar namens de Wijkraad is verschenen [vertegenwoordiger Wijkraad].

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door J. Groeneveld en M.G.J. Beimer. Namens de gemeente Apeldoorn is G.J.M. Gilissen verschenen.

Het onderzoek is na sluiting heropend. Met instemming van partijen wordt zonder (nader) onderzoek ter zitting uitspraak gedaan.

3. Motivering

De rechtbank is anders dan verweerder van oordeel dat de statutaire doelstelling van de Wijkraad, te weten het bevorderen van het leefklimaat en de leefbaarheid in het werkgebied door het behartigen van de wijkbelangen met betrekking tot deze punten, niet te ruim en algemeen geformuleerd is om als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij het thans bestreden besluit te kunnen worden aangemerkt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder de tegen het ontwerpbesluit ingebrachte zienswijze van de Wijkraad dan ook ten onrechte niet-ontvankelijk geacht.

De in geding zijnde kapvergunning is uitsluitend verleend in verband met de voorgenomen reconstructie van de onder 1. genoemde wegen.

Bij uitspraak van deze rechtbank van heden met reg.nr. 06/840 is de voor de desbetreffende wegreconstructie verleende vrijstelling van bestemmingsplannen vernietigd wegens strijd met artikel 7, derde lid, onder a, van het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Onder deze omstandigheden is er aanleiding voor gegrondverklaring van de beroepen tegen de kapvergunning wegens strijd met de artikelen 3:2 en 3:4, eerste lid, van de Awb.

Niet is gebleken dat eisers proceskosten hebben gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen.

4. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart de beroepen gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- bepaalt dat de gemeente Apeldoorn het betaalde griffierecht van € 141,- aan [eiser1] en € 281,- aan de Wijkraad vergoedt.

Aldus gegeven door mr. J.H. van Breda en in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2007 in tegenwoordigheid van mr. P.M. Saedt als griffier.