Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BA8976

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
14-05-2007
Datum publicatie
06-07-2007
Zaaknummer
299742 / CV EXPL 320-07
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht. Telefonische verkoop van onder meer kleurboeken met reclame. Bevoegde vertegenwoordiging aspirant koper. Bij telefonische verkoop dient de verkopende partij na te gaan of de persoon die contracteert het bedrijf van aspirant koper bevoegd vertegenwoordigt. Zij had dit eenvoudig bij het handelsregister van de kamer van koophandel kunnen controleren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2007, 100
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Zutphen

Sector Kanton – Locatie Groenlo

Zaaknummer: 299742 / CV EXPL 320-07

Afschriften aan Inventa en gedaagden

d.d.

vonnis van de kantonrechter d.d. 14 mei 2007

inzake

de besloten vennootschap PUZZLE & CO B.V., mede h.o.d.n. Kijk- en Leesservice Holland, gevestigd en kantoorhoudende te Emmen, eiseres, gemachtigde Inventa Incasso & Advies te Hilversum (Postbus 1272, 1200 BG),

tegen

de commanditaire vennootschap [bedrijfsnaam vennoot] C.V., mede h.o.d.n. Bruna, gevestigd te [postcode, plaats] aan de [adres], alsmede haar beherend vennoot

[naam vennoot ], mede woonplaats hebbende te [postcode, plaats] aan de [adres],

gedaagden, verschenen bij gedaagde sub 2, mede namens gedaagde sub 1.

Partijen worden in dit vonnis aangeduid met Puzzle en Co en, gedaagden gezamenlijk, als [gedaagden (CV en vennoot) ].

1. Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 maart 2007;

- de conclusie van antwoord;

- het vonnis van 26 maart 2007;

- de aantekeningen van de griffier van de op 26 april 2007 gehouden comparitie van partijen.

2. Het geschil

2.1 In deze zaak zijn de volgende feiten komen vast te staan. [gedaagden (CV en vennoot) ] heeft te Winterswijk een Bruna winkel volgens de franchiseformule. Hij voert deze in de vorm van een Commanditaire Vennootschap waarvan hij enig beherend vennoot is. In augustus 2006 is hij ernstig ziek geworden en gedurende ongeveer vier maanden buiten Winterswijk verpleegd. Zijn zoon [naam zoon vennoot] heeft in die periode de winkel draaiende gehouden. Deze is niet vertegenwoordigingsbevoegd.

Op of omstreeks 6 december 2006 is hij ([naam zoon vennoot]) gebeld door een verkoopster van Puzzle en Co. Het ging om een opdracht tot het vervaardigen en verspreiden aan derden (4 maal 250 stuks) van kinderkleurboeken met een bijgevoegd blad met de bedrijfsnaam van [gedaagden (CV en vennoot) ] erop. Het is bedoeld als sponsoring. Daarop heeft [naam zoon vennoot] een opdrachtbevestiging van zijn naam voorzien en getekend en teruggefaxt. De factuur van 12 december 2006 tot een bedrag van € 743,75 heeft Puzzle en Co gericht aan [naam zoon vennoot]. Die factuur is niet betaald. Bij brieven van 10 en 19 februari 2007 heeft de accountant van [gedaagden (CV en vennoot) ] tegen de vordering bezwaar gemaakt.

2.2 Puzzle en Co vordert dat de kantonrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagden (CV en vennoot) ], hoofdelijk des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen om aan Puzzle en Co te betalen een bedrag van € 902,06, met veroordeling van [gedaagden (CV en vennoot) ] in de proceskosten.

Puzzle en Co legt aan deze vordering onder meer ten grondslag dat, ondanks herhaalde aanmaningen, [gedaagden (CV en vennoot) ] niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Hij is gehouden de hoofdsom te betalen. De aan de zijde van Puzzle en Co geleden schade buitengerechtelijke incassokosten dient door [gedaagden (CV en vennoot) ] te worden vergoed.

2.3 [gedaagden (CV en vennoot) ] heeft geconcludeerd dat de vordering van Puzzle en Co moet worden afgewezen.

De inhoud van het verweer van [gedaagden (CV en vennoot) ] zal, voor zover van belang, hierna worden weergegeven.

3. De beoordeling

3.1 Puzzle en Co meent recht te hebben op betaling door [gedaagden (CV en vennoot) ] van de betreffende factuur vermeerderd met rente en kosten. Zij stelt dat zij de overeenkomst is aangegaan met een bevoegd vertegenwoordiger van [gedaagden (CV en vennoot) ], althans is de schijn gewekt dat degene die zij heeft gesproken en de opdracht heeft getekend [gedaagden (CV en vennoot) ] rechtsgeldig vertegenwoordigde. [gedaagden (CV en vennoot) ] heeft zich daartegen verweerd. Het volgende wordt overwogen.

3.2 Vooropgesteld wordt dat er - ter bescherming van degene (waaronder ook onervaren onbevoegde vertegenwoordigers als [naam zoon vennoot]) die ongevraagd telefonisch wordt benaderd voor het verkopen van sponsormateriaal met reclame - hoge eisen moeten worden gesteld aan de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten. Dit geldt ook jegens bedrijven als dat van [gedaagden (CV en vennoot) ]. Daarbij mag in het bijzonder van de advertentieverkoper (Puzzle en Co) worden verlangd dat hij zich ervan vergewist of degene met wie hij probeert zaken te doen, bevoegd is om advertentie-opdrachten te verstrekken.

3.3 Puzzle en Co heeft gesteld dat aan [naam zoon vennoot] telefonisch is gevraagd wie in het bedrijf de advertenties regelde, dat [naam zoon vennoot] daarop heeft geantwoord dat hij dat was, en dat hij ook de opdrachtbevestiging per fax van zijn naam heeft voorzien, ondertekend en teruggefaxt.

3.4 Vooreerst zal er, veronderstellenderwijs, van uit worden gegaan dat enkel dit is besproken en buiten beschouwing worden gelaten of het juist is, zoals [naam zoon vennoot] ter comparitie heeft verklaard, dat hem is gezegd dat zijn vader reeds akkoord was met de opdracht en hij alleen maar hoefde te tekenen ter afwikkeling.

3.5 Anders dan Puzzle en Co stelt, had zij in dit geval niet mogen aannemen dat de zoon/naamgenoot, die duidelijk als [naam zoon vennoot], ondertekend heeft namens [gedaagden (CV en vennoot) ] bevoegd was tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst. De op Puzzle en Co rustende hiervoor aangeduide onderzoeksplicht brengt immers mee dat zij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het handelsregister van de Kamer van Koophandel dient te raadplegen. Daaruit zou meteen zijn gebleken dat [naam zoon vennoot] onbevoegd was [gedaagden (CV en vennoot) ] te vertegenwoordigen. Nu Puzzle en Co heeft nagelaten gebruik te maken van deze eenvoudige en voor de hand liggende verificatiemogelijkheid, liggen de gevolgen hiervan in beginsel in de risicosfeer van Puzzle en Co.

3.6 Tussen partijen staat vast dat [gedaagden (CV en vennoot) ] niet door gedragingen jegens Puzzle en Co de toerekenbare schijn heeft gewekt dat [naam zoon vennoot] bevoegd was om hem of de CV in dezen te vertegenwoordigen. De enkele omstandigheid dat [naam zoon vennoot] dezelfde achternaam heeft en in opdracht van zijn vader de winkel heeft gedreven tijdens diens afwezigheid wegens ziekte, is daartoe volstrekt onvoldoende.

3.7 Van belang is verder nog dat [gedaagden (CV en vennoot) ] nooit eerder zaken had gedaan met Puzzle en Co en dat [gedaagden (CV en vennoot) ] door de transactie - zoals door de gemachtigde van Puzzle en Co ter zitting ook is verklaard - niet of nauwelijks is gebaat. Het gaat eigenlijk - volgens Puzzle en Co - om het op kosten van [gedaagden (CV en vennoot) ] sponsoren van instellingen, die dan ongevraagd gratis een aantal tekenboekjes met stiften/potloden dan wel bierviltjes met de bedrijfsnaam van [gedaagden (CV en vennoot) ] krijgen toegezonden. Die zaken zijn dus geleverd aan derden waarvan de namen niet op eigen initiatief door Puzzle en Co aan ([naam zoon vennoot] of) [gedaagden (CV en vennoot) ] voor of bij het aangaan van de overeenkomst zijn bekendgemaakt. Het is dus bepaald geen overeenkomst die past in de normale bedrijfsvoering en zeer waarschijnlijk ook een waarvoor [naam vennoot] zelf zou hebben bedankt. Vaststaat tenslotte, dat [gedaagden (CV en vennoot) ] of [naam zoon vennoot] uit hoofde van deze overeenkomst geen zaken hebben ontvangen die zij zonder bezwaar hebben behouden.

3.8 De zinsnede in de opdracht waarin, samengevat, de ondergetekende verklaart bevoegd te zijn, maakt het voorgaande niet anders, met name omdat in dit geval niet op die wijze alsnog een niet bestaande bevoegdheid kan worden gecreëerd en daarmee ook niet aan de hiervoor bedoelde onderzoeksplicht kan worden ontkomen.

3.9 Ter zake van bierviltjes is overigens rond dezelfde datum een andere aan [gedaagden (CV en vennoot) ] gerichte factuur van € 1.487,50 verzonden, die in deze procedure geen rol speelt.

3.10 De door partijen aangevoerde argumenten die niet aan de orde zijn gekomen, behoeven geen bespreking, nu deze, in het licht van hetgeen is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kunnen leiden.

3.11 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering zal worden afgewezen.

3.12 Puzzle en Co zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, welke aan de zijde van [gedaagden (CV en vennoot) ] worden begroot op nihil.

De beslissing

De kantonrechter, rechtdoende:

wijst de vordering af;

veroordeelt Puzzle en Co in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van [gedaagden (CV en vennoot) ] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.J. Heessels, kantonrechter, en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van maandag 14 mei 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.