Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BA8582

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
23-02-2007
Datum publicatie
03-07-2007
Zaaknummer
83546 - KG ZA 07-32
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Vordering Alpha Computers om vermeende inbreuk op de handelsnaam Alpha ICT te staken, wordt afgewezen. In reconventie wordt het Alpha Computers verboden nog langer inbreuk te maken op het recht van gedaagde op de handelsnaam Alpha ICT. Op basis van artikel 14 van Richtlijn 2004/48 van 29 april 2004 wordt een volledige proceskostenveroordeling uitgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32

Vonnis in kort geding van 23 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPHA COMPUTERS BV,

gevestigd te Zwolle,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. H. Oosterhuis,

advocaat mr. A. Arslan te Zwolle,

tegen

[gedaagde],

handelend onder de naam Alpha ICT,

wonende te [plaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. H. Krans,

advocaat mr. H. Krans en mr. T.H. Lee te Zutphen.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de vermeerdering van eis

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Alpha Computers

- de pleitnota van [gedaagde]

- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Alpha Computers is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland ingeschreven. Hierbij wordt als handelsnaam “Alpha Computers B.V.” vermeld en als bedrijfsomschrijving “het geven van advies en het drijven van handel op het gebied van de automatisering”. Alpha Computers wordt gedreven sinds 11 september 1997.

2.2. [gedaagde] is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor De Veluwe en Twente ingeschreven. Als handelsnaam wordt vermeld “Alpha ICT” en als bedrijfsomschrijving “Webdesign, webhosting en consultancy”. De datum van vestiging is 20 januari 2006.

2.3. [gedaagde] heeft op 17 januari 2006 de domeinnaam alpha-ict.nl geregistreerd.

2.4. Alpha Computers heeft de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu geregistreerd op respectievelijk 26 januari, 7 april, 4 april en 7 april 2006.

3. Het geschil in conventie

3.1. Alpha Computers vordert na vermeerdering van eis samengevat - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

1. [gedaagde] zal gebieden binnen twee dagen na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam van Alpha Computers te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag of dagdeel dat [gedaagde] geheel of gedeeltelijk handelt in strijd handelt met het gebod, met een maximum van € 50.000,00;

2. [gedaagde] zal gebieden binnen twee dagen na betekening van het vonnis op zijn eigen kosten te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam

alpha-ict.nl op naam wordt gezet van eiseres, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag of dagdeel dat gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gebod;

3. [gedaagde] zal veroordelen tot betaling aan eiseres van € 2.849,99 alsmede een bedrag van € 1.855,00 exclusief 19% BTW;

4. [gedaagde] zal veroordelen om aan Alpha Computers een bedrag van € 5.000,00 te betalen als voorschot op de in de bodemprocedure vast te stellen schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente;

5. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [gedaagde] vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

1. Alpha Computers zal gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van [gedaagde] op de handelsnaam Alpha ICT te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen iedere registratie en/of gebruik van een of meer domeinnamen bestaande uit die handelsnaam van [gedaagde] en meer in het bijzonder de registratie en/of ieder gebruik van de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu;

2. Alpha Computers zal gebieden met onmiddellijke ingang al datgene te doen dat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu op naam worden gezet/worden overgedragen aan [gedaagde], een en ander conform de reglementen van de registrerende instanties, door indiening binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een mede door Alpha Computers ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de betreffende instantie en Alpha Computers te gelasten op eerste verzoek alle daartoe door die instanties eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;

3. Alpha Computers zal gebieden al het mogelijke te doen opdat de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu, zodra de mogelijkheid daartoe bestaat, worden verhuisd naar de provider van [gedaagde];

4. Alpha Computers zal gebieden van alle onder punt 2 genoemde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst van die correspondentie, een kopie te zenden aan de raadsman van [gedaagde];

5. Alpha Computers zal gebieden aan [gedaagde] een onmiddellijke opeisbare dwangsom van € 5.000,00 te betalen voor elke dag, of een gedeelte daarvan, dat Alpha Computers – geheel of gedeeltelijk – met de nakoming van (een van) de hiervoor gevorderde bevelen in gebreke blijft;

6. Alpha Computers zal veroordelen in de kosten van dit geding.

4.2. Alpha Computers heeft zich tegen de eis in reconventie verzet en zij voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Alpha Computers legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] handelt in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet door de naam Alpha ICT te gebruiken als handelsnaam. Alpha Computers voert hiertoe aan dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen enerzijds Alpha Computers en anderzijds [gedaagde]. Daarnaast handelt [gedaagde] volgens Alpha Computers onrechtmatig nu de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Alpha Computers en [gedaagde] zodat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van Alpha Computers.

5.2. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft Alpha Computers het volgende aangevoerd. Alpha Computers stelt dat zij de handelsnaam Alpha ICT in 2004 voor het eerst heeft gebruikt op de jaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs te Utrecht. Het actief gebruik van de handelsnaam Alpha ICT door Alpha Computers blijkt volgens haar uit het volgende:

- vanaf medio 2005 heeft Alpha Computers de handelsnaam op haar gebouw laten aanbrengen, evenals op verwijsborden aan een openbare weg;

- voor de onderwijsmarkt is een softwarepakket ontwikkeld, dat door Alpha ICT wordt gedistribueerd;

- bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt de handelsnaam gebruikt;

- in correspondentie naar derden en (nieuwe) relaties wordt de handelsnaam gebruikt;

- Alpha Computers heeft enkele domeinnamen, die bestaan uit de combinatie van “alpha” en “ict” geregistreerd.

Alpha Computers heeft verder een aantal stukken overgelegd, te weten een factuur d.d. 23 september 2005 van Brezo B.V., een vacature welke is geplaatst op de site www.nationalevacaturebank.nl, een pagina van de website www.peulenschil.nl, een tweetal facturen gericht aan Alpha Computers, waarop de naam Alpha ICT is vermeld, een

e-mailbericht van de heer Giesbers aan zijn advocaat, met daarin de opmerking dat in de folders van Alpha Computers uit 2004 de naam Alpha ICT vermeld staat bij de contactgegevens, een pagina van de website Vives, waarop de naam Alpha ICT staat en een pagina van de website van Windows Marketplace, waarop genoemde naam eveneens is vermeld.

5.3. [gedaagde] voert aan dat hij in januari 2006 een eenmanszaak is gestart met de naam Alpha ICT en dat hij op 17 januari 2006 de domeinnaam alpha-ict.nl heeft geregistreerd. [gedaagde] heeft de handelsnaam Alpha ICT vanaf januari 2006 consequent gevoerd. Hij betwist dat Alpha Computers feitelijk, regelmatig, consistent en consequent gebruik heeft gemaakt van de naam Alpha ICT als handelsnaam. In de eerste plaats levert de factuur van Brezo geen bewijs daarvoor en hij betwist bovendien dat de letters ICT in januari 2006 daadwerkelijk op het naambord stonden. Op de website van Alpha Computers staat weliswaar Alpha met in kleine letters ICT daaronder, maar in werkelijkheid staat op die plaats op het pand helemaal geen naambord. Bij de advertentie op de site van de nationalevacaturebank.nl wordt in drie pagina’s de naam Alpha ICT slechts tweemaal gebruikt, dus slechts incidenteel. Verder is het sturen van enkele e-mails of brieven niet voldoende voor het voeren van een handelsnaam. Het uit 2005 daterende copyright op de website van peulenschil.nl zegt niets over de datum waarop bepaalde informatie op die site is gezet. Ook de e-mail van Giesbers, de website Vives, Windows Marketplace en de facturen van haar raadsman leveren dat bewijs niet, aldus [gedaagde].

5.4. Voor toewijzing van de vordering is vereist dat Alpha Computers aannemelijk maakt dat zij de naam Alpha ICT regelmatig en duurzaam in het handelsverkeer heeft gevoerd en dat zij onder die naam bij het publiek bekend staat. Uit de door Alpha Computers overgelegde stukken, die door [gedaagde] gemotiveerd zijn betwist, is onvoldoende komen vast te staan dat Alpha Computers de naam Alpha ICT vanaf 2004, althans voordat [gedaagde] deze voerde, als handelsnaam heeft gevoerd. Uit die bescheiden blijkt immers niet meer dan dat Alpha Computers de naam Alpha ICT incidenteel heeft gebruikt en dat dan nog niet duidelijk is of daarmee een onderdeel van de onderneming wordt aangeduid of een van haar activiteiten wordt beschreven (Hof Amsterdam, BIE 1998-71). Bovendien heeft Alpha Computers haar stelling, dat zij de handelsnaam Alpha ICT op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in 2004 heeft gebruikt, op geen enkele wijze feitelijk onderbouwd.

5.5. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering moet worden afgewezen en dat Alpha Computers, als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld als hierna onder 8.8. te overwegen.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. [gedaagde] vraagt onder meer een verbod van Alpha Computers om de handelsnaam Alpha ICT te gebruiken. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen voert [gedaagde] met recht aan dat het registreren en gebruikmaken van een domeinnaam geldt als het voeren van een handelsnaam, welke handelsnaam [gedaagde] toekomt.

6.2. Alpha Computers is vanaf 26 januari 2006 de naam Alpha ICT als handelsnaam gaan voeren doordat zij, zoals hiervoor onder 2.4. is vastgesteld, de domeinnamen alpha-ict heeft laten registreren. De woorden “alpha ict” zijn het kenmerkende bestanddeel van de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu, waarmee Alpha Computers zich tot het publiek heeft gewend. Dit kenmerkende bestanddeel is overeenstemmend met de handelsnaam die [gedaagde] vanaf 17 januari 2006 voert. Te verwachten valt dat, wanneer het relevante publiek de website van [gedaagde] wil bereiken, zij (een van) genoemde domeinnamen zal intypen. Voorts staat tussen partijen vast, dat er sprake is van ondernemingen met gelijksoortige activiteiten, zodat voldoende aannemelijk is dat degene die op een van de sites van Alpha Computers terechtkomt zal denken dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Het is dan ook voldoende aannemelijk geworden dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Gelet op het vorenstaande zal de vordering onder I worden toegewezen.

6.3. Betreffende het onder II gevorderde overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Het gereserveerd houden van de verwarringwekkende domeinnamen door Alpha Computers wordt onrechtmatig geoordeeld. Alpha Computers heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij (al dan niet in de toekomst) rechtmatig gebruik zal kunnen maken van de domeinnamen, gelet op hetgeen hiervoor overwogen is. Alpha Computers wordt daardoor niet geacht een redelijk belang te hebben bij het gereserveerd houden van deze domeinnamen, terwijl [gedaagde] hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen om een domeinnaam te gebruiken met daarin zijn handelsnaam. Ook de vordering onder II komt op grond van vorenstaande voor toewijzing in aanmerking.

6.4. De vorderingen onder III en IV zullen op grond van vorenstaande eveneens worden toegewezen.

6.5. De te verbeuren dwangsom zal worden beperkt en hieraan zal een maximum worden gesteld. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde prikkelende werking van de dwangsomoplegging.

7. De proceskosten

Betreffende de gevorderde proceskostenveroordeling, waarbij [gedaagde] een beroep doet op artikel 14 van Richtlijn 2004/48 van 29 april 2004, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. In het licht van de richtlijn zal de rechter moeten komen tot een veroordeling van de evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen bij de proceskostenveroordeling indien er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is ligt dan meer voor de hand. Een volledige proceskostenveroordeling ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige inbreuk of piraterij. Voor de daartussen liggende inbreuken zal de rechter naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen. In dit kader wordt overwogen dat ter zitting duidelijk is geworden dat Alpha Computers tot serieus overleg voorafgaand aan het kort geding niet bereid was, terwijl die bereidheid bij [gedaagde], zijnde een kleine partij in de verhouding met Alpha Computers, alleszins aanwezig was.

In het vorenstaande wordt aanleiding gezien de wel gespecificeerde kosten van Nysingh Advocaten van EUR 2.197,98 toe te wijzen, nu dit redelijke en evenredige kosten zijn.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

8.1. wijst de vorderingen af,

in reconventie

8.2. gelast Alpha Computers om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van [gedaagde] op de handelsnaam Alpha ICT te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen iedere registratie en/of gebruik van een of meer domeinnamen bestaande uit die handelsnaam van [gedaagde] en meer in het bijzonder ieder gebruik van de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu,

8.3. gelast Alpha Computers met onmiddellijke ingang al datgene te doen dat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu op naam worden gezet/worden overgedragen aan [gedaagde], een en ander conform de reglementen van de respectievelijke registrerende instanties, door indiening binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een mede door [gedaagde] ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de betreffende instantie en gelast Alpha Computers op eerste verzoek alle daartoe door die instanties eventueel nader verlangde informatie te verstrekken,

8.4. gelast Alpha Computers al het mogelijke te doen opdat de domeinnamen domeinnamen alpha-ict.com, alpha-ict.eu, alphaict.nl en alphaict.eu zodra de mogelijkheid daartoe bestaat worden verhuisd naar de provider van [gedaagde],

8.5. gelast Alpha Computers van alle onder 8.3. genoemde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst van die correspondentie, een kopie te zenden aan de raadsman van [gedaagde],

8.6. bepaalt Alpha Computers voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 8.2., 8.3.,8.4., en 8.5. bepaalde, een dwangsom verbeurt van EUR 500,00 per dag of gedeelte daarvan,

8.7. bepaalt het maximum van de uit hoofde van dit vonnis te verbeuren dwangsommen op een bedrag van EUR 25.000,00,

In conventie en in reconventie

8.8. veroordeelt Alpha Computers in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 2.197,98, te vermeerderen met het griffierecht ten laste van [gedaagde] ad EUR 251,00, derhalve in totaal EUR 2.448,98.

In conventie voorts

8.9. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad,

In reconventie voorts

8.10. wijst het meer of anders gevorderde af,

8.11. verklaart dit vonnis voor het overige uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2007.