Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ9226

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
16-02-2007
Datum publicatie
23-02-2007
Zaaknummer
07/181 en 07/234
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Er is gevraagd om de door de gemeente Apeldoorn verleende vrijstellingen voor de bouw van het Omnisportcentrum en de daarmee verband houdende reconstructie van de Zuthpensestraat, de Laan van Erica en de Laan van Osseveld te schorsen. Ook is gevraagd de in verband met de wegreconstructie verleende kapvergunning te schorsen.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de vrijstellingsprocedures niet goed zijn verlopen omdat niet alle van belang zijnde stukken ter inzage hebben gelegen. Bovendien is kort voor de zitting door de gemeente Apeldoorn nog een nieuw luchtkwaliteitsonderzoek overgelegd. De eisende partijen willen daar nog met een tegenonderzoek op reageren. Daardoor is het in dit stadium nog onduidelijk of de vrijstellingsbesluiten uiteindelijk wel in stand kunnen blijven.

De voorzieningenrechter heeft desondanks de bouwvergunning van het Omnisportcentrum niet geschorst omdat met die bouw al in mei 2006 is begonnen en al in vergevorderd stadium was toen om schorsing werd gevraagd.

De vrijstelling voor de wegreconstructie en de kapvergunning worden wel geschorst. Daarbij is van belang dat de gemeente Apeldoorn in het vrijstellingsbesluit de wegreconstructie uitsluitend het belang daarvan in verband met de bouw van het Omnisportcentrum heeft genoemd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Voorzieningenrechter

\Reg.nrs.: 07/181 en 07/234

Uitspraak op de verzoeken om een voorlopige voorziening in de geschillen tussen:

[naam verweerder 1] en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis

te Apeldoorn,

verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn

verweerder.

1. Bestreden besluiten

Besluit van verweerder van 27 januari 2006, waarbij aan de gemeente Apeldoorn vergunning is verleend tot het vellen van bomen langs Zutphensestraat tussen Woonboulevard en Lupineweg, langs Laan van Erica tussen het spoor en kruispunt Zutphensestraat en langs Laan van Osseveld tussen het spoor en kruispunt Zutphensestraat, overeenkomstig de bij het besluit gevoegde bomenlijst.

2. Procesverloop

Verzoekers hebben bij brieven van 3 maart 2006 respectievelijk 14 februari 2006 beroep ingesteld bij de rechtbank. Bij brieven van 6 respectievelijk 12 februari 2007 is verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De verzoeken zijn behandeld ter zitting van 15 februari 2007, waar namens [naam verweerder 1] [naam betrokkene] en namens de Wijkraad E.A.T. Wiersma is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door J. Groeneveld en M.G.J. Beimer. Namens de gemeente Apeldoorn is G.J.M. Gilissen verschenen, bijgestaan door mr. G.K. Slagter, advocaat te Amsterdam.

3. Motivering

Ingevolge artikel 8:81 van de Awb dient te worden nagegaan, of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. Voor zover deze toetsing meebrengt dat het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft deze uitspraak daaromtrent een voorlopig karakter en is deze niet bindend voor de beslissing in die procedure.

De voorzieningenrechter is anders dan verweerder voorshands van oordeel dat de statutaire doelstelling van de Wijkraad, te weten het bevorderen van het leefklimaat en de leefbaarheid in het werkgebied door het behartigen van de wijkbelangen met betrekking tot deze punten, niet te ruim en algemeen geformuleerd is om als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij het thans bestreden besluit te kunnen worden aangemerkt.

Naar voorlopig oordeel is het beroep van de Wijkraad dan ook ontvankelijk. Dat in de statuten het voeren van processen niet uitdrukkelijk is genoemd als middel om de doelstelling te bereiken staat daaraan niet in de weg.

De in geding zijnde kapvergunning is uitsluitend verleend in verband met de voorgenomen reconstructie van de onder 1. genoemde wegen.

Bij uitspraak van de voorzieningenrechter van heden met reg.nr.: 07/160 is de voor de betreffende wegreconstructie verleende vrijstelling van het bestemmingsplan geschorst tot een week na de uitspraak op het betreffende beroep, teneinde de eisende partij in die zaak in de gelegenheid te stellen om te reageren op de eerst bij brief van 6 februari 2007 door verweerder overgelegde geheel nieuwe rapportage van de gemeente zelf inzake het onderzoek luchtkwaliteit “De Voorwaarts” van januari 2007.

Onder deze omstandigheden is er aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening, inhoudende dat de bestreden kapvergunning eveneens wordt geschorst tot een week na de uitspraak op het beroep.

Niet is gebleken dat verzoekers proceskosten hebben gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen.

4. Beslissing

De voorzieningenrechter:

- schorst het bestreden besluit tot een week na verzending van de uitspraak op het beroep;

- bepaalt dat de gemeente Apeldoorn het betaalde griffierecht van € 141,- aan [naam verweerder 1] en

€ 281,- aan de Wijkraad vergoedt;

Aldus gegeven door mr. N.K. van den Dungen-Dijkstra en in het openbaar uitgesproken op 16 februari 2007 in tegenwoordigheid van mr. P.M. Saedt als griffier.