Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AZ9088

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
27-07-2006
Datum publicatie
21-02-2007
Zaaknummer
79278 / KG ZA 06-172
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aandeelhoudersbesluit dient op grond van artikel 2:8 BW buiten toepassing te blijven. Ontslag tijdelijk bestuurder voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Onaannemelijk geacht dat de bodemrechter zal concluderen dat het ontslag doel treft.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 8
Burgerlijk Wetboek Boek 2 15
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JRV 2007, 287
JIN 2007/168
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Zutphen

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 79278 / KG ZA 06-172

Vonnis in kort geding van 27 juli 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE JONG INTRA VAKANTIES B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

eiseres,

procureur mr. A.J.H. Ozinga,

advocaat mr. E.H.W. van Nijnatten te Eindhoven,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te Brummen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROAN COMFORT CAMP B.V.,

statutair gevestigd te Brummen,

gedaagden,

advocaat mr. J.W. Boeijink te Arnhem.

Eiseres zal hierna de Jong Intravakanties B.V. genoemd worden. Gedaagden gezamenlijk zullen [gedaagde 1 en ROAN COMFORT CAMP B.V.] genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk zullen respectievelijk [gedaagde 1] en Roan genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van de Jong Intravakanties B.V.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

De Jong Intra Vakanties B.V. en Veneman Holding B.V. zijn ieder voor 50% aandeelhouder in Roan.

[gedaagde 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van Veneman Holding B.V.

Op 30 november 2005 hebben de aandeelhouders van Roan een besluit genomen dat luidt, voor zover relevant:

"De ondergetekenden: (...) De Jong Intra Vakanties B.V. (...) en (...) Veneman Holding B.V.

(...)

VERKLAREN

De heer [gedaagde 1], wonende te Brummen, (...), bij ontstentenis als gevolg van het schorsingsbesluit d.d. 18 november 2005 ten aanzien van de heer [naam 1] genomen, aan te wijzen - tot wederopzegging door één van beide aandeelhouders - als tijdelijk bestuurder van de vennootschap en deze - tot wederopzegging van één van beide aandeelhouders - de bevoegdheid te verlenen tot vertegenwoordiging van de vennootschap

(...)"

Bij brief van 27 juni 2006 is De Jong Intra Vakanties B.V. opgeroepen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) van Roan, te houden op 13 juli 2006 om 13.00 uur in Het Huis te Eerbeek te Eerbeek.

De heer [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.], statutair directeur van De Jong Intra Vakanties B.V., hierna te noemen [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.], en zijn raadsman, mr. Van Nijnatten, hadden het voornemen om namens De Jong Intra Vakanties B.V. deze vergadering bij te wonen.

Omdat [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.] en mr. Van Nijnatten vanwege een wegopbreking moesten omrijden, heeft [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.] om ca. 12.50 uur de raadsman van [gedaagde 1], mr. Sark, gebeld met de mededeling dat zij enkele minuten waren vertraagd.

[naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V. ] en mr. Van Nijnatten zijn om 13.00 uur ter plaatse gearriveerd. Van de receptioniste van Het Huis te Eerbeek hoorden zij dat de AvA plaats vond in een van de bijgebouwen. [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V. ] en mr. Van Nijnatten zijn vervolgens naar het desbetreffende bijgebouw gelopen.

Op het moment dat [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V. ] en mr. Van Nijnatten de vergaderruimte wilden betreden, verlieten [gedaagde 1] en mr. Sark het gebouw. [gedaagde 1] en mr. Sark zijn weggelopen zonder inhoudelijk overleg te hebben gepleegd met [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V. ] en mr. Van Nijnatten.

Mr. Van Nijnatten heeft vervolgens telefonisch contact opgenomen met de secretaresse van mr. Sark, [naam secretaresse mr. Sark]. [naam secretaresse mr. Sark] heeft mr. Van Nijnatten laten weten dat de algemene vergadering van aandeelhouders bij hun afwezigheid heeft plaats gevonden en dat de aanwezige aandeelhouder de jaarrekening heeft goedgekeurd en [gedaagde 1] tot enig statutair bestuurder van Roan heeft benoemd.

Op 13 juli 2006 heeft mr. Van Nijnatten aan Veneman Holding B.V., [gedaagde 1] en mr. Sark een brief geschreven die luidt, voor zover relevant:

"Middels deze brief roep ik dan ook de vernietigbaarheid c.q. nietigheid in van eventuele heden ter Algemene vergadering van Aandeelhouders genomen besluiten.

Tevens zeg ik hierbij namens aandeelhouder De Jong Intra Vakanties B.V. de bestuursbevoegdheid van de heer [gedaagde 1] op, zulks onder verwijzing naar het aandeelhoudersbesluit van 30 november 2005, waarbij de beiden aandeelhouders De Jong Intra Vakanties B.V. en Veneman Holding B.V. hebben besloten dat de heer [gedaagde 1] tot tijdelijk bestuurder van de Vennootschap zou worden aangesteld, zulks tot wederopzegging door één van beide aandeelhouders."

Het geschil

De Jong Intravakanties B.V. vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis

1. [gedaagde 1] zal bevelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis zich te onthouden van enige (rechts)handeling namens Roan Comfort Camp B.V. op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 10.000,-- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, althans een bedrag door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, althans die voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht;

2. zal bepalen dat [gedaagde 1] onmiddellijk na betekening van dit vonnis zich dient te onthouden van enige negatieve uitlating over De Jong Intra Vakanties B.V. en/of Roan, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 10.000,-- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, althans een bedrag door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, althans die voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht;

3. [gedaagde 1] zal bevelen om zich binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis uit te schrijven als bestuurder bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waar Roan is ingeschreven, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 10.000,-- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, althans een bedrag door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, althans die voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht;

4. De Jong Intra Vakanties B.V. zal benoemen tot tijdelijk bestuurder van Roan althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen derde zal benoemen tot tijdelijk bestuurder van Roan althans die voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht;

5. zal bepalen dat Roan dient te gehengen en te gedogen dat De Jong Intra Vakanties B.V. tot tijdelijk bestuurder van Roan wordt benoemd althans dat een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen derde tot tijdelijk bestuurder van Roan wordt benoemd althans dat die voorziening wordt getroffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht;

6. [gedaagde 1] zal veroordelen in de kosten van de procedure.

Aan deze vordering legt De Jong Intra Vakanties B.V. in het licht van de feiten de volgende stellingen ten grondslag. Per brief van 13 juli 2006 van haar raadsman heeft De Jong Intra Vakanties B.V. de op 13 juli 2006 door de AvA genomen besluiten op grond van artikel 2:8 en in verbinding met artikel 2:15 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vernietigd. Op basis van het aandeelhoudersbesluit van 30 november 2005 heeft De Jong Intra Vakanties B.V. vervolgens de benoeming van [gedaagde 1] kunnen opzeggen. Nu Roan thans geen bevoegd bestuurder heeft, heeft De Jong Intra Vakanties B.V. er belang bij dat er een voorziening wordt getroffen. De Jong Intra Vakanties B.V. heeft voorts gemerkt dat [gedaagde 1] zich negatief in de markt uitlaat waardoor voor De Jong Intra Vakanties B.V. schade kan ontstaan.

[gedaagde 1] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

De stelling van De Jong Intra Vakanties B.V. die in die zin wordt uitgelegd dat op grond van artikel 2:8 BW het op 13 juli 2006 genomen besluit van de AvA om [gedaagde 1] tot definitief bestuurder te benoemen, buiten toepassing moet blijven, treft doel. [gedaagde 1] heeft niet bestreden dat [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.] om 12.50 uur aan het kantoor van mr. Sark heeft doorgegeven dat hij en mr. Van Nijnatten enkele minuten vertraagd waren in verband met een wegopbreking. [gedaagde 1] heeft evenmin bestreden dat de vergadering in één van de bijgebouwen van Het Huis te Eerbeek werd gehouden en dat het enkele minuten lopen was van de receptie naar deze vergaderruimte. Hoewel partijen het er niet over eens zijn hoe laat [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.] en zijn raadsman de vergaderruimte wilden betreden, De Jong Intra Vakanties B.V. stelt 13.05 uur en [gedaagde 1] beweert 13.08 uur, is het verschil in tijdstip zodanig verwaarloosbaar dat het geen rol kan spelen. [gedaagde 1] heeft evenmin iets ingebracht tegen de stelling van De Jong Intra Vakanties B.V. dat hij en mr. Sark, toen partijen elkaar tegenkwamen, niet hebben willen overleggen met [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.] en mr. Van Nijnatten doch zijn weggelopen met de loutere mededeling "Het is acht over één!" . Mede gezien het belang dat De Jong Intra Vakanties B.V. had bij het bijwonen van de AvA, dat door [gedaagde 1] niet in twijfel is getrokken, gaat het niet aan dat [gedaagde 1] en mr. Sark niet op [naam directeur De Jong Intra Vakanties B.V.] en mr. Van Nijnatten hebben gewacht maar bij hun afwezigheid de vergadering hebben laten plaats vinden waarin de aandeelhouder het onderhavige besluit heeft genomen.

Op de voet van artikel 2:8 BW is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dan ook onaanvaardbaar dat dit besluit van toepassing blijft. Dit betekent dat [gedaagde 1] tijdelijk bestuurder van Roan is gebleven.

De Jong Intra Vakanties B.V. heeft echter aangevoerd dat [gedaagde 1] thans geen bestuurder meer is nu zij op grond van het aandeelhoudersbesluit van 30 november 2005, de benoeming van [gedaagde 1] tot bestuurder heeft opgezegd.

In beginsel geldt dat iedere bestuurder van een vennootschap te allen tijde kan worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Zoals uit het hiervoor geciteerde aandeelhoudersbesluit van 30 november 2005 volgt, hebben de aandeelhouders terzake het ontslag van [gedaagde 1] een afspraak gemaakt in die zin dat als één der aandeelhouders te kennen geeft dat [gedaagde 1] ontslagen moet worden, de ander zich hiertegen niet zal verzetten. Een dergelijke afspraak laat evenwel onverlet dat een zodanig besluit van de AvA moet voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Nu [gedaagde 1] ontslagen is bij brief van 13 juni 2006, is hiervan geen sprake geweest. Voorts had [gedaagde 1] als bestuurder, gelet op de eis van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 2:8 BW over het voorgenomen ontslagbesluit moeten worden gehoord hetgeen evenmin heeft plaats gevonden. Het wordt dan ook niet aannemelijk geacht dat de bodemrechter, indien het geschil aan hem wordt voorgelegd, tot de conclusie zal komen dat het aldus gegeven ontslag van [gedaagde 1] doel treft. De vorderingen onder 1, onder 3, onder 4, en onder 5 zullen dus worden afgewezen.

Hetzelfde lot treft het gevorderde onder 2. De Jong Intra Vakanties B.V. heeft ter ondersteuning van haar stelling dat [gedaagde 1] zich negatief over De Jong Intra Vakanties B.V. en/of Roan uitlaat, slechts één brief in het geding gebracht van [naam 2] waarin [naam 2] verklaart dat [gedaagde 1] zich negatief uitlaat over DFF. Aldus heeft De Jong Intra Vakanties B.V. haar stelling dat [gedaagde 1] zich negatief over haar en/of Roan uitlaat onvoldoende onderbouwd.

De vorderingen zullen worden afgewezen. In de omstandigheden van het geval ziet de voorzieningenrechter evenwel aanleiding de proceskosten te compenseren in dier voege dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt.

De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen af;

compenseert de proceskosten in die zin dat elk der partijen met de eigen kosten belast blijft.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2006.