Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AY5293

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
28-07-2006
Datum publicatie
28-07-2006
Zaaknummer
06/460182-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank legt een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf op vanwege nachtelijke ongeregeldheden in het uitgaansgebied van Harderwijk. Verdachte is veroordeeld voor beschadiging van een politiehond. Het medeplegen hiervan wordt niet bewezen geacht.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting meegenomen dat het feit gepleegd is op een voor het publiek openbaar toegankelijk plaats in een wanordelijke situatie en verdachte door zijn handelen heeft bijgedragen aan de escalatie van de situatie op dat moment.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/460182-06

Uitspraak d.d.: 28 juli 2006

Tegenspraak / dnip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode, plaats, adres]

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 juli 2006.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 31 maart 2006, te Harderwijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een dier, te weten een hond, geheel of ten dele toebehorende aan de politie Noord- en Oost Gelderland, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

art 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht.

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsoverweging

Ten aanzien van het ten laste gelegde is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat tussen verdachte en enig ander een bewuste, nauwe en volledige samenwerking aanwezig was om de hond te beschadigen en/of onbruikbaar te maken. Uit de in het strafdossier aanwezige verklaringen alsmede uit de videobeelden van de bewakingscamera’s leidt de rechtbank af, dat het gaat om individuele reacties van personen gericht tegen bedoelde hond, op verschillende momenten naar aanleiding van een zich steeds wijzigende situatie. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het element ‘tezamen en in vereniging met een ander of anderen’. Daarnaast merkt de rechtbank op dat het een feit van algemene bekendheid is dat het schoppen van een hond veelal enige beschadiging van de hond tot gevolg zal hebben. Niet onomstotelijk is komen vast te staan dat de hond niet meer als surveillancehond kan worden ingezet.

Voor zover door en namens verdachte is gesteld dat hij getracht heeft de hond te schoppen, maar deze niet heeft geraakt en daarbij heeft verwezen naar de beelden van de bewakingscamera’s, overweegt de rechtbank dat deze beelden onvoldoende duidelijk zijn en aldus niet weerleggen hetgeen in de processen-verbaal hieromtrent is neergelegd.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op 31 maart 2006, te Harderwijk, opzettelijk en wederrechtelijk een dier, te weten een hond, toebehorende aan de politie Noord- en Oost Gelderland, heeft beschadigd.

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten las-te gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

Gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank een taakstraf als na te melden op zijn plaats. Deze taakstraf zal moeten worden verricht op een projectplaats als opgenomen in de door de Stichting Reclassering Nederland gehanteerde lijst van projectplaatsen. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat het feit gepleegd is op een voor het publiek openbaar toegankelijke plaats in een wanordelijke situatie en verdachte door zijn handelen heeft bijgedragen aan de escalatie van de situatie op dat moment.

De rechtbank acht een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Vordering tot schadevergoeding

De benadeelde partij Politiedistrict Noordwest Veluwe/NOG heeft zich met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 225,76 gevoegd in het strafproces ten aanzien van het tenlastegelegde. Dit bedrag bestaat uit de medische kosten voor de hond.

De benadeelde partij [naam slachtoffer] heeft zich eveneens met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 750,- gevoegd in het strafproces ten aanzien van het tenlastegelegde. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade.

De rechtbank zal de benadeelde partij, Politiedistrict Noordwest Veluwe/NOG, niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering, nu zij van oordeel is dat de vordering niet van zo eenvoudige aard is dat deze zich leent voor afdoening in het strafgeding. Thans is niet vast te stellen of de gehele schade dan wel een deel van de schade aan de hond door verdachte is toegebracht. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de schade deels voor rekening van een ander dan verdachte dient te komen. De benadeelde partij kan derhalve haar vordering slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

De benadeelde partij, [naam slachtoffer], zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering, nu deze vordering geen betrekking heeft op een bewezen verklaard feit waardoor aan de benadeelde partij rechtstreekse schade is toegebracht, zoals bedoeld in artikel 361, tweede lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafvordering.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze beslissing is gegrond op de artikelen 22c, 22d, 27 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 60 (zestig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 (dertig) dagen.

Beveelt dat voor de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van de taakstraf in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van die straf uren in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf dat per dag in voorarrest doorgebracht 2 uur in mindering wordt gebracht.

Verklaart de benadeelde partijen Politedistrict Veluwewest/NOG en [naam slachtoffer] niet-ontvankelijk in hun vorderingen.

Heft op het – geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door mrs. Van Harreveld, voorzitter, mrs. Elders en Schmitz, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Meerdink, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 juli 2006.