Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2003:AK4826

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
29-08-2003
Datum publicatie
18-09-2003
Zaaknummer
Reg.nr.: 03/950 WRO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Schommel mag blijven staan

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Reg.nr.: 03/950 WRO

UITSPRAAK

Op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen:

[heer A] en zes anderen, allen wonende te [plaats], verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van Eibergen, verweerder.

1. Aanduiding bestreden besluit

Besluit van verweerder van 13 mei 2003, verzonden op 23 mei 2003, waarbij aan

verweerders gemeente met vrijstelling van het bestemmingsplan vergunning is verleend voor

het plaatsen van een speeltoestel, een bandenschommel, op het perceel plaatselijk bekend

speelterrein Hasselt.

2. Procesverloop

Verzoekers hebben op 2 juli 2003 een bezwaarschrift bij verweerder ingediend. Bij brief van

7 juli 2003 is verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de

Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het verzoek is behandeld ter zitting van 21 augustus 2003. Van verzoekers zijn [heer A]

en [heer B] in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten

vertegenwoordigen door [heer C], ambtenaar bij de gemeente Eibergen.

3. Motivering

3.1 Ingevolge artikel 8:81 van de Awb dient te worden nagegaan of onverwijlde spoed, gelet

op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. Voorzover deze toetsing

meebrengt dat het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft deze uitspraak

daaromtrent een voorlopig karakter en is deze niet bindend voor de beslissing in die

procedure.

3.2 De bandenschommel is in mei 2002 samen met een aantal andere speeltoestellen ter

inrichting van het speelterrein Hasselt geplaatst. Bij brief van 15 juni 2002 hebben [heer A]

en anderen zich bij verweerder beklaagd over de overlast die zij ondervinden als gevolg van

het gebruik van enkele op het speelterrein geplaatste toestellen waaronder - met name - de

bandenschommel. Bij brief van 17 oktober 2002 heeft verweerder hen meegedeeld dat is

besloten om alsnog de procedures voor het verlenen van een bouwvergunning en vrijstelling

van het bestemmingsplan te volgen teneinde de bandenschommel, voor de oprichting

waarvan bij nader inzien een bouwvergunning is vereist, te legaliseren. De daartoe

strekkende aanvraag is op 16 oktober 2002 door de gemeente Eibergen bij verweerder

ingediend.

3.3 De bandenschommel is niet per 1 januari 2003, met de inwerkingtreding van de

Woningwet 2003 en artikel 3, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit

bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, vergunningvrij

geworden, aangezien de hoogte, gemeten vanaf de voet, meer is dan 3 m, te weten 3,23 m.

3.4.1 Ingevolge artikel 44, aanhef en onder c, van de Woningwet, zoals deze bepaling ten

tijde hier van belang luidde, moet een bouwvergunning worden geweigerd, indien het

bouwwerk in strijd is met een bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen.

3.4.2 De hier in geding zijnde gronden hebben ingevolge het geldende bestemmingsplan

'Berkellanden, uitwerking III' de bestemming 'Openbaar groen'.

Ingevolge artikel 6.1 van de bij het bestemmingsplan behorende voorschriften mogen deze

gronden worden gebruikt voor (…) speelterreinen (…) met bijbehorende bouwwerken, geen

gebouw zijnde.

In artikel 6.2 van de voorschriften is bepaald dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouw

zijnde, ten hoogste 2 m mag bedragen.

Uit het vorenstaande volgt dat de bandenschommel, voorzover het de hoogte ervan betreft,

in strijd is met het bestemmingsplan.

3.4.3 Ingevolge artikel 19, derde lid, van de WRO kunnen burgemeester en wethouders

vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan in bij algemene maatregel van bestuur aan te

geven gevallen. Deze gevallen zijn aangewezen in artikel 20 van het Besluit op de

Ruimtelijke Ordening 1985 (BRO).

Ingevolge artikel 20, eerste lid, aanhef en onder c, van het BRO komt voor de toepassing

van artikel 19, derde lid, van de WRO in aanmerking een bouwwerk, geen gebouw zijnde:

- waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 25 m 2 ;

- dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 5 m.

3.5.1 De voorzieningenrechter stelt allereerst vast, naar tussen partijen ook niet in geschil is,

dat het bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 19, derde lid, van

de WRO. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is verweerder dan ook bevoegd om

ten behoeve van het bouwwerk op grond van artikel 19, derde lid, van de WRO vrijstelling

van het bestemmingsplan te verlenen.

3.5.2 Vervolgens staat ter beoordeling of verweerder bij afweging van de betrokken belangen

in redelijkheid tot het verlenen van de bedoelde vrijstelling heeft kunnen besluiten.

3.5.2.1 Door verzoekers is aangevoerd dat zij zowel (geluids)overlast ondervinden van

spelende kinderen die overdag van de bandenschommel gebruikmaken, als diverse vormen

van overlast van door verzoekers als hangjongeren omschreven jongeren die in de avond- en nachturen op het speelterrein verblijven en dan van de bandenschommel gebruikmaken.

3.5.2.2 Verweerder heeft overwogen dat de bandenschommel veelvuldig wordt gebruikt door

kinderen uit de gehele buurt, juist vanwege het unieke karakter ervan. Volgens verweerder is

het bij de uitgifte van de bouwkavels al duidelijk geweest dat er een speelterrein voor kleine

kinderen gerealiseerd zou worden, dat in correspondentie van gemeentewege steeds is

gesproken over een speelterrein voor kinderen tot 12 jaar en dat de bandenschommel

volgens de leverancier geschikt is voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

De problematiek van de hangjongeren in de gemeente moet volgens verweerder los worden

gezien van de bandenschommel.

3.5.2.3 Naar voorlopig oordeel heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen

stellen dat kinderen tot 12 jaar de doelgroep vormen van het speelterrein, dat de

bandenschommel geschikt is voor kinderen van 5 tot 12 jaar en dat de bandenschommel

derhalve strookt met de beoogde opzet van het speelterrein. Hetgeen omtrent (de inrichting

van) het speelterrein is vermeld in het door verzoekers aangehaalde groenplan voor

de Berkellanden, dat overigens geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan, leidt de

voorzieningenrechter niet tot een ander oordeel.

Het aan een dergelijk speelterrein inherente geluid van spelende kinderen zullen verzoekers

tot op zekere hoogte moeten accepteren. Als de luidruchtigheid van spelende kinderen de

grenzen van het aanvaardbare overschrijdt, of als bedoelde hangjongeren - op welk uur van

de dag dan ook - (geluids)overlast veroorzaken, dan kunnen verzoekers daar de politie, en

speciaal de wijkagent, zo dikwijls als daartoe gerede aanleiding bestaat op aanspreken. De

voorzieningenrechter heeft in de gedingstukken en het verhandelde ter zitting echter geen

aanknopingspunten kunnen vinden voor een zodanig oorzakelijk verband tussen de

bandenschommel en de overlast van hangjongeren dat de gewenste verwijdering van de

bandenschommel een noodzakelijke voorwaarde is voor beëindiging van die overlast.

Hetgeen verzoekers (overigens) naar voren hebben gebracht geeft onvoldoende aanleiding

voor het voorlopig oordeel dat verweerder niet in redelijkheid tot het verlenen van de

vrijstelling heeft kunnen besluiten.

3.6 Nu naar voorlopig oordeel ook anderszins niet is gebleken van strijd met regels van

geschreven of ongeschreven recht of enig algemeen rechtsbeginsel, zullen de bestreden

vrijstelling en bouwvergunning naar alle waarschijnlijkheid bij de beslissing op bezwaar in

stand kunnen blijven.

3.7 Gelet op het vorenstaande zijn er geen termen voor het treffen van een voorlopige

voorziening. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

4. Beslissing

De voorzieningenrechter,

recht doende:

- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Aldus gegeven door mr. N.C. van Lookeren Campagne en in het openbaar uitgesproken op

29 augustus 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.

Afschrift verzonden op: