Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2002:AE8868

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
23-09-2002
Datum publicatie
15-10-2002
Zaaknummer
158561 / CV EXPL 395-02
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton

Locatie Groenlo

[In CAO-loon vallen ook de ploegendienst- en regeltaaktoeslagen.]

Zaaknummer 158561 / CV EXPL 395-02

Uitspraak d.d. 23 september 2002

Grosse aan mr. Ruijters

Afschrift aan dw. Soer

d.d.

VONNIS INZAKE:

[eiser], wonende te [woonplaats], eiser, gemachtigde mr. C.M.J. Ruijters, jurist bij FNV Ledenservice te Deventer (Postbus 254, 7400 AG),

c o n t r a :

de naamloze vennootschap KONINKLIJKE TEXTIEL VEREDELINGSINDUSTRIE v/h G.J. TEN CATE & ZONEN N.V., gevestigd en kantoorhoudende te [woonplaats], gedaagde, gemachtigde R.J. Soer, deurwaarder te Groenlo.

1. Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 5 april 2002, met producties,

- de conclusie van antwoord, met producties,

- de conclusie van repliek, met producties,

- de conclusie van dupliek, met producties.

2. Het geschil tussen partijen en de beoordeling

2.1 [eiser] is van 1986 tot 8 februari 2000, laatstelijk als productiewerker in ploegendienst en met regeltaak, in dienst geweest van KTV.

Op 8 februari 2000 is [eiser] arbeidsongeschikt geworden. Na een jaar arbeidsongeschiktheid is hem per 8 februari 2001 door GAK Nederland B.V. een WAO-uitkering toegekend, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80-100%

en gebaseerd op het dagloon, inclusief vakantietoeslag, ploegentoeslag alsmede de regeltakentoeslag.

2.2 Over de periode 8 februari 2000 tot 8 februari 2001 ontving [eiser] van KTV zijn volledige loon, inclusief de toeslag voor ploegendienst en regeltaken.

Bij brief van 27 februari 2001 heeft KTV aan [eiser] kenbaar gemaakt dat hij is ontheven uit zijn regeltaak en dat daarmee de regeltaaktoeslag van 10% is komen te vervallen.

2.3 [eiser] vordert de uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van KTV tot betaling van t 4.942,19 bruto vermeerderd met de wettelijke verhoging van 50% alsmede vermeerderd met t 662,51 wegens buitengerechtelijke incassokosten en alles vermeerderd met wettelijke rente.

Hij baseert zijn vorderingen op de stelling dat het KTV niet vrijstond hem na een jaar ziekte te ontheffen van zijn regeltaak.

Door de handelwijze van KTV is hem de regeltaaktoeslag over het tweede ziektejaar onthouden.

2.4 KTV voert primair ten verwere aan dat het haar vrijstond [eiser] te ontheffen van

zijn regeltaak, nadat haar was gebleken dat [eiser] na een jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt was en zijn werkzaamheden niet meer kon hervatten.

Subsidiair voert zij aan dat de berekeningsgrondslag van de vordering van [eiser] onjuist is en zijn hoofdvordering slechts tot ten hoogste t 842,54 kan worden toegewezen, met als consequentie afwijzing dan wel matiging van de wettelijke verhoging en de buitengerechtelijke incassokosten; rente is zij niet verschuldigd omdat deze niet is aangezegd.

2.5 Het betoog van KTV dat de regeltaak en daarmee de daaraan gekoppelde toeslag een

variabel karakter heeft, snijdt geen hout.

Ingevolge de toepasselijke CAO wordt onder het laatstgenoten netto inkomen verstaan: het netto inkomen dat werknemer in de oorspronkelijke arbeid bij normaal werken verdiend zou hebben. Daaronder moet in het geval van [eiser] mitsdien verstaan worden zijn werkzaamheden als productiemedewerker in ploegendienst, belast met regeltaak. Daaraan doet niet af dat Primaire Arbeidsvoorwaarden Beloning

-een aanvulling op de toepasselijke CAO- bepaalt dat het recht op regeltakentoeslag bestaat voor de duur dat de regeltaak wordt uitgeoefend en derhalve vervalt bij overgang van de regeltaak op een ander teamlid dan wel het afschaffen van de regeltaak als zodanig. Voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid is de taak niet overgedragen aan een andere medewerker en ook niet afgeschaft.

2.6 Het subsidiaire verweer van KTV is door [eiser] onvoldoende ontzenuwd.

Niet weersproken is dat KTV het brutoloon, inclusief ploegen- en vakantietoeslag, in het tweede jaar tot 100% heeft aangevuld, hetgeen meebrengt dat [eiser] nog slechts recht heeft op het verschil tussen hetgeen hem is uitgekeerd en hetgeen hem van de zijde van KTV rechtens toekwam.

De berekening van de zijde van KTV van het brutoloon inclusief regeltakentoeslag is door [eiser] niet voldoende cijfermatig ontzenuwd:

- de door hem gestelde loonsverhoging van 4,5% beliep slechts 4%, zoals blijkt uit de vergelijking van de bedragen van het uurloon op de loonspecificaties van juni 2001 met dat van augustus 2001

(f 25,01 vermeerderd met 4% levert f 26,01 op)

- van het GAK heeft [eiser] vanaf 8 februari 2001 reeds 70% van het berekende dagloon (inclusief vakantie- , ploegen- en regeltakentoeslag) ontvangen.

Aan [eiser] komt aldus in hoofdsom slechts toe het door KTV berekende en door [eiser] onvoldoende bestreden bedrag van t 842,54.

Wettelijke verhoging is voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat -gegeven het gedeeltelijk valide verweer van KTV- die verhoging wordt beperkt tot 25%.

2.7 De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden bepaald op t 161,84 incl. BTW.

Wettelijke rente is eerst aangezegd bij dagvaarding, zodat deze over de hoofdsom en de verhoging verschuldigd is vanaf 5 april 2002.

Het verweer van KTV, dat zij [eiser] heeft aangeboden het bedrag van t 842,54 in der minne te voldoen maar dat [eiser] dat aanbod heeft afgewezen, is eerst bij dupliek naar voren gebracht en kan daarom niet worden gehonoreerd.

2.8 Het vorenstaande brengt mee dat [eiser] slechts ten dele in het gelijk wordt gesteld. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd.

DE BESLISSING

De kantonrechter, rechtdoende:

Veroordeelt KTV tot betaling van t 1.053,18 ter zake salaris en wettelijke verhoging en van

t 161,84 incl. BTW wegens buitengerechtelijke incassokosten, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 april 2002 tot de dag der voldoening.

Compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Gewezen door mr. A.C. de Visser, kantonrechter-plaatsvervanger, en in het openbaar uitgesproken op maandag 23 september 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.

KN/vs395