Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2002:AE4140

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
13-06-2002
Datum publicatie
17-06-2002
Zaaknummer
47418/ KG ZA 02-212
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

SECTOR CIVIEL

VOORZIENINGENRECHTER

Kort-geding-nummer : 47418/ KG ZA 02-212

vonnis van : 13 juni 2002

Vonnis in kort geding in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser bij dagvaarding van 27 mei 2002,

procureur: mr. H. Oosterhuis,

advocaat: mr. A.P. Maes te Zwolle,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT-O-MED B.V.,

gevestigd te Vroomshoop, gemeente Den Ham,

gedaagde,

verschenen bij P.H.J. Mostert, statutair directeur.

Partijen worden hierna mede [eiser] en Sport-O-Med genoemd.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[eiser] heeft onder overlegging van producties Sport-O-Med gedagvaard tegen de openbare zitting van 29 mei 2002.

Sport-O-Med heeft geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde. Partijen hebben hun standpunten, [eiser] aan de hand van een pleitnota, mondeling toegelicht. Ter zitting is [A] (voorzitter van de Nederlandse Federatie Sterkste man Atleten, NFSA) als informant gehoord. Vervolgens is de zaak aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen te overleggen over een minnelijke regeling. [eiser] heeft op 10 juni vonnis gevraagd. Bij brief van 12 juni 2002 heeft Sport-O-Med nadere informatie toegestuurd, waarop [eiser] bij brief van 13 juni 2002 heeft gereageerd. De uitspraak is bepaald op heden.

2. VASTSTAANDE FEITEN

In dit geding wordt onder meer van het volgende uitgegaan:

2.1 [eiser] is een zogenaamde 'sterke man'. Hij heeft veelvuldig meegedaan aan wedstrijden als de wedstrijd "Sterkste Man van Nederland".

2.2 De vereniging Nederlandse Federatie Sterkste Man Atleten (NFSA) is in 1997 opgericht om 'het doen beoefenen en bevorderen van de krachtsport in al zijn verschijningsvormen en voorts al hetgeen daarmee verband houdt'. In dat kader organiseert de NFSA onder andere wedstrijden en evenementen. [eiser] is vanaf de oprichting lid van de NFSA.

2.3 Sport-O-Med is het organisatiebureau voor "Sterkste Man" wedstrijden in binnen- en buitenland. Het bureau heeft de licenties voor vele wedstrijden.

2.4 [eiser] heeft om deel te kunnen uitmaken van de wedstrijden een contract met Sport-O-Med moeten sluiten. Dit contract luidt, voor zover thans van belang:

" (…) Contractant kan en mag niet deelnemen aan "sterke man" wedstrijden, in het ruimste begrip van het woord, welke op televisie uitgezonden zal worden zonder toestemming van SOM en de NFSA. Dit geldt zowel voor nationale en internationale wedstrijden.

SOM zal zorg dragen voor "De Sterkste man van Nederland", vanaf 1998, alsmede kwalificatiewedstrijden voor zowel nationale als internationale wedstrijden (…)".

Een kopie van dit contract is op de zitting aan [eiser] overgelegd.

2.5 De samenwerking tussen NFSA en Sport-O-Med is verbroken en Sport-O-Med gaat zelfstandig verder met het organiseren van "Sterke Man" wedstrijden.

2.6 In maart 2002 heeft er een kwalificatiewedstrijd voor de Nederlandse finale plaatsgevonden waarvoor [eiser] zich niet heeft kunnen opgeven, omdat hij geen deelnameformulier heeft ontvangen.

3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER

3.1 [eiser] vordert -na wijziging van eis- dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Sport-O-Med zal gebieden, voor het geval dat Sport-O-Med wedstrijden organiseert of laat organiseren, tot nakoming van alle uit het contract voortvloeiende verplichtingen en [eiser] in dat kader alle medewerking te verlenen vereist voor deelname aan de door Sport-O-Med te organiseren wedstrijden en/of evenementen, welke medewerking onder andere bestaat uit het [eiser] tijdig toesturen van een uitnodiging voor de wedstrijden en andere evenementen en tijdig toezenden van de daarop van toepassing zijnde programma-onderdelen, zulks op straffe van een dwangsom van t 1.000,-- per dag voor iedere dag dat Sport-O-Med aan enig onderdeel van deze vordering nalaat tijdig te voldoen, met veroordeling van Sport-O-Med in de kosten van deze procedure.

3.2 [eiser] heeft hiertoe gesteld dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijd van mart 2002 voor de "Sterkste Man van Nederland".

Omdat normaliter minimaal drie kwalificatiewedstrijden plaatsvinden, terwijl er nu nog maar twee zijn geweest, wil hij deelnemen aan de nog te houden kwalificatiewedstrijd. Hij is van mening dat het door hem getekende contract zodanig moet worden uitgelegd dat dit een recht op deelname aan kwalificatiewedstrijden inhoudt en dat Sport-O-Med op grond van dit contract te dien aanzien een zorgverplichting heeft.

3.3 Sport-O-Med heeft aangevoerd dat zij zich in het contract jegens NFSA heeft verplicht sterke mannen aan te bieden om deel te nemen aan wedstrijden en evenementen. Omdat de band met NFSA verbroken is, is het door [eiser] getekende contract komen te vervallen. Bovendien houdt het contract [eiser] geen garantie tot deelname aan wedstrijden in. Het bedrijf bepaalt haar eigen beleid en zij nodigt alleen capabele mensen uit om mee te doen aan wedstrijden.

4 DE BEOORDELING

4.1 Anders dan Sport-O-Med betoogt is het contract met [eiser] niet vervallen. Dit contract is opgesteld tussen Sport-O-Med en [eiser]. NFSA is daar geen partij bij. Dat de banden met NFSA zijn doorgesneden heeft dan ook op zichzelf geen gevolgen voor dit contract. Nu het contract niet door [eiser] noch door Sport-O-Med is opgezegd, is dit nog steeds van kracht.

4.2 Ter zitting is gebleken dat Sport-O-Med een monopoliepositie heeft ten aanzien van "sterke man" wedstrijden. Indien Sport-O-Med geen toestemming geeft om deel te nemen, staat een potentiele sterke man met lege handen. Het contract legt aan [eiser] verregaande beperkingen op in het deelnemen aan wedstrijden. [eiser] mocht de gemaakte afspraken aldus verstaan dat Sport-O-Med hem in de gelegenheid zou stellen zich op sportieve gronden te kwalificeren voor de wedstrijden, hetgeen hem thans zonder opgave van redenen wordt geweigerd. [eiser] is lid van de NFSA en dient op de hoogte te worden gesteld van kwalificatiewedstrijden die worden georganiseerd. Het moge zo zijn dat Sport-O-Med alleen capabele mensen deel wil laten nemen, maar het karakter van een kwalificatiewedstrijd is nu juist dat alleen de capabele mensen overblijven die aan de halve finale mee kunnen doen.

4.3 Gelet op het vorenstaande is het aan Sport-O-Med om [eiser] toe te laten tot kwalificatiewedstrijden. Ter zitting heeft Sport-O-Med laten weten dat nog niet zeker is of er een derde kwalificatiewedstrijd voor de Sterkste Man van Nederland-finale -die eind juli 2002- zal worden georganiseerd. Deze zaak is dan ook voor korte tijd geschorst om partijen in de gelegenheid te stellen te bekijken of er een wedstrijd zou komen en of [eiser] dan toegelaten kon worden tot deelname. Echter, bij faxbericht van 10 juni 2002 van de raadsman van [eiser] is duidelijk geworden dat Sport-O-Med ten tijde van de zitting al wist dat er een derde kwalificatiewedstrijd zou plaatsvinden. Deze brief is op 27 mei 2002 aan de leden van de NFSA gestuurd en luidt, voor zover thans van belang, als volgt: "(…) De firma Sport-O-Med heeft de samenwerking met de NFSA opgezegd. Dit houdt in, dat Sport-O-Med alleen doorgaat met het organiseren van wedstrijden. Zo ook zal Sport-O-Med, zonder gebruikmakend van de NFSA de derde (3e) voorronde voor de Nederlandse finale zelfstandig organiseren (…)". In het bijgesloten deelnameformulier wordt de datum van 16 juni 2002 genoemd, terwijl leden zich voor 8 juni 2002 dienen op te geven. Weliswaar stelt Sport-O-Med in haar brief van 12 juni 2002 dat de wedstrijd van 16 juni 2002 door haar schriftelijk zou zijn afgezegd, maar die mededeling wordt niet onderbouwd door overlegging van (een afschrift van) de brief waarin die afzegging aan betrokkenen is meegedeeld. Er zal vanuit gegaan dienen te worden dat de wedstrijd van 16 juni 2002 doorgang zal vinden en zo niet, dat dan op een later moment nog een kwalificatiewedstrijd zal worden georganiseerd.

Aldus handelt Sport-O-Med in strijd met de op haar rustende contractuele verplichtingen door hieromtrent geen zekerheid te (willen) verschaffen en [eiser] niet uit te nodigen tot deelname. Zoals reeds eerder overwogen dient [eiser] als lid van de NFSA in de gelegenheid te worden gesteld deel te nemen aan kwalificatiewedstrijden.

4.4 De vordering zal derhalve worden toegewezen met veroordeling van Sport-O-Med in de kosten van dit geding. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat er een maximum aan zal worden gesteld.

5. BESLISSING

De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding:

1. gebiedt Sport-O-Med om [eiser] alle medewerking te verlenen vereist voor deelname aan de door Sport-O-Med te organiseren kwalificatiewedstrijd die zal plaatsvinden op 16 juni 2002, dan wel een andere door Sport-O-Med te organiseren kwalificatiewedstrijd die betrekking heeft op de finale "Sterkste Man van Nederland 2002", op straffe van een dwangsom van t 1.000,-- voor iedere dag dat Sport-O-Med in gebreke blijft aan dit gebod te voldoen met een maximum van t 25.000,--;

2. veroordeelt Sport-O-Med in de kosten van het geding die voor zover gevallen aan de zijde van [eiser] tot op deze uitspraak worden begroot op t 270,56 wegens verschotten en t 703,36 wegens salaris procureur;

3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. D. Vergunst, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juni 2002 in tegenwoordigheid van mr. S. Kuypers, griffier.

SK/VG