Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2000:AA5437

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
30-03-2000
Datum publicatie
30-03-2000
Zaaknummer
30433/ KG ZA 00-69
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Computerrecht 2000, p. 147
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 30433/ KG ZA 00-69

vonnis van 30 maart 2000

PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN

Vonnis in kort geding in de zaak van:

1. de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en

2. de besloten vennootschap NRC Handelsblad B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,

eiseressen bij dagvaardingen van 23 februari 2000,

procureur: mr. A.J.H. Ozinga,

advocaat: mr. J.L. Krikke te Amsterdam

tegen:

1. [gedaagde sub 1],

gevestigd te [plaatsnaam],

2. [gedaagde sub 2]

wonende te [woonplaats]

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats],

4. de besloten vennootschap Kijkenvergelijk B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagden, gedaagde sub 4 vrijwillig verschenen,

advocaat: mr. J.L. de Kreek te Amsterdam.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Eisers, hier na te noemen Algemeen Dagblad c.s. hebben - onder overlegging van producties - geconcludeerd voor eis overeenkomstig de dagvaarding.

Gedaagden sub 1 tot met 3, hierna te noemen [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben geconcludeerd voor antwoord daarbij stellende dat niet zij maar de besloten vennootschap Kijkenvergelijk B.V. gedagvaard had moeten worden. Algemeen Dagblad c.s. hebben dit niet bestreden. De besloten vennootschap Kijkenvergelijk B.V. is vervolgens vrijwillig in de procedure verschenen. Algemeen Dagblad c.s. hebben hun vordering in die zin aangepast dat deze nu gericht is tegen de besloten vennootschap Kijkenvergelijk B.V.

2. DE FEITEN

Algemeen Dagblad B.V., uitgeefster van Algemeen Dagblad, is houdster van de volgende Benelux woordmerken: Algemeen Dagblad registratiedatum 11 februari 1975 en AD, depotdatum 3 september 1999. NRC Handelsblad B.V. is uitgeefster van NRC Handelsblad. Zij is houdster van de volgende Benelux woordmerken: NRC Handelsblad, registratiedatum 29 november 1971 en NRC, depotdatum 9 februari 2000. Algemeen Dagblad is houdster van de domeinnaam ad.nl, geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland op 3 oktober 1995. NRC Handelsblad B.V. is houdster van de domeinnaam nrc.nl, geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland op 8 februari 1995. Op of omstreeks 23 december 1999 heeft [gedaagde sub 2], bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl laten registreren. Op 10 maart 2000 heeft [gedaagde sub 2] het houderschap van deze domeinnamen overgedragen aan Kijkenvergelijk B.V.

Bij het intypen van de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl verschijnt een tekst waarin de bezoeker wordt gemeld dat hij waarschijnlijk op zoek was naar de website van Algemeen Dagblad respectievelijk NRC Handelsblad. Na enige informatie over de dienstverlening door Kijkenvergelijk B.V. kan de bezoeker kiezen tussen een hyperlink naar de website van Algemeen Dagblad respectievelijk NRC Handelsblad en een hyperlink naar de website van Kijkenvergelijk.

3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER

3.1 Algemeen Dagblad c.s. vorderen - na wijziging eis - om bij vonnis, voorzover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

1. Kijkenvergelijk B.V. te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de ten processe bedoelde merkrechten van haar of daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder door Kijkenvergelijk B.V. te gebieden het gebruik van de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de bedoelde merken van haar of daarmee overeenstemmende tekens met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ¦ 10.000.-voor iedere overtreding alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zo'n overtreding mocht voortduren;

2. Kijkenvergelijk B.V. te gebieden binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis ondertekende overdrachtsformulieren betreffende de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl per post en per fax toe te zenden aan de raadsvrouwe van Algemeen Dagblad c.s., op straffe van een dwangsom van f 2500,-- voor iedere dag dat aan dit bevel niet wordt voldaan;

3. Kijkenvergelijk B.V. te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 5.000,-- aan Algemeen Dagblad c.s. als voorschot ter vergoeding van de schade die zij hebben geleden door het onrechtmatig handelen van Kijkenvergelijk B.V.

4. op grond van art. 50 lid 6 TRIPs, voorzover van toepassing, een termijn te bepalen waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt;

5. Kijkenvergelijk B.V. te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2 Aan deze vordering leggen Algemeen Dagblad c.s. het volgende ten grondslag. De door [gedaagde sub 2] geregistreerde en overgedragen domeinnamen worden door Kijkenvergelijk B.V. gebruikt. Kijkenvergelijk B.V. maakt hierdoor inbreuk op de merkrechten van Algemeen Dagblad c.s.. en handelt onrechtmatig jegens Algemeen Dagblad c.s. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe weigert Kijkenvergelijk B.V. dit onrechtmatig handelen te staken. Algemeen Dagblad c.s. hebben een spoedeisend belang bij een onmiddellijke voorziening.

3.3 Kijkenvergelijk B.V. heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

4. DE BEOORDELING

.

4.1 Algemeen Dagblad c.s. hebben ter terechtzitting uitdrukkelijk te kennen gegeven de voornoemde vordering te baseren op art. 13 A lid 1 onder d BMW.

4.2 Kernvraag in dit geschil is of Kijkenvergelijk B.V. door het gebruik van de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl inbreuk maakt op het merkrecht dat Algemeen Dagblad c.s. ten aanzien van deze merken pretendeert te hebben.

4.3 Als meest verstrekkend verweer heeft Kijkenvergelijk B.V. aangevoerd dat Algemeen Dagblad c.s. geen rechten aan het depot van de merken AD en NRC kunnen ontlenen. Ingevolge artikel 5 van de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 dient eerst de gehele inschrijvingsprocedure te zijn voltooid alvorens in rechte bescherming van het gedeponeerde merk kan worden afgedwongen. Gelet hierop kan men zich afvragen of de Nederlandse wet wel in overeenstemming is met voornoemde richtlijn.

Hiermee wordt voorlopig niet ingestemd. De bedoelde richtlijn heeft geen horizontale werking. Het verschil tussen de betreffende bepalingen in de Benelux Merkenwet en in de richtlijn zal door de wetgever moeten worden opgelost. Voorshands zal met Algemeen Dagblad c.s. van de tekst van de Benelux Merkenwet worden uitgegaan. In deze wordt verwezen naar BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429.

4.4 Ingevolge art. 13 A lid 1 onder d BMW kan een merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldende reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.5 Kijkenvergelijk B.V. heeft niet bestreden de merken AD en NRC zonder geldige reden in het economische verkeer te gebruiken.

4.6 Kijkenvergelijk B.V. heeft wel betwist dat zij door de merken AD en NRC in de domeinnamen te gebruiken ongerechtvaardigd voordeel kan trekken. Zij beoogt slechts de verdwaalde internetter die, op zoek naar de sites van Algemeen Dagblad c.s., een punt vergeet te typen, de goede kant op te helpen.

4.7 Dat Kijkenvergelijk B.V. de merken AD en NRC in haar domeinnamen gebruikt op grond van louter altruïstische motieven wordt niet aannemelijk geacht, dit te meer omdat Kijkenvergelijk op de bewuste site ook een doorklikmogelijkheid biedt naar haar eigen site waar de door Kijkenvergelijk B.V. aangeboden producten aan bod komen. Kijkenvergelijk B.V. haakt op deze wijze aan aan de naamsbekendheid van de merken AD en NRC ten eigen bate waardoor zij ongerechtvaardigd voordeel kan trekken.

4.8 Kijkenvergelijk B.V. heeft voorts gesteld dat het onwaarschijnlijk is dat door haar handelen afbreuk wordt gedaan aan de merken AD en NRC. Zij heeft ter ondersteuning van deze stelling het volgende - samengevat - aangevoerd. De pagina's van Kijkenvergelijk B.V. zijn informatief van karakter, controleerbaar, volledig en niet verwarrend Er worden geen uitspraken op gedaan die nadelig zijn voor Algemeen Dagblad c.s.. De internetter wordt niet doorgeleid naar een concurrent van de bladen. Er worden geen concurrerende diensten aangeboden. De exclusiviteit van de merken wordt niet aangetast omdat niemand, behalve als een punt wordt vergeten, op de sites van Kijkenvergelijk B.V. komt.

Dit verweer gaat niet op. Juist door het feit dat Kijkenvergelijk B.V. gebruikt maakt van het gegeven dat de internetter een punt vergeet in te typen, kan de suggestie worden gewekt dat de merken AD en NRC aan Kijkenvergelijk B.V. toebehoren waarbij wordt overwogen dat de toevoeging www aan deze merken geen enkele rol speelt omdat deze letters altijd gebruikt worden om het netwerk waarop de site zich bevinden aan te duiden en zo ieder onderscheidend vermogen ontberen. De internetter meent zeker te weten de sites van Algemeen Dagblad c.s. op te roepen, echter de site van Kijkenvergelijk B.V. verschijnt op het scherm. Dat hierdoor, zoals door Algemeen Dagblad c.s. wordt gesteld, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken is zeer wel aannemelijk. Bovendien ligt het voor de hand dat de internetter vervolgens, ook al door de combinatie van de twee doorklikmogelijkheden, naar AD respectievelijk NRC en naar Kijkenvergelijk B.V., de indruk krijgt dat Kijkenvergelijk B.V. en Algemeen Dagblad c.s aan elkaar gelieerd zijn, een gegeven dat Algemeen Dagblad c.s. niet behoeven te accepteren. Kijkenvergelijk B.V. ziet daarbij over het hoofd dat in art. 13 A lid 1 onder d staat "kan afbreuk doen", met andere woorden, het is al voldoende als Kijkenvergelijk B.V. de mogelijkheid daartoe bezit. En die mogelijkheid bezit zij omdat Kijkenvergelijk B.V. de inhoud van de aan wwwad.nl en wwwnrc.nl gekoppelde site op ieder gewenst moment kan wijzigen in een vorm die voor het Algemeen Dagblad c.s. zeer nadelig kan zijn.

4.9 Alles welbeschouwd valt, voorlopig oordelend, het handelen van Kijkenvergelijk B.V. te scharen onder het gestelde in voornoemd art. 13 A lid 1 onder d BMW zodat de vraag of Kijkenvergelijk B.V. zich ook overigens schuldig maakt aan onrechtmatig handelen jegens Algemeen Dagblad c.s. geen bespreking meer behoeft. De vordering zal dan ook worden toegewezen onder de aantekening dat er aanleiding bestaat het bedrag aan te verbeuren dwangsommen te matigen en aan een maximum te binden.

4.10 Ook de vordering ten aanzien van de overdracht van de domeinnamen zal worden toegewezen. Kijkenvergelijk B.V. heeft zich hier niet tegen verzet en Algemeen Dagblad c.s. hebben voldoende aangetoond er belang bij te hebben dat deze domeinnamen haar eigendom worden teneinde te voorkomen dat deze verder door Kijkenvergelijk B.V. worden gebruikt. Ook hier bestaat aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen en aan een maximum te binden

4.11 De door Kijkenvergelijk B.V. gevraagde verlenging van de termijn van overdracht zal niet worden toegewezen omdat daar geen aanleiding voor bestaat.

4.12 Het gevraagde voorschot op de schadevergoeding zal worden afgewezen nu op voorhand niet valt vast te stellen of Algemeen Dagblad c.s. inderdaad door het handelen van Kijkenvergelijk B.V. schade hebben geleden.

4.13 De kosten van het geding zullen door Kijkenvergelijk B.V. moeten worden gedragen. Zij wordt immers in het ongelijk gesteld. De kosten van de dagvaarding van de overige gedaagden zullen evenwel ten laste van Algemeen Dagblad c.s. worden gelaten.

BESLISSING

De President:

Verklaart Algemeen Dagblad c.s. niet ontvankelijk in haar vorderingen tegen [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3].

Verbiedt Kijkenvergelijk B.V. direct of indirect inbreuk te maken op de ten processe bedoelde merkrechten van Algemeen Dagblad c.s. of daarmee overeenstemmende tekens, en gebiedt Kijkenvergelijk B.V. het gebruik van de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl alsmede van iedere domeinnaam met daarin de bedoelde merken van Algemeen Dagblad c.s. of daarmee overeenstemmende tekens, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt houden.

Bepaalt dat Kijkenvergelijk B.V. een dwangsom verbeurt van f 5000,-- voor iedere overtreding van dit verbod c.q. gebod zulks evenwel tot een maximum van f 50.000,--.

Gebiedt Kijkenvergelijk B.V. binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan haar ondertekende en ingevulde overdrachtformulieren betreffende de domeinnamen wwwad.nl en wwwnrc.nl per post en per fax toe te zenden aan de raadsvrouwe van Algemeen Dagblad c.s..

Bepaalt dat Kijkenvergelijk B.V. een dwangsom verbeurt van f 2.500,-- per dag voor iedere dag dat zij aan hiervoor vermeld gebod niet voldoet, zulks met een maximum van f 25.000,--.

Bepaalt de termijn op grond van art. 50 lid 6 TRIPs verdrag op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis.

Veroordeelt Kijkenvergelijk B.V. in de kosten van het geding welke voor zover gevallen aan de zijde van Algemeen Dagblad c.s. tot op deze uitspraak worden begroot op f 400,-- wegens verschotten en f 1550,-- wegens salaris procureur.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. P.A. Offers, president en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

conc hwh

2.9.3.5