Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0508

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
17-07-2012
Datum publicatie
31-10-2012
Zaaknummer
198988
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

IE-zaak. Wie heeft rechten op naam en logo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Zwolle

zaaknummer / rolnummer: 198988 / KZ ZA 12-108

Vonnis in kort geding van 17 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTOHOPPER NEDERLAND B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [plaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. Sprey te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PUUR!FCT B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle,

2. [betrokkene],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. J.E. Stam te Naarden.

Partijen zullen hierna Autohopper en Puur!fct c.s. worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk Puur!fct en [betrokkene] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 25

- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie met 15 producties

- een declaratie en specificatie geschreven tijd van de zijde van Autohopper

- een specificatie van de kosten van de zijde van Puur!fct c.s.

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Autohopper

- de gewijzigde eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Het op 17 maart 2011 opgerichte Autohopper is een franchiseorganisatie die zich richt op het verhuren van auto's. Enig aandeelhouder en bestuurder van Autohopper is Nighthawks B.V. Bestuurders van Nighthawks B.V. zijn de heer [bestuurder sub 1] en de heer [bestuurder sub 2] (hierna te noemen: [bestuurder sub 1] en [bestuurder sub 2]).

2.2. Puur!fct is een reclame-ontwerp en -adviesbureau. Bestuurder van Puur!fct is Key Word Productions Beheer B.V. [betrokkene] is enig aandeelhouder en bestuurder van Key Word Productions Beheer B.V.

2.3. In oktober 2010 heeft [bestuurder sub 1] Puur!fct benaderd voor het ontwerpen en ontwikkelen van een naam en logo op basis van een door [bestuurder sub 1] en [bestuurder sub 2] geschreven businessplan betreffende het ontwikkelen en uitbouwen van een franchiseorganisatie op het terrein van de autoverhuur. Omdat de nieuwe B.V. nog niet was opgericht heeft [bestuurder sub 1] verzocht de offerte en de factuur te richten aan Esplendido B.V. waarvan [bestuurder sub 2], medeoprichter van Autohopper, bestuurder is.

2.4. Bij brief van 27 oktober 2010 aan Esplendido B.V. (t.a.v. [bestuurder sub 2]) heeft Puur!fct een offerte gestuurd voor het ontwikkelen van een concept voor een nieuw autoverhuurbedrijf. In de brief is aangegeven dat een concept is "De basisgedachte in beeld en tekst voor alle communicatie-uitingen.". In de eerste pagina van de brief is vermeld dat op de offerte de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn waarvan "je op de achterzijde van het voorblad kennis kunt nemen.". De offerte is door [bestuurder sub 2] voor akkoord ondertekend. De eerste pagina van de brief is door hem geparafeerd.

2.5. Artikel 9 van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden luidt - voor zover van belang - als volgt:

"Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder tekst- en/of beeldontwerp (voorlopig of definitief), tekening, model of andere vormgevingen, berust bij het bureau, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Wanneer niet schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in voorgaande alinea slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht. [...]"

2.6. Naar aanleiding van een door [bestuurder sub 2] gestelde vraag heeft de heer [werknemer Puur!fct] op 29 oktober 2010 namens Puur!fct per e-mail geschreven:

"Een concept kost inderdaad EUR 5.000,00. Wat je hiervoor krijgt is bijvoorbeeld het conceptboek à la Fixxers zoals [betrokkene] heeft laten zien. Dit is het uitgangspunt en 'kapstok' voor de nieuwe onderneming. Het bevat de strategie, naam, logo en richtinggevende schetsen van middelen (bijvoorbeeld website, huisstijl of brochures). Voor het bedrag van het concept krijg je dus inderdaad geen website of brochure. Maar met een concept voorkom je dat je als 'een kip zonder kop' aan de slag gaat, maar werkt vanuit een gedegen filosofie. [...]".

De website van Fixxers is niet door Puur!fct gebouwd maar door [naam] webdesign.

2.7. Esplendido B.V. heeft na bemiddeling door Puur!fct de domeinnaam www.autohopper.nl kunnen overnemen voor een bedrag van EUR 1.250,00.

2.8. Na levering van het conceptboek, inclusief logo en tagline heeft Puur!fct in december 2010 offertes uitgebracht met betrekking tot de ontwikkeling van een website, het uitwerken van marketingmateriaal en het uitwerken van de huisstijl. Eind december 2010 hebben [bestuurder sub 1] en [bestuurder sub 2] meegedeeld niet (verder) met Puur!fct in zee te gaan.

2.9. Esplendido heeft op 30 augustus 2011 onder het nummer 1218352 het woordmerk 'Autohopper' en op 10 mei 2011 onder het nummer 1218351 het beeldmerk 'Autohopper' in het merkenregister ingeschreven.

2.10. Sinds begin 2011 gebruikt Autohopper de handelsnaam 'Autohopper' en bijbehorende logo's in het economisch verkeer op onder meer haar website onder de domeinnaam www.autohopper.nl. Hierbij is het door Puur!fct geleverde communicatieconcept gebruikt als kapstok voor de onderneming en is gebruik gemaakt van het door Puur!fct geleverde logo met tagline. Ook de - inmiddels - 27 franchisenemers van Autohopper maken gebruik van het door Puur!fct ontworpen logo en de op basis van het communicatieconcept ontwikkelde website.

2.11. Bij brief van 13 december 2011 heeft Puur!fct Autohopper gesommeerd om binnen 14 dagen "alle inbreuken op de betreffende intellectuele eigendomsrechten van [Puur!fct] te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot al het gebruik van het logo 'Autohopper' en al het verdere gebruik van het door [Puur!fct] ontworpen concept voor de website, op welke wijze en waar dan ook."

Autohopper heeft niet voldaan aan deze sommatie, waarop Puur!fct heeft aangekondigd de franchisenemers van Autohopper aan te schrijven en in het geding te betrekken.

3. Het geschil in conventie

3.1. Autohopper vordert dat de voorzieningenrechter voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Puur!fct c.s. zal verbieden zich op enigerlei wijze te wenden tot de huidige en toekomstige franchisenemers van Autohopper in verband met de naam Autohopper, het merk Autohopper, het logo Autohopper of enig ander deel van de door Puur!fct in het kader van de hierboven omschreven opdracht geleverde ontwerpen, werken, tekeningen of teksten met name, maar niet beperkt tot, de situatie waarin dat "zich wenden tot" in zou houden het sommeren of verzoeken tot het staken van enig gebruik daarvan;

II. Puur!fct c.s. zal verbieden op enigerlei wijze enige mededeling te doen, al dan niet openbaar die inhoudt dat het gebruik dat Autohopper en haar huidige en toekomstige franchisenemers maken van de door Puur!fct in het kader van de gegeven opdracht geleverde ontwerpen, werken, tekeningen of teksten jegens gedaagden onrechtmatig zou zijn;

III. Puur!fct c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot het betalen aan Autohopper van een dwangsom van EUR 25.000,00 voor iedere keer dat een van de gedaagden in strijd handelt met een van de hiervoor onder I. en II. opgenomen verboden, een en ander met een maximum van EUR 500.000,00;

IV. Puur!fct c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijk door Autohopper gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Autohopper heeft gemaakt waaronder het nasalaris van de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

V. de termijn waarbinnen Autohopper op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken zal stellen op drie maanden vanaf de dag van betekening van dit vonnis.

3.2. Puur!fct c.s. voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Puur!fct vordert - na wijziging van eis - dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. Autohopper zal veroordelen om de inbreuken op de auteursrechten van Puur!fct op het door Puur!fct gemaakte reclame- en communicatieconcept, waaronder maar niet beperkt tot het door Puur!fct gemaakte logo van Autohopper, de tagline "de no-nonsense autoverhuurder", de door Puur!fct ontworpen vormgeving van de website, de huisstijl en het marketingmateriaal, alsook alle overige tekeningen, ontwerpen en modellen die in dat kader zijn vervaardigd; te staken en gestaakt te houden;

II. Autohopper zal veroordelen tot het betalen aan Puur!fct van een direct opeisbare dwangsom van EUR 10.000,00 voor iedere keer dat Autohopper in strijd handelt met het onder I. opgenomen verbod en EUR 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 500.000,00, althans te veroordelen tot een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom en maximum;

III. Autohopper zal veroordelen tot het overleggen aan Puur!fct van haar complete financiële administratie binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

IV. Autohopper zal veroordelen tot het betalen aan Puur!fct van een direct opeisbare dwangsom van EUR 10.000,00 voor iedere keer dat Autohopper niet voldoet aan de onder III. opgenomen veroordeling en EUR 500,00 voor iedere dag dat overtreding daarvan voortduurt, met een maximum van EUR 500.000,00, althans te veroordelen tot een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom en maximum;

V. Autohopper te veroordelen tot het betalen aan Puur!fct van een voorschot van EUR 30.000,00 ter titel van schadevergoeding voor de schade die Puur!fct heeft geleden als gevolg van het ongeautoriseerde gebruik door Autohopper van de auteursrechtelijk beschermde werken van Puur!fct;

VI. Autohopper zal veroordelen in de kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijk door Puur!fct gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, inclusief de gemaakte kosten voor de opinie van prof. mr. J.J.C. Kabel, of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Puur!fct heeft gemaakt, alsook het nasalaris van de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

VII. de termijn waarbinnen Puur!fct op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken zal stellen op 2 maanden te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis;

VIII. Autohopper zal veroordelen in de kosten van het geding in reconventie.

4.2. Autohopper voert verweer.

4.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in reconventie

5.1. Nu de beoordeling in conventie afhangt van de beantwoording van de in reconventie primair voorliggende vraag, te weten of Autohopper inbreuk maakt op het auteursrecht van Puur!fct, zal de voorzieningenrechter eerst de reconventionele vordering beoordelen.

5.2. Van een spoedeisend belang van Puur!fct bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken.

5.3. Nu dit door Puur!fct niet is betwist moet als vaststaand worden aangenomen dat Esplendido houder is van de domeinnaam www.autohopper.nl, het woordmerk 'Autohopper' en het beeldmerk 'Autohopper' en dat Autohopper gerechtigd is tot het voeren van de handelsnaam Autohopper.

5.4. De voorzieningenrechter zal vooreerst beoordelen welk gebruik partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan.

5.5. Voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht is ten aanzien van dit gebruik - enkel - op schrift gesteld de mededeling van Puur!fct in haar e-mail van 29 oktober 2010 dat men voor EUR 5.000,00 een "conceptboek a la Fixxers" krijgt, zijnde een "kapstok voor de nieuwe onderneming", waarmee je voorkomt "dat je als een kip zonder kop aan de slag gaat".

Uit deze bewoordingen volgt genoegzaam dat partijen niet een eenmalige beoordeling van het concept voor ogen stond maar dat het de bedoeling van partijen was dat het concept daadwerkelijk zou worden uitgewerkt en gebruikt.

Dat partijen zouden zijn overeengekomen dat deze uitwerking door Puur!fct ter hand zou worden genomen na het verstrekken van vervolgopdrachten volgt niet uit hetgeen partijen op schrift hebben gesteld, integendeel zelfs, nu ook ter zitting door Puur!fct is bevestigd dat Fixxers het voor haar gemaakte concept (ook) niet door Puur!fct heeft laten uitwerken. Ook overigens is op geen enkele manier gebleken dat partijen een minder uitgebreid gebruik van het concept voor ogen heeft gestaan. De enkele omstandigheid dat Puur!fct normaliter een andere manier van werken (namelijk het leveren van fullservice) heeft - hetgeen [bestuurder sub 2] en [bestuurder sub 1] ook te kennen is gegeven bij de eerste ontmoeting - kan niet tot het oordeel leiden dat het leveren van fullservice ook daadwerkelijk is overeengekomen. Hierbij is van belang dat Autohopper heeft gesteld dat [bestuurder sub 2] en [bestuurder sub 1] in reactie op deze mededeling van Puur!fct zouden hebben aangegeven dat dit voor hen een stap te ver ging, dat zij alleen een naam en logo wilden, en dat Puur!fct daarmee akkoord zou zijn gegaan.

De door Puur!fct gestelde omstandigheid dat de geoffreerde prijs voor het concept inclusief logo ver onder de kostprijs ligt staat aan het voorgaande niet in de weg. Nog afgezien van het antwoord op de vraag of Autohopper op de hoogte was van die omstandigheid, is niet ongebruikelijk dat een opdrachtnemer de eerste opdracht voor een relatief laag tarief aanneemt, in de hoop op voortzetting van de zakelijke relatie. Dat de geoffreerde prijs onder de kostprijs ligt verplicht de opdrachtgever echter niet tot een voortzetting van de zakelijke relatie. Juist de omstandigheid dat partijen over de voortzetting van de zakelijke relatie geen prijsafspraken hebben gemaakt maakt aannemelijk dat partijen er vanuit gingen dat Autohopper vrij zou zijn een eventuele vervolgopdracht aan een ander dan Puur!fct te gunnen.

5.6. Dat in de algemene voorwaarden wordt uitgegaan van een "eenmalig gebruik" doet aan het voorgaande niet af. Nog afgezien van de toepasselijkheid van genoemde algemene voorwaarden is niet goed voorstelbaar wat wordt verstaan onder "eenmalig gebruik" van een door Puur!fct gemaakt concept inclusief logo. Een logo is immers naar zijn aard een product dat niet bedoeld is om eenmalig te worden gebruikt. Daarbij komt dat, zo al enige betekenis kan worden toegekend aan het gebruik van het woord "eenmalig" in de algemene voorwaarden, moet worden aangenomen dat partijen - in afwijking daarvan - een veelvuldiger gebruik zijn overeengekomen. In ieder geval blijkt uit de onder 2.6 geciteerde passage uit de mail van Puur!fct aan [bestuurder sub 2] dat het concept bedoeld was om uit te werken en te gebruiken.

5.7. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Autohopper op grond van de afspraken tussen partijen gerechtigd was het door Puur!fct ontworpen communicatieconcept en het daarbij behorende logo inclusief tagline nader uit te werken en te gebruiken in haar marketinguitingen zodat van een inbreuk op enig auteursrecht van Puur!fct geen sprake is. Dit brengt met zich dat de vorderingen van Puur!fct reeds hierom zullen worden afgewezen. De beantwoording van de vraag of Puur!fct dan wel Autohopper auteursrechthebbende is ten aanzien van het door Puur!fct ontworpen concept met bijbehorend logo en tagline zal daarom in het midden worden gelaten.

6. De beoordeling in conventie

6.1. Van een spoedeisend belang is in voldoende mate gebleken.

6.2. Hiervoor is reeds geoordeeld dat van een inbreuk door Autohopper op enig auteursrecht van Puur!fct geen sprake is. Dit in aanmerking nemende staat in conventie nog ter beoordeling of het doen van de door Puur!fct aangekondigde mededeling aan de franchisenemers dat zij het maken van een inbreuk op het auteursrecht van Puur!fct moeten staken kan worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Autohopper.

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit het geval is. Voldoende aannemelijk is dat het doen van een dergelijke mededeling aan de franchisenemers zal leiden tot onrust onder - en mogelijk vertrek van - franchisenemers en dat dit tot (grote) financiële schade kan leiden aan de zijde van Autohopper.

Anders dan Puur!fct meent kan zij aan de vrijheid van meningsuiting, die ook in het zakelijk verkeer geldt, niet het recht ontlenen op onjuiste gronden derden te sommeren het gebruik van het door Puur!fct ontworpen logo en overige marketingconcepten te staken, nu waarschijnlijk is dat het doen van dergelijke mededelingen/sommaties haar (gewezen) zakenrelatie schade zal berokkenen.

6.3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat het onder 'I' gevorderde jegens Puur!fct moet worden toegewezen. Dit geldt evenzeer voor de vordering jegens [betrokkene] in persoon. In dit verband is van belang het door Autohopper ter zitting gestelde dat zij voorafgaand aan het kort geding geen antwoord heeft gekregen op de door haar gestelde vraag of [betrokkene] een dergelijke aanschrijving achterwege zou laten. Het achterwege blijven van dit antwoord en de, door Autohopper terecht geconstateerde, meer dan zakelijke frictie die uit het dossier naar voren komt, heeft bij Autohopper terecht twijfel gezaaid omtrent het antwoord op de vraag of [betrokkene] bij een verbod aan slechts de B.V. niet op persoonlijke titel een aanschrijving of mededeling naar de franchisenemers zal laten uitgaan.

6.4. Het gevorderde onder 'II' is niet toewijsbaar. Het gevraagde verbod is onvoldoende bepaald en kan bij toewijzing leiden tot executiegeschillen.

6.5. De door Autohopper gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd tot

EUR 250.000,00. Voor een veroordeling van [betrokkene] tot betaling van een dwangsom als Puur!fct niet voldoet aan de veroordeling en andersom - zoals door Autohopper gevorderd - ziet de voorzieningenrechter geen grond.

6.6. De (toewijsbare) vorderingen van Autohopper betreffen geen voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. Het betreft immers een verbod op het doen van mededelingen aan huidige en toekomstige franchisenemers van Autohopper. Deze vordering(en) is gegrond op de stelling dat Puur!fct c.s. onrechtmatig zou handelen door onjuiste mededelingen te doen aan franchisenemers en niet op de stelling dat Puur!fct daarmee inbreuk zou maken op het auteursrecht van Autohopper.

Voor het bepalen van een termijn als onder 'V' gevorderd bestaat dan ook geen grond.

7. Proceskosten in conventie en in reconventie

7.1. Puur!fct c.s. zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Puur!fct zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Autohopper heeft gesteld dat de door haar advocaat gemaakte kosten in conventie en reconventie tot en met 26 juni 2012 EUR 19.656,14 bedragen. De hoogte van deze kosten wordt door Puur!fct c.s. betwist.

7.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient "De Richtlijn Indicatietarieven in IE-zaken" als uitgangspunt te worden genomen bij de bepaling van de proceskosten. Het bij deze kortgedingprocedure behorende indicatietarief is EUR 6.000,00 (eenvoudig kort geding). Van genoemd salaris advocaat zal EUR 3.000,00 worden toegerekend aan de conventionele vordering en EUR 3.000,00 aan de reconventionele vordering. Dit betekent dat:

7.2.1. De kosten aan de zijde van Autohopper in conventie worden begroot op:

- dagvaarding EUR 81,71

- griffierecht 575,00

- salaris advocaat 3.000,00

Totaal EUR 3.656,71

Nu Autohopper niet stelt op grond waarvan Puur!fct c.s. hoofdelijk verbonden zou zijn voor de voldoening van de proceskosten in conventie zal dat onderdeel van de vordering worden afgewezen.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten in conventie is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

De in conventie gevorderde nakosten zullen worden toegewezen tot een (forfaitair) bedrag van EUR131,00 aan salaris advocaat zonder dat betekening van het vonnis heeft plaatsgehad, verhoogd met een bedrag van EUR 68,00 indien en voor zover de veroordeelde partij niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de veroordeling heeft voldaan en het vonnis om die reden is betekend.

De gevorderde wettelijke rente over de nakosten zal worden toegewezen als na te melden.

7.2.2. De kosten aan de zijde van Autohopper in reconventie worden begroot op:

- salaris advocaat EUR 3.000,00

- overige kosten 0,00

Totaal EUR 3.000,00

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

8.1. verbiedt Puur!fct c.s. zich op enigerlei wijze te wenden tot de huidige en toekomstige franchisenemers van Autohopper in verband met de naam Autohopper, het merk Autohopper, het logo Autohopper of enig ander deel van de door Puur!fct in het kader van de opdracht geleverde ontwerpen, werken, tekeningen of teksten met name, maar niet beperkt tot, de situatie waarin dat "zich wenden tot" in zou houden het sommeren of verzoeken tot het staken van enig gebruik daarvan,

8.2. veroordeelt Puur!fct om aan Autohopper een dwangsom te betalen van EUR 25.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 8.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 250.000,00 is bereikt,

8.3. veroordeelt [betrokkene] om aan Autohopper een dwangsom te betalen van EUR 25.000,00 voor iedere keer dat hij niet aan de in 8.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 250.000,00 is bereikt,

8.4. veroordeelt Puur!fct c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Autohopper tot op heden begroot op EUR 3.656,71, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

8.5. veroordeelt Puur!fct c.s. in de nakosten, aan de zijde van eiseres begroot op

EUR 131,00 zonder dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgehad, vermeerderd met een bedrag van EUR 68,00 indien en voor zover de veroordeelde partij niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de veroordeling heeft voldaan en het vonnis om die reden is betekend, voorts vermeerderd met de wettelijke rente over de nakosten van EUR 131,00 vanaf de vijftiende dag na aanschrijving van gedaagde alsmede ingeval van betekening van dit vonnis te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten van EUR 68,00 vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis, telkens tot de dag van volledige betaling,

8.6. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

8.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

8.8. wijst de vorderingen af,

8.9. veroordeelt Puur!fct in de proceskosten, aan de zijde van Autohopper tot op heden begroot op EUR 3.000,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2012.