Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX7995

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
13-09-2012
Datum publicatie
21-09-2012
Zaaknummer
201375 / KL ZA 12-263
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De door gedaagde bestelde en door de Nederlandse Douane tegengehouden horloges maken inbreuk op het (beeld)merkrecht en auteursrecht van eiseres.

Gelet op het onvoldoende gemotiveerde verweer van gedaagde, wordt eiseres vooralsnog gevolgd in haar standpunt dat zij een voldoende oorspronkelijke invulling heeft gegeven aan een reeds bestaand model.

Dat een rechter in België daar anders over heeft beslist, doet daar niet aan af. Deze uitspraak is niet in het geding gebracht. Er is volstaan met enkele uitdraaien van internetsites die (summier) over de uitspraak berichten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 201375 / KL ZA 12-263

Vonnis in kort geding van 13 september 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

TKS S.A.,

gevestigd te Bastenaken, België,

eiseres,

advocaat mr.drs. S.C. Brinkhuis te Amsterdam,

tegen

M. PETIET,

wonende te Lelystad,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna TKS en Petiet genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 augustus 2012 met producties;

- de mondelinge behandeling van 30 augustus 2012, waarbij naast mr.drs Brinkhuis tevens

kantoorgenoot mr. T.A.B.Y. Conijn namens TKS is verschenen;

- de pleitnota van TKS;

- de wijziging van eis;

- de pleitnota van Petiet.

1.2. Petiet heeft in het eerste deel van de mondelinge behandeling verzocht producties in het geding te mogen brengen. Tegen dit verzoek hebben de advocaten van TKS bezwaar gemaakt, onder verwijzing naar het procesreglement.

1.3. De voorzieningenrechter heeft na inzage van de producties voormeld verzoek van Petiet ingewilligd en de behandeling korte tijd geschorst teneinde TKS in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de producties, zodat TKS niet onredelijk bemoeilijkt zou worden in haar verdediging.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. TKS produceert en verhandelt horloges onder het merk ICE-WATCH.

2.2. TKS is houdster van het Benelux beeldmerk ICE-WATCH:

Afbeelding logo

2.3. Het beeldmerk is ingeschreven voor onder meer horloges (registratienummer merkinschrijving 0911764).

2.4. TKS voert onder het merk ICE-WATCH onder meer horloges uit de lijn Sili Forever:

Afbeeldingen horloges

2.5. Op 20 juli 2012 heeft de Nederlandse Douane (Douane) een zending van ± 805 horloges tegengehouden. De horloges zijn voorzien van het merkteken ICE-WATCH. De zending, afkomstig uit China, was bestemd voor Petiet (feitelijk geadresseerd aan zijn per 1 juni 2012 opgeheven eenmanszaak BAM BAM).

2.6. Bij brief van 23 juli 2012 heeft TKS Petiet gesommeerd een bijgevoegde afstandsverklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

Petiet diende onder meer te verklaren dat hij iedere inbreuk op ICE-WATCH merk- en/of auteursrechten van TKS onmiddellijk zou staken en gestaakt zou houden, in het bijzonder door namaakhorloges in te voeren, aan te bieden of te verspreiden.

Voorts diende Petiet schriftelijke en volledige opgave te doen van - kort gezegd - de volledige inkoopgegevens, de verkoopgegevens en de wijze waarop de horloges te koop zijn aangeboden.

Ook diende Petiet binnen vijf dagen na ondertekening van de verklaring een bedrag van € 5.000,-- te betalen ter vergoeding van de kosten van vernietiging van de tegengehouden horloges, alsmede (een deel van) de kosten van de juridische bijstand van TKS.

2.7. Bij brief van 26 juli 2012 heeft Petiet aan mr. Brinkhuis gemeld:

“Vol verbijstering heb ik de inhoud van uw brief tot mij genomen.

Ik ben verbijsterd gezien het feit dat ik geen bestelling heb gedaan nog van ice watch horloges of namaak van laatst genoemde.

Het aantal van 805 stuks wat u in uw schrijven noemt wijkt af van het aantal artikelen dat door mij is besteld, dit kan ik middels een betaalbewijs onderbouwen.

Het klopt wel dat ik af en toe producten importeer uit het verre oosten dit betreft echter o.a. hoesjes voor mobiele telefoons en relatiegeschenken, nogmaals geen ice watch.

Ik kan dan ook niet anders concluderen dat het hier om een misverstand gaat gezien het feit dat ik nooit verantwoordelijk gehouden kan worden voor het geen de leverancier uit mijn naam opstuurt, stelt u zich eens voor: ik bestal schoenen en ik krijg ivoor en/of koraal terwijl ik schoenen bestel is dat ook mijn schuld???

Wat de afstandsverklaring betreft kunnen we kort zijn, afstand doen van iets wat niet van en/of voor mij is word lastig.

Ik wil u dan ook verzoeken om de hele partij naar de afzender te retourneren, daar ik betaald heb en het door mij bestelde niet heb mogen ontvangen.

Ik zal dan ook nadat ik van de douane de betreffende documenten ontvangen heb contact opnemen met mijn leverancier om zo snel mogelijk of mijn geld of de door mij bestelde artikelen te ontvangen.”

2.8. Nadat TKS bij brief van 14 augustus 2012 Petiet gemeld heeft verdere juridische stappen te nemen, heeft Petiet bij brief van 26 augustus 2012 aan mr. Brinkhuis onder meer gemeld:

“Via de website alibaba.com heb ik dan ook 800 horloges gekocht van het merk TADA en die heb ik betaald en deze zouden via DHL aan mij worden geleverd. Van de leverancier kreeg ik bijgaande kleurenkaart om aan te geven welke horloges in welke kleuren ik wilde hebben en op die foto ziet u ook dat er TADA staat op het horloge.

Tevens zal ik in een fax de door mij betaalde faktuur voor een deel toezenden, u kan dan ook zien dat de door mij bestelde horloges op de faktuur overeenkomen met die van de kleurenkaart. Tevens zal ik per fax ook het bankafschrift van de door mij betaalde faktuur toezenden.

(…)

Omdat ik de zending van DHL niet heb ontvangen, weet ik niet wat er nu is geleverd, maar u stelt dat het zou gaan om ICE-WATCH horloges, maar die heb ik dus niet besteld en wat mij betreft gaan de horloges dan ook retour naar de leverancier. Indien dit om wat voor reden niet kan ben ik ook bereid om afstand van deze te doen.

Ik wil dan best verklaren dat ik geen inbreuk zal maken op rechten van ICE-WATCH, want dat ben ik ook helemaal niet van plan, maar ik vind het niet juist om te moeten tekenen voor boetes of kosten van € 5.000, als u mij een brief schrijft. U heeft geen kosten gemaakt, want de douane heeft de zending vastgehouden bij DHL en de douane had met mij contact kunnen opnemen. Tot vandaag heb ik niets van de douane gehoord.

Ook ben ik bereid om aan te geven welke partij mij de horloges heeft geleverd, maar dan wil ik wel van u horen dat daarmee alles is afgerond en dat ik niet nog kosten moet betalen of voor de rechter moet verschijnen. Voor 800 horloges, die ik heb ingekocht voor $ 1,50 lijkt mij dat ook wat overdreven.”

2.9. Bij de brief van 26 augustus 2012 van Petiet is onder meer bijgevoegd:

- een (gedeeltelijk onleesbaar gemaakte) kopie van een Rekeningafschrift Rabo

Ondernemers Pakket op naam van BAM BAM, waarop de in het geding zijnde bestelling

staat;

- een kopie van een kleurenkaart met TADA horloges;

- een (gedeeltelijk onleesbaar gemaakte) kopie van een Proforma invoice met nummer

20120710-3, betreffende de door Petiet bestelde horloges.

2.10. Bij brief van 27 augustus 2012 is namens TKS aan Petiet gemeld:

“Uit de door u verstrekte gegevens blijkt niet dat u inderdaad horloges met het merk TADA heeft besteld. U hebt essentiële informatie over de leverancier en het bestelde model onleesbaar gemaakt.

Bovendien geldt ook ten aanzien van de horloges met het merk TADA (…), dat deze inbreuk maken op de auteursrechten van TKS.

Het ontwerp van de horloges is immers een één-op-één kopie van het beschermde ICE WATCH model. Daarop is slechts een ander merkteken aangebracht.

Uw brief geeft TKS dan ook geen aanleiding om de procedure tegen u te staken.”

3. Het geschil

3.1. TKS vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair

I. Petiet met onmiddellijke ingang (na betekening van dit vonnis) te verbieden in de Benelux inbreuk te maken op de merkrechten van TKS, in het bijzonder door hem te verbieden horloges die zonder toestemming van TKS voorzien zijn van het ICE-WATCH Merkteken in te voeren of te verspreiden;

II. Petiet met onmiddellijke ingang (na betekening van dit vonnis) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van TKS, in het bijzonder door hem te verbieden werken van TKS zonder toestemming van TKS te (doen) verveelvoudigen of openbaar te maken;

III. Petiet te bevelen beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van TKS schriftelijk juiste en volledige opgave te doen van:

a. de volledige naam en adresgegevens van zijn leverancier(s) en de afnemers van namaak ICE-WATCH horloges en hem eventueel bekende andere partijen die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS;

b. het totale aantal door hem ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden horloges die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS, met opgave van inkoopprijzen en inkoopdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden;

IV. Petiet te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis:

a. alle overige producten die inbreuk maken op de ten processe bepaalde merk- en/of auteursrechten van TKS, die door of ten behoeve van hem, op voorraad dan wel in bewaring worden gehouden, op eigen kosten, onder toezicht van een deurwaarder, welke daarvan (telkens) proces verbaal zal opmaken, te (laten) vernietigen; en

b. schriftelijk bewijs (of bewijzen) van de vernietiging(en) binnen dezelfde termijn toe te zenden aan de advocaten van TKS;

V. Petiet te gebieden een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom te betalen van EUR 20.000 (twintig duizend Euro) voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden genoemd onder I t/m IV hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;

VI. Petiet te veroordelen tot betaling van de volledige door TKS gemaakte proceskosten, waaronder de advocaatkosten, een en ander conform art. 1019h Rv., te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis

subsidiair;

VII. Petiet te verbieden onrechtmatig te handelen jegens TKS, in het bijzonder door hem te verbieden te handelen in slaafse nabootsingen van de producten van TKS, op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van EUR 20.000 (twintig duizend Euro) voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding, te vermeerderen met een dwangsom van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt.

3.2. Petiet voert verweer, waarbij hij het volgende naar voren heeft gebracht.

3.2.1. Er wordt geen inbreuk gemaakt op het beeldmerk ICE-WATCH van TKS, omdat Petiet horloges met het (beeld)merk TADA heeft besteld. Dat er een onjuiste partij is verzonden kan hem niet worden verweten. TKS heeft bovendien ‘wel erg lange tijd’ gewacht (5½ jaar na het eerste gebruik) om het beeldmerk ICE-WATCH te deponeren. Er is ook geen sprake van gebruik van het beeldmerk ICE-WATCH in het economisch verkeer, aangezien de horloges waren bestemd als actie c.q. promotie en gratis zouden worden weggegeven aan particulieren.

3.2.2. Van een inbreuk op een TKS toekomend auteursrecht is geen sprake omdat het ontwerp geen auteursrecht verdient, het auteursrecht niet is gedeponeerd, er geen ICE WATCH horloges maar TADA horloges zijn besteld en TKS bovendien zelf inbreuk maakt op het auteursrecht van het (horloge)merk Rolex. Ook zijn er vele anderen die een inbreuk maken op het beeldmerk van TKS. TKS dient tegen deze fabrikanten of leveranciers op te treden en niet tegen iemand die een heel enkele keer iets uit het verre oosten importeert en in goeder trouw en naar eer en geweten producten heeft besteld en het verkeerde artikel geleverd heeft gekregen.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

algemeen

4.1. Ingevolge het bepaalde in art. 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) is de voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die gebaseerd zijn op het merkenrecht, nu Petiet woonachtig is te Lelystad en van een uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst omtrent de territoriale bevoegdheid niet is gebleken.

4.2. Primair heeft TKS zich op het standpunt gesteld dat Petiet door het invoeren van de onder r.o. 2.5. bedoelde horloges, inbreuk maakt op de merkrechten (artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE) en het auteursrecht van TKS.

inbreuk merkrecht

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat de op 20 juli 2012 door de Douane tegengehouden partij horloges een zending namaakhorloges betreft, waar het beeldmerk ICE WATCH op staat afgedrukt. De zending namaakhorloges is afkomstig uit China en was geadresseerd aan Petiet.

4.4. Het verweer van Petiet dat de ontvangst van voormelde zending van inbreukmakende horloges hem niet kan worden aangerekend, omdat hij horloges met het merk TADA zou hebben besteld, wordt op grond van het navolgende niet gevolgd.

4.5. Ter onderbouwing van zijn stelling dat hij horloges met het merk TADA besteld heeft, heeft Petiet TKS diverse documenten verstrekt. De documenten waren als bijlagen bij de brief van 26 augustus 2012 meegezonden (de brief en de documenten zijn door TKS als productie 10 in het geding gebracht). Onweersproken heeft TKS gesteld dat juist de gegevens waaruit zou moeten blijken dat horloges met het beeldmerk TADA zijn besteld, door Petiet onleesbaar zijn gemaakt. Hoewel TKS dit laatste bij brief van 27 augustus 2012 reeds gemeld heeft, heeft Petiet deze documenten (ook ter zitting) niet in onbewerkte staat overgelegd, noch ter inzage aangeboden. Nu de essentiële informatie over leverancier en het bestelde model onleesbaar is gemaakt, kan niet van de juistheid van het verweer worden uitgegaan dat abusievelijk horloges met het beeldmerk ICE-WATCH verzonden zijn.

4.6. Petiet heeft de inbreukmakende horloges van buiten de Europese Gemeenschappen doen invoeren. De horloges zijn FOB (Free On Board) geleverd, zodat Petiet reeds eigenaar was van de horloges op het moment dat de Douane de horloges heeft tegengehouden.

4.7. De door Petiet onweersproken gestelde omstandigheid dat TKS pas 5½ jaar na het eerste gebruik het beeldmerk ICE-WATCH heeft gedeponeerd, leidt – anders dan Petiet lijkt te betogen - er niet toe dat TKS als merkgerechtigde zich jegens Petiet niet zou kunnen verzetten tegen inbreukmakend gebruik van het beeldmerk ICE-WATCH.

4.8. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat het door Petiet gestelde gratis weggeven van de inbreukmakende horloges aan particulieren tijdens de voorverkoop van vuurwerk moet worden aangemerkt als gebruik in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 20 lid i sub a en sub c BVIE. Volgens Petiet heeft dit soort (promotie)acties er toe geleid dat zijn omzet in drie jaar tijd verdrievoudigd is. De inbreukmakende horloges waren dan ook bestemd voor gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt behaald.

inbreuk auteursrecht

4.9. Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet (hierna: Aw) komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Anders dan Petiet gesteld heeft, is deponering voor het ontstaan van een auteursrecht geen vereiste.

4.10. TKS heeft ter zitting erkend dat de in het geding zijnde horloges geïnspireerd zijn op een bepaald Rolex model. TKS heeft echter ook gesteld, hetgeen door Petiet niet (gemotiveerd) is weersproken, dat door de combinatie van het model, de keuze voor het specifiek toegepaste materiaal en het bijzondere kleurgebruik sprake is van een oorspronkelijk werk met een persoonlijk stempel van de maker.

4.11. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat TKS met voormelde wijze van vormgeving een oorspronkelijke invulling heeft gegeven aan het Rolex model, zodat de in het geding zijnde horloges van TKS het resultaat zijn van een intellectuele schepping en in zoverre auteursrechtelijk beschermd zijn. Dat de rechtbank te Luik (België) daar anders over geoordeeld heeft, zoals door Petiet ter zitting naar voren is gebracht, doet daar niet aan af. Een Nederlandse rechter is niet gebonden aan deze beslissing van zijn Belgische collega en het vonnis is niet overgelegd. Petiet heeft slechts volstaan met enkele uitdraaien van internetsites die (summier) berichten over deze uitspraak.

4.12. Niet in geschil is dat Petiet, na ontvangst van de horloges, de horloges daadwerkelijk aan zijn klanten zou verstrekken. Dit betekent dat er sprake is van een (dreigende) inbreuk op de auteursrechten van TKS ten aanzien van horloges uit de lijn Sili Forever.

4.13. Het verweer van Petiet tegen voormelde schending van het auteursrecht op grond dat hij TADA horloges heeft besteld en dat er abusievelijk ICE-WATCH horloges zijn ontvangen wordt verworpen. Zoals reeds onder r.o. 4.5 is overwogen, kan niet van een dergelijke onjuiste zending worden uitgegaan. Bovendien geldt dat, ook als van de juistheid van dit verweer wordt uitgegaan, er sprake is van een schending van het TKS toekomend auteursrecht. De in het geding zijnde horloges met de beeldmerken ICE-WATCH en TADA zijn namelijk nagenoeg identiek en wijken slechts op enkele ondergeschikte punten van elkaar af, hetgeen ter zitting door Petiet ook is onderschreven. Daarbij komt dat voor veroordelingen als de onderhavige plaats kan zijn indien aan degeen die inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. Kwade trouw is in ieder geval niet vereist.

4.14. TKS heeft ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat zij actief optreedt tegen vermeende inbreukmakende handelingen gepleegd door derden. Dat TKS daadwerkelijk actief optreedt, blijkt bijvoorbeeld ook uit de door Petiet zelf aangehaalde procedure in België. Bovendien heeft TKS meegedeeld dat zij de door Petiet aangedragen voorbeelden van gelijksoortige horloges als in deze procedure aan de orde, zal bestuderen en er waar nodig ook tegen zal optreden (bijvoorbeeld tegen het door Transavia aangeboden horloge van het merk OOZOO).

met betrekking tot het gevorderde

4.15. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen over de inbreuken op het merkrecht en auteursrecht, komt het onder I. en II gevorderde (zie r.o. 3.1) in na te melden zin voor toewijzing in aanmerking.

4.16. De voorzieningenrechter ziet voldoende grond voor toewijzing van de nevenvorderingen, zij het in na te melden zin. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Petiet heeft – hoewel hij stelt anders te hebben beoogd – zich jegens TKS weinig tot niet constructief opgesteld. Aanvankelijk heeft Petiet aan TKS gemeld dat het om een vergissing gaat (foutieve levering) en dat hij een en ander met bescheiden kan aantonen (zie ook de brief van 26 augustus 2012 van Petiet). Zoals reeds eerder overwogen, zijn deze overgelegde bescheiden op essentiële punten echter onleesbaar gemaakt.

Tot het moment van de mondelinge behandeling heeft Petiet het merk- en auteursrecht van TKS niet betwist, terwijl Petiet volhard in het bagatelliseren van zijn rol, zonder dat daar voldoende aanknopingspunten voor zijn. Er is dan ook geen enkele aanleiding om Petiet te volgen in zijn standpunt dat hij bereid was en is mee te werken aan een minnelijke oplossing. Dat het aan TKS te wijten is dat er thans een gerechtelijke procedure wordt gevoerd omdat bij de sommatiebrief van 23 juli 2012 een vergoeding van € 5.000,-- is gevraagd, komt dan ook niet aannemelijk voor. Dit te meer, nu Petiet in zijn brief van 26 juli 2012 ook geen enkele opmerking heeft gemaakt over deze kosten.

4.17. De onder IV. genoemde deurwaarder (zie r.o. 3.1) zal worden vervangen door de curator als bedoeld in de e-mail van 28 augustus 2012 van Scherpenzeel B.V. (zie productie 5 van Petiet). Ter zitting is deze optie door Petiet aan de orde gesteld, en niet gesteld of gebleken is dat deze - voor Petiet kosteloze - mogelijkheid niet (meer) mogelijk zou zijn.

4.18. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt.

4.19. Petiet zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. TKS heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv ten bedrage van € 9.409,11. Ter onderbouwing van haar (advocaat)kosten heeft zij een kostenspecificatie in het geding gebracht. De voorzieningenrechter ziet echter aanleiding een bedrag van € 6.000,-- toe te kennen, zijnde de maximale vergoeding voor eenvoudige kort gedingen, volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken, op grond dat er sprake is van een geringe omvang van het feitencomplex en een betrekkelijke eenvoud van de in kort geding te beantwoorden rechtsvragen.

4.20. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.21. Petiet zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TKS worden begroot op:

- dagvaarding € 98,97

- griffierecht 575,00

- salaris advocaat 6.000,00

Totaal € 6.673,97

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Petiet met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om binnen de Benelux inbreuk te maken op het onder nummer 0911764 ingeschreven Benelux beeldmerk, met name door het invoeren of aanbieden van horloges die zonder toestemming van TKS voorzien zijn van het ICE-WATCH merkteken,

5.2. verbiedt Petiet met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om inbreuk te maken op de auteursrechten van TKS, met name door het zonder toestemming van TKS (doen) verveelvoudigen en openbaar maken van horloges uit de lijn Sili Forever.

5.3. beveelt Petiet om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van TKS schriftelijk juiste en volledige opgave te doen van:

- de volledige naam en adresgegevens van zijn leverancier(s) en afnemers van namaak ICE-WATCH horloges en van de hem eventueel bekende andere partijen die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS;

- het totale aantal door hem ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden horloges die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS, met opgave van inkoopprijzen en inkoopdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden,

5.4. beveelt Petiet om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis:

- alle overige producten die inbreuk maken op de ten processe bepaalde merk- en/of auteursrechten van TKS, die door of ten behoeve van hem, op voorraad dan wel in bewaring worden gehouden, op eigen kosten te (laten) vernietigen, onder toezicht van de onder r.o. 4.17 bedoelde curator, die daarvan (telkens) een schriftelijk verslag zal opmaken; en

- schriftelijk bewijs (of bewijzen) van de vernietiging(en) binnen dezelfde termijn toe te zenden aan de advocaten van TKS,

5.5. veroordeelt Petiet om aan TKS een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan voormelde bevelen en veroordelingen voldoet,

5.6. bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis niet meer dan een bedrag van € 100.000,-- aan dwangsommen wordt verbeurd,

5.7. veroordeelt Petiet in de proceskosten, aan de zijde van TKS tot op heden begroot op € 6.673,97, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8. bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv, waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld, op zes maanden,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M. Peper en in het openbaar uitgesproken op 13 september 2012.?