Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX6067

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
28-08-2012
Datum publicatie
29-08-2012
Zaaknummer
Awb 12/87
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Herroepen verleende omgevingsvergunning wegens beoogd gebruik van tuinhuis als kookstudio; niet gesproken kan worden van een bijgebouw als bedoeld in het bestemmingsplan; voorts staat kookstudio niet ten dienste van en is deze niet functioneel verbonden met hoofdgebouw; beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2013/3104
OGR-Updates.nl 2012-0174
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht

Registratienummer: Awb 12/87

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[…] en

beiden wonende te Schalkhaar, eisers,

en

het college van burgemeester en wethouders van Deventer,

verweerder,

en

[…],

wonende te Schalkhaar, belanghebbende.

Procesverloop

Op 5 januari 2011 hebben eisers een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tuinhuis met veranda met een oppervlakte van 48m² (6m x 8m) en met een hoogte van 2,55m op het adres [….] te Schalkhaar, kadastraal bekend gemeente Diepenveen, sectie D, nummer 2182.

Bij besluit van 18 februari 2011 heeft verweerder aan eisers een omgevingsvergunning verleend voor met het bestemmingsplan strijdig gebruik, namelijk de bouw van 48m² in plaats van 40m² als toegestaan.

Belanghebbende heeft op 6 april 2011 bezwaar gemaakt tegen die vergunning.

Het bezwaar is bij het thans bestreden besluit van 6 december 2011 gegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij de omgevingsvergunning herroepen en alsnog geweigerd.

Eisers hebben daartegen op 13 januari 2012 beroep ingesteld. Het beroep is ter zitting van 18 april 2012 behandeld. Eisers en belanghebbende zijn in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A.M.M. Hutten en mr. S. Dul.

Overwegingen

1. Omvang van het geschil

Vast staat dat voor de bouw van het tuinhuis een omgevingsvergunning voor met het bestemmingsplan strijdig gebruik vereist is.

In geschil is of verweerder de eerder verleende omgevingsvergunning mocht herroepen en alsnog weigeren wegens het beoogde gebruik van het tuinhuis als kookstudio.

2. Juridisch kader

Op grond van het bestemmingsplan Kom Schalkhaar 2005 geldt op het perceel van eisers de bestemming “Wonen”.

Een bijgebouw wordt in artikel 1.16 van de planvoorschriften gedefinieerd als een vrijstaand of aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat ruimtelijk (door zijn constructie of afmetingen) ondergeschikt is aan een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw maar van daaruit niet rechtstreeks toegankelijk is en ten dienste staat van dat hoofdgebouw.

Artikel 18.2, onder a, van die planvoorschriften bepaalt dat binnen de bestemming “Wonen” gebouwen uitsluitend binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken mogen worden gebouwd.

Ingevolge artikel 18.2, onder i, dienen bijgebouwen minimaal 3m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en/of het verlengde daarvan te worden gebouwd.

De bouwhoogte en goothoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen mag op grond van artikel 18.2, onder j, maximaal 6m respectievelijk 3,5m bedragen.

Artikel 18.2, onder k, bepaalt dat de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen maximaal 40m² mag bedragen.

Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, (…).

Artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo bepaalt dat, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend:

a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan (…):

2° in de bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen gevallen.

Artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht( Bor) bepaalt dat als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet worden aangewezen de categorieën gevallen in artikel 4 van bijlage II.

Ingevolge artikel 1, eerste lid, van Bijlage II bij het Bor (Bijlage II) wordt in deze bijlage verstaan onder:

bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

Artikel 4 van Bijlage II bepaalt dat voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan (…) wordt afgeweken, in aanmerking komen:

1. een bijbehorend bouwwerk:

a. binnen de bebouwde kom,

3. Beoordeling

De rechtbank overweegt dat het project, de bouw van een tuinhuis, behalve de overschrijding van de oppervlaktemaat voldoet aan de geciteerde voorschriften van het bestemmingsplan Kom Schalkhaar 2005, mits het tuinhuis is aan te merken als een bijgebouw. Voor de overschrijding van de oppervlaktemaat kan verweerder een omgevingsvergunning verlenen, als de afwijking van het bestemmingsplan voldoet aan het bepaalde in artikel 4 van Bijlage II. Daarvoor moet het tuinhuis zijn aan te merken als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Bijlage II. Dat het tuinhuis is gelegen binnen de bebouwde kom van Schalkhaar staat vast.

Gelet op de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is genoegzaam vast komen te staan, dat het tuinhuis door eisers niet althans niet alleen als zodanig zal worden gebruikt, maar een functie zal krijgen waarin – naast het houden van familiebijeenkomsten – lessen en/of workshops aan kinderen, jongeren en volwassenen zullen worden gegeven op het gebied van koken. Eisers hebben die activiteiten ook naar buiten geadverteerd als het op het onderhavige perceel exploiteren van een kookstudio, genaamd […], voor welke activiteiten prijzen of lesgelden worden gevraagd. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook met het oprichten van het tuinhuis beoogd om een zelfstandige, publieksgerichte functie c.q. een vorm van horeca te realiseren. Naar vaste rechtspraak is verweerder gehouden het beoogde gebruik van een bouwplan bij de aanvraag om een bouwvergunning te beoordelen. Dit is bij de beoordeling of een omgevingsvergunning voor een project kan worden verleend niet anders. Dat verweerder het beoogde gebruik van het tuinhuis eerst in bezwaar in de beoordeling heeft betrokken, kan hem niet worden tegengeworpen. Het beoogde gebruik van het tuinhuis als kookstudio hebben eisers immers niet vermeld bij de aanvraag van 5 januari 2011 en gesteld noch gebleken is dat verweerder daar toen anderszins mee bekend kon zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder terecht geoordeeld, dat voor het tuinhuis bij een gebruik als kookstudio in de vorm die eisers voorstaan de bij besluit van 18 februari 2011 verleende omgevingsvergunning niet in stand kon blijven. Bij een dergelijk gebruik kan van het tuinhuis naar het oordeel van de rechtbank immers niet worden gesproken van een bijgebouw als bedoeld in het geldende bestemmingsplan en evenmin van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in Bijlage II. Een kookstudio staat niet ten dienste van en is niet functioneel verbonden met het op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw, de woning […] te Schalkhaar.

Uit de gedingstukken blijkt dat eisers op 14 augustus 2011 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd om in afwijking van het geldende bestemmingsplan de exploitatie van een kookstudio in het tuinhuis mogelijk te maken. Verweerder heeft die aanvraag op 14 oktober 2011 afgewezen. Wat er ook zij van deze besluitvorming, voor de uitkomst van het onderhavige geschil, waaraan een andere aanvraag om omgevingsvergunning ten grondslag ligt, is die niet relevant.

4. Conclusie

Geoordeeld moet worden dat verweerder de op 18 februari 2011 verleende omgevings-vergunning mocht herroepen en alsnog weigeren. Het bestreden besluit van 6 december 2011 dient dan ook in stand te blijven.

Het beroep is daarom ongegrond.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, rechter, en door hem en R.K. Witteveen als griffier ondertekend. Uitgesproken in het openbaar op

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het indienen van digitaal beroep