Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:2177

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
02-07-2012
Datum publicatie
10-06-2015
Zaaknummer
198740 I KL ZA 12-174
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding contact- en straatverbod onder toekenning van een dwangsom

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VONNIS

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer I rolnummer: 198740 I KL ZA 12-174

Vonnis in kort geding van 2 juli 2012

in de zaak van

[eiser]

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. M.C. Danel te Almere,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 juni 2012 met producties;

- de mondelinge behandeling waarbij [gedaagde] producties heeft overgelegd;

- de wijziging van eis.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Naar aanleiding van de verkoop door [gedaagde] in 2011 van goederen die zich in

Suriname bevonden is er tussen partijen een geschil ontstaan.

2.2.

Partijen laten zich nadien over elkaar zeer negatief uit en [gedaagde] belt

[eiser] minstens 5 à 6 keer per dag (meestal 's-nachts) op.

2.3.

Bij e-mail van 9 juli 2011 bericht [gedaagde] aan [eiser] onder meer:

"Vieze Hoerenloper!!!!!!!!

Zo kan je nog wat geld verdienen ...... Domme Ouwe LULO DAT JE ER BENT HAHAHA :)

DIE ZOGENAAMDE SCHULD KAN JE ZO VERLAGEN OF ER NIEUWE HOEREN MEE

BETALEN ......

GEZIEN JE LEEFTIJD ZAL JE ER NIET ZO LANG VAN GENIETEN PIK ......... HAHA

DE DOOD ZAL JE SNEL ACHTERHALEN ...... MIJ HET LEVEN ZUUR MAKEN .... HAHA LAAT ME NIET LACHEN ....... SMERIGE VIEZE.STINKKE

TIP VAN EEN VRIEND VOOR EEN VRIEND: POETS JE TANDENI!!!!!

DOE NOG WAT NUTTIGS DIE PAAR DAGEN DIE JE OVER HEBT .... MET 1 BEEN BEN AL IN JE GRAF."

2.4.

Bij e-mails van 7 september 2011 bericht [gedaagde] aan [eiser] onder meer:

"rukker ...... JE BENT GEWOON EEN ZIELIGE OUWE BEJAARDE LULLETJE .... JE HOORT

ACHTER DE GERANIUMS ....

HEBT ALS HOBBY OM MIJ HET LEVEN ZUUR TE MAKEN ......

VIEZE VUILE PEDOFIEL!!!!!!!!!!! DIE GEEN TANDPASTE KENT ...... IK GA DE UITDAGING

MET JE AAN"

en

"Met dank aan DOMME MONGOLEN ALS JIJ .......... ANDERS ZOU IK HET NIET ZO VER

SCHOPPEN HA HAHA HA

dOMME STINKENDE HOERELOPER ...... KANKER OP NAAR JE HOEREMOER ......

NU BEGRIJP IK OOK WEL DAT JE GEEN VROUW HEBT KUNNEN HOUDEN HAHA HA"

2.5.

Begin en eind mei 2012 zijn in de wijk en straat waar [eiser] woonachtig is

pamfletten verspreid waarop een foto van [eiser] is afgebeeld en zijn telefoonnummer is vermeld. Voorts staat op het pamflet onder meer de navolgende tekst:

"PEDOFIEL IN

KRUIDENWIJK

WIE KENT OF HERKENT DEZE PEDOFIEL..HEEFT MEERDERE FEITEN OP ZIJN NAAM STAAN.

IS SINDSKORT IN DEZE OMGEVING NEERGESTREKEN ..... NADAT HIJ ZIJN OUDE HUIS

MOEST VERLATEN."

"Kent u hem dan kunt u de politie bellen IN [woonplaats]. 0800-8844

IK HEB ONZE KINDEREN NIET KUNNEN BESCHERMEN .... HOOP JULLIE WEL"

2.6.

In de periode van 4 mei 2012 tot 27 mei 2012 heeft [eiser] onder meer het

volgende over [gedaagde] getweet:

"Als toekomstig werkgever van [gedaagde] zou ik zeer voorzichtig zijn, maar bel me maar even,leg ik het wel uit,06( ... ).";

"[gedaagde] de grootste idioot in [woonplaats]";

"Komt nog bij dat dat smerige zwarte varken meerdere joints nodig heeft om nog een

beetje te kunnen functioneren ,al jaren verslaaft";

en

"Had ik maar naar mijn vrienden geluisterd, met zo,n zwart varken in zee gaan, kost je

alleen maar poen, helaas ze hebben gelijk gekregen"

2.7.

Op woensdag 30 mei 2012 is de rechterzijruit van de auto van [eiser]

ingeslagen. Midden juni 2012 is de auto van [eiser] in brand gestoken.

2.8.

[eiser] heeft van het verspreiden van de pamfletten en van bovenomschreven

vernieling en brandstichting aangifte gedaan.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert - zoals ter zitting gewijzigd, toegelicht en samengevat - dat

bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. [gedaagde] met onmiddellijke ingang wordt verboden zich op enigerlei wijze onder eigen naam of op andere wijze op de wijze als in productie vijf bij dagvaarding

bedoeld, negatief over [eiser] uit te laten, op straffe van een dwangsom van

€ 25.000,-- per overtreding;

b. [gedaagde] met onmiddellijke ingang wordt verboden contact met [eiser] op te nemen via telefoon, e-mail dan wel sms, op straffe van een dwangsom van

€ 25.000,-- per overtreding;

c. [gedaagde] wordt geboden om binnen twee dagen na dagtekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen in het dagblad van [woonplaats] en op [internetadres] met de navolgende inhoud, althans met een inhoud door de voorzieningenrechter bepaald:

"Ten onrechte heb ik mij op internetflora en door het verspreiden van pamfletten

onjuist en negatief uitgelaten over de heer [eiser]. Ten onrechte heb ik de

heer [eiser] er van beticht een pedofiel te zijn. Deze beschuldigingen en

negatieve uitlatingen neem ik terug. De heer [gedaagde] uit [woonplaats], datum van

publicatie ";

d. [gedaagde] wordt verboden zich met onmiddellijke ingang gedurende twee jaar op te houden in de [gedaagde] te [woonplaats], op straffe van een dwangsom van € 25.000,-per overtreding;

e. [gedaagde] wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, inclusief de

nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

verbod tot het doen van uitlatingen en gebod tot rectificatie

4.1.

[gedaagde] heeft ter zitting erkend dat hij [eiser] bij herhaling mondeling en

schriftelijk heeft uitgescholden voor onder meer vieze vuile pedofiel, stinkende hoerenloper en zielig oud bejaard lulletje. Als reden voor deze wijze van bejegening heeft [gedaagde] aangevoerd dat [eiser] hem ten onrechte er van beschuldigt geld aan [eiser] verschuldigd te zijn alsook dat [eiser] hem (ook) onheus bejegent.

4.2.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat voormeld gedrag van [gedaagde] zeer

grievend is, terwijl de door [gedaagde] aangevoerde reden voor dit handelen geen

rechtvaardigingsgrond oplevert. [gedaagde] heeft de grenzen van hetgeen in het

maatschappelijk verkeer betaamt overschreden. Het doen van dergelijke uitlatingen is

onrechtmatig jegens [eiser] te achten. De omstandigheid dat [eiser] zich (onder meer via tweets) over [gedaagde] op een wijze uitlaat die eveneens als onrechtmatig

gekwalificeerd kan worden (dat smerige zwarte varken), ontneemt niet het onrechtmatige karakter aan de uitlatingen van [gedaagde].

4.3.

Ter zitting is gebleken dat niet verwacht mag worden dat [gedaagde] het doen van

de in het geding zijnde uitlatingen vrijwillig zal staken. [gedaagde] heeft immers

herhaaldelijk aangegeven [eiser] een pedofiel te vinden en ook te kunnen uitleggen

waarom dit het geval is, en dat hij - [gedaagde] - niet de enige is die dit vindt. Dit brengt met zich dat [eiser] voldoende recht op en spoedeisend belang heeft bij het in na te melden zin toewijzen van het onder r.o. 3.1.onder a. en b. gevorderde verbod.

4.4.

De stelling van [eiser] dat [gedaagde] de onder r.o. 2.5. bedoelde pamfletten

heeft opgesteld en verspreid, wordt door [gedaagde] betwist. Van de juistheid van deze door [eiser] geuite beschuldiging kan, zonder nadere bewijsvoering, niet worden uitgegaan.

Een kort geding leent zich niet voor een dergelijke bewijsvoering, zodat reeds om deze

reden de onder r.o. 3.1. onder c. genoemde vordering niet voor toewijzing in aanmerking

komt.

Contactverbod

4.5.

Voor de toewijzing van een contactverbod moet aannemelijk zijn dat sprake is van

feiten en omstandigheden die een contactverbod rechtvaardigen en dat er sprake is van een dreigend onrechtmatig handelen van [gedaagde] in de zin dat hij contact met [eiser] zoekt tegen zijn wil.

4.6.

Ter zitting is gebleken dat [gedaagde] elke dag, meestal in de nachtelijke uren,

telefonisch contact met [eiser] zoekt. [eiser] stelt dat het dagelijks om tientallen telefoontjes gaat, terwijl [gedaagde] stelt dat hij niet meer dan vijf à zes keer per dag belt.

Volgens [eiser] wordt hij door [gedaagde] uitgescholden, terwijl [gedaagde] stelt dat hij de laatste drie à vier weken wel belt, maar niet meer spreekt met/tegen [eiser].

4.7.

Tussen partijen is niet in geschil dat [eiser] het contact met [gedaagde] niet

wenst. Ter zitting heeft [gedaagde] gemeld [eiser] niet 'om verkeerde redenen' te

bellen. Nu er echter van uit moet worden gegaan dat het contact tegen de wil van

[eiser] plaatsvindt, terwijl [gedaagde] ter zitting heeft meegedeeld dat hij niet belt om met [eiser] te spreken en het evenmin aannemelijk is dat [gedaagde] vrijwillig zal stoppen met het bellen van [eiser], zal het gevorderde contactverbod in na te melden zin worden toegewezen. De duur van deze ordemaatregel zal worden beperkt tot één jaar na heden.

Straatverbod

4.8.

Een straatverbod vormt een inbreuk op het aan een ieder toekomend recht om zich

vrijelijk te verplaatsen. [gedaagde] heeft ter zitting echter gemeld geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van het gevorderde straatverbod, zodat deze zal worden toegewezen, met dien verstande dat de duur van de ordemaatregel zal worden beperkt tot één jaar na heden.

Dwangsom

4.9.

De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt.

Kostenveroordeling

4.10.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten

worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- in debet gestelde explootkosten: € 67,98 (Gerechtsdeurwaarder mr. P.M.F. Tabor te Almere)

- betaalde explootkosten 22,66

- griffierecht 73,00

- overige kosten 7,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal € 1.074,64

4.11.

Aangezien aan [eiser] een toevoeging is verleend dienen de in debet gestelde

explootkosten te worden voldaan aan de griffier van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

4.12.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure

slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, op

enigerlei wijze onder eigen naam of op andere wijze uitlatingen te doen die de strekking

hebben [eiser] neer te zetten als pedofiel, hoerenloper en/of hem op een andere

negatieve wijze te benoemen, zoals in de als productie 5 bij dagvaarding overgelegde

e-mails staat vermeld,

5.2.

verbiedt [gedaagde] gedurende twaalf maanden na betekening van dit vonnis zich te

bevinden in de [adres] te [woonplaats],

5.3.

verbiedt [gedaagde] gedurende twaalf maanden na betekening van dit vonnis

- anders dan via een advocaat - persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact op te nemen met [eiser],

5.4.

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van

€ 1.000,-- per overtreding van één van voormelde verboden.

5.5.

bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis, niet meer dwangsommen worden verbeurd

dan een bedrag van in totaal € 50.000,--,

5.6.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van

[eiser], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.074,64, waarvan een bedrag van € 67,98 te voldoen aan de griffier nadat [gedaagde] een nota van de rechtbank daarvoor heeft gekregen, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7.

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan

salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op

2 juli 2012.