Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:2175

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
25-07-2012
Datum publicatie
10-06-2015
Zaaknummer
199421 / KL ZA 12-207
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

weigering toewijzing woning

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

. ,

Vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 199421 / KL ZA 12-207

Vonnis in kort geding van 25 juli 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. F. Gül te Almere,

tegen

de stichting

STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE,

gevestigd te Zeewolde,

gedaagde,

advocaat mr. R. Boekhoff te Soest.

Partijen zullen hierna [eiser] en Woonpalet genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 6 producties

- de brief van Woonpalet van 2juli 2012 met 11 producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Woonpalet.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Woonpalet is een toegelaten instelling krachtens de Woningwet. Zij publiceert haar

woningaanbod op haar website. Woningzoekenden kunnen op de aangeboden woningen

reageren door zich in te schrijven. Na sluiting van de inschrijving wordt de rangorde van de inschrijvers bepaald aan de hand van de inschrijfduur. Volgens het vaste toewijzingsbeleid van Woonpalet zoals dat is gepubliceerd in de brochure en op de website wordt de eerste woningzoekende op de lijst verzocht onder andere financiële bescheiden en verhuurdersverklaringen van eerder gehuurde woningen over te leggen. Daarnaast laat Woonpalet een zogenaamde Experian Check uitvoeren, waaruit een (financieel) risicoprofiel van de woningzoekende volgt. Op basis van deze gegevens vindt een toewijzingsgesprek plaats tussen Woonpalet en de woningzoekende waarbij Woonpalet beoordeelt of de woningzoekende financieel gezien in staat is om aan de huurverplichtingen te voldoen.

2.2.

Het toewijzingsbeleid van Woonpalet bepaalt dat aanwezigheid van schulden

(zoals huurachterstanden), een overlastverleden en het niet tijdig overleggen van bescheiden die noodzakelijk zijn in het kader van de beoordeling gronden zijn voor intrekking van een voorlopig aanbod.

2.3.

[eiser] heeft zich in augustus 2007 ingeschreven als woningzoekende bij

Woonpalet. Bij brief van 3 augustus 2007, waarin Woonpalet de inschrijving aan [eiser] bevestigt, schrijft Woonpalet onder meer het volgende: 'U heeft het recht om eenmaal een aangeboden woning te weigeren. Mocht u voor de tweede keer zonder

gegronde reden een aanbieding weigeren, dan vervalt uw inschrijving als woningzoekende. Houd u hiermee rekening bij uw reacties op ons aanbod.'

2.4.

In augustus 2010 heeft Woonpalet de woning aan het adres [adres 1] in

Zeewolde aan [eiser] aangeboden nadat [eiser] zich daarop had ingeschreven.

Woonpalet heeft [eiser] uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek. [eiser] is op de

afgesproken datum niet verschenen en heeft laten weten de woning niet te willen hebben.

2.5.

In september 2010 heeft Woonpalet de woning aan het adres [adres 2] in

Zeewolde aan [eiser] aangeboden en hem uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek. In dit gesprek is aan de orde gekomen dat [eiser] een schuld van € 5.663,39 had, dat hij diverse postadressen gebruikte en dat hij bij de daklozenopvang verbleef. Woonpalet heeft besloten de woning niet aan [eiser] toe te wijzen.

2.6.

In augustus 2011 heeft Woonpalet de woning aan het adres [adres 3] in Zeewolde

aan [eiser] aangeboden en hem uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek. [eiser] is niet voor dit gesprek verschenen. Woonpalet heeft de woning aan een andere

woningzoekende toegekend.

2.7.

Bij brief van 30 september 2011 heeft Woonpalet [eiser] het volgende bericht:

'Wij attenderen u er op dat ons beleid is aangescherpt. Als de woningzoekende bij zowel een eerste woningaanbieding als een tweede woningaanbieding geen gehoor geeft aan een uitnodiging voor een gesprek dan schrijven we de woningzoekende uit.'

2.8.

Bij brief van 10 april 2012 heeft Woonpalet [eiser] de woning aan het adres

[adres 4] aangeboden en hem uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek op 17 april 2012.

De brief bevat de volgende passage:

'( ... ) Wanneer u niet op dit toewijzingsgesprek verschijnt of uit uw financiële situatie blijkt dat wij twijfels hebben of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. wordt de woningaanbieding ingetrokken en wijzen wij de woning aan een ander toe. Wij zien dit als een weigering. (onderstr. vzr.) ( ... ) U heeft het recht om eenmaal een

aangeboden woning te weigeren. Mocht u voor de tweede keer zonder gegronde reden een aanbieding weigeren, dan vervalt uw inschrijving als woningzoekende ( ... )'

2.9.

[eiser] is voor het toewijzingsgesprek verschenen. De gevraagde (financiële)

gegevens heeft [eiser] niet meegenomen. Woonpalet heeft [eiser] bij brief van

17 april 2012 in de gelegenheid gesteld de gegevens uiterlijk op 19 april 2012 in te leveren.

De brief bevat de volgende passage:

'Wij wijzen u er op dat mocht u de gegevens niet voor donderdag 19 april 2012 voor 12.00 uur aanleveren wij dit zien als een weigering. Aangezien u in het verleden niet op gesprek bent geweest voor de woning Repel 9 (lees:

13, vzr) zien wij dit als een tweede weigering en schrijven wij u uit als woningzoekende. (onderstr. vzr.)'

2.10.

[eiser] heeft vervolgens (tijdig) een verhuurdersverklaring ingeleverd van zijn

voormalige verhuurder, woningstichting De Alliantie in Almere. Uit deze verklaring volgt

dat De Alliantie een vordering van € 4.440,00 op [eiser] heeft waarvoor [eiser] geen betalingsregeling heeft getroffen. Uit de Experian-Check die Woonpalet heeft laten

verrichten volgt dat [eiser] zich in de hoogste zone voor risico's bevond. Woonpalet

heeft haar aanbod aan [eiser] vervolgens ingetrokken. Bij brief van 19 april 2012 heeft Woonpalet het volgende aan [eiser] bevestigd:

'Wij hebben u een aanbieding gestuurd voor de woning [adres 4]. Helaas kunnen wij deze woning niet definitief aan u toewijzen.

De reden dat wij u de woning niet toewijzen is op basis van het gesprek naar aanleiding van de Experian Check en de negatieve verhuurders verklaring.

Wij zien dit als een weigering (onderstr. vzr). Aangezien dit uw tweede woningaanbieding betreft schrijven wij u uit als woningzoekende. ( ... )'

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert - samengevat - dat Woonpalet wordt veroordeeld tot

herinschrijving van [eiser] als woningzoekende met behoud van zijn inschrijvingsduur

vanaf 1 augustus 2007 en tot toewijzing van een sociale huurwoning aan [eiser] zodra [eiser] op een vrijkomende woning reageert, met veroordeling van Woonpalet in de proceskosten.

3.2.

Woonpalet voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ter onderbouwing van zijn vordering stelt [eiser] dat Woonpalet onrechtmatig

heeft gehandeld door de woning aan het adres [adres 4] in Zeewolde niet aan hem toe te wijzen en doordat Woonpalet hem als woningzoekende heeft uitgeschreven. [eiser] stelt dat hij aan de voorwaarden voor toewijzing van een sociale huurwoning voldoet en dat hij in staat is om de aan de huurwoning verbonden kosten te voldoen. De schuld zoals vermeld in de verhuurdersverklaring van De Alliantie kende [eiser] niet op het moment dat hij het toewijzingsgesprek met Woonpalet had. Toen hij met de schuld bekend werd heeft hij meteen een betalingsregeling getroffen. De Experian Check heeft Woonpalet buiten medeweten van [eiser] verricht. Ten slotte had Woonpalet de woning onder voorwaarden aan [eiser] toe kunnen wijzen indien zij twijfels had over eerdere betalingsproblemen aan de zijde van [eiser]. Woonpalet heeft dit ten onrechte niet gedaan.

4.2.

Woonpalet stelt dat zij conform haar beleid heeft gehandeld en zelfs coulant is

geweest jegens [eiser]. Daartoe voert zij het volgende aan.

4.2.1.

[eiser] is bij zijn inschrijving als woningzoekende meegedeeld dat een

financiële toets onderdeel uitmaakt van de aanbiedingsprocedure van een woning. In de

aanbiedingsprocedure van de woning aan het adres [adres 4] is het Woonpalet gebleken dat [eiser] volgens de Experian-check zich in de hoogste zone voor risico's bevond.

Daarnaast heeft [eiser] een verhuurdersverklaring overgelegd waaruit bleek dat hij een schuld bij woningstichting De Alliantie had van circa € 4.400,00 waarvoor [eiser] geen betalingsregeling had getroffen. Woonpalet is daarom van oordeel dat zij terecht heeft besloten de aanbieding van de woning aan het adres [adres 4] in te trekken.

4.2.2.

Ten aanzien van de uitschrijving als woningzoekende stelt Woonpalet zich op het

standpunt dat zij conform haar beleid heeft gehandeld. Bij zijn inschrijving is [eiser]

meegedeeld dat een woningzoekende slechts één keer een woning mag weigeren en dat de woningzoekende bij een tweede weigering zal worden uitgeschreven. Vervolgens is

[eiser] bij brief van 10 april 2012 meegedeeld dat Woonpalet haar beleid heeft

aangepast in die zin dat zowel het niet verschijnen op een toewijzingsgesprek alsook de

intrekking door Woonpalet van het aanbod wegens twijfels aan de mogelijkheid van de

woningzoekende om aan de financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst te kunnen

voldoen als een weigering worden aangemerkt.

De woning aan de [adres 1] heeft [eiser] zelf afgewezen. De woning aan

[adres 2] heeft Woonpalet niet aan [eiser] toegewezen vanwege een hoge

schuld van € 5.663,39 en zijn merkwaardig woonverleden. De woning aan [adres 3] is niet aan [eiser] toegewezen omdat hij niet op het gesprek met Woonpalet is verschenen. Tenslotte is de woning aan het adres [adres 4] niet aan [eiser] toegewezen omdat uit de Experian Check en het toewijzingsgesprek is gebleken dat [eiser] vermoedelijk niet aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst zou kunnen voldoen en omdat [eiser] een huurschuld van ongeveer € 4.440,00 heeft bij woningstichting de Alliantie waarvoor hij geen betalingsregeling had getroffen.

Van Woonpalet kan niet worden verlangd dat [eiser] haar toewijzingsproces blijft

frustreren en vertragen. Ten slotte heeft [eiser] niet onderbouwd wat zijn belang is bij huisvesting in Zeewolde nu hij al jaren verblijft bij het Leger des Heils in Almere in de

daklozenopvang.

4.3.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.4.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van onrechtmatig

handelen van Woonpalet. Gelet op het voor [eiser] kenbare toewijzingsbeleid (brochure, website en per brief), de uitvoerige waarschuwingen van Woonpalet aan [eiser] in de brieven van 30 september 2011 en 10 april 2012, alsook het feit dat [eiser] zelf een huurdersverklaring heeft overgelegd waaruit volgt dat hij een huurschuld heeft, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Woonpalet terecht heeft kunnen komen tot een intrekking van het aanbod van de woning aan het adres [adres 4]. Nu deze intrekking conform het door Woon palet aan [eiser] kenbaar gemaakte beleid geldt als een weigering, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Woonpalet [eiser] terecht als woningzoekende heeft uitgeschreven. Aan het voorgaande doet niet af dat [eiser] een betalingsregeling heeft getroffen voor zijn schuld bij De Alliantie, aangezien deze schuld slechts één van meerdere gronden was waarop Woon- palet tot intrekking van haar aanbod is gekomen en de betalingsregeling bovendien pas is getroffen na de beslissing van Woonpalet om haar aanbod in te trekken. Zijn stelling dat [eiser] niet bij het ontstaan van de huurschuld bij De Alliantie betrokken is geweest, maar dat het zijn ex is geweest die deze schuld heeft veroorzaakt en dat [eiser] pas veel later met deze schuld bekend is geworden is een omstandigheid die Woonpalet niet regardeert.

4.5.

Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van [eiser] worden afgewezen.

4.6.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden

veroordeeld. De kosten aan de zijde van Woonpalet worden begroot op:

- griffierecht € 575,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal € 1.479,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wij st de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Woonpalet tot op

heden begroot op € 1.479,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op

25 juli 2012.