Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV9297

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
27-12-2011
Datum publicatie
28-03-2012
Zaaknummer
191572 / KL ZA 11-1038
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Private, onreglementeerde aanbesteding. Transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2012/420
JAAN 2012/44
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 191572 / KL ZA 11-1038

Vonnis in kort geding van 27 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONNEXXION TAXI SERVICES B.V.,

gevestigd te IJsselmuiden,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

verweerster in het incident tot tussenkomst/voeging van [A]

verweerster in het incident tot tussenkomst/voeging van Vloettax

advocaat mr. J.F. van Nouhuys te Rotterdam,

tegen

de stichting

STICHTING TRIADE,

gevestigd te Lelystad,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

verweerster in het incident tot tussenkomst/voeging van [A]

verweerster in het incident tot tussenkomst/voeging van Vloettax

advocaat mr. T.A.J. Berber te Eindhoven.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] B.V.,

gevestigd te [plaats],

eiseres in het incident tot tussenkomst/voeging,

advocaat mr. R.A. Wuijster te Rotterdam.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VLOETTAX B.V.,

gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder,

eiseres in het incident tot tussenkomst/voeging,

advocaat mr. A.L. Appelman te Almere,

Partijen zullen hierna Connexxion, Triade, [A] en Vloettax genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met twaalf producties

- de brief van 14 december 2011 van de zijde van Triade houdende een conclusie inbreng vier producties en eis in reconventie

- de brief van 15 december 2011 van de zijde van [A], houdende de akte incidentele conclusie tot tussenkomst, subsidiair voeging

- de brief van 16 december 2011 van de zijde van Connexxion met daarbij productie dertien en veertien

- de brief van 16 december 2011 van de zijde van Vloettax met daarbij productie twee en drie

- de brief van 18 december 2011 van de zijde van Vloettax houdende een conclusie tot tussenkomst, subsidiair voeging met daarbij één productie

- de mondelinge behandeling op 19 december 2011

- de pleitnota van Connexxion

- de pleitnota van Triade in conventie

- de pleitnota van Vloettax

- de pleitnota van [A]

- de pleitnota van Triade in reconventie met daarin een wijziging van eis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De incidentele vordering tot tussenkomst/voeging van de zijde van [A] en de beoordeling daarvan

2.1. [A] heeft gevorderd dat haar primair wordt toegestaan om tussen te komen en subsidiair dat haar wordt toegestaan zich aan de zijde van Triade te mogen voegen.

2.2. Connexxion en Triade hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gevorderde.

2.3. [A] heeft voldoende belang bij het door haar gevorderde. Zij heeft evenwel geen eigen vordering ingesteld tegen beide partijen. [A] beoogt de afwijzing van de vorderingen van Connexxion. Gelet daarop zal voeging van [A] aan de zijde van Triade worden toegestaan. De kosten van het incident zullen worden gecompenseerd. Hierna zal worden uitgegaan van [A] als aan de zijde van Triade gevoegde partij.

3. De incidentele vordering tot tussenkomst/voeging van de zijde van Vloettax en de beoordeling daarvan

3.1. Vloettax heeft gevorderd dat haar primair wordt toegestaan om tussen te komen en subsidiair om zich aan de zijde van Triade te mogen voegen.

3.2. Connexxion en Triade hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gevorderde.

3.3. Vloettax heeft voldoende belang bij het door haar gevorderde. Het zal Vloettax worden toegestaan tussen te komen. De kosten van het incident zullen worden gecompenseerd.

4. De feiten in de hoofdzaak

4.1. Triade is een stichting die gehandicaptenzorg, jeugdzorg en zorg aan mensen met psychosociale problemen biedt.

4.2. Ter uitvoering van haar taken, heeft Triade bij brief van 8 juli 2011 een aantal vervoerders (waaronder Connexxion, [A], Vloettax en Taxicentrale Witteveen) verzocht een offerte uit te brengen voor het cliëntenvervoer van Triade per 1 januari 2012. Connexxion is de huidige vervoerder van Triade.

4.3. De brief van 8 juli 2011 vermeldt onder meer het volgende:

"Hierbij verzoeken wij u een offerte uit te brengen voor het reguliere cliëntenvervoer van Triade. De offerteaanvraag bestaat uit drie delen, te weten deze begeleidende brief, bijgevoegd bestek en de op 8 juli per e-mail toegestuurde cliëntgegevens.

Deze begeleidende brief geeft u inzicht in de offerteaanvraagstukken, de offerteaanvraagplanning en de manier van indiening van uw offerte. Het bestek beschrijft waaraan het door u te offreren vervoer moet voldoen. Zoals op pagina 4 van het bestek benoemd, is het cliëntenvervoer onderverdeeld in percelen A t/m F. De perceelverdeling treft u ook aan in de cliëntgegevens die u op 8 juli van TC&O ([medewerker TC&O]) per e-mail heeft ontvangen. U heeft de mogelijkheid om per perceel een offerte uit te brengen. Tevens heeft u de mogelijkheid om voor het gehele reguliere cliëntenvervoer (percelen A t/m F tezamen) een offerte uit te brengen.

In uw offerte dient u aan te leveren:

* een ritschema per week met de ophaaltijden per cliënt per dag dat ze vervoerd worden,

* tarief (met berekening) op basis van vervoersbewegingen,

* tarief (met berekening) op basis van gereden kilometers,

* het uurtarief excl. 6% BTW.

U heeft tot maandag 18 juli de mogelijkheid om vragen te stellen betreft deze offerteaanvraag. Vragen kunnen enkele ingediend worden op e-mailadres [medewerker A Triade] met als CC [medewerker TC&O]. De antwoorden zullen voor 22 juli 15:00 geanonimiseerd per e-mail worden teruggekoppeld aan alle partijen waarbij een offerte is aangevraagd.

Betreft de offerte zouden wij deze graag in tweevoud uiterlijk op 29 augustus om 11:00 uur in ons bezit hebben. De offerte dient in een gesloten envelop afgeleverd te worden aan onderstaand adres (...)"

4.4. Het bij deze brief gevoegde bestek bepaalt, voor zover hier van belang, onder meer:

"1.2 Gunningscriteria

Triade richt zich op:

* Prijs en kwaliteitsverhouding.

* Aantoonbaar kwalitatief betrouwbaar en veilig vervoer.

* Beroepsbekwaamheid.

* Financieel-economische criteria."

4.5. Connexxion heeft gebruik gemaakt van de vragenronde en daar de volgende vragen gesteld waarop de volgende antwoorden zijn gegeven door Triade:

"9. U geeft aan dat de gunning plaatsvindt op 4 onderdelen. Wat is de verhouding prijs en kwaliteit?

De laagste prijs is niet leidend voor de uiteindelijke gunning, kwalitatief veilig en tijdig vervoer speelt tevens een belangrijke rol.

10. Wat moet de Inschrijver aanleveren voor het onderdeel kwaliteit? Wilt u ook een schema aanleveren waarin staat welke tarieven en kwaliteitsonderdelen aangeleverd moeten worden en wat de puntenscore is per criterium en sub-gunningscriterium?

Hiervoor zal een checklist ontwikkeld worden.

11. Wat moet de inschrijver aanleveren voor "het aantoonbaar kwalitatief betrouwbaar en veilig vervoer"?

Bijvoorbeeld resultaten clienttevredenheidsonderzoek, certificering, kwaliteits ISO normering.

12. Wat moet de inschrijver aanleveren voor "beroepsbekwaamheid"?

Er zullen hiervoor referenties opgevraagd worden bij andere opdrachtgevers.

13. Wat moet de inschrijver aanleveren om te voldoen aan de "financieel-economische criteria"?

Aanleveren jaarverslag. KvK.

(...)

17. U vraagt zowel een tarief per vervoersbeweging als een tarief per gereden kilometer,

a) welk tarief wordt gehanteerd voor de facturatie?

Dit zal na de gunning kenbaar worden gemaakt.

b) hoe gaat u deze tarieven wegen ten opzichte van elkaar?

Dit zal na de gunning kenbaar worden gemaakt."

4.6. Ook anderen hebben gebruik gemaakt van de vragenronde. Voor zover hier relevant zijn daar de volgende vragen gesteld en antwoorden gekregen:

"Bestek 1.2. U geeft een viertal gunningscriteria. Kunt u aangeven hoe deze criteria meegewogen worden in de gunning? Kunt u daarnaast aangeven middels welke documenten en/of beschrijvingen de inschrijver dit kan/moet aantonen? Wellicht kunt u zelfs een checklist aanleveren van documenten en/of plannen die bij de offerte gevoegd moeten worden.

Hiervoor zal een checklist ontwikkeld worden."

"4. 1.2 Gunningscriteria Wat is de punten verdeling tussen de verschillende onderdelen.

Hiervoor zal een checklist ontwikkeld worden.

(...)

7. 1.2 Gunningscriteria aan welke financiële criteria dient de aanbieder te voldoen

Gezond bedrijf (jaarverslag), KvK.

8. 1.2 Gunningscriteria wat verstaat u onder beroepsbekwaamheid

Zie separaat toegevoegde uitleg.

9. 1.2 Gunningscriteria wat verstaat u onder kwalitatief betrouwbaar en veilig vervoer en op welke wijze dient dit te worden aangetoond

Op tijd vervoeren en mutatiegraad vakkundig kunnen verwerken. Planning en uitvoering moeten hierbij goed matchen.

(...)

Indien u behoefte heeft aan een persoonlijke toelichting ben ik daar uiteraard toe bereid. Met name met betrekking tot de punten van de wijze van berekening van de route met de daarbij behorende routeplanner kan tot veel vraagtekens lijden dit mede in combinatie met de gunningcriteria en de puntenverdeling in deze."

"Laatste vraag voor nu: Is een tweede vragenronde toegestaan?

Hierover zal later nog gecommuniceerd worden."

4.7. Naar aanleiding van de vragen die tijdens de vragenronde zijn gesteld, heeft Triade een lijst opgesteld met betrekking tot de gunningscriteria. Daarin staat:

"Gunningscriteria

Er is gevraagd aan te geven wat wij onder de gunningscriteria verstaan. Onderstaand geven wij een aantal voorbeelden aan die meewegen in de gunning. U kunt onderstaande punten lezen als; er valt te denken aan...

Prijs en kwaliteitsverhouding;

1. De prijs is niet leidend maar er wordt kritisch gekeken naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

2. Is het tarief passend bij de wettelijke vergoeding die Triade ontvangt van het Zorgkantoor

3. Wordt er veilig vervoerd

4. Wordt er op de gewenste tijden vervoerd

5. Wordt er volgens vaste routes en tijden gereden

6. Kan er tussentijds vervoer geboden worden indien nodig

7. Maximale enkele reisduur

8. Vaste zitplaatsen per cliënt

9. Vaste chauffeurs per route

10. Er wordt geen combinatievervoer gereden

11. Wordt er rekening gehouden met de mutatie graag

12. Kan de vervoerder de mutatie graad snel verwerken

13. Is er een vast aanspreekpersoon aangesteld

Aantoonbaar kwalitatief betrouwbaar en veilig vervoer;

* Hier gaat het om het overleggen van stukken als de opdrachtgever in de bespreekfase met de vervoerder(s) zit.

1. Keurmerk aanwezig

2. Een centraal nummer

3. Bereikbaarheid ook na vijven

4. Calamiteiten plan aanwezig

5. Protocol Incidentmeldingen aanwezig

6. Resultaten/inzicht in incidentmeldingen

7. Resultaten/inzicht in Klachtenregeling

8. Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek

9. Wagenpark in goede technische staat

10. Rolstoel vervoer via de VVR normering

11. Rookvrij

12. Wagens goedgekeurd door de RWD

13. Wagens zijn schoon

Beroepsbekwaamheid;

1. In bezit van vakdiploma taxichauffeur

2. In bezit van EHBO diploma

3. Professioneel

4. Gedragseisen> klant en service gericht

5. Is zich bewust qua houding en communicatie van de juiste afstand en nabijheid naar cliënten en hun omgeving

6. Geheimhoudingsplicht persoonlijke gegevens

7. Staat open voor feedback

8. Durft te vragen om ondersteuning aan medewerkers

Financieel economisch;

1. Hoe staat het bedrijf ervoor?

2. Solvabiliteit

3. Aantoonbaar overleggen jaarplannen

4. Raadplegen Kamer van Koophandel"

4.8. In een e-mailbericht van 18 augustus 2011 heeft Connexxion de volgende vraag gesteld aan Triade:

Naar aanleiding van de gestelde vragen en uw antwoorden is er onduidelijkheid ontstaan van hetgeen opgenomen moet worden in onze offerte.

In uw uitvraag geeft u duidelijk aan wat er opgeleverd dient te worden, te weten:

- een ritschema per week;

- tarief obv vervoersgewegingen (tbv regulier vervoer)

- tarief obv gereden km's (tbv regulier vervoer)

- uurtarief (tbv solovervoer).

In de, op 22 juli jl., verzonden gunningscriteria wordt aangegeven op welke 13 punten de prijs en kwaliteitsverhouding zal worden getoetst.

Moet op deze punten worden ingegaan in onze offerte, zodat dit getoetst kan worden (b.v. punt 3. veilig vervoer)?

Graag uw reactie wat dient te worden toegevoegd in de offerte."

4.9. Een vervangster van de behandelend medewerker van Triade heeft diezelfde dag nog per e-mailbericht geantwoord:

"Via [medewerker B Triade] ontving ik de mail die u vandaag aan [medewerker A Triade] heeft gestuurd. Ik neem vervoerszaken van [medewerker A Triade] over tijdens haar afwezigheid. Ik weet hier echter niets vanaf en zal de mail aan [medewerker A Triade] voorleggen zodra zij weer terug is van vakantie (zij begint op maandag 29 augustus weer)."

4.10. Daarop heeft Connexxion, nog steeds op 18 augustus 2011, gereageerd met het volgende voorstel:

"De offerte dient uiterlijk 29 augustus te worden ingeleverd.

Ik stel me voor om vast te houden aan de uitvraag van 8 juli en de genoemde 4 punten (ritschema, tarief per vervoersbeweging, tarief per km en uurtarief) op 29 augustus aan te leveren.

Mocht op of na 29 blijken dat er toch aanvullende informatie nodig is, dan leveren wij dat z.s.m. op.

Gaat u akkoord met dit voorstel?"

4.11. Waarop Triade diezelfde dag nog als volgt heeft gereageerd:

"Ik ga akkoord met dit voorstel, maandagmorgen 29 augustus zal ik direct contact opnemen met [medewerker A Triade]."

4.12. Op 29 augustus 2011 heeft Connexxion haar offerte ingediend bij Triade.

4.13. Bij brief van 10 oktober 2011 heeft Triade aan Connexxion laten weten dat zij voornemens is om met andere taxibedrijven contracten aan te gaan:

"In dank ontvingen wij uw offerte voor cliëntenvervoer. Hiermee informeer ik u over het besluit van Triade. Op basis van prijs-kwaliteitverhouding en de inschrijving op percelen is besloten om voor de periode 2012-2013 contracten aan te gaan met andere taxibedrijven."

4.14. Bij brief van 20 oktober 2011 heeft Triade aan Connexxion geschreven:

"Ter zake van de offerteaanvraag uitvoering reguliere cliëntenvervoer AWBZ 2012-2013, is bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop wij de inschrijvingen op de Percelen C, E en F hebben beoordeeld. Deze bezwaren hebben wij geanalyseerd en wij hebben de inschrijvingen op de Percelen C, E en F herbeoordeeld. Een en ander heeft geleid tot een gedeeltelijke herziening van onze eerdere beslissing.

Wij stellen voorop dat de aangeboden kwaliteit van de inschrijvers gelijkwaardig is, zodat de prijs de doorslag heeft gegeven.

Bij deze delen wij u dan ook mede dat onze beslissing om Perceel E aan Vloettax te gunnen hierbij wordt ingetrokken en dat wij voornemens zijn om Perceel E aan Taxicentrale Witteveen B.V. te gunnen, omdat Taxicentrale Witteveen op dit perceel de laagste prijs heeft aangeboden en aldus het hoogste scoort op de gunningscriteria.

Onze eerdere beslissing tot het voornemen tot gunning van de Percelen C en F aan Vloettax blijft in stand, omdat onze herbeoordeling niet tot andere inzichten heeft geleid

Indien u zich niet met het voorgaande kunt verenigen, dient u - op straffe van verval van uw vorderingsrechten ter zake - binnen 15 kalenderdagen na heden een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, bij gebreke waarvan wij tot definitieve gunning zullen overgaan."

4.15. Per brief van 21 oktober 2011 heeft Connexxion bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen gunning:

"Eén van de redenen voor het bezwaar is dat u onze inschrijving heeft beoordeeld op kwaliteitsaspecten, terwijl wij een bevestiging van u hebben waarin u aangeeft niet op kwaliteitsaspecten te zullen beoordelen. Indien u dit wenst stuur ik u graag een kopie van deze e-mail. Reeds om deze reden is het gunningsbesluit onregelmatig. Daarnaast zijn wij van mening dat de offertes van de verschillende vervoerders niet op basis van dezelfde uitgangspunten tot stand zijn gekomen. Hierdoor is niet op voor hand vast te stellen dat Connexxion een 'duurdere' offerte zou hebben ingediend."

4.16. Triade heeft hierop bij brief van 25 oktober 2011 gereageerd:

"U stelt dat wij uw inschrijving hebben beoordeeld op kwaliteitsaspecten, terwijl onzerzijds zou zijn aangegeven dat niet op kwaliteitsaspecten beoordeeld zou worden. Uw standpunt is onjuist. Uit de aanbestedingsstukken volgt voldoende duidelijk dat ook op kwaliteit zou worden beoordeeld.

Ter verduidelijking merken wij nog het volgende op ten aanzien van onze brief van 20 oktober 2011 waarin het volgende staat vermeld: "Wij stellen voorop dat de aangeboden kwaliteit van de inschrijvers gelijkwaardig is, zodat de prijs de doorslag heeft gegeven." Om verwarring te voorkomen, wijzen wij erop dat voornoemde zin geen betrekking heeft op uw inschrijving. Met de inschrijvers als vermeld in deze zin zijn bedoeld de inschrijvers aan wie wij voornemens waren de opdracht te gunnen, alsmede de inschrijver die daar (op dat moment) bezwaar tegen had gemaakt.

Wij hebben daarmee wellicht ten onrecht bij u de indruk gewekt dat ook uw inschrijving qua kwaliteit gelijkwaardig zou zijn. Daar is evenwel in het geheel geen sprake van, ware het niet alleen al vanwege het feit dat bij uw inschrijving ten aanzien van diverse kwaliteitsaspecten geen opgave is gedaan c.q. geen stukken zijn ingediend (hetgeen reeds ongeldigheid van uw inschrijving met zich brengt). Qua kwaliteit was uw inschrijving dan ook in het geheel niet te vergelijken met de door de andere inschrijvers aangeboden kwaliteit.

Ook voor wat betreft de door u aangeboden prijs geldt dat deze hoger is dan de door de andere inschrijvers aangeboden prijzen, zodat - anders dan u meent - wel degelijk sprake is van een 'duurdere' offerte.

Mede gelet op het voorgaande zien wij dan ook geen aanleiding om ons voornemen tot gunning aan te passen. Evenmin zien wij aanleiding om de Alcatel- termijn op te schorten."

4.17. Connexxion heeft bij brief van 25 oktober 2011 het volgende geschreven:

"Wij hebben naar aanleiding van uw uitvraag prebid vragen gesteld. Omdat de antwoorden hierop ons inziens niet geheel duidelijk waren, hebben wij per mail van donderdag 18augustus 2011 (12:35 uur) aan mevrouw [medewerker A Triade] aanvullende vragen gesteld. Een afschrift van de email voeg ik bij deze brief.

De kern van deze brief behelst de vraag: "Moet op de 13 punten kwaliteitsaspecten in de offerte worden ingegaan, zodat dit getoetst kan worden".

Per mail van 18 augustus 2011 (13:23 uur) heeft mevrouw [medewerker C Triade] van uw organisatie geantwoord dat mevrouw [medewerker A Triade] met vakantie was en dat zij na de vakantie van mevrouw [medewerker A Triade] het aan haar zou voorleggen.

Daarop heeft Connexxion geantwoord dat de offerte op de eerste werkdag van mevrouw [medewerker A Triade] moest worden ingeleverd en dat dat dus een probleem zou vormen. In deze mail van 18 augustus 2011 (14:02 uur) heeft de heer [medewerker A Connexxion] van Connexxion het voorstel gedaan om vast te houden aan de uitvraag van 8 juli 2011 en de daarin genoemde criteria (ritschema, tarief per vervoersbeweging, tarief per km en uurtarief).

Tevens heeft hij hierbij aangegeven dat indien aanvullende informatie nodig zou zijn, dat wij dat dan zo spoedig mogelijk na 29 augustus zouden opleveren.

Op 18 augustus 2011 (15:49 uur) heeft mevrouw [medewerker C Triade] per email geantwoord akkoord te gaan met het voorstel van de heer [medewerker A Connexxion].

Wat mij betreft laat bovenstaande gang van zaken niets aan helderheid te wensen over. Uw organisatie heeft ons in een aanbestedingstraject laten weten waaraan onze offerte moest voldoen. Hier hebben wij dan ook aan voldaan.

Indien er meerdere kwaliteitsbeschrijvingen in onze offerte hadden moeten zitten, had u dat dienen aan te geven. Dat betekent dat uw gunningbeslissing onregelmatig tot stand is gekomen en niet in stand kan blijven."

5. Het geschil in de hoofdzaak in conventie

5.1. Connexxion vordert:

1. Triade te verbieden de opdracht te gunnen aan Vloettax, Taxicentrale Witteveen en [A] (de partijen aan wie het voornemen tot gunning is geuit), op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2. Triade te gebieden de onderhavige aanbestedingsprocedure af te breken en de opdracht opnieuw aan te besteden met inachtneming van de toepasselijke regels van het aanbestedingsrecht, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

3. Triade te veroordelen in de kosten van de procedure.

5.2. Triade, [A] en Vloettax voeren verweer.

5.3. Vloettax vordert Triade te gebieden de overeenkomst te sluiten met Vloettax indien Triade de vervoersdiensten niet in eigen beheer, maar aan derden wenst op te dragen.

5.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

6. Het geschil in de hoofdzaak in reconventie

6.1. Triade vordert, na wijziging van eis, Connexxion te veroordelen tot:

1. het aanleveren aan TC&O van de meest recente data met betrekking tot cliënten en routes door middel van een MS Excel-bestand onderverdeeld in 3 query's, te weten (a) instellingen Triade, (b) reizigers Triade en (c) routes Triade, binnen 48 na dagtekening van dit vonnis, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, op straffe van een boete ter hoogte van EUR 10.000,-, althans een in goede justitie te bepalen boete, voor iedere dag en geval dat Connexxion daaraan niet voldoet;

2. het up-to-date houden van de gegevens als vermeld onder 1., zolang Connexxion het vervoer ten behoeve van Triade uitvoert, op straffe van een boete van EUR 10.000,-, althans een in goede justitie te bepalen boete, voor iedere dag en geval dat Connexxion daaraan niet voldoet;

3. bij wijze van voorschot aan Triade te voldoen een bedrag van EUR 201.330,99, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis;

4. betaling aan Triade van de kosten van dit geding, binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening.

6.2. Connexxion voert verweer.

6.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

7. De beoordeling in de hoofdzaak

In conventie

7.1. Partijen zijn het met elkaar eens dat Triade geen aanbestedende dienst is en dat Triade ook niet aanbestedingsplichtig is. Partijen verschillen met elkaar van mening over de vraag hoe de door Triade gevolgde procedure dient te worden gekwalificeerd en welke consequenties dit heeft. Connexxion is van mening dat het hier een aanbestedingsprocedure betreft, terwijl Triade, Vloettax en [A] zich op het standpunt hebben gesteld dat het een vrijblijvende offerteaanvraag betreft.

7.2. Gelet op alle omstandigheden van het geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat Triade een private ongereglementeerde aanbesteding heeft georganiseerd. Daartoe is onder meer het volgende in aanmerking genomen. De wijze waarop Triade de procedure heeft ingericht valt binnen de definitie van aanbesteding: de al dan niet gelijktijdige uitnodiging van een aanbesteder aan twee of meer ondernemers om een inschrijfcijfer in te dienen voor de uitvoering van een opdracht tot het leveren van goederen en het verrichten van diensten met inbegrip van het uitvoeren van werken. Daarnaast heeft Triade haar terminologie aangesloten op die van de aanbestedingsprocedure. Zo maakt Triade in haar bestek gebruik van 'gunningscriteria' en heeft zij het in haar brieven zelf over gunning, aanbestedingsstukken, inschrijver, ongeldigheid van inschrijving en Alcatal-termijn. Hoewel niet strikt gereguleerd, heeft Triade ook procedureregels opgesteld: tot maandag 18 juli 2011 15.00 uur bestond de mogelijkheid tot het stellen van vragen, de antwoorden op de gestelde vragen zouden voor 22 juli 2011 aan alle partijen worden teruggekoppeld. De offertes dienden uiterlijk op 29 augustus 2011 om 11.00 ingediend te zijn in een gesloten envelop. De offertes zijn vervolgens door een commissie vergeleken en beoordeeld aan de hand van de door Triade gehanteerde gunningscriteria. Vervolgens heeft Triade haar voornemen kenbaar gemaakt om met enkele partijen te contracteren. Na ingediend bezwaar heeft Triade deze beslissing heroverwogen en deels ingetrokken. Zij heeft in haar brief van 20 oktober 2011 geschreven dat zij "voornemens (is) om Perceel E aan Taxicentrale Witteveen B.V. te gunnen, omdat Taxicentrale Witteveen op dit perceel de laagste prijs heeft aangeboden en aldus het hoogst scoort op de gunningscriteria." Verder heeft Triade in diezelfde brief geschreven bij haar voornemen tot gunning van de Percelen C en F aan Vloettax te blijven. Voorts heeft zij in die brief een termijn geïntroduceerd, op straffe van verval van rechten, om bij bezwaren een kort geding aanhangig te maken. En tot slot heeft Triade aan Connexxion medegedeeld dat haar inschrijving 'ongeldig' zou zijn omdat deze incompleet is.

7.3. Gelet op het voorgaande moet het er dan ook voor worden gehouden dat Triade vrijwillig heeft gekozen voor het houden van een aanbesteding. Daarbij heeft te gelden dat partijen zich tegenover elkaar dienen te gedragen overeenkomstig de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dienen deze maatstaven onder deze omstandigheden mede ingekleurd te worden door de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, zoals het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Dat houdt in dat Triade haar inschrijvers gelijk dient te behandelen: voor alle mededingers moeten dezelfde voorwaarden gelden. Voorts moet Triade de procedure transparant laten verlopen: alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure moeten worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren en anderzijds de aanbesteder in staat is om na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn.

7.4. Connexxion heeft gesteld dat Triade ten onrechte aspecten heeft meegewogen die zij vooraf niet bekend heeft gemaakt, althans dat zij de gunningscriteria onvoldoende heeft uitgewerkt om beoordeling op een objectieve en transparante wijze mogelijk te maken. Ook heeft Triade selectiecriteria (financieel economische aspecten) onterecht gehanteerd als gunningscriteria. Op grond hiervan acht Connexxion de procedure onregelmatig verlopen. Connexxion is van mening dat de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed.

7.5. Met Connexxion is de voorzieningenrechter van oordeel dat Triade haar gunningscriteria onvoldoende heeft uitgewerkt om beoordeling op een objectieve en transparante wijze mogelijk te maken. Uit de vragenronde blijkt dat de invulling van de gunningscriteria vragen opriep bij meerdere inschrijvers. Er zijn vragen gesteld over de wijze van weging van de criteria en op welke wijze de verschillende criteria onderbouwd dienden te worden. Triade heeft op deze vragen geantwoord dat zij een checklist zou ontwikkelen. Uiteindelijk is Triade slechts met een lijstje gekomen van mogelijke voorbeelden die meewegen in de gunning. Een concreet antwoord heeft Triade nimmer gegeven. Een antwoord op de vragen hoe de criteria ten opzichte van elkaar zouden wegen en met welke stukken deze criteria onderbouwd dienden te worden is in het geheel niet gekomen. Daarmee heeft Triade verzuimd om alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure op een zodanige duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te formuleren, dat behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren en anderzijds Triade in staat is om na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn. Daarmee heeft Triade in strijd gehandeld met de precontractuele eisen van redelijkheid en billijkheid zoals deze hier hadden moeten gelden.

7.6. Triade heeft nog aangevoerd dat Connexxion misbruik maakt van haar procesbevoegdheid. Daartoe heeft zij gesteld dat Connexxion de huidige vervoerder van Triade is. De nieuw te sluiten vervoersovereenkomst zal een beperkte duur hebben tot 31 december 2013. Door de ingang van een nieuwe overeenkomst zo lang mogelijk te frustreren door het voeren van procedures en de effectieve duur van de nieuwe overeenkomst daarmee nog verder te beperken, maakt Connexxion het enerzijds feitelijk onmogelijk dat andere partijen nog voor Triade economisch gunstige offertes kunnen uitbrengen, terwijl anderzijds de samenwerking met Connexxion voortduurt. Daarnaast maakt Connexxion, volgens Triade, geen kans om de opdracht alsnog gegund te krijgen. Connexxion zou hebben medegedeeld geen betere inschrijving te kunnen doen, terwijl zij veel duurder heeft ingeschreven dan andere aanbieders. Triade heeft verder aangevoerd dat Connexxion te laat is met haar klachten.

7.7. Connexxion heeft de stellingen van Triade uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist.

7.8. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geenszins aannemelijk is gemaakt dat Connexxion misbruik zou maken van haar procesbevoegdheid. De bezwaren die Connexxion thans maakt tegen de door Triade gevolgde procedure heeft zij ook tijdens die procedure al aan de orde gesteld. Uit niets is gebleken dat het enkele doel van Connexxion is om de ingang van een nieuwe overeenkomst te frustreren. Dat Connexxion geen enkele kans zou maken om die nieuwe opdracht gegund te krijgen is ook niet aannemelijk geworden. Het enkele feit dat er verschil zit tussen de inschrijving van Connexxion en de inschrijving van de laagste aanbieder is op zichzelf onvoldoende. Het is in het geheel niet duidelijk of het relatieve verschil wel zo groot is dat dit niet overbrugd zou kunnen worden door prijs/kwaliteitverhouding of door een duidelijke weging van de verschillende (kwaliteits)criteria. Met betrekking tot het betoog dat Connexxion te laat is met haar klachten: ook dit standpunt volgt de voorzieningenrechter niet. Zoals hierboven al overwogen is, heeft Connexxion de punten waar zij thans over klaagt ook in de procedure zelf al aan de orde gesteld. Zij heeft in de vragenronde gevraagd om verduidelijking van de gunningscriteria, zij heeft gevraagd welke stukken Triade wilde hebben ter onderbouwing van de verschillende gunningscriteria en hoe alle verschillende criteria ten opzichte van elkaar wegen. Omdat de uiteindelijke reactie van Triade niet bevredigde, heeft Connexxion vervolgens per mail opnieuw om verduidelijking gevraagd. Hier is Triade in het geheel niet meer inhoudelijk op ingegaan. Bij brief van 20 oktober 2011 heeft Triade zelf een termijn gesteld om, op straffe van verval van rechten, bezwaren voor te leggen aan de voorzieningenrechter. Dat heeft Connexxion vervolgens ook gedaan, na eerst ook nog weer schriftelijk haar bezwaren richting Triade te hebben geuit. Connexxion heeft haar recht om haar klachten en bezwaren in dit kort geding aan de orde te stellen dan ook niet verspeeld.

7.9. Uit hetgeen hierboven is overwogen vloeit voort dat de vorderingen van Connexxion toewijsbaar zijn, met dien verstande dat Triade niet verplicht kan worden tot heraanbesteding. De vordering van Connexxion op dat punt zal dan ook worden toegewezen in na te melden zin. De overige door Connexxion aangevoerde bezwaren behoeven verder geen bespreking meer.

7.10. Het voorgaande betekent ook dat de vordering van Vloettax zal worden afgewezen.

7.11. Triade, [A] en Vloettax zullen als de in conventie jegens Connexxion in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van Connexxion worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Connexxion worden begroot op:

- dagvaarding EUR 87,31

- griffierecht 560,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal EUR 1.551,31

7.12. Vloettax zal als de jegens Connexxion en Triade in het ongelijk gestelde partij in de kosten van Connexxion en Triade worden veroordeeld. De kosten van Connexxion en Triade jegens Vloettax worden begroot op nihil.

In reconventie

7.13. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben partijen overeenstemming bereikt over de gegevens die Connexxion aan Triade beschikbaar zal stellen en over de vorm waarin dat moet gebeuren en wanneer dat moet gebeuren. Gelet daarop heeft Triade te kennen gegeven de vorderingen sub 1 (voor zover het de boete betreft) en de vorderingen sub 2 en 3 niet gestand te doen. De voorzieningenrechter zal dienovereenkomstig beslissen.

7.14. De kosten van de procedure in reconventie zullen worden gecompenseerd in die zin dat beide partijen belast blijven met de aan eigen zijde gevallen kosten.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident tot tussenkomst/voeging van de zijde van [A]

8.1. staat [A] toe zich in de hoofdzaak aan de zijde van Triade te voegen,

8.2. compenseert de kosten van het incident, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

8.3. wijst het meer of anders gevorderde af,

in het incident tot tussenkomst/voeging van de zijde van Vloettax

8.4. staat Vloettax toe in de hoofdzaak tussen te komen,

8.5. compenseert de kosten van het incident, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

8.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in de hoofdzaak

in conventie

8.7. verbiedt Triade de opdracht te gunnen aan Vloettax, Taxicentrale Witteveen en [A] (de partijen aan wie het voornemen tot gunning is geuit), zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000.000,-

8.8. gebiedt Triade de onderhavige aanbestedingsprocedure af te breken op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000.000,-

8.9. gebiedt Triade over te gaan tot heraanbesteding, indien zij nog steeds tot opdrachtgeving wenst over te gaan,

8.10. wijst de vorderingen van Vloettax af,

8.11. veroordeelt Triade, [A] en Vloettax in de proceskosten, aan de zijde van Connexxion tot op heden begroot op EUR 1.551,31,

8.12. veroordeelt Vloettax in de kosten van Connexxion en Triade, aan de zijde van Connexxion en Triade tot op heden begroot op nihil,

8.13. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

8.14. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

8.15. verstaat dat Connexxion vóór 1 januari 2012 aan TC&O van de meest recente data zal aanleveren met betrekking tot cliënten en routes door middel van een MS Excel-bestand onderverdeeld in 3 query's, te weten (a) instellingen Triade, (b) reizigers Triade en (c) routes Triade,

8.16. verstaat dat Connexxion de hiervoor bedoelde gegevens voorts ieder kwartaal op gelijke wijze aanlevert voor de periode dat de samenwerking met Triade voortduurt ná 1 januari 2012,

8.17. compenseert de kosten in reconventie, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

8.18. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. The-Kouwenhoven en in het openbaar uitgesproken op 27 december 2011.