Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BU5197

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
12-07-2011
Datum publicatie
13-12-2011
Zaaknummer
186268 / KG ZA 11-255
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbesteding. Uitleg van bepaald begrip "PCI slot" uit aanbestedingstukken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Zwolle

zaaknummer / rolnummer: 186268 / KG ZA 11-255

Vonnis in kort geding van 12 juli 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ISSUE INFORMATION TECHNOLOGY B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. A. Stellingwerff Beintema te Amsterdam,

tegen

de stichting

STICHTING DELTION COLLEGE,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. Mutsaers te Zwolle.

Partijen zullen hierna Issue en Deltion worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 10

- de bij brief van 28 juni 2011 door Deltion overgelegde producties A t/m IJ

- de bij brief van 1 juli 2011 door Issue overgelegde productie 11

- de bij brief van 1 juli 2011 door Deltion overgelegde producties K t/m R

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Issue

- de pleitnota van Deltion

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Door middel van publicatie op 5 april 2011 heeft Deltion onder het kenmerk 2011/S 69-112088 aankondiging gedaan van de Europese openbare aanbesteding van de opdracht "00383 Levering hardware Deltion College". Op deze aanbesteding zijn het "Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten" (BAO) en de "Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden" (WIRA) van toepassing. Het gunningscriterium is volgens de aankondiging de laagste prijs.

2.2. Volgens onderdeel II.1.5 van de aankondiging betreft de aanbesteding de "eenmalige opdracht voor het leveren van 1100 desktops en 250 beeldschermen tbv het Deltion College."

2.3. In hoofdstuk 3.3 van het Beschrijvend Document (Programma van Eisen) wordt verwezen naar de als Bijlage 8 bijgevoegde Conformiteitenlijst/Programma van Eisen, waarin (onder meer) de volgende eisen zijn opgenomen:

54. Er dient een PCI-e uitbreiding slot beschikbaar te zijn voor het bijplaatsen van een extra video adapter.

(..)

59. Er dient naast het PCIe slot voor de video adapter tenminste nog één extra PCI slot beschikbaar te zijn.

2.4. In de Nota van Toelichting zijn - voor zover van belang - de volgende vragen en antwoorden opgenomen:

Ten aanzien van eis 54

Vraag:

"Zonder het extra PCI slot kan een aanzienlijk compactere desktop worden geleverd. Is het mogelijk om deze eis te laten vervallen?"

Antwoord:

"Er moet minimaal één slot vrij zijn."

Ten aanzien van eis 59

Vraag:

"U vraagt 1 extra PCI slot. Wij willen u verzoeken om deze eis te laten vervallen, hierdoor kunnen wij eventueel een compactere PC leveren."

Antwoord:

"Zie vraag 1"

2.5. Uit het proces-verbaal van opening van 16 mei 2011 blijkt dat in totaal negen Inschrijvingen zijn ontvangen, onder meer van Issue en Bossers & Cnossen B.V.

2.6. Bij brief van 20 mei 2011 heeft Deltion aan Issue bericht dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan Bossers & Cnossen, als inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen en met de laagste inschrijfsom ad EUR 367.308,50. Daarbij is tevens meegedeeld dat de inschrijving van Issue de tweede plaats heeft behaald.

2.7. De desktop waarmee Bossers & Cnossen heeft ingeschreven betreft een Dell Optiplex 790 SFF Small Form Factor (hierna: de Optiplex). Deze desktop is uitgerust met twee PCIe slots. Genoemde desktop beschikt niet over andere slots.

3. Het geschil

3.1. Issue vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1.

Primair

a. Deltion zal gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de voorlopige gunningsbeslissing van 20 mei 2011 in te trekken;

b. Deltion zal verbieden de opdracht in het kader van deze aanbestedingsprocedure definitief aan Bossers & Cnossen B.V. te gunnen;

c. Deltion zal gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de opdracht op basis van deze aanbestedingsprocedure te gunnen aan Issue, voor zover Deltion de opdracht nog altijd wenst te gunnen.

Subsidiair

elke andere voorlopige voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie passend acht en die recht doet aan de belangen van Issue.

2.

zal bepalen dat gedaagde bij overtreding van de onder 1 genoemde veroordeling een dwangsom verbeurt van EUR 50.000,00 per overtreding, en tevens voor elk(e) dag(deel) dat die overtreding voortduurt.

3.

Deltion zal veroordelen in de proceskosten van deze procedure, de nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de achtste dag na dagtekening van dit vonnis.

3.2. Deltion voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de zaak.

4.2. Partijen zijn het erover eens dat het begrip "PCI" wordt gebruikt als soortnaam voor verschillende typen slots (PCIe, PCI en PCIx). Het begrip "PCI" wordt daarnaast gebruikt als aanduiding van een type slot binnen de "PCI familie". Insteekkaarten die op een slot van het type "PCI" passen, passen niet op slots van het type "PCIe" en andersom. De verschillende typen slots (PCIe, PCI en PCIx) kunnen op hun beurt ook weer onderverdeeld worden in subtypen.

4.3. Issue betoogt dat de inschrijving van Bossers & Cnossen als ongeldig terzijde had moeten worden gesteld omdat met de Optiplex niet voldaan is aan de eis dat naast een PCIe slot nog een extra PCI-slot beschikbaar diende te zijn. Het begrip PCI-slot heeft geen betrekking op het verzamelbegrip "PCI" maar slechts op het type slot. Doordat er in eis 59 gesproken wordt over PCI-e slot enerzijds en over een PCI-slot anderzijds was het voor Issue, als behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver duidelijk dat Deltion twee verschillende typen slots in de desktop geleverd wilde krijgen.

4.4. Het verweer van Deltion komt er op neer dat het voor de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver duidelijk had kunnen en moeten zijn dat met een "extra PCI slot" in eis 59 wordt gedoeld op de familienaam PCI. Uit de bewoordingen van eis 59, bezien in onderlinge samenhang met de bewoordingen van eis 54, blijkt dat eis 54 op een specifiek type PCI slot ziet, namelijk PCIe, terwijl eis 59 het aan de inschrijvers overlaat om een keuze te maken voor een bepaald type PCI slot (PCIe, PCI of PCIx).

4.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.6. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie in het aanbestedingsrecht brengen met zich dat een objectieve vergelijking van de door de verschillende ondernemers ingediende inschrijvingen moet zijn gewaarborgd (gelijkheidsbeginsel) en dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in de aanbestedingsdocumenten moeten zijn geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze opdat enerzijds alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om na te gaan of de inschrijvingen beantwoorden aan de criteria die op de betrokken opdracht van toepassing zijn zodat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbesteder wordt uitgebannen (transparantiebeginsel).

4.7. De vraag die ter beantwoording staat is hoe de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver het begrip "PCI slot" in eis 59 had kunnen begrijpen.

4.8. Bij de beantwoording van deze vraag wordt vooropgesteld dat niet valt in te zien dat het begrip "PCI slot" alleen kan worden gebruikt in de betekenis van "slot van het PCI type" en dat het begrip niet mede kan worden gebruikt in de betekenis van "alle onder de PCI familie vallende typen slots". In ieder geval blijkt dit niet uit de omstandigheid dat in technische specificaties het begrip "PCI slot" altijd wordt gebruikt als aanduiding van het type slot. Of aan het begrip "PCI slot" een ruime betekenis ("elk slot binnen de gehele PCI familie") of een beperkte betekenis ("een slot van het type PCI") moet worden toegekend, zal afhangen van de manier waarop - en in welke context - het begrip wordt gebruikt.

4.9. In eis 59 wordt gevraagd om nog een extra PCI slot naast het PCIe slot voor de video adapter. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus niet mis te verstaan dat het begrip "PCI slot" hier wordt gebruikt in vorendebedoelde ruime zin. Uit het gebruik van de woorden "nog" en "extra" blijkt immers dat het PCIe slot in deze formulering wordt beschouwd als een (type) PCI slot. Geconcludeerd moet dan ook worden dat de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver had kunnen begrijpen dat met eis 59 is bedoeld dat de hardware - naast het PCIe slot - nog over een PCI slot van welk (sub)type dan ook moest beschikken en dat een extra slot van het type PCI niet vereist was.

4.10. De door Bossers & Cnossen te leveren computers beschikken over twee PCIe slots en voldoen daarmee aan eis 59. Voor Deltion was er dan ook geen verplichting om de inschrijving van Bossers & Cnossen ongeldig te verklaren.

4.11. Het vorenstaande leidt ertoe dat de vorderingen van Issue zullen worden afgewezen.

4.12. Issue zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Deltion worden begroot op:

- griffierecht EUR 568,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal EUR 1.472,00

4.13. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Issue in de proceskosten, aan de zijde van Deltion tot op heden begroot op EUR 1.472,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma en in het openbaar uitgesproken op 12 juli 2011.