Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BU4367

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
20-07-2011
Datum publicatie
16-11-2011
Zaaknummer
185850 / KG ZA 11-235
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verenigingsrecht. Afdeling heeft geen eigen vermogen, maar voert slechts beheer over een deel van de gelden van de vereniging (eiser).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2011-112018
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 185850 / KG ZA 11-235

Vonnis in kort geding van 20 juli 2011

in de zaak van

de vereniging

VERENIGING ONTSPANNING LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN,

gevestigd te Coevorden,

eiseres,

advocaat mr. P. Keijzer te Emmen,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [woonplaats],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats],

4. [gedaagde sub 4],

wonende te [woonplaats],

5. [gedaagde sub 5],

wonende te [woonplaats],

6. [gedaagde sub 6],

wonende te [woonplaats],

7. de stichting

STICHTING DE VLEUGELTJES,

gevestigd te Hilversum,

gedaagden,

advocaat mr. G. van de Nesse te IJsselstein.

Eiseres zal hierna Vereniging OLG genoemd worden. Gedaagde 7 zal als De Vleugeltjes aangeduid worden. Alle gedaagden tezamen zullen hierna als 'gedaagden' worden aangemerkt.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 9 producties

- de brief met productie A t/m N van 1 juli 2011 van de zijde van gedaagden

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Vereniging OLG

- de pleitnota's van gedaagden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Vereniging OLG is een vereniging die zich blijkens haar statuten ten doel stelt 'de bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapte kinderen van alle gezindten uit heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle andere daartoe geëigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor de verwerkelijking van voormelde doelstelling.'

2.2. Artikel 6 lid 1 van de statuten luidt:

"De vereniging kent afdelingen naar een regionale indeling welke zodanig is dat ieder lid onder één van de afdelingen ressorteert. Afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid."

2.3. Artikel 6 lid 6 van de statuten luidt:

"Indien in een afdeling gedurende geruime tijd geen, op de doelstelling van de vereniging gerichte, activiteiten mogelijk zijn en het zich laat aanzien dat die ook in de nabije toekomst niet te verwachten zijn, is het bestuur gerechtigd deze afdeling op te heffen en de leden onder te brengen bij de nabij gelegen afdeling(en).

2.4. Artikel 6 lid 7 van de statuten luidt:

"Alvorens tot opheffing over te gaan als bedoeld in het zesde lid hiervoor wordt, zonodig onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een afdelingsvergadering gehouden."

2.5. Artikel 6 lid 8 van de statuten luidt:

"Bij de opheffing of de splitsing wordt aan het bestuur overgedragen:

a. het archief van de afdeling(en);

b. de boekhouding van de afdeling(en);

c. de financiële middelen van de afdeling(en);

d. de eigendommen van de vereniging in beheer bij de afdeling(en)."

2.6. Artikel 8 lid 1 van de statuten luidt:

"Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid (...)

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting."

2.7. Artikel 8 lid 2 van de statuten luidt:

"Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken."

2.8. Vereniging OLG heeft drie afdelingen, te weten Afdeling Noord, Afdeling Apeldoorn en Afdeling 't Gooi.

2.9. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur en een afgevaardigde die de afdeling vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering. De afdelingen dienen jaarlijks een begroting in die de goedkeuring behoeft van het (landelijk) bestuur. Vereniging OLG houdt ten behoeve van iedere afdeling een bankrekening aan, ten aanzien waarvan het betreffende afdelingsbestuur gevolmachtigd is. De afdelingen dienen jaarlijks aan het bestuur van de vereniging rekening en verantwoording af te leggen van het door hen gevoerde financiële beleid.

2.10. Gedaagden 1 t/m 5 vormden het afdelingsbestuur en gedaagde 6 was de afgevaardigde van de Afdeling 't Gooi.

2.11. Bij brief van 18 januari 2011 hebben gedaagden Vereniging OLG bericht dat de leden van Vereniging OLG afdeling 't Gooi hebben besloten om zich van Vereniging OLG af te scheiden en de activiteiten voort te zetten in de op te richten stichting De Vleugeltjes. Voorts schrijven zij in deze brief dat alle activa en passiva van 't Gooi door deze stichting zullen worden beheerd dan wel aan deze stichting zullen worden overgedragen of geacht worden toe te komen.

2.12. Bij brief van 20 januari 2011 heeft het bestuur van Vereniging OLG gereageerd op de brief van 18 januari 2011. Vereniging OLG schrijft onder meer:

"(...)

Hierbij wil ik u er op wijzen dat de afdeling 't Gooi zich niet aan de juiste procedure heeft gehouden, zo kan een afdeling zich zelf niet opheffen. (...)

Gelden die in beheer zijn bij het landelijk bestuur van de OLG zijn verkregen door erfenissen en schenkingen aan de vereniging OLG en kunnen daarom ook niet (geheel of gedeeltelijk) worden mee genomen door een afdeling naar een nieuwe vereniging of stichting. Alle middelen van een opgeheven afdeling komen ten goede aan de overgebleven afdelingen en het landelijk bestuur van de OLG.

Verder wil ik u misschien ten overvloede er op wijzen dat het afdelingsbestuur van afdeling 't Gooi tot aan opheffing van de afdeling of aftreden van het afdelingsbestuur gehouden is aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

Indien het afdelingsbestuur van 't Gooi in gesprek gaat met de andere afdelingen en het landelijk bestuur zullen wij bekijken wat wij financieel voor hen kunnen betekenen. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij ons houden aan het geen eerder genoemd in deze brief."

2.13. Bij brieven van 1 februari en 8 februari 2011 aan de raadsman van gedaagden en, bij gebrek aan een reactie, bij brief van 8 februari 2011 aan het afdelingsbestuur, herhaalt Vereniging OLG hetgeen zij in haar brief van 20 januari 2011 heeft geschreven. Voorts schrijft Vereniging OLG in haar brief van 8 februari 2011 aan het afdelingsbestuur:

"Op dinsdag 15 februari a.s. om 20.00 uur hebben wij een ingelast LB/DB overleg in het Van der Valk restaurant te Zwolle in verband met jullie voornemen om af te scheiden van de Landelijke Vereniging OLG.

Hierbij nodigen we jullie uit om jullie voornemen en (in het bijzonder) de wijze van communicatie naar het Landelijk Bestuur, toe te lichten en de (vele) vragen van zowel het Landelijk Bestuur als van de andere afdelingen te beantwoorden.

Tijdens dit LB/DB zal er ook gesproken worden over een eventuele overdracht van vermogen OLG naar afdeling 't Gooi naar Stichting de Vleugeltjes aangezien dit volgens de Statuten niet is toegestaan.

Tot nader orde mogen er geen (financiële) middelen van OLG afdeling 't Gooi gebruikt worden voor Stichting de Vleugeltjes.

Wij willen daarom ook benadrukken dat het in het belang is van de afdeling 't Gooi dan wel Stichting de Vleugeltjes om hierbij aanwezig te zijn."

2.14. Per e-mail van 14 februari 2011 schrijft het afdelingsbestuur aan Vereniging OLG:

"U nodigt de bestuursleden van de voormalige afdeling 't Gooi uit voor een vergadering op 15 februari 2011. Zoals u weet bestaat de afdeling 't Gooi niet langer. Deze is afgescheiden, en het gaat nu om stichting de Vleugeltjes, die vanaf 1 februari 2011 de activiteiten van de voormalige afdeling voortzet. (...)"

3. Het geschil

3.1. Vereniging OLG vordert:

I. gedaagden sub 1 tot en met 6, hoofdelijk, te veroordelen tot betaling aan eiseres van een bedrag van EUR 11.070,32, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 januari 2011, althans vanaf een in goede justitite te bepalen tijdstip;

II.

- primair, gedaagden sub 1 tot en met 6 te veroordelen tot afgifte aan Vereniging OLG van:

a. de volledige ledenadministratie van de afdeling 't Gooi

b. de volledige financiele administratie van de afdeling 't Gooi

c. de volledige administratie van sponsoren en donateurs van de afdeling 't Gooi

d. het volledige archief van de afdeling 't Gooi

e. de gehele voorraad briefpapier en enveloppen van afdeling 't Gooi

f. de eerste hulprugzak

g. alle overige bescheiden en goederen die de afdeling 't Gooi in gebruik/beheer heeft

h. de (toegangsgegevens van de) domeinnaam www.olg-t-gooi.nl

binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag dat gedaagden hieraan niet geheel voldoen;

- subsidiair, voor het geval komt vast te staan dat gedaagden niet (meer) in staat zijn tot afgifte van voornoemde gelden en/of goederen, gedaagden sub 1 tot en met 6 hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Vereniging OLG van een voorschot op de nog te vorderen schadevergoeding, ter hoogte van EUR 25.000,-;

III. gedaagde sub 7 te veroordelen tot verwijdering van elke verwijzing of koppeling naar Vereniging OLG of haar afdelingen, van de internetpagina's van gedaagde sub 7, binnen twee dagen na betekening van het vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 500,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag dat gedaagde sub 7 hieraan niet geheel voldoet;

IV. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Gedaagden voeren verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vereniging OLG heeft ter onderbouwing van haar vordering aangevoerd dat gedaagden sub 1 tot en met 6 welbewust goederen en gelden aan (het vermogen van) de vereniging hebben onttrokken en deze tot op heden zonder enige rechtsgrond weigeren af te geven. Vereniging OLG stelt dat de gelden en goederen in eigendom toebehoren aan de vereniging en dat zij geen toestemming aan gedaagden hebben verleend om de gelden en goederen onder zich te houden.

Alvorens de voorzieningenrechter de vorderingen van Vereniging OLG zal bespreken, zal zij eerst ingaan op het door gedaagden gevoerde onbevoegdheidverweer, de stelling dat de onderhavige zaak te ingewikkeld is voor kort geding en de stelling dat Vereniging OLG niet aan haar substantiëringsplicht heeft voldaan.

Relatieve bevoegdheid

4.2. Gedaagden stellen zich op het standpunt dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Hiertoe hebben gedaagden aangevoerd dat gedaagden 1 t/m 6 niet in persoon hadden moeten worden gedagvaard, maar dat zij als bestuur van De Vleugeltjes hadden moeten worden gedagvaard. Alsdan is de woonplaats van De Vleugeltjes bepalend en is de rechtbank Amsterdam bevoegd, aldus gedaagden.

4.3. De voorzieningenrechter stelt vast dat gedaagden 1 t/m 6 door Vereniging OLG als natuurlijke personen zijn gedagvaard en dat zij dus, anders dan gedaagden stellen, niet gedagvaard zijn in hun hoedanigheid van bestuursleden van De Vleugeltjes. Deze keuze van Vereniging OLG is bepalend voor de relatieve bevoegdheid. Nu gedaagden 1 en 3 woonplaats hebben in dit arrondissement, is de voorzieningenrechter op grond van artikel 107 Rv bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Te ingewikkeld voor kort geding

4.4. Gedaagden hebben aangevoerd dat het complex van de zich ten deze voordoende feiten en omstandigheden en de daarbij te beantwoorden vragen, te ingewikkeld is voor een kort geding procedure als de onderhavige.

4.5. De voorzieningenrechter heeft weliswaar de vrijheid om de gevraagde voorzieningen te weigeren wanneer 'de zaak niet vatbaar is om op het kort geding genoegzaam te worden toegelicht', maar van deze bevoegdheid dient terughoudend gebruik te worden gemaakt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan in dit kort geding in verantwoorde mate een beslissing worden genomen op grond van hetgeen in deze procedure is gesteld en gebleken. Temeer nu gedaagden hun stelling dat de onderhavige procedure te complex zou zijn om in kort geding te worden behandeld niet nader hebben onderbouwd.

Substantiëringsplicht

4.6. Gedaagden hebben aangevoerd dat Vereniging OLG niet aan haar substantiëringsplicht heeft voldaan omdat Vereniging OLG een onjuiste weergave heeft gegeven van hetgeen er tussen partijen voorafgaand aan deze procedure is besproken.

4.7. De voorzieningenrechter kan gedaagden niet volgen in deze stelling. Enkel het niet weergeven van de pogingen van partijen om met elkaar in gesprek te komen, rechtvaardigt niet de conclusie dat niet aan de substantiëringsplicht is voldaan. Dat gedaagden een andere visie hebben op hetgeen zich tussen partijen heeft afgespeeld, rechtvaardigt evenmin de conclusie dat niet is voldaan aan de substantiëringsplicht. Deze stelling kan gedaagden derhalve niet baten.

Vorderingen Vereniging OLG

4.8. Een vereniging kan bestaan uit meerdere afdelingen. Deze afdelingen kunnen bestaan met en zonder rechtspersoonlijkheid. Een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid moet worden gezien als een organisatorische eenheid binnen de vereniging op wie de statuten en de statutaire doelstelling van de vereniging van toepassing zijn.

4.9. De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit artikel 6 lid 1 van de statuten volgt dat de afdeling 't Gooi geen rechtspersoonlijkheid bezit. Feiten of omstandigheden waaruit zou moeten worden afgeleid dat de afdeling 't Gooi (inmiddels) rechtspersoonlijkheid zou hebben verworven zijn niet gesteld of anderszins gebleken.

4.10. De stellingen van gedaagden dat de statuten op het punt van de organisatie gedateerd en achterhaald zijn en dat de afdeling in de praktijk met een grote mate van zelfstandigheid opereert, kunnen hen niet baten. In de eerste plaats zijn de statuten van de vereniging leidinggevend, hoe anders het in de praktijk ook is geregeld. Daarnaast is het juist inherent aan de organisatiestructuur van een vereniging met afdelingen dat de afdelingen een grote mate van zelfstandigheid hebben. Een afdeling van een vereniging ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat via de afdeling de dienstverlening aan de leden is te optimaliseren, de leden op die wijze beter kunnen worden aangestuurd, per afdeling aan specifieke belangenbehartiging kan worden gedaan, afdelingsgewijs meer activiteiten kunnen worden gerealiseerd en/of om praktische of democratische redenen meer leden bij de vereniging kunnen worden betrokken. Aan het enkele feit dat een afdeling met een grote mate van zelfstandigheid opereert kan derhalve geen rechtspersoonlijkheid worden ontleend.

De vordering onder I

4.11. Vereniging OLG vordert thans betaling door gedaagden 1 t/m 6 van een bedrag van EUR 11.070,32, zijnde het bedrag dat van de rekening van de afdeling is overgemaakt naar de rekening van Baarnsche Notarissen. Zij heeft aangevoerd dat het geld toebehoort aan de Vereniging OLG en dat zij de financiële middelen nodig heeft om afdeling 't Gooi te kunnen voortzetten.

4.12. Gedaagden hebben zich op het standpunt gesteld dat het bestaan van de geldvordering onvoldoende aannemelijk is om in kort geding voor toewijzing in aanmerking te komen. Voorts hebben gedaagden aangevoerd dat Vereniging OLG geen spoedeisend belang heeft, aangezien het bedrag van EUR 11.070,32 bij notaris T.C.M. Smit te Baarn in depot staat en de financiële positie van Vereniging OLG goed is. Ten slotte hebben gedaagden betwist dat zij goederen en gelden aan de Vereniging OLG hebben onttrokken. Gedaagden stellen dat deze gelden aan de leden van de afdeling 't Gooi toebehoren - welke leden thans allen zijn aangesloten bij De Vleugeltjes -, aangezien de gelden door hen bijeengebracht dan wel aan hen gegeven waren om de doelstelling van de vereniging te realiseren.

4.13. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit de stukken volgt dat gedaagde 6, als afgevaardigde van de afdeling 't Gooi, geen onderdeel uitmaakt van het bestuur van afdeling 't Gooi. Niet gesteld of gebleken is dat hij daadwerkelijk de beschikking en/of het beheer over de afdelingsgelden heeft gehad. De voorzieningenrechter zal de vordering ten aanzien van gedaagde 6 dan ook afwijzen.

4.14. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

4.15. Vast staat dat een bedrag van EUR 11.070,32 van de rekening van Vereniging OLG, afdeling 't Gooi, is overgeschreven naar de rekening van Baarnsche Notarissen. Bij een vereniging met afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid is sprake van één rechtspersoon met één vermogen, namelijk dat van de vereniging (in casu Vereniging OLG). Een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid kan geen geld of goederen in eigendom hebben, maar slechts in beheer. Dit betekent dat ook de sponsorgelden en donaties die de afdeling bijeen heeft gebracht en ontvangen, aan Vereniging OLG toebehoren. Wanneer een afdeling wordt opgeheven blijft het vermogen van de afdeling het vermogen van de vereniging. Een afdeling die zich van de vereniging afscheidt kan dus niet zonder meer haar vermogen meenemen. Hierover zal zij in overleg moeten treden met de vereniging.

4.16. Vast staat dat gedaagden niet in overleg met Vereniging OLG de gelden van de bankrekening van de afdeling hebben afgeschreven. Eveneens staat vast dat Vereniging OLG geen toestemming hiervoor heeft gegeven. Nu de afdeling geen eigen vermogen kan hebben, maar slechts het beheer voert over een deel van de gelden van Vereniging OLG, is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden het bedrag van EUR 11.070,32 zonder recht of titel van de bankrekening van de afdeling hebben overgeschreven naar de rekening van de notaris ten behoeve van De Vleugeltjes. Gedaagden kunnen niet worden gevolgd in hun stelling dat de goederen en gelden aan de leden van de afdeling 't Gooi toebehoren - welke leden (volgens hen) thans allen zijn aangesloten bij De Vleugeltjes. Die leden hebben dat geld immers via de contributie of giften/ donaties aan de vereniging afgestaan.

4.17. Hetgeen is overwogen in 4.15. en 4.16. brengt mee dat de vordering van Vereniging OLG zodanig aannemelijk is dat Vereniging OLG naar het oordeel van de voorzieningenrechter, mede gelet op de onweersproken stelling van Vereniging OLG, dat zij financiële middelen nodig heeft om afdeling 't Gooi te kunnen voortzetten, voldoende spoedeisend belang heeft in de onderhavige zaak.

4.18. Gedaagden hebben geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen de gestelde hoofdelijke verbondenheid en evenmin tegen de ingangsdatum van de wettelijke rente. De vordering onder I ten aanzien van gedaagden sub 1 t/m 5 is dan ook toewijsbaar.

De vordering onder II

4.19. Vereniging OLG vordert gedaagden 1 tot en met 6 te veroordelen tot afgifte van de hiervoor onder 3.1. II. genoemde goederen. Vereniging OLG heeft aangevoerd dat zij de administratie nodig heeft om haar activiteiten, meer specifiek de activiteiten van afdeling 't Gooi, te kunnen continueren. Zij stelt dat zij als gevolg van het ontbreken van deze stukken geen volledig inzicht heeft in haar financiële positie, noch kan zij communiceren met haar leden, ressorterend onder de afdeling 't Gooi. De financiële administratie is nodig om boekjaar 2010 te kunnen afsluiten. De ledenadministratie is nodig om de leden over de ontstane situatie te informeren, aldus Vereniging OLG. Ten slotte heeft Vereniging OLG aangevoerd dat zij over de lijst van sponsoren en donateurs dient te beschikken, zodat met hen een relatie kan worden onderhouden.

4.20. Gedaagden hebben aangevoerd dat Vereniging OLG geen spoedeisend belang hebben bij hun vordering, aangezien de activiteiten van afdeling 't Gooi zijn voortgezet in De Vleugeltjes en de voormalige leden van de afdeling 't Gooi niets meer met Vereniging OLG te maken willen hebben. Gedaagden stellen dat het een illusie is dat afdeling 't Gooi zou kunnen worden voortgezet, aangezien er geen leden meer zijn. Voorts hebben gedaagden gesteld dat zij de administratie niet willen afgeven omdat zij zich verplicht achten om de belangen, privacy en persoonlijke levenssfeer van de (in hun visie: voormalige) leden te beschermen. Desgevraagd hebben gedaagden ter zitting verklaard dat de leden veelal geestelijk- en lichamelijk gehandicapten zijn, die geen behoefte hebben om met 'zaken' lastig gevallen te worden. Ook hebben gedaagden aangevoerd dat zij ook willen voorkomen dat Vereniging OLG allerlei andere personen, zoals bijvoorbeeld sponsoren, zou gaan benaderen en zo schade zou kunnen toebrengen aan de zaak waar de stichting voor staat. Gedaagden zijn alleen bereid de goederen terug te geven indien Vereniging OLG toezegt dat zij geen personen als genoemd in de administratie zullen benaderen. Ten aanzien van de vordering onder II. h. hebben gedaagden aangevoerd dat deze domeinnaam eigendom was van gedaagde sub 1. Gedaagde sub 1 heeft de domeinnaam inmiddels teruggegeven aan het hostingbedrijf.

4.21. Hetgeen in r.o. 4.13. is overwogen met betrekking tot gedaagde 6 in het kader van de geldvordering geldt ook ten aanzien van de gevorderde afgifte van goederen. Niet gesteld of gebleken is dat hij daadwerkelijk de beschikking en/of het beheer over de goederen en administratie van de afdeling heeft gehad. De voorzieningenrechter zal de vordering ten aanzien van gedaagde 6 dan ook afwijzen.

4.22. Gedaagden 1 t/m 5 miskennen naar het oordeel van de voorzieningenrechter met hun betoog dat de goederen waarvan afgifte wordt gevorderd eigendom van de Vereniging OLG zijn. Net zomin als een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid geld in eigendom kan hebben, kan een afdeling ook niet zelfstandig goederen in eigendom hebben. De balans en de staat van baten en lasten zullen een totaal financieel beeld van de vereniging moeten geven en moeten dus een consolidatie bevatten van de bezittingen en schulden van de vereniging, inclusief de gelden en goederen die de afdelingen in beheer hebben. Om die reden is een afdelingsbestuur gehouden aan het bestuur van de vereniging die financiële gegevens te verstrekken die het nodig heeft om aan de algemene vergadering rekening en verantwoording te kunnen afleggen. De voorzieningenrechter kan gedaagden niet volgen in hun standpunt dat uit het enkele feit dat de leden van afdeling 't Gooi zich thans bij De Vleugeltjes hebben gevoegd, betekent dat Vereniging OLG geen belang meer bij haar vordering zou hebben. Niet gesteld of gebleken - en niet aannemelijk - is dat alle gehandicapten uit de regio 't Gooi zich bij De Vleugeltjes hebben aangesloten.

4.23. De voorzieningenrechter kan gedaagden evenmin volgen in hun stelling dat zij zich verplicht achten om de belangen, privacy en persoonlijke levenssfeer van de leden te beschermen. Gedaagden hebben weliswaar uitdrukkelijk gesteld dat "de leden van De Vleugeltjes" niets meer te maken willen hebben met Vereniging OLG. Zij zien hierbij echter over het hoofd dat de leden allen persoonlijk hun lidmaatschap van Vereniging OLG in beginsel zullen moeten opzeggen conform de in de statuten genoemde regeling. Zolang zij dit niet doen, zijn zij nog gewoon lid van Vereniging OLG en zolang zij lid zijn van Vereniging OLG dient Vereniging OLG contact met hen te onderhouden en hen op de hoogte te houden van de ontstane situatie.

4.24. Rechtsoverweging 4.22. en 4.23. leiden tot de conclusie dat Vereniging OLG recht en voldoende (speodeisend) belang heeft bij toewijzing van de gevorderde afgifte. Deze vordering zal jegens gedaagden 1 t/tm 5 worden toegewezen met dien verstande dat het onder g. genoemde onvoldoende bepaald is. De voorzieningenrechter zal om die reden de vordering onder II. g. afwijzen. Ten aanzien van de vordering onder II. h. hebben gedaagden onweersproken aangevoerd dat de domeinnaam eigendom was van gedaagde sub 1 en dat zij deze aan het hostingbedrijf heeft teruggegeven. De voorzieningenrechter zal ook dit deel van de vordering afwijzen.

4.25. Nu de primaire vordering onder II wordt toegewezen, behoeft de subsidiaire vordering geen verdere bespreking.

De vordering onder III.

4.26. Vereniging OLG vordert De Vleugeltjes te veroordelen tot verwijdering van elke verwijzing naar of koppeling met Vereniging OLG of haar afdelingen op haar internetpagina's.

4.27. Gedaagden hebben aangevoerd dat zij reeds aan deze vordering hebben voldaan en dat elke verwijzing naar of koppeling met Vereniging OLG is verwijderd.

4.28. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Nu gedaagden stellen dat zij reeds aan deze vordering hebben voldaan, daarvan bewijs hebben overgelegd en Vereniging OLG deze stellingen vervolgens onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, heeft Vereniging OLG geen belang meer bij haar vordering. Weliswaar heeft Vereniging OLG ter zitting aangevoerd dat uit de door gedaagden als productie M overgelegde stukken volgt dat zij nog steeds verwijzen naar Vereniging OLG, echter de verwijzingen in deze stukken betreffen slechts een weergave van de feiten. Niet gesteld of gebleken is dat De Vleugeltjes een verkeerde weergave van die feiten geeft. De voorzieningenrechter zal de vordering onder III. dan ook afwijzen.

Proceskosten

4.29. Gedaagden sub 1 tot en met 5 zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Vereniging OLG worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vereniging OLG worden begroot op:

- dagvaarding EUR 115,80

- griffierecht 568,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal EUR 1.587,80

4.30. Nu de voorzieningenrechter de vorderingen ten aanzien van gedaagde sub 6 en De Vleugeltjes heeft afgewezen, zal zij Vereniging OLG in de proceskosten van gedaagde sub 6 en De Vleugeltjes veroordelen. De kosten aan de zijde van gedaagde sub 6 worden begroot op:

- griffierecht EUR 81,14 (EUR 568 / 7 gedaagden)

- salaris advocaat EUR 64,57 (EUR 452 (1 punt) / 7 gedaagden)

Totaal EUR 145,71

De kosten aan de zijde van De Vleugeltjes worden begroot op:

- griffierecht EUR 81,14 (EUR 568 / 7 gedaagden)

- salaris advocaat EUR 64,57 (EUR 452 (1 punt) / 7 gedaagden)

Totaal EUR 145,71

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt gedaagden 1 t/m 5 hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Vereniging OLG te betalen een bedrag van EUR 11.070,32 (elfduizendzeventig euro en tweeëndertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente over het bedrag van EUR 11.070,32 vanaf 17 januari 2011 tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt gedaagden 1 t/m 5 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan Vereniging OLG af te geven:

a. de volledige ledenadministratie van de afdeling 't Gooi

b. de volledige financiele administratie van de afdeling 't Gooi

c. de volledige administratie van sponsoren en donateurs van de afdeling 't Gooi

d. het volledige archief van de afdeling 't Gooi

e. de gehele voorraad briefpapier en enveloppen van afdeling 't Gooi

f. de eerste hulprugzak,

5.3. veroordeelt gedaagden 1 t/m 5 om aan Vereniging OLG een dwangsom te betalen van EUR 1.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.2. uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van EUR 10.000,00 is bereikt,

5.4. veroordeelt gedaagden 1 t/m 5 hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Vereniging OLG tot op heden begroot op EUR 1.587,80,

5.5. veroordeelt Vereniging OLG in de proceskosten van gedaagden 6 en 7, aan de zijde van gedaagde 6 tot op heden begroot op EUR 145,71 en aan de zijde van gedaagde 7 tot op heden begroot op EUR 145,71,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M. Peper en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2011.