Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BR4870

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
26-05-2011
Datum publicatie
14-09-2011
Zaaknummer
184493 / KG ZA 11-182
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige executie van hypotheekakte.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 430
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2011/377 met annotatie van mr. E. Loesberg
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 184493 / KG ZA 11-182

Vonnis in kort geding van 26 mei 2011

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. H. Hulshof te Emmeloord,

tegen

naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. R. Dijkema te Hilversum.

Partijen zullen hierna [eiseres] en de bank genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 4 producties

- de fax van de bank van 17 mei 2011 met 2 producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiseres]

- de pleitnota van de bank.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres] is gehuwd geweest met de heer [echtgenoot van eiseres]. Gedurende hun huwelijk hebben [eiseres] en [echtgenoot van eiseres] een woning gekocht op [woonplaats]. Ten behoeve van de aankoop van deze woning hebben [eiseres] en [echtgenoot van eiseres] een hypotheek afgesloten bij de bank. Op 11 september 1998 is de hypotheekakte door de notaris verleden.

2.2. In 2006 zijn [eiseres] en [echtgenoot van eiseres] gescheiden. In 2010 hebben zij de woning met onderwaarde verkocht, zodat een restschuld bij de bank is ontstaan.

2.3. Na verkoop van de woning heeft de bank [eiseres] aangesproken tot betaling van (een deel van) de restschuld. De bank heeft daarbij aangekondigd dat zij bij uitblijven van betaling op grond van de notariële hypotheekakte van 11 september 1998 loonbeslag zal leggen. [eiseres] heeft de restschuld niet betaald, waarna de bank op 12 april 2011 loonbeslag heeft gelegd onder de werkgever van [eiseres].

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

I. de bank verbiedt (verdere) executiemaatregelen jegens [eiseres] te treffen op basis van de grosse van de notariële hypotheekakte van 11 september 1998, op straffe van een dwangsom van EUR 15.000,-- door de bank aan [eiseres] te betalen indien de bank in strijd met het in deze te wijzen vonnis executiemaatregelen treft;

II. opheft alle ten laste van [eiseres] door de bank op basis van de grosse van voornoemde hypotheekakte reeds gelegde beslagen;

III. de bank veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2. De bank voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De kern van het geschil betreft de vraag of de bank op grond van de notariële hypotheekakte van 11 september 1998 (hierna: de akte) executiemaatregelen mag treffen.

4.2. Volgens artikel 430 Rv kan een grosse van een in Nederland verleden notariële akte in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

Aan de grosse van een authentieke akte komt slechts executoriale kracht toe met betrekking tot op het tijdstip van het verlijden van de akte omschreven vorderingen alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.

In geval de akte wel betrekking heeft op één of meer vorderingen, die aan de in de vorige alinea bedoelde vereisten voldoen, maar niet de grootte van het verschuldigd bedrag vermeldt, is de grosse van de akte niettemin voor tenuitvoerlegging vatbaar, wanneer deze de weg aangeeft langs welke op voor de schuldenaar bindende wijze de grootte van het verschuldigd bedrag kan worden vastgesteld, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs door de schuldenaar (HR 26 juni 1992, LJN ZC0646).

4.3. [eiseres] stelt zich op het standpunt dat de akte geen executoriale kracht heeft omdat zij niet aan dit in de jurisprudentie ontwikkelde criterium voldoet. [eiseres] voert aan dat de akte niet het gevorderde dan wel het verschuldigde bedrag vermeldt, noch de wijze waarop dit bedrag op een voor [eiseres] en [echtgenoot van eiseres] bindende wijze kan worden vastgesteld.

4.4. De bank betwist dat de akte niet voldoet aan de vereisten voor executoriale kracht. Daartoe stelt zij dat de akte wel de hoogte van het verschuldigde bedrag noemt, te weten het bedrag van de oorspronkelijke hypotheeksom. De hoogte van de restschuld is - aldus de bank - eenvoudig vast te stellen door de hypotheeksom te verminderen met het verkoopbedrag van de woning. Gezien de eenvoudige aard van deze rekensom stelt de bank dat de akte executoriale kracht toekomt.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.6. De voorzieningenrechter is met [eiseres] van oordeel dat de akte noch het door haar en [echtgenoot van eiseres] aan de bank verschuldigde bedrag vermeldt, noch langs welke weg de grootte van het verschuldigde bedrag op voor [eiseres] en [echtgenoot van eiseres] bindende wijze kan worden vastgesteld.

4.7. Volgens het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad wordt aan het vereiste van bepaalbaarheid van het verschuldigde bedrag voldaan indien de akte bepaalt dat - behoudens tegenbewijs - een afschrift uit de administratie van de bank volledig bewijs oplevert van het door de debiteur aan de bank verschuldigde. Nu de akte een dergelijke frase niet bevat, noch enige andere passage betreffende de wijze van berekening van het van [eiseres] te vorderen bedrag, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de akte executoriale kracht ontbeert. De vorderingen van [eiseres] zullen als hierna vermeld worden toegewezen.

4.8. De bank zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 90,81

- griffierecht 71,00

- salaris advocaat 768,00

Totaal EUR 929,81

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt de bank (verdere) executiemaatregelen jegens [eiseres] te treffen op basis van de grosse van de notariële akte van 11 september 1998,

5.2. heft op alle ten laste van [eiseres] door de bank op basis van de notariële akte van 11 september 1998 reeds gelegde beslagen,

5.3. veroordeelt de bank om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van EUR 15.000,00 indien zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet,

5.4. veroordeelt de bank in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 929,81,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2011.