Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ6880

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
01-06-2011
Datum publicatie
01-06-2011
Zaaknummer
184101 / KG ZA 11-170
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om, onmiddellijk na betekening van het vonnis, zich te onthouden van het wijzigingen van kilometerstanden van motorvoertuigen, tenzij:

a. hij op voorhand uitdrukkelijk bij de klant heeft geverifieerd dat die een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft voor het doen wijzigen van de kilometerstand, en

b. indien naar het oordeel van gedaagde sprake is van een zodanige rechtvaardigingsgrond, gedaagde de klant een schriftelijke verklaring laat ondertekenen met de tekst zoals in het vonnis is weergegeven,

c. hij het door hem en de klant ondertekende, hierboven bedoelde document, vertrouwelijk behandelt en zorgvuldig archiveert, tezamen met een door hem gemaakte kopie van een geldig identiteitsbewijs van de klant of een uittrekstel uit het handelsregister van het bedrijf van de klant, alsmede

d. hij een kopie van het in het vonnis bedoelde document onverwijld toezendt aan Stichting NAP,

Gedaagde moet aan Stichting NAP c.s. een dwangsom te betalen van EUR 5000,- voor iedere keer dat hij niet aan de hierboven uitgesproken veroordeling voldoet.

Daarnaast moet gedaagde zijn website aanpassen met de in het vonnis gestelde voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 184101 / KG ZA 11-170

Vonnis in kort geding van 1 juni 2011

in de zaak van

1. de stichting

STICHTING NATIONALE AUTOPAS,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. de vereniging

DE NEDERLANDSE VERENIGING "DE RIJWIEL- EN AUTOMOBIELINDUSTRIE",

gevestigd te Amsterdam,

3. de vereniging

BOVAG,

gevestigd te Bunnik,

eiseressen,

advocaten mrs. W.B.J. van Overbeek en S.C. Schimmelpenninck te Amsterdam,

tegen

[naam A],

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp.

Partijen zullen hierna "Stichting NAP c.s." en "[naam A]" worden genoemd. Eisers zullen als zij afzonderlijk worden bedoeld respectievelijk "Stichting NAP", "de RAI Vereniging" en "de BOVAG" worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 21 producties

- de brief met 4 producties van de zijde van [naam A] van 17 mei 2011

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Stichting NAP c.s. met één productie

- de pleitnota van [naam A].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Stichting NAP is opgericht door de ANWB, de RAI Vereniging, de BOVAG en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). De ANWB en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn adviseur van Stichting NAP.

2.2. Stichting NAP stelt zich ten doel de betrouwbaarheid van en de voorlichting over de kilometerstanden van gebruikte motorvoertuigen te verbeteren. Daartoe heeft Stichting NAP een databank in het leven geroepen, waarin met regelmaat genoteerde kilometerstanden worden gekoppeld aan (unieke kenmerken van) voertuigen. Deze databank is bekend onder de naam "Nationale Auto Pas". Aan de hand van de historie (het verloop) van de in de Nationale Auto Pas opgenomen kilometerstanden kan worden bepaald of de kilometerstand van een bepaald voertuig is teruggezet. De leden van Stichting NAP noteren met enige regelmaat de kilometerstand van een motorvoertuig waarmee zij op enigerlei wijze in contact komen en geven deze aan Stichting NAP door. Tot opname van de kilometerstand zijn de leden in het kader van de (jaarlijkse) APK-keuring wettelijk verplicht.

2.3. RAI Vereniging is een brancheorganisatie waarvan onder meer ondernemingen lid zijn die zich in Nederland - op wholesale niveau - bezighouden met de invoer en verdere distributie van motorvoertuigen. RAI Vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden in de uitoefening van hun bedrijf. Haar leden bestaan (onder meer) uit fabrikanten, importeurs en distributeurs van motorvoertuigen.

2.4. De BOVAG is een brancheorganisatie waarvan onder meer ondernemingen lid zijn die zich in Nederland - op retail niveau - bezighouden met de wederverkoop van motorvoertuigen en/of het onderhouden en het repareren daarvan. De BOVAG stelt zich ten doel een gunstig ondernemersklimaat voor haar leden te creëren. De leden bestaan (onder meer) uit natuurlijke personen en rechtspersonen die in de uitoefening van hun onderneming handel drijven in motorvoertuigen en/of motorvoertuigen ten behoeve van derden controleren, onderhouden en herstellen.

2.5. [naam A] houdt zich onder meer bezig met het op verzoek en tegen betaling van een geldbedrag wijzigen van kilometerstanden. Op zijn website [url site] biedt hij deze dienst aan.

2.6. Bij brief van 4 oktober 2010 heeft Stichting NAP [naam A] voorgesteld om al zijn klanten, die de kilometerstand willen laten wijzigen een overeenkomst ter ondertekening voor te leggen teneinde te verzekeren dat zij ervoor instaan dat de wijziging uitsluitend plaatsvindt indien daarvoor een objectieve noodzaak bestaat.

2.7. Op 11 oktober 2010 heeft [naam A] per fax Stichting NAP bericht niets in zo’n overeenkomst te zien.

2.8. Stichting NAP heeft vervolgens [naam B] Bedrijfsrecherche (hierna; [naam B]) opdracht gegeven tot het doen van nader onderzoek naar de activiteiten van [naam A]. Op 17 december 2010 heeft een rechercheur van [naam B] een bezoek gebracht aan [naam A] met het verzoek de kilometerstand van zijn auto terug te draaien in verband met de verkoop van de auto. Voor een bedrag van EUR 175,- heeft [naam A] de kilometerstand van de auto teruggezet van 220.015 km naar ongeveer 170.000 km.

3. Het geschil

3.1. Stichting NAP c.s. vorderen in dit kort geding, kort weergegeven, [naam A] te veroordelen:

1.a.

- primair, zich onmiddellijk na betekening van dit vonnis te onthouden van het wijzigen van kilometerstanden van motorvoertuigen, ongeacht de daartoe door de klant aangevoerde reden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere keer dat [naam A] nalaat geheel of gedeeltelijk te voldoen aan deze veroordeling,

- binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis zijn website [url site] en alle eventueel bestaande overige publiciteitsmaterialen zodanig te wijzigen dat daarop geen enkele vermelding meer voorkomt die erop wijst dat men bij [naam A] terecht kan voor het wijzigen van kilometerstanden, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,- voor elke dag of dagdeel dat [naam A] nalaat geheel of gedeeltelijk te voldoen aan deze veroordeling,

1.b.

- subsidiair, zich onmiddellijk na betekening van dit vonnis te onthouden van het wijzigingen van kilometerstanden van motorvoertuigen, tenzij:

a. hij op voorhand uitdrukkelijk bij de klant heeft geverifieerd dat die een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft voor het doen wijzigen van de kilometerstand; en

b. indien naar zijn oordeel sprake is van een zodanige rechtvaardigingsgrond, hij de klant een schriftelijke verklaring heeft laten ondertekenen met de volgende tekst:

“Geachte klant,

U heeft verzocht om een wijziging van de kilometerstand van uw voertuig met kenteken [...] en chassisnummer [...]. De reden voor deze wijziging houdt verband met [...] (invullen door klant). De huidige kilometerstand bedraagt [...]. De kilometerstand dient gewijzigd te worden in [...].

De door u hierboven aangegeven reden voor de wijziging van de kilometerstand achten wij objectief gerechtvaardigd. Wij zullen deze wijziging daarom uitvoeren. U dient zich evenwel te realiseren dat u door ondertekening van dit document garandeert dat de door ons uitgevoerde wijziging van de kilometerstand niet tot gevolg heeft dat deze niet langer een getrouw beeld geeft van de werkelijke stand van zaken. Mocht achteraf blijken dat u ons onjuist hebt geïnformeerd, dan aanvaardt u door ondertekening van dit document dat u:

- een boete van € 10.000,-- verschuldigd bent aan de Stichting Nationale Auto Pas, gevestigd te 's-Gravenhage, welke stichting bovendien aangifte zal doen van het plegen van een strafbaar feit;

- aansprakelijk bent voor alle schade die wij en derden als gevolg van deze omstandigheid zullen lijden.

U machtigt ons door ondertekening van dit document een kopie van dit document door te sturen aan de Stichting Nationale Auto Pas te 's-Gravenhage, uitsluitend met het doel die stichting in staat te stellen de betrouwbaarheid van de kilometerstand te verifiëren en de bevindingen te registreren.

Met vriendelijke groet,

([naam A] + handelsnaam) ________________________________

Aldus voor akkoord ondertekend:

[naam klant]

[adresgegevens klant]

- hij het door hem en de klant ondertekende, hierboven bedoelde document, vertrouwelijk behandelt en zorgvuldig archiveert, tezamen met een door hem gemaakte kopie van een geldig identiteitsbewijs van de klant of een uittrekstel uit het handelsregister van het bedrijf van de klant; alsmede

- hij een kopie van het hierboven bedoelde document onverwijld toezendt aan Stichting NAP;

één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere keer dat [naam A] nalaat geheel of gedeeltelijk te voldoen aan deze veroordeling,

- binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis zijn website [url site] en alle eventueel bestaande overige publiciteitsmaterialen zodanig te wijzigen dat daarop duidelijk wordt gemaakt dat wijzigingen van een kilometerstand uitsluitend mogelijk zijn indien daarvoor een rechtsgeldige, objectieve rechtvaardiging bestaat en daarbij duidelijk te maken dat hij alleen dan een kilometerstand wijzigt indien de klant bereid is de hierboven bedoelde verklaring te ondertekenen en bovendien zijn website zodanig te wijzigen dat daarop niet meer wordt vermeld dat hij komt voorrijden in een auto zonder reclame en dat de dealer (of derden) achteraf niet kunnen zien dat de kilometerstand is gewijzigd, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,-

2. tot betaling van de door Stichting NAP c.s. gemaakte onderzoekskosten ad EUR 2.903,83

3. tot betaling van de kosten van dit geding,

een en ander, voor zover de wet het toelaat, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren.

3.2. Stichting NAP c.s. leggen aan hun vordering het navolgende ten grondslag.

[naam A] houdt zich (onder meer) bezig met het terugdraaien van kilometerstanden. Daartoe adverteert hij op zijn website [url site]. Op deze website stelt [naam A] dat er een aantal redenen kunnen zijn waarom iemand zijn kilometerstand zou willen wijzigen. Op zijn website stelt [naam A] dat de verantwoordelijkheid voor het terugdraaien van de kilometerstand bij de klant ligt. [naam A] suggereert echter dat er geen ‘hard’ verbod bestaat op het terugdraaien van de kilometerstand. Voorts geeft [naam A] op zijn website aan dat men niet hoeft te vrezen voor ontdekking dat de kilometerstand is gewijzigd, omdat hij ook aan huis komt in een auto zonder reclame. Ook legt [naam A] uit dat door de dealer niet is te zien dat de kilometerstand is gewijzigd. Ten slotte is uit het onderzoek van [naam B] gebleken dat [naam A] ook de kilometerstand wijzigt, indien de klant uitdrukkelijk aangeeft deze dienst uitsluitend te laten verrichten teneinde de verkoopwaarde van het betrokken motorvoertuig te doen stijgen. Hierdoor is Stichting NAP c.s. van mening dat [naam A] met zijn activiteiten met name personen ter wille is die de kilometerstand van een motorvoertuig willen wijzigen zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Zij wensen de kilometerstand terug te draaien teneinde te doen voorkomen alsof het betrokken motorvoertuig (aanzienlijk) minder is gebruikt dan uit de kilometerstand blijkt. Aldus beogen zij kunstmatig de verkoopwaarde van een motorvoertuig te verhogen en de (toekomstige) koper van dat motorvoertuig te misleiden omtrent de mate waarin van het voertuig gebruik is gemaakt. Door zulks te faciliteren handelt [naam A] in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en daardoor onrechtmatig, zowel jegens de (potentiële) koper wier belangen mede door Stichting NAP worden behartigd in het kader van haar doelstellingen, als jegens de leden van de overige eiseressen. Met zijn activiteiten tast [naam A] de betrouwbaarheid van de kilometerstanden aan. Stichting NAP c.s. lijden daardoor schade.

3.3. Het verweer van [naam A] tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer:

a. het terugdraaien van kilometertellers voor klanten is niet strafbaar;

b. het door Stichting NAP c.s. verkregen bewijs ter onderbouwing van hun vordering is onrechtmatig verkregen;

c. [naam A] wijst zijn klanten op hun mededelingsplicht en de risico’s van het terugdraaien van de kilometerteller;

d. Stichting NAP c.s. schieten in hun voorlichting over de waarde van een auto tekort, niet de kilometerstand is belangrijk, maar hoe met de auto is gereden.

3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van Stichting NAP c.s. vloeit voort uit de aard van de vordering. Deze strekt immers tot beëindiging van een onrechtmatige situatie.

4.2. [naam A] heeft niet betwist dat hij kilometerstanden terugdraait zonder dat voor een objectief gerechtvaardigde reden bestaat. Voor zover [naam A] heeft willen betogen dat het rapport van [naam B] als bewijs uitgesloten dient te worden, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. [naam A] heeft aangevoerd dat het door Stichting NAP c.s. overgelegde bewijs onrechtmatig is verkregen. Het strafvorderlijk leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs kan niet zonder meer naar het civiele geding worden overgeplaatst. Een algemene regel dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal te allen tijde buiten beschouwing moet blijven, is niet in het civiele proces aanvaard. In het civiele proces heeft de rechter een grote vrijheid waar het gaat om toelating en waardering van het bewijs. Slechts in uitzonderlijke gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan bewijs worden uitgesloten. Nu [naam A] zulks niet heeft gesteld en ook verder niets heeft aangevoerd dat tot uitsluiting van het bewijs kan leiden, zal de voorzieningenrechter aan dit verweer van [naam A] voorbijgaan. Dit betekent dat de voorzieningenrechter als vaststaand aanneemt dat [naam A] kilometerstanden terugdraait zonder dat daarvoor een objectief gerechtvaardigde reden bestaat.

4.3. Stichting NAP, de RAI Vereniging en de BOVAG zijn aan te merken als rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Voor hen geldt dat zij op grond van artikel 3:305a BW een rechtsvordering kunnen instellen die strekt tot de bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij die belangen ingevolge haar statuten behartigen. Vast staat dat Stichting NAP, de RAI Vereniging en de BOVAG zich volgens de statutaire doelstellingen toeleggen op - kort gezegd - de bescherming van de belangen van potentiële kopers en wederverkopers van motorvoertuigen. Ter zitting hebben Stichting NAP, de RAI Vereniging en de BOVAG voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat zij tal van activiteiten ontplooien teneinde hun statutaire doelstellingen te bereiken, waardoor zij een erkende plaats hebben weten te verwerven (met name) binnen de autobranche. Mitsdien moeten Stichting NAP, de RAI Vereniging en de BOVAG naar algemene maatstaven voldoende representatief worden geacht om in voorkomende gevallen ter bescherming van een collectief belang op te komen. In casu behartigt Stichting NAP het belang van consumenten die er vanuit moeten kunnen gaan dat de kilometerstand en daarmee de waarde van een door hen gekochte auto juist is. Datzelfde doet de RAI Vereniging voor importeurs die doorgaans een garantie geven op de door hen in het verkeer gebrachte voertuigen, welke garantie veelal is gemaximeerd tot een bepaald kilometrage. De BOVAG tot slot, behartigt het belang van autodealers voor wie betrouwbare kilometerstanden goed zijn voor het ondernemersklimaat en de maatschappelijke erkenning; meer in het bijzonder dat iedereen en met name ook elk van hun leden kan vertrouwen op de door de kilometerstand aangegeven gebruikswaarde. Consumenten, importeurs en autodealers hebben, ieder afzonderlijk, een gelijksoortige belang, welk belang tevens wordt geacht het eigen belang van Stichting NAP, de RAI Vereniging en de BOVAG te zijn. Op grond van het voorgaande acht de rechter voldoende aannemelijk dat Stichting NAP, de RAI Vereniging en de BOVAG bij de onderhavige vordering een gelegitimeerd belang hebben.

4.4. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de handelwijze van [naam A] kan worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Stichting NAP c.s. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het is een feit van algemene bekendheid dat het aantal verreden kilometers een zeer belangrijke indicatie is voor de mate waarin een voertuig is gebruikt en dus zal zijn versleten. De kilometerstand is een objectieve indicatie en een belangrijk aanknopingspunt voor het aan het voertuig uit te voeren periodiek onderhoud. Daarom wordt de kilometerstand in het maatschappelijk verkeer (garages, autohandelaren, consumenten, verzekeringsmaatschappijen, etc.) als een essentiële parameter voor de waarde van het betrokken voertuig gehanteerd. Mede met het oog daarop zijn alle motorvoertuigen voorzien van een kilometerteller en zijn er nagenoeg altijd van fabriekswege technische voorzieningen getroffen die het wijzigen van de stand van die teller bemoeilijken, althans herkenbaar maken. De betrouwbaarheid van het systeem van kilometertellerstanden, die de juiste afstand aangeven, die het voertuig heeft afgelegd, is daarom niet alleen van belang voor de koper van een motorvoertuig, die een juiste voorlichting wenst over de waarde van het voertuig, en voor de verkoper die moet instaan voor de juiste eigenschappen van het door hem verkochte product, en voor de eerlijkheid in en de aantrekkelijkheid voor het publiek van de handel in motorvoertuigen, maar ook van algemeen belang, voor zover de veiligheid van het verkeer er mee is gediend dat een tijdig onderhoud aan de motorvoertuigen wordt verricht.

4.5. Het wijzigen van de kilometerstand van een voertuig ondergraaft de waarde van deze systematiek in hoge mate. Het is niet uit te sluiten dat er in een bijzonder geval sprake kan zijn van een gerechtvaardigde reden om de kilometerstand te wijzigen, maar in nagenoeg alle gevallen zal wijziging van de kilometerstand worden uitgevoerd met het doel die stand terug te draaien naar een niveau dat de resterende gebruikswaarde van het betrokken voertuig hoger doet lijken bij een verkoop c.q. inruil. Daardoor worden echter alle bovengenoemde belangen in aanmerkelijke mate geschaad. Dit nog te meer indien die wijziging zodanig wordt uitgevoerd dat die niet voor derden herkenbaar is, ook niet na zorgvuldig onderzoek. Het manipuleren van de kilometerstand van een voertuig is daarmee als maatschappelijk zeer ongewenst te beschouwen en tegenover meer direct betrokkenen als eisers in dit kort geding als in strijd met hetgeen volgens de regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dat [naam A] van mening is dat de kilometerstand niet belangrijk is, maar hoe met de auto is omgegaan, doet hieraan niet af en vormt geen rechtvaardiging voor zijn handelen.

4.6. Het bewaken van de ongereptheid van de stand van de kilometerteller is weliswaar in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bezitter en/of eigenaar van het voertuig, evenals de zorg voor een juiste voorlichting omtrent de werkelijke stand van het aantal afgelegde kilometers aan de eventuele koper, verzekeringsmaatschappij en onderhoudsdienst, zoals door [naam A] betoogt. Maar dat neemt niet weg dat [naam A], eveneens in strijd met ongeschreven regels, waarvan de nakoming in het maatschappelijk verkeer betaamt, handelt, indien hij de manipulatie van de kilometertellerstand daadwerkelijk uitvoert. Dat klemt nog te meer nu hij die manipulatie uitlokt, omdat hij zich openlijk bekend maakt als iemand die de techniek daarvoor beheerst. Veel manipulaties zullen daardoor tot stand komen, die anders wegens gebrek van eigen kunnen van die eigenaren achterwege zouden zijn gebleven.

4.7. Het onrechtmatig karakter van het handelen van [naam A] wordt nog eens onderstreept door het feit dat hij openlijk aanbiedt zijn dienst "discreet" te zullen uitvoeren, dus op zodanige wijze dat het aan derden niet bekend wordt dat het is gedaan. Voorts past daarbij dat [naam A] advies geeft over de mate waarin de stand wordt teruggedraaid, zodat die niet als onlogisch, gezien de historie van de auto, zou kunnen opvallen.

4.8. Dat [naam A] daarmee schade toebrengt aan de belangen van Stichting NAP c.s volgt genoegzaam uit het bovenoverwogene. Het is immers het toebrengen van die schade welke hem van zijn handelen behoort te weerhouden. Dat [naam A] dat zelf ook zo voelt, kan blijken uit het feit dat hij op zijn website, in zijn werkplaats en mondeling zijn klanten wijst op hun mededelingsplicht en de risico’s van het terugdraaien van de kilometerteller. Dit doet aan het onrechtmatige karakter van zijn handelen overigens niet af, al was het maar, omdat niet is te verwachten dat de klanten van [naam A] daardoor zullen worden aangespoord aan derden openheid van zaken te geven. De kans op spontane ontdekking is immers zeer gering, gezien de wijze waarop de wijziging is uitgevoerd, terwijl het belang van de klant juist gelegen is in de schijn van waarachtigheid van de onjuiste kilometerstand.

4.9. Anders dan [naam A] meent is het voor het oordeel of een bepaald handelen als onrechtmatig kan worden aangemerkt niet van doorslaggevende betekenis of dat handelen door een of meer wettelijke bepalingen strafbaar wordt gesteld. Dit verweer kan [naam A] derhalve niet baten.

4.10. Het bovenstaande biedt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende grond om aan [naam A] een algeheel verbod op te leggen om kilometertellers terug te draaien. Immers, zoals door Stichting NAP c.s. zelf is betoogd, bestaan er objectief gerechtvaardigde redenen om een kilometerstand terug te draaien. De voorzieningenrechter zal de primaire vordering van Stichting NAP c.s. dan ook afwijzen. De subsidiaire vordering van Stichting NAP c.s. komt wel voor toewijzing in aanmerking. De stelling van [naam A] dat hij niet de bevoegdheid heeft klanten te dwingen een legitimatie te laten zien of te kopiëren kan hem niet baten. Immers, indien klanten zich niet willen legitimeren dan kan [naam A] weigeren de klant te helpen.

4.11. Ten aanzien van de vordering van Stichting NAP c.s. met betrekking tot de onderzoekskosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Als onweersproken staat vast dat de handelwijze van [naam B] in strijd is met artikel 139f van het Wetboek van Strafrecht. Ondanks dat in het kader van de bewijsvoering zulks niet tot bewijsuitsluiting leidt, ziet de voorzieningenrechter hierin wel voldoende aanleiding om de vordering met betrekking tot de onderzoekskosten af te wijzen. De stelling van Stichting NAP c.s. dat zij [naam B] slechts opdracht heeft gegeven tot het doen van onderzoek, kan haar niet baten, nu zij wel gebruik heeft gemaakt van het door [naam B] gepleegde strafbare feit.

4.12. [naam A] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Stichting NAP c.s. worden begroot op:

- dagvaarding EUR 99,13

- griffierecht 568,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal EUR 1.571,13

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [naam A] om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van het wijzigingen van kilometerstanden van motorvoertuigen, tenzij:

a. hij op voorhand uitdrukkelijk bij de klant heeft geverifieerd dat die een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft voor het doen wijzigen van de kilometerstand, en

b. indien naar zijn oordeel sprake is van een zodanige rechtvaardigingsgrond, hij de klant een schriftelijke verklaring heeft laten ondertekenen met de volgende tekst,

“Geachte klant,

U heeft verzocht om een wijziging van de kilometerstand van uw voertuig met kenteken [...] en chassisnummer [...]. De reden voor deze wijziging houdt verband met [...] (invullen door klant). De huidige kilometerstand bedraagt [...]. De kilometerstand dient gewijzigd te worden in [...].

De door u hierboven aangegeven reden voor de wijziging van de kilometerstand achten wij objectief gerechtvaardigd. Wij zullen deze wijziging daarom uitvoeren. U dient zich evenwel te realiseren dat u door ondertekening van dit document garandeert dat de door ons uitgevoerde wijziging van de kilometerstand niet tot gevolg heeft dat deze niet langer een getrouw beeld geeft van de werkelijke stand van zaken. Mocht achteraf blijken dat u ons onjuist hebt geïnformeerd, dan aanvaardt u door ondertekening van dit document dat u:

- een boete van € 10.000,-- verschuldigd bent aan de Stichting Nationale Auto Pas, gevestigd te 's-Gravenhage, welke stichting bovendien aangifte zal doen van het plegen van een strafbaar feit;

- aansprakelijk bent voor alle schade die wij en derden als gevolg van deze omstandigheid zullen lijden.

U machtigt ons door ondertekening van dit document een kopie van dit document door te sturen aan de Stichting Nationale Auto Pas te 's-Gravenhage, uitsluitend met het doel die stichting in staat te stellen de betrouwbaarheid van de kilometerstand te verifiëren en de bevindingen te registreren.

Met vriendelijke groet,

([naam A] + handelsnaam) ________________________________

Aldus voor akkoord ondertekend:

[naam klant]

[adresgegevens klant]

c. hij het door hem en de klant ondertekende, hierboven bedoelde document, vertrouwelijk behandelt en zorgvuldig archiveert, tezamen met een door hem gemaakte kopie van een geldig identiteitsbewijs van de klant of een uittrekstel uit het handelsregister van het bedrijf van de klant, alsmede

d. hij een kopie van het hierboven bedoelde document onverwijld toezendt aan Stichting NAP,

5.2. veroordeelt [naam A] om aan Stichting NAP c.s. een dwangsom te betalen van EUR 5000,- voor iedere keer dat hij niet aan de in 5.1. uitgesproken veroordeling voldoet,

5.3. veroordeelt [naam A] om binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis zijn website [url site] en alle eventueel bestaande overige publiciteitsmaterialen zodanig te wijzigen dat daarop duidelijk wordt gemaakt dat wijzigingen van een kilometerstand uitsluitend mogelijk zijn indien daarvoor een rechtsgeldige, objectieve rechtvaardiging bestaat en daarbij duidelijk te maken dat hij alleen dan een kilometerstand wijzigt indien de klant bereid is de hierboven bedoelde verklaring te ondertekenen en bovendien zijn website zodanig te wijzigen dat daarop niet meer wordt vermeld dat hij komt voorrijden in een auto zonder reclame en dat de dealer (of derden) achteraf niet kunnen zien dat de kilometerstand is gewijzigd,

5.4. veroordeelt [naam A] om aan Stichting NAP c.s. een dwangsom te betalen van EUR 5.000,- voor iedere dag dat hij niet aan de in 5.3. uitgesproken veroordeling voldoet,

5.5. veroordeelt [naam A] in de proceskosten, aan de zijde van Stichting NAP c.s. tot op heden begroot op EUR 1.571,13,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y. Telenga en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2011.?