Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2010:BN0654

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
06-07-2010
Datum publicatie
08-07-2010
Zaaknummer
Awb 09/2001
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vaststelling natuurbeheerplan. In strijd met rechtszekerheid om percelen blanco in te tekenen. Beroep in zoverre gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Pacht en landelijk gebied 2010/100
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht, Meervoudige Kamer

Registratienummer: Awb 09/2001

Uitspraak

in het geding tussen:

Eiser te woonplaats,

en

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 22 september 2009 heeft verweerder het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 11 november 2009 beroep ingesteld .

Bij schrijven van 14 december 2009 heeft verweerder de op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend en verweer gevoerd.

De zaak is op 27 april 2010 ter zitting behandeld gevoegd met de zaken met procedurenummers 09/2002, 09/2003, 09/2004 en 09/2023. Eiser is in persoon verschenen. Namens verweerder zijn verschenen W. Wolbers en mr. P.W.M. de Laat.

Na sluiting van het onderzoek ter zitting zijn de gevoegde zaken weer gesplitst.

2. Overwegingen

Bij besluit van eveneens 22 september 2009 hebben provinciale staten van Overijssel

de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (hierna: SNL) vastgesteld.

Bij de voorbereiding van dit besluit heeft verweerder de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure neergelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) toegepast.

Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van de SNL stellen gedeputeerde staten een natuurbeheerplan vast (het thans bestreden besluit).

Ingevolge het tweede artikellid is in het natuurbeheerplan in elk geval een kaart met een topografische ondergrond van ten hoogste 1:10.000 opgenomen, waarop is aangeduid:

a. voor welke natuurterreinen een subsidie natuurbeheer kan worden verstrekt en welk natuurbeheertype op deze

natuurterreinen in stand kan worden gehouden;

b. voor welke landbouwgronden een subsidie agrarisch natuurbeheer kan worden verstrekt en tot welke agrarische

beheertypen het op die landbouwgrond uit te voeren agrarisch beheerpakket dient te behoren;

c. voor welke landschapsbeheertypen, landschapselementen of beheerpakketten landschap binnen welke gebieden of op

welke lokatie een subsidie landschapsbeheer kan worden verstrekt;

d. voor welke landbouwgronden een probleemgebiedensubsidie kan worden verstrekt.

Eiser pacht percelen van Staatsbosbeheer gelegen in de gemeente IJsselham en heeft een perceel in eigendom aan de Hoogeweg te IJsselham . Eiser voert aan dat deze percelen op de kaart van het Natuurbeheerplan niet met het juiste beheertype staan ingekleurd.

Verweerder heeft bij vaststelling van het Natuurbeheerplan de zienswijzen van eiser niet overgenomen. Aangegeven is dat het nieuwe subsidiestelsel gefaseerd wordt ingevoerd en dat het onderdeel natuurbeheer op natuurterreinen uit het SNL per 1 januari 2010 nog niet inwerking is getreden vanwege het ontbreken van de benodigde goedkeuring van de Europese Commissie voor staatsteun. Naar verwachting zal dit onderdeel uit het SNL per 1 januari 2011 in werking treden. Tot die tijd blijft de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (pSN) van kracht, waarbij het huidige Natuurbeheerplan geldt als gebiedsplan als genoemd in hoofdstuk 2 van de pSN. Verweerder heeft bij het bestreden besluit aangegeven dat eisers zienswijzen zullen worden betrokken bij totstandkoming van het nieuwe Natuurbeheerplan 2011.

Voor zover eisers beroep ziet op de gronden die hij pacht van Staatsbosbeheer geldt dat ingevolge artikel 2, eerste lid, van de pSN pachters die niet beschikken over een overeenkomst als bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de pSN ingevolge artikel 2, eerste lid, van de pSN niet in aanmerking komen voor subsidie voor natuurbeheer. Gesteld noch gebleken is dat eiser over een dergelijke overeenkomst beschikt

Eiser heeft dan ook geen belang bij dat deze percelen op de bij het Natuurbeheerplan behorende kaart worden ingekleurd met de door eiser gewenste beheertypen.

Ook de in het Natuurbeheerplan opgenomen verwervingsplicht voor het Bureau Beheer Landbouwgronden raakt eiser als pachter niet rechtstreeks.

Het beroep van eiser aangaande de onderdelen van het Natuurbeheerplan die zien op de percelen die eiser pacht van Staatsbosbeheer is derhalve niet-ontvankelijk.

Het aan eiser in eigendom toebehorende perceel aan de Hoogeweg te IJsselham is niet ingekleurd op de bij het Natuurbeheerplan horende kaart. Verweerder geeft daarbij aan dat eiser voor dit perceel op grond van de pSN subsidie heeft die eerst in 2011 afloopt eindigt en dat eiser eerst met ingang van 1 januari 2011, indien gewenst, kan overstappen op het nieuwe stelsel.

De rechtbank stelt vast dat er geen zekerheid bestaat dat verweerder voor 2011 een nieuwe kaart vaststelt met een beheertype voor laatstgenoemd perceel. Dit hangt samen met de voor invoering van het onderdeel natuurbeheer van het SNL benodigde goedkeuring van de Europese Commissie, die ten tijde van de behandeling ter zitting nog niet was verleend. Weliswaar is namens verweerder ter zitting aangegeven dat goedkeuring met enige maanden wordt verwacht, maar zekerheid bestaat er op dat punt niet. Ook is gebleken dat verweerder de in de kennisgeving aan eiser van vaststelling van het Natuurbeheerplan gedane toezegging dat voorafgaande aan de vaststelling van het nieuwe Natuurbeheerplan een overleg met beheerders, waaronder eiser, zal worden georganiseerd om van gedachten te wisselen over het beheertype hun terreinen, niet is nagekomen. Namens verweerder is aangegeven dat tot het moment van vaststelling van een nieuwe kaart de bij het natuurbeheerplan behorende kaart blijft gelden.

De rechtbank is van oordeel dat het in strijd is met de rechtszekerheid om percelen blanco in te tekenen ervan uitgaande dat tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2011, het betreffende deel van het SNL in werking zal treden en op grond daarvan voor genoemde datum een nieuw Natuurbeheerplan met kaart zal worden vastgesteld.

Het bestreden besluit is op dit punt in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Het beroep is gegrond voor zover dat ziet op het onderdeel van het Natuurbeheerplan dat ziet op eisers perceel aan de Hoogeweg te IJsselham en het bestreden besluit zal in zoverre worden vernietigd.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ter zake de van Staatsbosbeheer gepachte percelen niet-ontvankelijk;

- verklaart het beroep ter zake van eisers perceel aan de Hoogeweg te IJsselham gegrond en vernietigt het deel van het

Natuurbeheerplan dat daarop ziet;

- bepaalt dat verweerder ten aanzien van het vernietigde gedeelte van het Natuurbeheerplan opnieuw over de vaststelling

moet beslissen;

- bepaalt dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht van € 150,-- vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, voorzitter, mr. A. Oosterveld en mr. L.E.C. van Rijckevorsel-Besier, rechters, en door de voorzitter en mr. A. Landstra als griffier ondertekend.

Uitgesproken in het openbaar op

Afschrift verzonden op: