Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2010:BN0341

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
28-04-2010
Datum publicatie
08-07-2010
Zaaknummer
159025 / HA ZA 09-897
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

- Eiseressen figureren in een opname van een beveiligingscamera bij een geldautomaat; deze opname is op TV uitgezonden in het programma "Bureau Flevoland", omdat werd gepind met een gestolen bankpas.

- n.a.v. deze uitzending hebben eiseressen zich gemeld bij de Politie Flevoland.

- vordering is eiseressen gebaseerd op onrechtmatige daad omdat nadien de betreffende aflevering nog steeds te zien was via de optie "uitzending gemist", hetgeen hun beweerdelijk aantast in hun eer en goede naam.

- afwijzing vordering, reeds vanwege onvoldoende causaal verband (zie met name r.o. 4.9 en 4.10)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 159025 / HA ZA 09-897

Vonnis van 28 april 2010

in de zaak van

1. [eiseres sub 1],

wonende te [woonplaats],

2. [eiseres sub 2],

wonende te [woonplaats],

eiseressen,

advocaat mr. J.A. Neslo,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

POLITIE FLEVOLAND,

die is gedagvaard als het publiekrechtelijk orgaan

gevestigd te Lelystad,

gedaagde,

advocaat mr. E.P. Ceulen,

2. de stichting

STICHTING REGIONALE OMROEP FLEVOLAND,

gevestigd te Lelystad,

gedaagde,

advocaat mr. T.W.M. de Mol,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BONOVOX PRODUCTIES B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. T.W.M. de Mol.

Eiseressen zullen hierna [eiseressen sub 1 en sub 2] worden genoemd. Gedaagden zullen Politie Flevoland, Bonovox respectievelijk Omroep Flevoland genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord van Politie Flevoland

- de conclusie van antwoord van Bonovox en Omroep Flevoland

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek van Politie Flevoland

- de conclusie van dupliek van Bonovox en Omroep Flevoland.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op [datum 1] is bij een geldautomaat van de ABN-AMRO bank gepind met een gestolen bank pas. De bij deze geldautomaat geplaatste beveiligingscamera heeft een opname gemaakt van twee vrouwen (hierna: de opname). Deze opname is, met toestemming van de officier van justitie, gebruikt in een uitzending van het programma “Bureau Flevoland” op [datum 2].

2.2. Bureau Flevoland wordt geproduceerd door Bonovox die daartoe een overeenkomst met de Politie Flevoland heeft gesloten. Het programma wordt uitgezonden door Omroep Flevoland. In de aflevering van [datum 2] werd aandacht besteed aan – onder andere – de pinpasfraude van [datum 1]. De opname is in deze aflevering gebruikt met het doel de identiteit van de daarop afgebeelde vrouwen te achterhalen.

2.3. De vrouwen op de opname bleken [eiseressen sub 1 en sub 2] te zijn. Zij zijn door kennissen herkend van de uitzending van [datum 2]. Op 24 september 2008 zijn zij door die kennissen daarover op straat aangesproken. Op 27 september 2008 zijn zij gebeld door kennissen met de mededeling dat zij verdacht werden van een strafbaar feit. Toen zij de opname op de website www.omroepflevoland.nl hadden bekeken en zichzelf herkenden, hebben zij zich op 29 september 2008 bij de Politie Flevoland gemeld.

2.4. Nadat [eiseressen sub 1 en sub 2] zich hadden gemeld, heeft de heer [medewerker 1] van de Politie Flevoland, hierna aangeduid als [medewerker 1], contact opgenomen met de heer [medewerker 2] van Bonovox, hierna aangeduid als [medewerker 2]. [medewerker 1] heeft [medewerker 2] meegedeeld dat [eiseressen sub 1 en sub 2] niet meer herkenbaar in beeld mochten worden gebracht, omdat hun identiteit nu bekend was. Bonovox heeft de beelden van [eiseressen sub 1 en sub 2] van de website www.bureauflevoland.nl verwijderd en contact opgenomen met Omroep Flevoland met het verzoek hetzelfde te doen.

2.5. Enkele weken later hebben [eiseressen sub 1 en sub 2] weer contact met [medewerker 1] opgenomen, omdat de aflevering nog te zien was op de website van Omroep Flevoland, via de optie “uitzending gemist”. [medewerker 1] heeft vervolgens contact opgenomen met [medewerker 2] en hem hiervan op de hoogte gesteld.

2.6. Om een aflevering via de website van Omroep Flevoland te bekijken, moeten drie stappen doorlopen worden, namelijk het aanklikken van de knop “uitzending gemist”, het aanklikken van het programma Bureau Flevoland en het aanklikken van de datum van de betreffende aflevering.

2.7. Middels een brief gedateerd 25 november 2008 hebben [eiseressen sub 1 en sub 2] Omroep Flevoland verzocht om openbaarmaking van de aflevering van [datum 2] via haar website te staken. Hieraan is op 27 november 2008 gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. [eiseressen sub 1 en sub 2] vorderen samengevat – hoofdelijke veroordeling van de Politie Flevoland, Bonovox en Omroep Flevoland tot betaling van immateriële schadevergoeding van EUR 3.000,00 aan [eiseres 1] en EUR 3.000,00 aan [eiseres 2], vermeerderd met rente en kosten, waarin begrepen buitengerechtelijke incassokosten.

3.2. De Politie Flevoland, Bonovox en Omroep Flevoland voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [eiseressen sub 1 en sub 2] stellen dat de Politie Flevoland, Bonovox en Omroep Flevoland jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld, nu zij hebben nagelaten er voor te zorgen dat de aflevering van Bureau Flevoland van [datum 2], waarin de opname van [eiseressen sub 1 en sub 2] werd getoond, vanaf 29 september 2008 niet meer via www.omroepflevoland.nl te bekijken was.

4.2. Doordat de uitzending nog tot 27 november 2008 via “uitzending gemist” te bekijken was, stellen [eiseressen sub 1 en sub 2] in hun eer en goede naam te zijn aangetast. Zij voeren hiertoe aan dat zij deel uitmaken van een kleine Marokkaanse gemeenschap in [plaats]. Ze werden dagelijks op straat aangesproken door vreemden en werden nagekeken of nagewezen, vernederd en bespot, alles vanwege de getoonde opname. Ze probeerden dan ook zo veel mogelijk de straat te mijden. Ze hebben zelfs, zo stellen ze, serieuze plannen gehad om uit [plaats] te verhuizen.

Ten aanzien van de Politie Flevoland:

4.3. Volgens [eiseressen sub 1 en sub 2] heeft de Politie Flevoland onrechtmatig jegens hen gehandeld, nu de Politie Flevoland heeft toegezegd er voor te zullen zorgen dat de opname van de website van Omroep Flevoland verwijderd zou worden. De Politie Flevoland droeg hiervoor de verantwoordelijkheid, aldus [eiseressen sub 1 en sub 2], omdat het programma, Bureau Flevoland, ten behoeve van de opsporing door de Politie Flevoland wordt gemaakt. De Politie Flevoland heeft niet zorgvuldig gehandeld, omdat zij niet heeft gecontroleerd of de betreffende opname inmiddels was verwijderd en niet van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt om de beelden door Omroep Flevoland te laten verwijderen.

4.4. De Politie Flevoland betwist te hebben toegezegd dat zij zou zorgdragen voor het verwijderen van de opname van de website van Omroep Flevoland. Zij heeft tegen [eiseressen sub 1 en sub 2] gezegd contact te zullen opnemen met Bonovox over het verwijderen van de opnamen van www.bureauflevoland.nl en via Bonovox Omroep Flevoland hierover te zullen inlichten. Hieraan heeft zij zich gehouden. [eiseressen sub 1 en sub 2] hebben hun stelling over een eventuele toezegging van de Politie Flevoland vervolgens niet nader feitelijk onderbouwd, zodat de rechtbank aan deze stelling voorbij gaat.

4.5. Uit de hierboven onder 2. opgesomde feiten, blijkt dat de Politie Flevoland direct contact heeft opgenomen met Bonovox, toen [eiseressen sub 1 en sub 2] zich op 29 september 2008 hadden gemeld. Ook nadat [eiseressen sub 1 en sub 2] enkele weken later aan de Politie Flevoland meldden dat de opname nog via de optie “uitzending gemist” op de website van Omroep Flevoland te zien was, is hierover door de Politie Flevoland contact gezocht met Bonovox. Niet gesteld of gebleken is dat de relatie tussen de Politie Flevoland en Omroep Flevoland van dien aard was dat de Politie Flevoland aan Omroep Flevoland had kunnen opdragen om voor verwijdering van de beelden zorg te dragen. De rechtbank ziet dan ook niet in wat de Politie Flevoland nog meer had moeten en kunnen doen. Andere feiten of omstandigheden waaruit enig onrechtmatig handelen van de Politie Flevoland zou volgen, zijn gesteld noch gebleken. De vordering van [eiseressen sub 1 en sub 2] tegen de Politie Flevoland dient dan ook te worden afgewezen.

Ten aanzien van Bonovox:

4.6. De rechtbank is van oordeel dat [eiseressen sub 1 en sub 2] onvoldoende feiten en omstandigheden hebben aangevoerd waaruit het onrechtmatig handelen van Bonovox zou moeten volgen. Het enkele feit dat de Politie Flevoland, Bonovox en Omroep Flevoland naar elkaar wijzen is, wat daar ook van zij, hiervoor niet voldoende. De vordering van [eiseressen sub 1 en sub 2] tegen Bonovox moet derhalve eveneens worden afgewezen.

Ten aanzien van Omroep Flevoland:

4.7. De periode waarin de opname van [eiseressen sub 1 en sub 2] via het programma Bureau Flevoland te zien is geweest, valt uiteen in twee delen. De eerste periode is van 11 september 2008 tot 29 september 2008. In deze periode is de uitzending van Bureau Flevoland op televisie te zien geweest, stond de opname op de websites van de Politie Flevoland en Bonovox en was de uitzending te bekijken via “uitzending gemist” op de website van Omroep Flevoland. De tweede periode loopt vanaf 29 september 2008 tot 27 november 2008, toen de uitzending enkel nog via “uitzending gemist” op de website van Omroep Flevoland te bekijken was.

4.8. [eiseressen sub 1 en sub 2] betwisten de rechtmatigheid van het vertonen van de opname in de eerste periode niet. Zij stellen juist dat het beschikbaar houden van de uitzending in de tweede periode onrechtmatig was en dat zij daardoor zijn aangetast in hun eer en goede naam. De gevorderde schade vloeit volgens hen hieruit voort.

4.9. Wanneer de rechtbank er veronderstellenderwijs vanuit gaat dat [eiseressen sub 1 en sub 2] inderdaad in hun eer en goede naam zijn aangetast en daardoor schade hebben geleden, dan nog is dit niet voldoende om te komen tot het oordeel dat Omroep Flevoland daarvoor aansprakelijk is. Hiervoor is tevens noodzakelijk dat vast komt te staan dat tussen de schade en de onrechtmatige gedraging voldoende causaal verband bestaat in die zin dat vast komt te staan dat de schade niet zou zijn opgetreden wanneer die gedraging, in dit geval het beschikbaar houden van de uitzending in de tweede periode, niet zou hebben plaatsgevonden. De rechtbank is echter van oordeel dat [eiseressen sub 1 en sub 2] te weinig feiten en omstandigheden hebben aangevoerd om dit causale verband aan te nemen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het, zoals ook Omroep Flevoland heeft gesteld, aannemelijker is dat een eventuele aantasting in eer en goede naam terug te voeren is op de eerste periode en dan met name op de uitzending van [datum 2], zeker gelet op de omstandigheid dat [eiseressen sub 1 en sub 2], zoals zij zelf stellen, op 24 en 27 september 2008 al door kennissen op de verdachtmaking zijn aangesproken.

4.10. Uit het voorgaande volgt dat ook voor zover het Omroep Flevoland betreft, de vordering van [eiseressen sub 1 en sub 2] tot vergoeding van immateriële schade, wat er ook zij van de hoogte van de gevorderde schade, dient te worden afgewezen. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of het beschikbaar houden op internet van de uitzending in de tweede periode al dan niet onrechtmatig was, in het midden kan blijven.

Proceskosten

4.11. [eiseressen sub 1 en sub 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.12. De kosten aan de zijde van de Politie Flevoland worden begroot op:

- vast recht EUR 313,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.081,00

De kosten aan de zijde van Bonovox en Omroep Flevoland worden begroot op:

- vast recht EUR 313,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.081,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseressen sub 1 en sub 2] in de proceskosten, aan de zijde van de Politie Flevoland tot op heden begroot op EUR 1.081,00.

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.2. uitgesproken kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

5.4. veroordeelt [eiseressen sub 1 en sub 2] in de proceskosten, aan de zijde van Bonovox en Omroep Flevoland tot op heden begroot op EUR 1.081,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.P. Lunter en in het openbaar uitgesproken op 28 april 2010.