Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2010:BM9565

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
22-06-2010
Datum publicatie
29-06-2010
Zaaknummer
07/630131-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Witwassen

Gemotiveerde vrijspraak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.630131-05 (P)

Uitspraak: 22 juni 2010

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

(verdachte),

geboren op (geboortejaar),

wonende te (adres)

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 december 2008 en op 8 juni 2010 te Zwolle.

De verdachte is op 11 december 2008 en 8 juni 2010 verschenen, bijgestaan door mr. J. Vlug, advocaat te Deventer.

Als officier van justitie was op 8 juni 2010 aanwezig mr. M. Zwartjes.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 november 2005, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt, immers heeft hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) (telkens) enig(e) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van

116.370,-- euro verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans (telkens) van die/dat geldbedrag(en) gebruik gemaakt door de aanschaf van onder meer:

- een snorfiets, merk Peugeot, bij (naam bedrijf 1) ten bedrage van 1.289,38 euro (bijlage P, 60303),

- meubelen slaapkamer bij (naam bedrijf 2) ten bedrage van 2.200 euro (bijlage P, B020101),

- materiaal bij (naam bedrijf 3) ten bedrage van 624 euro (bijlage P, B060103),

- levensmiddelen op 4 januari 2002 bij (NAAM BEDRIJF 4) (bijlage Q),

- levensmiddelen op 5 november 2004 bij (naam bedrijf 5) (bijlage Q),

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 november 2005, in de gemeente Deventer, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) enig(e) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van 116.370,-- euro, heeft/hebben verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van die/dat geldbedrag(en), gebruik heeft/hebben gemaakt door de aanschaf van onder meer:

- een snorfiets, merk Peugeot, bij (naam bedrijf 1) ten bedrage van 1.289,38 euro (bijlage P, 60303),

- meubelen slaapkamer bij (naam bedrijf 2) ten bedrage van 2.200 euro (bijlage P, B020101),

- materiaal bij (naam bedrijf 3) ten bedrage van 624 euro (bijlage P, B060103),

- levensmiddelen op 4 januari 2002 bij (NAAM BEDRIJF 4) (bijlage Q),

- levensmiddelen op 5 november 2004 bij (naam bedrijf 5) (bijlage Q),

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven geldbedrag(en) (telkens) onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

BEWIJSMOTIVERING

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd verdachte te veroordelen ter zake van het primair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf voor de duur van 240 uur, bij niet verrichten te vervangen door 120 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich – overeenkomstig de inhoud van de door hem aan de rechtbank overgelegde pleitnota - op het standpunt gesteld dat zowel met betrekking tot het primair ten laste gelegde, als het onder subsidiair ten laste gelegde vrijspraak dient te volgen, nu hiervoor geen wettig en overtuigend bewijs voorhanden is.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen , het navolgende.

Medio juli 2004 is bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van Regiopolitie IJsselland via een informant informatie binnengekomen betreffende (broer verdachte), inhoudende dat hij aan de (straat) in Deventer een grote partij weed aanwezig heeft en dat hij een aantal huizen in Italië heeft gekocht, die hij heeft betaald met de winst uit de weedhandel.

Naar aanleiding van deze binnengekomen CIE informatie over (broer verdachte) wordt een beschrijving Crimineel Samenwerkingsverband (CSV) opgesteld, waarbij onderzoek wordt gedaan naar mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde hennepteelt(handel). Uit deze beschrijving zou volgen dat de kernleden van het CSV onder andere (broer verdachte), diens broer (verdachte), zijnde verdachte, medeverdachte (medeverdachte 1) en medeverdachte (medeverdachte 2) zijn. Het vermoeden bestaat dat de criminele verdiensten van het samenwerkingsverband worden geïnvesteerd in onroerende goederen in Italië.

Hierop wordt het strafrechtelijk financieel onderzoek genaamd Oeral opgestart. Dit onderzoek bevat onder meer onderzoek naar de financiële omstandigheden van verdachte, gedurende de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 november 2005.

Uit dit financieel onderzoek blijkt dat verdachte is gehuwd met (echtgenote verdachte) en in de onderzoeksperiode twee inwonende kinderen heeft gehad.

Uit de gegevens van de belastingdienst en de sociale recherche blijkt dat verdachte tot 15 april 2003 inkomsten uit arbeid van de Stichting Christelijk Onderwijs Salland had en vanaf 20 mei 2003 een uitkering van UWV USZO. De echtgenote van verdachte heeft volgens de belastingdienst alleen tussen 15 juni 2004 en 15 oktober 2004 inkomsten genoten.

Het strafrechtelijk financieel onderzoek bevat tevens een berekening volgens de – zogenoemde - eenvoudige kasopstelling, waarmee via eenvoudige wijze getracht wordt inzicht te geven in de contante geldstromen van verdachte gedurende de onderzoeksperiode. Uit deze eenvoudige kasopstelling is in het kader van eerder genoemd onderzoek geconcludeerd dat verdachte in de onderzoeksperiode aanzienlijk meer geld in contanten heeft uitgegeven dat hij uit legale bron heeft ontvangen.

Op 11 november 2005 vindt een huiszoeking bij verdachte plaats waarbij onder andere een geldbedrag van € 20.000,-- wordt aangetroffen onder een wandmeubel en een geldbedrag van € 700,-- in een spijkerbroek. Beide bedragen worden in beslag genomen.

Verdachte heeft eerst geen verklaring willen geven omtrent het onder het wandmeubel aangetroffen geldbedrag van € 20.000,-- , maar heeft vervolgens verklaard dat hij dit geldbedrag voor iemand anders heeft bewaard.

Verdachte wordt op basis van voormelde feiten en omstandigheden verdacht van het witwassen van geldbedragen van in totaal € 116.370,-- in de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 november 2005.

Ter beoordeling van de rechtbank ligt de vraag voor, of verdachte schuldig is aan witwassen, doordat hij geldbedragen heeft verworven, voorhanden heeft gehad, overgedragen, omgezet, dan wel daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat die geldbedragen afkomstig zijn uit enig misdrijf.

De rechtbank constateert dat de ten laste gelegde periode in deze strafzaak, alsmede de periode tussen het ten laste gelegde feit en de behandeling ter terechtzitting in beide gevallen langdurig is geweest.

In de tenlastelegging worden voorts enkele voorbeelden van het zgn. witwassen genoemd, doch deze bedragen zijn nog geen 1/20ste deel van het totaalbedrag van het witwassen, waar verdachte van wordt verdacht en bevat voorts uitgaven, die niet als uitzonderlijk zijn aan te merken.

De rechtbank hecht er voorts aan op te merken dat de methode van eenvoudige kasopstelling vooral gehanteerd wordt bij het vaststellen van het wederrechtelijk genoten voordeel in geval van een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. Weliswaar dient de schatting van een dergelijk wederrechtelijk voordeel ontleend te zijn aan de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, maar - anders dan bij de onderhavige beoordeling - zijn volgens vaste jurisprudentie de bewijsminima uit het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing op de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Bovendien behoeven uit deze bewijsmiddelen het bestaan en omvang van het wederrechtelijk verkregen vermogen slechts aannemelijk te worden gemaakt.

De rechtbank stelt vast dat uit de berekening volgens de eenvoudige kasopstelling volgt dat verdachte in de ten laste gelegde periode meer contant geld heeft uitgegeven dan dat hij aan inkomsten, zoals hiervoor omschreven, heeft ontvangen. Gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt over de berekening volgens de eenvoudige kasopstelling stelt de rechtbank voorts vast dat de omvang van deze contante uitgaven niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld.

Uit de in het dossier voorhanden zijnde bewijsmiddelen blijkt naar het oordeel van de rechtbank echter niet dat dit geld uit enig misdrijf afkomstig is.

Verdachte is gedurende de gehele onderzoeksperiode slechts éénmaal gehoord en heeft, met name tijdens het onderzoek ter terechtzitting, ten aanzien van een groot deel van de herkomst van de contante geldbedragen een verklaring gegeven voor de herkomst van deze gelden. Het geld zou verworven zijn middels een krediet, onderhandse leningen en zou zijn onttrokken aan de meubelzaak die verdachte in december 2004 is gestart.

Betrokkenheid van verdachte bij de hennepplantage van zijn broer (broer verdachte) of enig ander strafbaar feit heeft de rechtbank niet vast kunnen stellen, waarmee ook de mogelijkheid dat verdachte op deze wijze gelden heeft verworven niet door bewijsmiddelen kan worden onderbouwd.

In elk geval stelt de rechtbank vast dat geen uitsluitsel over de herkomst van het geld is verkregen en de verklaringen van verdachte alternatieven open laten.

Hoewel de verklaringen van de verdachte omtrent de herkomst van de contante gelden in de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 november 2005 bevreemding bij de rechtbank wekken, zijn deze echter niet van zodanige aard dat deze, onderbouwd door nadere bewijsmiddelen, tot de conclusie leiden dat het niet anders kan zijn dan dat de geldbedragen van in totaal € 116.370,-- van misdrijf afkomstig zijn. De rechtbank acht door het tijdsverloop in deze zaak nader onderzoek naar de vragen die de verklaringen van verdachte oproepen niet opportuun. Enig doorslaggevend bewijsmiddel, in combinatie met genoemde feiten en omstandigheden, ontbreekt voor het verwijt dat het niet anders kan zijn dan dat de geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn, zodat bij de rechtbank de overtuiging ontbreekt dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft gepleegd.

Gelet op het hiervoor overwogene komt de rechtbank dan ook tot de slotsom dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het aan hem primair en subsidiair ten laste gelegde feit.

Beslag

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende Fiat Punto (xxxxx) 1994 kleur zwart met het kenteken (xxxxxx) en het geldbedrag van

€ 20.700,-- op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen vermelde voorwerpen, aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

BESLISSING

De rechtbank verklaart het primair en subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Beslag

De rechtbank gelast de teruggave van de Fiat Punto (xxxxx) 1994 kleur zwart met het kenteken (xxxx) en het geldbedrag van € 20.700,-- aan verdachte.

Aldus gewezen door mr. M. van Loenen, voorzitter, mrs. W.P.M. Elderman en S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. van Nassau als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 juni 2010.

Mr. Milani voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.