Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2010:BL6110

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
18-02-2010
Datum publicatie
02-03-2010
Zaaknummer
485377 VV 10-03
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Betekening dagvaardingsexploot via 'ultimum remedium' bezorging afschrift ter post niet adequaat in verband met nog beschikbare andere mogelijkheden voor betekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010, 105 met annotatie van P.J.M. Ros
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Zwolle

zaaknr.: 485377 VV 10-3

datum : 18 februari 2010

Vonnis in het kort geding van:

de besloten vennootschap KROONENBERG GROEP B.V.,

als rechtsopvolgster van de besloten vennootschap Multiveste 121 B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres, verder te noemen: ‘Kroonenberg’,

gemachtigde O.J. Boeder, gerechtsdeurwaarder te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap VILLA HAPP REAL ESTATE B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Helvoirt,

(onder meer) zaakdoende te Hardenberg aan de Markt 27,

gedaagde, verder te noemen: ‘Villa Happ’,

niet verschenen.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het exploot d.d. 3 februari 2010 met aangehechte producties, houdende een vordering tot het treffen van een voorziening bij voorraad.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 11 februari 2010.

Kroonenberg is bij haar voormelde gemachtigde verschenen.

Namens Villa Happ is niemand verschenen.

Het geschil

De vordering van Kroonenberg tot een voorlopige voorziening strekt ertoe dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Villa Happ zal veroordelen om het gehuurde aan de Markt 27 te Hardenberg binnen drie dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen en ontruimd te houden en ter vrije beschikking van Kroonenberg te stellen, bij gebreke waarvan Kroonenberg het gehuurde door middel van een deurwaarder kan ontruimen op kosten van Villa Happ, zonodig geholpen door de sterke arm;

2. Villa Happ zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 25.080,56 aan achterstallige huur, contractuele boete, wettelijke rente en incassokosten, te vermeerderen met een bedrag van € 3.076,98 per maand voor iedere maand of gedeelte daarvan dat Villa Happ het gehuurde in gebruik heeft gehad of nog mocht houden, rente en kosten rechtens.

Villa Happ is niet verschenen en heeft daardoor de vordering niet weersproken.

De beoordeling

1.

In het exploot van dagvaarding is betreffende Villa Happ vermeld dat zij is gevestigd en kantoor houdt te Helvoirt en tevens zaak doet te Hardenberg aan de Markt 27. Vervolgens is door de deurwaarder vermeld:‘mijn exploot doende door verzending heden van een afschrift dezes per post aan voormeld adres, omdat ik aldaar niemand aantrof aan wie ik rechtsgeldig afschrift kon laten en ik voorts geen mogelijkheid had om een afschrift in een gesloten enveloppe achter te laten nu er geen postbus aanwezig was;’.

2.

Ingevolge het bepaalde in artikel 50 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) geschiedt ten aanzien van - onder meer - een besloten vennootschap de betekening aan het kantoor van de rechtspersoon of aan de persoon of de woonplaats van een van de bestuurders.

3.

Onder kantoor als bedoeld in artikel 50 Rv kan mede worden verstaan de plaats waar de rechtspersoon feitelijk zijn bedrijf heeft, daaronder begrepen het filiaal indien en voor zover het exploot ziet op handelingen betreffende dat filiaal. In dit geval vermeldt het exploot dat Villa Happ tevens zaak doet te Hardenberg aan de Markt 27. De kantonrechter heeft thans geen reden om aan de juistheid van die vermelding te twijfelen, waarbij het volgens het exploot gaat om huurachterstand op basis waarvan tot ontruiming van dat adres zou moeten worden gekomen, zodat moet worden aangenomen dat in beginsel aan dat adres mocht worden betekend.

4.

Indien de deurwaarder op voormeld adres niemand zou aantreffen aan wie hij een afschrift kon laten, dan kan hij het afschrift laten op de wijze als voorzien in artikel 47 Rv. Dat artikel bepaalt dat bij afwezigheid op het betekeningsadres een exploot kan worden achtergelaten in een gesloten envelop en dat, indien zulke achterlating ook feitelijk onmogelijk is, terstond een afschrift ter post wordt bezorgd. De deurwaarder heeft in dit geval wegens het ontbreken van een postbus een afschrift ter post bezorgd. Met dat kennelijk ontbreken van een postbus laat zich echter niet inzien dat een ter post bezorgd afschrift Villa Happ wel zou (kunnen) bereiken.

5.

Uit de in artikel 47 Rv neergelegde trapsgewijze inrichting van de regeling van betekening moet worden afgeleid dat een betekening via een bezorging van een afschrift per post als laatste mogelijkheid moet worden aangemerkt, waaraan, zoals ook in dit geval, eerst dan toepassing kan worden gegeven indien er geen andere mogelijkheden tot betekening (meer) voorhanden zijn als genoemd in artikel 50 Rv. Tot zo’n conclusie kan naar het oordeel van de kantonrechter in dit geval niet worden gekomen nu niet is gebleken dat niet kon worden betekend aan de tevens omtrent Villa Happ in het exploot vermelde plaats van vestiging en van het kantoor te Helvoirt dan wel aan de uit de bijlage 1 van het exploot blijkende adressen van de bestuurders van Villa Happ. Villa Happ is daardoor onvoldoende in de gelegenheid gesteld zichzelf te verdedigen.

6.

Onder voormelde omstandigheden is er thans onvoldoende grond voor een verlening van verstek tegen Villa Happ, nu zulks in de gegeven omstandigheden in strijd zou komen met het fundamentele beginsel van hoor en wederhoor.

7.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 66 lid 2 Rv zal de kantonrechter bevelen dat de zaak weer zal dienen op woensdag 10 maart 2010 te 9.30 uur en gelast Kroonenberg om Villa Happ op te roepen tegen die dag en dat tijdstip, onder medebetekening van het exploot van 3 februari 2010. De kosten van het herstel van voornoemd gebrek komen voor rekening van Kroonenberg.

De beslissing in kort geding

De kantonrechter:

- beveelt Kroonenberg om Villa Happ op te roepen om op woensdag 10 maart 2010 te 09.30 uur te verschijnen bij de kantonrechter als voorzieningenrechter;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. W.F. Boele, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 18 februari 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.