Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL6115

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
25-11-2009
Datum publicatie
09-03-2010
Zaaknummer
161064 - KG ZA 09-402
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Toepassing lijfsdwang na weigering betaling alimentatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 161064 / KG ZA 09-402

Vonnis in kort geding van 25 november 2009

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. G. Öntas,

tegen

[gedaagde],

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten,

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 20 november 2009

- het tegen gedaagde verleende verstek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. De dagvaarding is op de juiste wijze betekend en tegen de niet verschenen gedaagde is verstek verleend.

2.2. Ter beoordeling staat of de vordering van de vrouw de voorzieningenrechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

2.3. Artikel 586 Rv bepaalt dat indien de tenuitvoerlegging bij lijfsdwang nog niet in een vonnis of beschikking is toegestaan, de vordering wordt ingesteld bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Alsdan wordt de vordering ingesteld en behandeld als een kort geding.

Deze bepaling brengt mee dat de bepalingen uit boek 1, titel 2, afdeling 14 Rv van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat de voorzieningenrechter reeds op grond van het bepaalde in artikel 586 Rv bevoegd is, zodat de spoedeisendheid voor de vaststelling van de bevoegdheid geen rol speelt.

2.4. Voor de beantwoording van de vraag of tenuitvoerlegging bij lijfsdwang moet worden toegestaan, is het volgende van belang. Uitgangspunt is dat niet kan worden geduld dat personen, die verplicht zijn tot het doen van een uitkering tot levensonderhoud en die bij goede wil hun verplichting kunnen nakomen, de verplichting negeren en zich daaraan onttrekken zonder zich te bekommeren om het lot van de tot onderhoud gerechtigde.

Daartegenover staat dat de eis een beperking van de bewegingsvrijheid van -in casu- de man betreft, zodat terughoudendheid dient te worden betracht bij toewijzing van de vordering.

In dat kader overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

2.5. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij alle andere tot haar beschikking staande dwangmiddelen heeft geprobeerd aan te wenden en dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst biedt. Eiseres heeft hiertoe immers het volgende gesteld. Zij heeft een deurwaarder ingeschakeld om incassomaatregelen te treffen. De deurwaarder heeft geprobeerd verhaal te halen op gedaagde, doch is daarin niet geslaagd. Het executoriaal derdenbeslag onder Rabobank te Lelystad heeft slechts EUR 13,51 opgeleverd. Pogingen om executoriaal derdenbeslag te leggen onder de verschillende BV’s en NV’s en stichtingen alwaar gedaagde werkzaam is, hebben ook niet tot resultaat geleid. Aangezien gedaagde volgens de uittreksels van de Kamer van Koophandel geen directeur/aandeelhouder is van de desbetreffende rechtspersonen, heeft de deurwaarder eiseres bericht dat er geen gebruik kan worden gemaakt van die verhaalsmogelijkheid.

Omdat gedaagde geen vaste woon- en verblijfplaats heeft, zijn er voor eiseres ook geen andere vermogensbestanddelen traceerbaar waarop zij haar vordering op de man kan verhalen. Toepassing van lijfsdwang is nog het enig werkend middel om gedaagde tot betaling van de vastgestelde bijdragen te bewegen. Volgens eiseres is gedaagde wel in staat aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

2.6. Gelet op het belang van eiseres bij een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en het gedrag van gedaagde ten aanzien van zijn verplichtingen, acht de voorzieningen-rechter voorts voldoende onderbouwd dat het belang van eiseres tenuitvoerlegging rechtvaardigt.

2.7. Nu aannemelijk is dat gedaagde zich aan zijn verantwoordelijkheden te dien aanzien probeert te onttrekken, prevaleert het belang van eiseres.

2.8. Dit in aanmerking nemende komt de vordering de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, met dien verstande dat de duur van de lijfsdwang zal beperkt worden tot ten hoogste dertig dagen.

2.9. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- betaald vast recht 65,50

- in debet gesteld vast recht 196,50

- salaris advocaat 527,00

Totaal EUR 874,98

2.10. De vordering tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over de proceskosten wordt afgewezen, nu deze kosten niet voortvloeien uit een handelsovereenkomst.

De voorzieningenrechter zal de wettelijke rente over de proceskosten toewijzen.

2.11. Gedaagde zal ook worden veroordeeld in de kosten die verbonden zullen zijn aan de tenuitvoerlegging van de lijfsdwang.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verklaart de beschikking van deze rechtbank d.d. 10 september 2008 met zaaknummer 140408 / FA RK 07-4632 uitvoerbaar bij lijfsdwang en verleent eiseres verlof gedaagde in gijzeling te doen stellen totdat de vordering uit hoofde van niet betaalde alimentatiebetalingen en financiële woonbijdragen zal zijn voldaan, met dien verstande dat die gijzeling zal mogen plaatshebben een dag na betekening van dit vonnis en ten hoogste dertig dagen zal duren,

3.2. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 874,98, te voldoen aan de griffier door overmaking op rekeningnummer 1923.25.930 ten name van MvJ Arrondissement Zwolle onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer, zulks binnen veertien dagen vanaf de betekening van dit vonnis en -voor zover voldoening niet binnen bedoelde termijn plaatsvindt- te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf het verstrijken van die termijn tot aan de dag der algehele voldoening,

3.3. veroordeelt gedaagde tot betaling van de kosten die verband zullen houden met de tenuitvoerlegging van de lijfsdwang,

3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.C. van de Velde-ter Beek en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2009.? ?

Als bij dit vonnis een vordering tegen u is toegewezen, kunt u bij de rechtbank daartegen in verzet komen. Het verzet moet namens u door een advocaat worden ingesteld. Voor het instellen van dit rechtsmiddel geldt slechts een korte termijn. Als u in verzet wilt komen, dient u zich dus zo spoedig mogelijk tot een advocaat te wenden.

Mocht u op grond van onvoldoende financiële draagkracht niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen, dan kunt u wellicht aanspraak maken op toevoeging van een bij de raad voor rechtsbijstand ingeschreven advocaat. Inlichtingen daarover zijn te verkrijgen bij het Juridisch Loket. Over de adressen en spreekuren van het Juridisch Loket zijn inlichtingen te verkrijgen bij de griffies van rechtbanken.

N.B. Zolang op het verzet niet is beslist, blijft het vonnis van kracht en zal het in het algemeen ook door de deurwaarder ten uitvoer kunnen worden gelegd.