Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BI3466

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
04-03-2009
Datum publicatie
14-01-2010
Zaaknummer
154435 - KG ZA 09-74
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Inbreuk op handelsnaam, vervolg op LJN BG9888.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 154435 / KG ZA 09-74

Vonnis in verzet in kort geding van 4 maart 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE VLOERDERIJ B.V.,

gevestigd te Steenwijk,

eiseres in verzet,

advocaat mr. H.J.F. Dullemond.

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagden sub 1 in verzet],

gevestigd te Zwolle, alsmede haar vennoten:

2. [gedaagde sub 2 in verzet],

wonende te Zwolle,

3. [gedaagde sub 3 in verzet],

wonende te Zwolle,

gedaagden in verzet,

advocaat mr. A.A. Bos,

Partijen zullen hierna [gedaagde sub 1 in verzet] en De Vloerderij genoemd worden.

1. De procedure

1.1. De voorzieningenrechter heeft kennisgenomen van de dagvaarding van [gedaagde sub 1 in verzet] van 23 december 2008 met daarbij 14 producties, van het tussen partijen gewezen verstekvonnis van 13 januari 2009 (kenmerk 152200 / KG 08-595) en van de verzetdagvaarding van 11 februari 2009 met daarbij in totaal 18 producties.

Ter zitting van 25 februari 2009 hebben partijen hun standpunten mede aan de hand van producties en pleitnotities toegelicht. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1 [gedaagde sub 1 in verzet] is een onderneming met een landelijk afzetgebied die zich sinds 16 maart 2005 bezighoudt met het leggen en leveren van parket, laminaat, planken vloeren en aanverwante artikelen voor bedrijven en particulieren. Zij drijft haar onderneming sinds haar oprichting onder de handelsnaam PLANKENLAND.

Op haar website “www.plankenland.nl” prijst zij sinds 1 augustus 2006 haar producten op het internet aan.

2.2 De Vloerderij is een rechtstreekse concurrent van [gedaagde sub 1 in verzet]. Zij handelt onder de handelsnaam DE VLOERDERIJ in onder meer houten planken voor vloeren.

Zij prijst haar producten (onder meer) aan op haar websites “www.devloerderij.nl” en “www.devloerenvakman.nl”. Sinds 12 november 2009 prijst zij eveneens (een deel van) haar producten aan op de website “www.plankenland.net”.

2.3 Een brief van 10 november 2008 van de advocaat van [gedaagde sub 1 in verzet] aan De Vloerderij luidt als volgt:

“Zoals u weet, gebruikt cliënte sinds jaar en dag de handelsnaam “Plankenland” voor haar onderneming in houten vloeren. Vanaf 1 augustus 206 is cliënte onder de domeinnaam www.plankenland.nl eveneens actief op het internet.

Inmiddels is gebleken dat u onder de domeinnaam www.plankenland.net sinds kort uw onderneming op internet aanprijst. Uw domeinnaam is een jaar later dan die van cliënte geregistreerd. Het spreekt voor zich dat uw domeinnaam verwarring wekt, misleidend is en ook overigens onrechtmatig jegens cliënte is. De domeinnamen zijn – op de extensie na – immers identiek. Daarnaast handelt u eveneens in houten vloeren en ook nog eens in dezelfde regio als cliënte.

In eerdere correspondentie beweerde u gerechtigd te zijn om de handelsnaam “Plankenland” te mogen gebruiken, omdat u het auteursrecht op de tekst van het lied genaamd “plankenpolka” heeft. In dat lied komt de naam “plankenland” inderdaad voor. Het laten registreren van de tekst en melodie van een lied doet voor u echter nog geen bescherming ontstaan voor elk woord uit die tekst. U kunt daar in dit geval geen bescherming of rechten aan ontlenen.

Gezien het vorenstaande verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief de domeinnaam www.plankenland.net van internet te verwijderen en verwijderd te houden en daarnaast ieder verder inbreuk op de handelsnaam van mijn cliënte te staken en gestaakt te houden.

Daarnaast stelt ik u namens cliënte aansprakelijk voor alle door het geleden en nog te lijden schade, welke het gevolg is van uw onrechtmatige handelingen.

Mocht ik binnen de gestelde termijn niets van u hebben vernomen, dan acht cliënte zich vrij om rechtsmaatregelen te treffen, waarbij u kunt denken aan een kort geding. Ik neem echter aan dat u het niet zover zult laten komen.

Om de ontvangst van deze brief te verzekeren, zend ik een exemplaar per gewone en aangetekende post.

Graag van u vernemend.

Hoogachtend,

A.A. Bos”

2.4 Bij brief van 2 december 2008 heeft de advocaat van [gedaagde sub 1 in verzet] De Vloerderij nogmaals doen sommeren om binnen vijf dagen na dagtekening van die brief ieder gebruik van de handelsnaam PLANKENLAND of een soortgelijke handelsnaam alsmede het gebruik van de domeinnaam plankenland.net of een soortgelijke domeinnaam te staken en gestaakt te houden. Zij sommeert De Vloerderij bij voormelde brief voorts om de domeinnaam plankenland.net kosteloos aan haar over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is.

2.5 Bij brieven van 25 november 2008 en 5 december 2008 heeft De Vloerderij aan de advocaat van [gedaagde sub 1 in verzet] laten weten aan de sommaties geen gevolg te zullen geven.

Bij brief van 2 januari 2009 bericht zij aan de advocaat van [gedaagde sub 1 in verzet]:

“(…)Op 6 januari kunnen wij wegens onze vakantie niet op het kort geding aanwezig zijn, of u zou ons een datum die ons beter past kunnen voorstellen.

Voorlopig hebben wij dan ook besloten om de website plankenland.net uit de lucht te halen.

Het staat de firma Balk vrij om plankenland.net te gaan gebruiken, wij zullen hieraan indien nodig onze medewerking verlenen.

Ook is de traffic die voornoemde site genereert ver onder de maat, zodat een volwaardige exploitatie bedenkelijk is.

Wij trekken echter plankenland.net onder protest terug, omdat ons standpunt onveranderd blijft en na onze vakantie zal [A] te Amsterdam zich verder met deze kwestie gaan bemoeien, omdat ons in deze periode van feestdagen hiervoor de tijd ontbreekt.

Wij hebben dus aan uw verzoek gevolg gegeven maar behouden ons alle rechten voor.

Vriendelijke groeten

De Vloerderij bv

[A]”

2.6 Bij verstekvonnis van 13 januari 2009 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank De Vloerderij op straffe van een dwangsom geboden:

- binnen vijf dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de (handels)naam Plankenland of een soortgelijke (handels)naam te staken en gestaakt te houden;

- binnen vijf dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de domeinnaam plankenland.net of een soortgelijke domeinnaam te staken en gestaakt te houden;

- binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de domeinnaam plankenland.net zonder vergoeding aan [gedaagde sub 1 in verzet] over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, onder bepaling dat het vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is.

3. Het geschil

3.1 De Vloerderij vordert dat de voorzieningenrechter haar zal ontheffen van de voormelde veroordelingen en die vorderingen alsnog zal afwijzen, met veroordeling van [gedaagde sub 1 in verzet] in de volledige proceskosten.

3.2 [gedaagde sub 1 in verzet] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Primair stelt De Vloerderij zich op het standpunt dat [gedaagde sub 1 in verzet] door het laten doorgaan van het kort geding op 6 januari 2009 misbruik maakte van recht. [gedaagde sub 1 in verzet] miste recht en belang bij haar vorderingen, omdat De Vloerderij voorafgaand aan het voornoemde kort geding de website plankenland.net uit de lucht had gehaald en [gedaagde sub 1 in verzet] in staat had gesteld de domeinnaam plankenland.net te gaan gebruiken, aldus De Vloerderij.

4.2 Gezien de inhoud van de brieven van De Vloerderij van 25 november 2008,

5 december 2008 en 2 januari 2009, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat in een bodemgeschil geoordeeld zal worden dat [gedaagde sub 1 in verzet] misbruik maakte van recht door het kort geding op 6 januari 2009 te laten doorgaan.

Uit de voornoemde brieven blijkt in het geheel niet dat De Vloerderij bereid was om volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de sommatiebrieven van [gedaagde sub 1 in verzet]. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat zij voorafgaand aan het voormelde kort geding aan Balk Barket heeft meegedeeld dat zij bereid was om de kosten van de inmiddels uitgebrachte dagvaarding aan [gedaagde sub 1 in verzet] te voldoen. De primaire stelling dient daarmee verworpen te worden leidt dan ook niet tot vernietiging van het verstekvonnis.

4.3 Subsidiair stelt De Vloerderij zich op het standpunt dat de naam PLANKENLAND dusdanig ruim is geformuleerd, dat deze naam niet geschikt is als handelsnaam, althans wegens gering onderscheidend vermogen relatief weinig bescherming geniet.

Het naast elkaar bestaan van de domeinnamen “plankenland.nl” en “plankenland.net” zou niet tot verwarringgevaar leiden omdat partijen niet opereren op dezelfde markt en omdat partijen in geheel andere regio’s binnen Nederland actief zijn, aldus De Vloerderij.

4.4. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt evenmin. Vooropgesteld moet worden dat aan een handelsnaam niet de eis van onderscheidend vermogen wordt gesteld. Er bestaat daarom geen aanleiding voor een oordeel dat de naam PLANKENLAND wegens gering onderscheidend vermogen geen geldige handelsnaam zou kunnen zijn.

Een handelsnaam, die uit twee beschrijvende woorden mag bestaan, mag echter de taal niet monopoliseren. In een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen mogen in beginsel ook door anderen worden gebruikt, met dien verstande dat dit gebruik geen verwarring mag wekken met de handelsnaam in het geheel. Toegespitst op de onderhavige zaak dient dus de vraag te worden beantwoord of de handelsnaam van [gedaagde sub 1 in verzet] PLANKENLAND enerzijds in zijn geheel beschouwd en de website van De Vloerderij “www.plankenland.net” anderzijds - dat als virtueel uithangbord van de door

De Vloerderij geëxploiteerde onderneming valt te kwalificeren - in zijn geheel beschouwd zo’n grote gelijkenis vertoont dat daardoor verwarringgevaar bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek valt te duchten. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel het geval. [gedaagde sub 1 in verzet] heeft met haar overgelegde producties voldoende aangetoond dat partijen, anders dan De Vloerderij stelt, (grotendeels) op dezelfde markt opereren (kort gezegd houten planken) en dat beiden (via internet) door heel Nederland actief zijn. De domeinnaam “plankenland.net” is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam en de domeinnaam “plankenland.nl” van [gedaagde sub 1 in verzet].

4.5 Ook indien de vennoten van [gedaagde sub 1 in verzet] voorheen werkzaam waren voor De Vloerderij en de handelsnaam PLANKENLAND zijn gaan voeren geïnspireerd door het reclameliedje van De Vloerderij “de plankenpolka”, waarin de naam Plankenland (meerdere malen) voorkomt, doet dat er niet aan af dat het hen vrij stond om een concurrerend bedrijf te beginnen onder die handelsnaam. Dat is slechts anders indien De Vloerderij auteursrechthebbende zou zijn op het woord plankenland. Dat dít aan de orde zou zijn is niet gesteld of aannemelijk geworden.

4.6 De vordering van De Vloerderij in verzet dient, gezien het hiervoor overwogene, te worden afgewezen.

4.7 [gedaagde sub 1 in verzet] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze verzetprocedure worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van De Vloerderij worden begroot op EUR 904,00 wegens salaris advocaat.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vordering van De Vloerderij in verzet af en bekrachtigt het vonnis van 13 januari 2009 van deze rechtbank (kenmerk 152200 / KG 08-595);

5.2. veroordeelt De Vloerderij in de kosten van deze verzetprocedure, aan de zijde van [gedaagde sub 1 in verzet] tot op heden begroot op EUR 904,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.A.M. Schreuder en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2009.