Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BH3024

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
10-12-2008
Datum publicatie
24-02-2009
Zaaknummer
151747 - KG ZA 08-572
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vereisten waaraan de grosse van een schikking moet voldoen, wil die de basis van een executie kunnen vormen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 151747 / KG ZA 08-572

Vonnis in kort geding van 10 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PLANTOTAAL B.V.,

gevestigd te Dronten,

eiseres,

advocaat mr. W.F. Wienen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. A. Arslan.

Partijen zullen hierna Plantotaal en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [gedaagde].

1.1. Ten slotte is vonnis bepaald.

1. De feiten

1.1. Uit hoofde van tussen Plantotaal als opdrachtgever en [gedaagde] als aannemer gesloten overeenkomsten heeft [gedaagde] in een kort geding dat heeft gediend op 19 juni 2008 een bedrag van EUR 191.665,48 gevorderd.

1.1. Ter zitting van 19 juni 2008 hebben partijen een schikking bereikt. Deze schikking is voor grosse afgegeven aan [gedaagde]. De schikking vermeldt, voor zover van belang:

“1. Plantotaal betaalt aan [gedaagde] al hetgeen onder de beslagen onder ABN Amro is gevallen in zover het bedragen betreft door de kopers van de woningen voldaan aan Plantotaal. [gedaagde] heft onverwijld de beslagen op. Na opheffing verplicht Plantotaal zich onverwijld tot betaling over te gaan. Plantotaal zal aan [gedaagde] een overzicht doen toekomen waaruit blijkt voor welk bedrag het beslag doel heeft getroffen.

2. Terzake de “vordering verrekening werkbare dagen” van Plantotaal op [gedaagde] wordt deze vordering teruggebracht tot EUR 20.000,=.

3. Dit alles gebeurt onder de voorwaarde dat de klachten van de reeds gebouwde woningen worden hersteld binnen 6 weken plus 4 weken Bouwvak gerekend vanaf heden en dat de woningen van de familie [A] en [B] bewoonbaar zijn na 3 weken na heden.

[…]

6. Elke dag dat de werkzaamheden niet voltooid zijn na bovenvermelde termijnen - met voltooiing wordt bedoeld ondertekening door de koper van de opleveringslijst- geldt als een overschrijding werkbare dagen, waarvoor een vergoeding is verschuldigd van EUR 50,= per dag. Dit geldt niet voor de schoorsteen van [A] en andere schoorstenen en in geval de koper ten onrechte niet tekent.

[…]

8. De door Plantotaal aan haar opdrachtgevers gefactureerde bedragen die aan haar zijn betaald zullen zo snel mogelijk worden doorbetaald aan [gedaagde]. Tevens zal Plantotaal na ondertekening door de kopers van de opleveringslijsten de laatste betalingstermijn zo spoedig mogelijk betalen aan [gedaagde].”

1.1. Op 22 september 2008 heeft [gedaagde] de schikking aan Plantotaal betekend.

1.1. Op 14 en 15 oktober 2008 en 17 november 2008 heeft [gedaagde] executoriaal derdenbeslag doen leggen onder diverse derden.

1. Het geschil

1.1. De vordering van Plantotaal strekt ertoe dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. zal bepalen dat Plantotaal - naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter - geen bedragen meer aan [gedaagde] verschuldigd is;

2. [gedaagde] zal veroordelen de ter hand genomen executiemaatregelen te staken en te beëindigen en alle door [gedaagde] gelegde (derden)beslagen ten laste van Plantotaal binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis op te heffen, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] hiermee in gebreke blijft, met een maximum van EUR 500.000,00;

3. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van dit geding.

1.1. [gedaagde] voert verweer.

1. De beoordeling

1.1. Van een spoedeisend belang van Plantotaal bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken.

1.1. Naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter leidt toewijzing van de vordering onder 1. tot een declaratoir vonnis, ook indien daarbij het voorbehoud wordt gemaakt dat Plantotaal naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen bedragen meer aan [gedaagde] is verschuldigd. Vaste rechtspraak is dat in kort geding geen declaratoire beslissingen kunnen worden gegeven. Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

1.1. Volgens Plantotaal zijn de gelegde derdenbeslagen onrechtmatig. Zij voert daartoe in de eerste plaats aan dat zij inmiddels de vordering van [gedaagde] volledig heeft voldaan en dat zij in verband met

1) de (in zijn volle omvang herleefde) vordering “verrekening werkbare dagen”,

2) verschuldigd geraakte vergoedingen uit hoofde van punt 6. van de beschikking en

3) aan [gedaagde] door te leggen verplichtingen tot schadevergoeding waarvoor Plantotaal aansprakelijk wordt gehouden,

inmiddels per saldo een vordering heeft op [gedaagde]. In de tweede plaats voert Plantotaal aan dat uit de schikking geen executoriale verplichting valt af te leiden; de hoogte van de (gepretendeerde) vordering van [gedaagde] op Plantotaal is niet genoemd noch bepaalbaar aan de hand van de schikking.

1.1. [gedaagde] stelt zich op het standpunt dat zij gerechtigd was tot het leggen van de derdenbeslagen. Uit hoofde van punt 8. van de schikking is Plantotaal volgens haar nog bedragen verschuldigd. Nu die schikking in executoriale vorm is opgemaakt stond het haar vrij executoriaal derdenbeslag te leggen.

1.1. De voorzieningenrechter volgt [gedaagde] hierin niet.

Een (onderdeel van) een schikking, uitgegeven in de vorm van een grosse, is slechts executoriaal voor zover de ene partij jegens de andere partij duidelijk omschreven verplichtingen aangaat, waarvan de omvang - indien het de betaling van een geldsom betreft - minst genomen bepaalbaar moet zijn.

1.1. Punt 8. van de schikking voldoet niet aan dit vereiste. In de eerste plaats is geen duidelijkheid omtrent de hoogte van de door Plantotaal aan opdrachtgevers gefactureerde bedragen die aan Plantotaal zijn betaald.

In de tweede plaats is niet duidelijk welke bedragen Plantotaal reeds heeft ontvangen.

In de derde plaats is onduidelijk wat dient te worden verstaan onder “zo snel mogelijk”. Gelet op de gemotiveerde stellingen van Plantotaal had het op de weg van [gedaagde] gelegen dienaangaande voldoende duidelijkheid te verschaffen. Nu zij dat heeft nagelaten kan niet worden gesproken van een voldoende bepaalbare verplichting. Het betreft, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, dan ook geen onderdeel van een schikking die voldoende grondslag biedt voor het leggen van een executoriaal (derden)beslag. Dat, zoals in de verschillende beslagexploiten is vermeld, Plantotaal aan [gedaagde] uit hoofde van voornoemde executoriale titel nog bedragen is verschuldigd van EUR 115.852,87 (derdenbeslag van 14 oktober 2008), EUR 116.003,36 (derdenbeslag van 16 oktober 2008) of EUR 116.452,92 (derdenbeslag van 17 november 2008) is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden. Dat geldt eens te meer nu Plantotaal gemotiveerd heeft aangegeven dat niet [gedaagde] op haar, maar zij op [gedaagde] per saldo nog een vordering heeft.

1.1. De vordering onder 2. is, gelet op het voorgaande, als na te melden toewijsbaar. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren.

1.1. [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Plantotaal worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80

- vast recht 254,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal EUR 1.229,80

1. De beslissing

De voorzieningenrechter

1.1. veroordeelt [gedaagde] de ter hand genomen executiemaatregelen te staken en te beëindigen en alle door [gedaagde] gelegde (derden)beslagen ten laste van Plantotaal binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis op te heffen, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] hiermee in gebreke blijft, met een maximum van EUR 50.000,00;

1.1. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Plantotaal tot op heden begroot op EUR 1.229,80,

1.1. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

1.1. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.A.M. Schreuder en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2008.