Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BH2990

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
22-12-2008
Datum publicatie
24-02-2009
Zaaknummer
151727 - KG ZA 08-569
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Intentieovereenkomst. Onderhandelingsfase. Afbreken onderhandelingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 151727 / KG ZA 08-569

Vonnis in kort geding van 22 december 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ACTYS B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ACTYS WONEN B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

eiseressen,

advocaat mr. M.E. Csillag te Rotterdam,

tegen

de stichting

WONINGSTICHTING RENTREE,

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. B.M. Mendel te Haarlem.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Actys B.V. en Actys Wonen en gezamenlijk Actys c.s. genoemd worden. Gedaagde zal hierna Rentree genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de brief met producties van Actys c.s. d.d. 2 december 2008

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Actys c.s.

- de pleitnota van Rentree.

1.1. Ten slotte is vonnis bepaald.

1. De feiten

1.1. Rentree is een woningcorporatie die in [woonplaats] onder meer woonruimte verhuurt aan particulieren. In totaal heeft Rentree momenteel ongeveer 4.400 woningen en 600 studentenkamers in eigendom.

1.1. Actys c.s. is een landelijk opererende vastgoedmanagementorganisatie, die zorgdraagt voor het commercieel, technisch, facilitair en administratief management van vastgoed in opdracht van diverse beleggers en woningcorporaties.

1.1. In december 2007 zijn besprekingen over samenwerking tussen Actys c.s. en Rentree begonnen. Rentree had in 2007 naar aanleiding van een mededeling van het ministerie van VROM over de toenemende maatschappelijke rol die woningcorporaties moeten gaan vervullen haar missie en visie aangepast en was op zoek naar een derde partij die de uitvoerende taken op zich kon nemen.

1.1. De onderhandelingen tussen Actys c.s. en Rentree hebben op 27 mei 2008 geresulteerd in een door beide partijen getekende intentieovereenkomst, waarin Actys c.s. en Rentree afspraken hebben gemaakt over het beheer van de klantprocessen van Rentree en de gezamenlijke ontwikkeling van een beheerconcept. In deze intentieovereenkomst staat opgenomen:

“(…)

Deze intentieovereenkomst bevat de afspraken op basis waarvan Rentree en Actys bereid zijn de onderhandelingen voort te zetten.

1. De onderhavige onderhandelingen zijn gericht op de mogelijke samenwerking tussen partijen inzake de ontwikkeling van een beheerconcept voor klantprocessen voor de bedrijfstak woningcorporaties. (…)

2. Inzake de genoemde implementatie van het beheerconcept beogen partijen uiterlijk op 31 december 2008 het beheerconcept bij Rentree geïmplementeerd te hebben of zoveel eerder als mogelijk. Partijen zijn het er over eens dat Rentree een voortrekkersrol vervult voor de implementatie van het beheerconcept.

(…)

5. De verdere onderhandelingen dienen uiterlijk 16 juli 2008 te resulteren in een naar het oordeel van ieder van de partijen bevredigende (samenwerkings)overeenkomst die in een later stadium doch uiterlijk vóór implementatie bij Rentree zal worden vervangen door een tussen partijen te sluiten “Service Level Agreement”.

6. De totstandkoming van de beoogde (samenwerkings)overeenkomst zal in ieder geval afhankelijk zijn van de goedkeuring van de volgens de statuten van partijen daarvoor aangewezen organen alsmede – indien van toepassing – van de betreffende ondernemingsraden.

7. Partijen hebben het recht de onderhandelingen op ieder moment te beëindigen. Partijen komen overeen dat zij elkaar onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zullen stellen, indien een partij voornemens is van dit recht gebruik te maken.

(…)

9. Indien de onderhandelingen niet leiden tot de realisering van de beoogde samenwerking, is geen van partijen gehouden tot enige vorm van schadevergoeding jegens de andere partij.

(…)

12. Ieder der partijen draagt haar eigen kosten die verband houden met de onderhandelingen en de eventuele realisering van de beoogde samenwerking.

13. De inhoud van deze intentieovereenkomst blijft tot 31 december 2008 van kracht, of tot het eerder gelegen moment waarop een partij aan de andere partij schriftelijk heeft laten weten de onderhandelingen te staken.

14. De in deze intentieovereenkomst vastgelegde afspraken treden in de plaats van alle voorgaande door partijen gemaakte afspraken.

(…)”

Actys c.s. en Rentree hebben verder afgesproken dat Actys c.s. het beheerconcept in de toekomst onder voorwaarden commercieel zal mogen exploiteren jegens andere woningcorporaties.

1.1. Onderdeel van de beoogde samenwerking tussen Actys c.s. en Rentree betrof niet alleen het reguliere vastgoedbeheer, maar tevens het realiseren en uitvoeren door Actys c.s. van de “woonwinkel”.

1.1. In verband met het unieke karakter van de samenwerking en het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben Actys c.s. en Rentree op 30 mei 2008 gezamenlijk een persbericht uitgebracht. Dit persbericht is dezelfde dag nog gevolgd door een nieuwsbericht over de samenwerking op de vastgoedwebsite Vastgoedmarkt. Op 3 en 10 juni 2008 zijn nog een nieuwsbericht op de vastgoedwebsite PropertyNL en een artikel in PropertyNL Magazine, een magazine voor de vastgoedbranche, gepubliceerd.

1.1. De intentieovereenkomst is op 3 juni 2008 gevolgd door het uitbrengen van een offerteaanvraag door Rentree. In deze offerteaanvraag heeft zij schematisch weergegeven welke processen zij wenste uit te besteden aan Actys c.s.: als aanspreekpunt fungeren voor huurders van Rentree door middel van de woonwinkel en daarnaast het vastgoed onderhouden en administreren. Verder zijn in de offerteaanvraag de gevolgen van het uitbesteden van deze activiteiten beschreven.

1.1. Op basis van de offerteaanvraag hebben Actys c.s. op 30 juni 2008 een eerste offerte uitgebracht. Deze offerte gaf aanleiding tot verdere besprekingen en resulteerde op 12 augustus 2008 in een aangepaste, definitieve offerte, die door Rentree nog op dezelfde dag werd geaccepteerd. Actys c.s. en Rentree hebben als blijk van hun wederzijdse instemming zowel de offerteaanvraag als de offerte geparafeerd.

1.1. In een brief van Actys c.s. en Rentree van 12 augustus 2008 staat vermeld:

“Afspraken outsourcing klantprocessen, vastgoedbeheer en financiële administratie

Woningstichting Rentree (‘Rentree’) en Actys Wonen BV (‘Actys’) verklaren de samenwerking verder vorm te geven waarbij overeenstemming bestaat over de volgende documenten:

- De offerte aanvraag van Rentree aan Actys:

Offerte Aanvraag Outsourcing klantprocessen, vastgoedbeheer en financiële administratie,

d.d. 03 juni 2008, inclusief alle bijbehorende bijlagen

- Het aanbod van Actys aan Rentree:

Offerte Rentree Uitbesteding operationele beheeractiviteiten, d.d. 12 augustus 2008, inclusief bijlage A

(…)

De verdere onderhandelingen dienen uiterlijk 31 oktober 2008 te resulteren in een samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende service level agreement.

De totstandkoming van de overeenkomst zal in ieder geval afhankelijk zijn van de goedkeuring van de volgens de statuten van Rentree en Actys daarvoor aangewezen organen, alsmede van de betreffende ondernemingsraden.

(…)”

Actys c.s. en Rentree hebben afgesproken dat de uitwerking uiterlijk op 31 oktober 2008 moet hebben plaatsgevonden. Het is aan Rentree om de concepten aan te leveren.

1.1. De samenwerking tussen Actys c.s. en Rentree zou een periode van vier jaren en twee maanden betreffen, ingaande op 1 november 2008.

1.1. Ten behoeve van de uitwerking van de afspraken van 12 augustus 2008 zonden Actys c.s. Rentree kort voor 12 augustus 2008 een modelbeheersovereenkomst welke als leidraad kon dienen voor Rentree bij het redigeren van de samenwerkingsovereenkomst.

1.1. Actys c.s. hebben op 27 oktober 2008 een eerste concept van de samenwerkingsovereenkomst, gedateerd 22 oktober 2008, ontvangen van Rentree. Overleg over dit concept vond plaats gedurende een projectmanagementoverleg op 28 oktober 2008.

1.1. Het eerste concept van de samenwerkingsovereenkomst werd op 29 oktober 2008 door Rentree vervangen door een tweede concept gedateerd 28 oktober 2008.

1.1. Actys c.s. en Rentree hebben tijdens een bespreking op 30 oktober 2008 besloten dat de wederzijdse raadslieden ingeschakeld zouden worden teneinde het (tweede) concept gezamenlijk nader uit te (laten) werken.

1.1. Per 1 november 2008 zijn Actys c.s. begonnen met feitelijke beheerswerkzaamheden zoals vervat in de offerte. De vestigingsmanager van Actys c.s. is sinds 1 oktober 2008 werkzaam in de woonwinkel.

1.1. Per e-mail hebben Actys c.s. op 3 november 2008 een voorstel tot wijziging van artikel 6.3. van het concept ontvangen van Rentree.

1.1. Bij brief van 3 november 2008 van Rentree aan Actys c.s. heeft Rentree erop geattendeerd dat Actys c.s. wegens organisatorische redenen (nog) niet tot ondertekening van het concept hebben kunnen overgaan. Verder heeft Rentree aangegeven dat alle dientengevolge door Rentree geleden en nog te lijden schade op Actys c.s. zal worden verhaald.

1.1. In de brief van 11 november 2008 heeft Rentree wederom haar beklag gedaan dat er nog geen uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst voorhanden is. Rentree heeft tevens aangegeven dat zij de visie van Actys c.s. deelt dat men moet zorgdragen voor ondubbelzinnige c.q. duidelijke afspraken en dat Rentree bovenal hecht aan zorgvuldigheid boven snelheid.

1.1. Op 13 november 2008 heeft de raadsvrouwe van Actys c.s. het uitgewerkte concept van de samenwerkingsovereenkomst alsmede de bijbehorende bijlagen naar de raadsman van Rentree gezonden.

1.1. Bij brief van 17 november 2008 heeft Rentree aan Actys c.s. gemeld dat zij het (voorgenomen) project met Actys c.s. met onmiddellijke ingang stopt.

1.1. Op 17 november 2008 heeft Rentree de beslissing om de samenwerking te beëindigen mondeling en schriftelijk meegedeeld aan het personeel.

1.1. Bij brief van 18 november 2008 hebben Actys c.s. Rentree gesommeerd geen handelingen te verrichten die een verdere samenwerking in de weg staan.

1.1. Bij brief van 20 november 2008 heeft Rentree Actys c.s. bericht dat zij – geheel onverplicht – bereid is Actys c.s. ter wille te zijn en te onderzoeken of bepaalde werknemers die in dienst zijn van Actys c.s. mogelijk bij Rentree in dienst zouden kunnen treden.

1. Het geschil

1.1. Actys B.V. c.s. vorderen - na vermeerdering van eis - uitvoerbaar bij voorraad:

A. Rentree te verbieden zonder voorafgaande goedkeuring van Actys c.s. mededelingen te doen aan derden, waaronder werknemers in dienst bij Actys c.s., met de strekking dat de samenwerking tussen partijen is beëindigd, totdat de overeenkomst tussen partijen door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak danwel door wilsovereenstemming tussen partijen danwel door het verstrijken van de overeengekomen looptijd tot een einde is gekomen, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000,00 per handeling in strijd met dit verbod;

B. Rentree te gebieden binnen 24 uur vanaf het te dezen te wijzen vonnis aan Actys c.s. een lijst te overleggen met daarop alle derden, waaronder werknemers in dienst van Actys c.s., aan wie zij mededelingen heeft gedaan met de strekking dat de samenwerking tussen partijen is beëindigd, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag dat dit gebod niet wordt nageleefd;

C. Rentree te gebieden binnen twee dagen vanaf het te dezen te wijzen vonnis aan de derden bedoeld onder B van dit petitum een schriftelijke rectificatie te sturen met de strekking dat de samenwerking tussen partijen niet is beëindigd onder gelijktijdige verstrekking van kopieën aan Actys c.s., onder verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag dat dit gebod niet wordt nageleefd;

D. Rentree te gebieden om, totdat de contractuele samenwerking tussen partijen door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak danwel door wilsovereenstemming tussen partijen danwel door het verstrijken van de overeengekomen looptijd tot een einde is gekomen, werknemers van Actys c.s. toe te laten tot de werkplekken waar de beheerswerkzaamheden worden uitgevoerd voor zover in de macht van Rentree, en om werknemers van Actys c.s. toegang te geven tot alle ICT-faciliteiten welke benodigd zijn om de beheerswerkzaamheden te kunnen verrichten danwel deze toegang tot de ICT-faciliteiten te herstellen, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000,00 per dag dat dit gebod niet wordt nageleefd;

E. Rentree te gebieden om, totdat de contractuele samenwerking tussen partijen door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak danwel door wilsovereenstemming tussen partijen danwel door het verstrijken van de overeengekomen looptijd tot een einde is gekomen, communicatie van Actys c.s. met haar personeel te [woonplaats] toe te staan, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag dat dit gebod niet wordt nageleefd;

F. Rentree te gebieden om te goeder trouw mee te werken aan het tot stand brengen van een nader uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst op basis van de overeenkomst zoals aangehecht in productie 11 bij de dagvaarding danwel Rentree te verplichten te goeder trouw mee te werken aan de uitonderhandeling van de samenwerkingsovereenkomst indien de voorzieningenrechter van mening is dat er tussen partijen nog geen overeenkomst bestaat;

G. Rentree in de kosten van deze procedure te veroordelen.

1.1. Actys c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat Rentree zich onrechtmatig jegens Actys c.s. heeft gedragen. Er is op 12 augustus 2008 een overeenkomst op hoofdlijnen tot stand gekomen voor een bepaalde periode van vier jaar en twee maanden en deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar, zodat Rentree deze contractuele periode dient na te leven. Er is geen grond voor beëindiging van deze overeenkomst tussen partijen. Door vertragingen aan de kant van Rentree is er nog geen (gedegen) schriftelijke uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst door partijen ondertekend, terwijl Rentree de schuld hiervan – ten onrechte - bij Actys c.s. legt. Actys c.s. zijn niet in gebreke gesteld en op geen enkele wijze heeft Rentree inhoudelijk gemotiveerd wat haar klachten waren. Van wanprestatie aan de kant van Actys c.s. is geen sprake. Rentree is thans bezig onomkeerbare handelingen te verrichten, kennelijk met de bedoeling om de samenwerking zodanig te torpederen dat voortzetting feitelijk onmogelijk wordt. Voorts ondermijnt Rentree de samenwerking door Actys c.s. de toegang tot het pand te ontzeggen, iedere communicatie met het personeel van Actys c.s. te verbieden en de ICT-faciliteiten van de heer Van Egmond te beëindigen. Door deze handelwijze dreigt Actys c.s. grote schade te lijden, nu zij aanzienlijke investeringen heeft gedaan en kosten heeft gemaakt met betrekking tot het inmiddels aangevangen beheer. De mededelingen aan het personeel veroorzaken grote onrust. Voorts dreigt Actys c.s. onherstelbare schade aan haar reputatie op te lopen door de mededelingen welke Rentree thans naar buiten aan het brengen is.

1.1. Rentree voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

1. De beoordeling

1.1. In dit geding is in voldoende mate gebleken van het spoedeisend belang van Actys c.s. bij hun vorderingen.

1.1. Rentree stelt zich op het standpunt dat de onderhavige zaak zich niet leent voor behandeling in kort geding, nu deze te complex is om te kunnen worden behandeld in het kader van een kort geding, mede vanwege de beperking ten aanzien van de zittingsduur.

1.1. De voorzieningenrechter deelt deze zienswijze niet. De voorzieningenrechter is van oordeel dat - mede gezien de spoedeisendheid van de onderhavige kwestie - het gevorderde en hetgeen door partijen ten aanzien daarvan is aangevoerd niet zodanig complex is dat de voorzieningenrechter in het kader van een kort geding daaromtrent geen voorlopig oordeel zou kunnen geven. Weliswaar heeft de zitting, waar beide partijen uitgebreid de gelegenheid hebben gehad om hun zienswijzen te onderbouwen en te reageren op die van de wederpartij, aanzienlijk langer geduurd dan de gebruikelijke tijd van anderhalf uur, doch dit is op zichzelf geen (doorslaggevend) argument bij de vraag of de zaak te complex is om in kort geding te behandelen.

De beslissing van Rentree om haar verweren tegen de vorderingen van Actys c.s. niet nader te onderbouwen met bewijsstukken is dan ook een beslissing die voor rekening en (bewijs)risico van Rentree dient te komen.

1.1. Procespartijen

1.1.1. Ter zitting is door Actys c.s. helderheid gebracht omtrent de hoedanigheid van eiseressen in dit kort geding. Voldoende aannemelijk is geworden dat Actys B.V. tot 31 oktober 2008 heeft gehandeld als oprichter van Actys Woningbouwcorporaties B.V. i.o. Uit productie 18 bij de dagvaarding blijkt dat bij akte van 24 oktober 2008 de besloten vennootschap Actys Woningbouwcorporaties B.V. daadwerkelijk is opgericht. Vervolgens is ter zitting van 14 december 2008 voldoende aannemelijk geworden - hetgeen overigens ook niet is weersproken door Rentree - dat Actys B.V. als lasthebber voor Actys Woningbouwcorporaties B.V. optreedt.

1.1. Definitieve overeenkomst of onderhandelingsfase

1.1.1. Tussen partijen is in geschil of er een definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Met Rentree is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat partijen zich nog in een onderhandelingsfase bevonden en dat het Rentree vrij stond om deze eenzijdig af te breken. De voorzieningenrechter overweegt daarover het volgende.

1.1.1. Tussen partijen staat vast dat zij op 27 mei 2008 een intentieovereenkomst hebben gesloten omtrent hun toekomstige samenwerking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de brief van 12 augustus 2008 (productie 4 bij de dagvaarding) dat partijen vervolgens hebben afgesproken dat zij overeenstemming hebben bereikt omtrent een aantal documenten, maar dat verdere onderhandelingen uiterlijk 31 oktober 2008 nog dienen te resulteren in een samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorend service level agreement. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben partijen dus nog geen “perfecte” overeenkomst bereikt over hun definitieve samenwerking.

1.1.1. Overigens blijkt ook uit de brief van Rentree van 11 november 2008 dat er nog geen “perfecte” overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen. Immers, in deze brief vermeldt de heer [A] namens Rentree dat de (aangepaste) offerte van Actys c.s. op 12 augustus 2008 weliswaar heeft geleid tot een basis om de samenwerking tussen partijen verder vorm te geven, maar dat er een schriftelijke en ondertekende overeenkomst moet komen die verder gaat dan wat partijen op 12 augustus 2008 hebben vastgelegd. Verder schrijft [A] ten aanzien van een verdere uitbreiding van de dienstverlening door Actys c.s.: “dit houdt in dat we een zorgvuldig proces met elkaar moeten afspreken waarbij, zowel inhoudelijk als procesmatig, goede afspraken moeten worden gemaakt”. [A] vestigt dan ook nog de aandacht op het adviestraject van de OR van Rentree, waarmee in het besluitvormingsproces rekening mee gehouden dient te worden, conform hetgeen hierover in de intentieovereenkomst is bepaald.

1.1. Afbreken onderhandelingen

1.1.1. Ten aanzien van de vraag of het Rentree vrij stond om de onderhandelingen eenzijdig af te breken overweegt de voorzieningenrechter dat uitgangspunt is dat ieder van de onderhandelende partijen vrij is om de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met haar eigen gerechtvaardigde belangen.

1.1.1. Op 12 augustus 2008 hebben partijen afgesproken dat zij overeenstemming hebben bereikt omtrent een aantal documenten, waaronder de offerteaanvraag van Rentree aan Actys van 03 juni 2008, inclusief alle daarbij behorende bijlagen. Eén van de bijlagen betreft de intentieovereenkomst van 27 mei 2008. Daarmee blijft de intentieovereenkomst onverkort tussen partijen van kracht tot 31 december 2008. Partijen hebben in die intentieovereenkomst de mogelijkheid om de onderhandelingen op ieder moment te beëindigen open gehouden. Dit is immers ondubbelzinnig bepaald in artikel 7 van de intentieovereenkomst. Rentree heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook dienovereenkomstig gehandeld, nu zij bij brief van 17 november 2008 de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

1.1.1. Verder stonden er in de onderhandelingen nog enkele essentiële punten open waarover overeenstemming moest worden bereikt. In dat kader heeft Rentree aangevoerd - weliswaar niet onderbouwd door enig document of ander bewijsstuk, maar niet althans onvoldoende weersproken door Actys c.s. - dat er pas op 3 november 2008 een conceptimplementatieplan van de kant van Actys c.s. werd aangeleverd. Temeer nu de (concept) samenwerkingsovereenkomst nog punt van discussie tussen partijen was evenals een ontwikkelconcept en er nog geen service level agreement door Actys c.s. was aangeleverd, concludeert de voorzieningenrechter dat de onderhandelingen nog niet in een zo vergevorderd stadium waren dat terugtrekken uit de onderhandelingen als onaanvaardbaar moet worden beschouwd. De stelling van Actys c.s. dat er reeds een begin van uitvoering was gemaakt doet hier niet aan af, mede gezien de niet weersproken betwisting van Rentree dat deze werkzaamheden enkel voorbereidende werkzaamheden betroffen, waarbij tevens in acht genomen moet worden dat op initiatief van Actys c.s. de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2009 naar 1 november 2008 is verschoven. Zoals in artikel 12 van de intentieovereenkomst is bepaald draagt ieder der partijen haar eigen kosten die verband houden met de onderhandelingen en de eventuele realisering van de beoogde samenwerking, in ieder geval tot 31 december 2008. Actys c.s. hadden hiermee rekening dienen te houden bij de aanvang van hun werkzaamheden. Daarnaast is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet aannemelijk geworden is dat Rentree heeft bijgedragen aan het blijkbaar bij Actys c.s. bestaande vertrouwen dat er een samenwerkingsovereenkomst tot stand zou komen. Zoals in r.o. 4.5.3. reeds is overwogen geeft [A] in zijn brief van 11 november 2008 duidelijk aan dat er op enige essentiële punten nog overeenstemming moet worden bereikt, alvorens Rentree akkoord zou kunnen gaan met een definitieve samenwerking, alsmede dat de OR van Rentree nog niet heeft ingestemd met de voorgenomen samenwerking.

1.1.1. Ten slotte hebben Actys c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende overige feiten en omstandigheden gesteld die een zodanig zwaarwegend belang aan hun zijde opleveren dat het afbreken van de onderhandelingen op die grond als onaanvaardbaar jegens hen moet worden beschouwd.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter stond het Rentree dan ook vrij om de onderhandelingen met Actys c.s. op 17 november 2008 af te breken.

1.1. Slotsom is dat het door Actys c.s. gevorderde zal worden afgewezen. Ook de - aangevulde - vordering tot het verplichten van Rentree om de onderhandelingen voort te zetten zal gezien het hiervoor overwogene worden afgewezen.

1.1. Actys B.V. c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rentree worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris advocaat 904,00 (2 punten x tarief II EUR 452,00)

Totaal EUR 1.158,00

1. De beslissing

De voorzieningenrechter

1.1. wijst de vorderingen af,

1.1. veroordeelt Actys B.V. c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Rentree tot op heden begroot op EUR 1.158,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.B.E.M. Rikaart-Gerard en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2008.