Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BH2339

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
03-09-2008
Datum publicatie
17-02-2009
Zaaknummer
130798 / HA ZA 07-399
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vraag of tijdig is geklaagd over kwaliteit van geleverd fruit.

Aankondiging bij - niet overeengekomen - branch-voorwaarden (Nederlandse en Europese ) voor plaats en tijd levering. I.c.: bij inladen in vrachtwagen op terein verkoper. Klagen 3 uur na aankomst van de waar in Polen is dan te laat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2010, 59
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 130798 / HA ZA 07-399

Vonnis van 3 september 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JAGUAR, THE FRESH COMPANY B.V.,

de rechtsvoorgangster van

ZWAARDFRUIT B.V.,

gevestigd te Breda,

eiseres,

advocaat mr. M.F.H.M. van Haastert,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VRIEMEX B.V.,

gevestigd te Nagele,

gedaagde,

advocaat mr. J.W. Both.

Partijen zullen hierna wederom Zwaardfruit en Vriemex genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 maart 2008

- de akte uitlating tussenvonnis aan de zijde van Zwaardfruit

- de akte aan de zijde van Vriemex.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank blijft bij hetgeen in het tussenvonnis van 5 maart 2008 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist.

2.2. In het tussenvonnis is Zwaardfruit toegelaten feiten of omstandigheden te bewijzen waaruit volgt dat partijen tijdens het gesprek van 18 december 2004, althans vóór 17 januari 2005, zijn overeengekomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van toekomstige leveranties.

2.3. Zwaardfruit heeft, blijkens haar akte, afgezien van het leveren van bewijs.

2.4. Derhalve zal de rechtbank ervan uitgaan, dat de algemene voorwaarden niet zijn overeengekomen.

2.5. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of Vriemex zich er met succes op kan beroepen dat Zwaardfruit is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst tot levering van tomaten.

2.6. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat een koper verplicht is een zaak op zijn deugdelijkheid te onderzoeken en zo spoedig mogelijk de verkoper te waarschuwen indien de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt (art. 7:23 BW).

2.7. In de onderhavige zaak staat vast dat de tomaten op 17 januari 2005 zijn gekocht door Vriemex, die gevestigd is in Nagele. De tomaten zijn in opdracht van Vriemex op diezelfde dag op het bedrijf van Zwaardfruit in Ridderkerk om 21.00 uur in een vrachtauto geladen en in een rit van 37 uur naar Krakau in Polen gebracht. Drie uur na aankomst van de tomaten in Polen heeft Vriemex geklaagd bij Zwaardfruit over de kwaliteit van de tomaten.

2.8. De vraag rijst of Vriemex tijdig heeft gewaarschuwd dat de tomaten niet aan de overeenkomst beantwoordden. Van belang is of Vriemex de tomaten tijdig heeft gecontroleerd en wat onder de gegeven omstandigheden een redelijke klachttermijn is. Tijdens de comparitie is partijen verzocht in hun conclusies van repliek en dupliek in te gaan op de handelsgebruiken met betrekking tot de klachttermijn.

2.9. Zwaardfruit heeft bij conclusie van repliek de algemene voorwaarden overgelegd van de brancheorganisatie Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland). Daarin is onder meer bepaald:

Artikel 3 – Plaats en wijze van levering

1. Levering vindt plaats af magazijn.

(…)

Artikel 8 – Verplichtingen van de koper

1. (…) Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;

(…)

2. Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte (zoals bedoeld in artikel 3) dient de koper de zaken direct te controleren conform lid 1.,

(…)

4. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan ……te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen acht uur na aflevering.

(…)

Zwaardfruit heeft voorts de COFREUROP (Europese standaard voorwaarden voor de verkoop van groenten en fruit op initiatief van Freshfel) voorwaarden overgelegd. Hierin is bepaald:

6. Damages

6.1. Damage claims

(…)

6.1.1.2. The buyer or his representative is obliged to inspect the goods for transport damage and incorrect quantities and to make a note to this effect on the freight documents (bill of lading). The supplier or his representative is to be informed accordingly. (…)

(…)

6.1.2.2. The claim is to be raised immediately in all cases. For category I goods, the claim is to be made within 6 hours as from time of delivery. For category II goods, the claim is to be made within 8 hours as from time of delivery (…).

2.10. Vriemex meent dat het rapport van Cofreurop buiten beschouwing gelaten dient te worden omdat het in het Engels is opgesteld en teveel vakjargon zou bevatten. De rechtbank acht de in het rapport gebezigde Engelse taal niet van dien aard dat deze niet begrijpelijk is en zij zal het rapport in haar beoordeling betrekken.

Ten aanzien van de Frugi Venta-voorwaarden voert Vriemex aan dat de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot verkoop niet overeenkomen met de dagelijkse praktijk. Vriemex betwist dat de in de FrugiVenta-voorwaarden vermelde klachttermijn in de branche gebruikelijk is. Zij heeft van haar kant echter geen stukken overgelegd die haar betoog ondersteunen. Nu in beide overgelegde (branche-)voorwaarden een klachttermijn van (zes tot) acht uur na aflevering is vermeld, gaat de rechtbank ervan uit dat in de onderhavige branche een klachttermijn van maximaal acht uur gebruikelijk is.

2.11. Vriemex heeft aangevoerd dat als moment van levering het moment van uitladen in Polen moet worden gehanteerd en dat de klachttermijn dus begint te lopen op het moment van uitladen. De rechtbank volgt Vriemex niet in dit betoog. Het tijdstip van levering is het moment dat de tomaten in de vrachtwagen werden geladen. Het laden in de vrachtwagen en het vervoer naar Polen geschiedde immers in opdracht van Vriemex en op het moment van laden in de vrachtwagen is door Zwaardfruit aan Vriemex het bezit van de tomaten verschaft (art. 3:90 j? art. 3:107 lid 3 BW).

2.12. Vriemex heeft voorts aangevoerd dat het branchegebruik is om bij aankomst in het land van bestemming te keuren, en dat de klachttermijn om die reden aanvangt bij aankomst, maar zij heeft dit betoog niet onderbouwd. Dat had – gezien de door Zwaardfruit overgelegde stukken – wel op haar weg gelegen. Nu zij overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, kunnen leiden tot de conclusie dat eerst na aankomst van de goederen op een adres in het buitenland de klachttermijn aanvangt verwerpt de rechtbank deze stelling.

2.13. De slotsom is dat Vriemex, door eerst 40 uur na levering van de tomaten te klagen, niet binnen de in de branche gebruikelijke termijn van acht uur heeft geklaagd.

2.14. Vriemex heeft daarnaast nog het verweer gevoerd dat de tomaten reeds bij aflevering in Nederland op 17 januari 2005 niet deugdelijk waren. Volgens haar waren de tomaten te bleek en kan de aantasting, die bij aankomst in Polen is geconstateerd, niet tijdens het vervoer zijn ontstaan. Er was volgens haar geen mogelijkheid tot keuring bij aflevering in Ridderkerk, omdat de tomaten twee uur na het sluiten van de mondelinge koopovereenkomst zijn ingeladen.

Zwaardfruit betwist dat de tomaten bij aflevering niet deugdelijk waren. Zij stelt dat Vriemex een eventueel gebrek bij aflevering had dienen te ontdekken. Zwaardfruit verwijst in dit verband naar de door haar overgelegde Frugi Venta- en Cofreurop- voorwaarden en naar de door haar overgelegde CMR-vrachtbrief, waarin geen opmerkingen over de kwaliteit van de tomaten zijn vermeld.

De rechtbank overweegt dat Vriemex geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat de tomaten reeds bij aflevering in Ridderkerk gebreken vertoonden. Vriemex heeft de tomaten bij aflevering niet gekeurd of laten keuren. Zowel in de Frugi venta-voorwaarden (art. 8.1) als in de Cofreurop-voorwaarden (art. 6.1.1. en 6.1.1.2) is vermeld dat de goederen bij aflevering dienen te worden gekeurd. Het dient derhalve voor rekening van Vriemex te blijven dat zij de goederen bij aflevering in Ridderkerk niet heeft gecontroleerd of door de vervoerder heeft laten controleren. Daardoor komt niet vast te staan dat de tomaten reeds bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordden. Het verweer dat de tomaten bij aflevering reeds ondeugdelijk waren, wordt verworpen.

2.15. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat Vriemex er geen beroep op kan doen dat de tomaten aangetast waren, omdat Vriemex de tomaten niet direct na aflevering heeft gecontroleerd en niet binnen bekwame tijd – in de gegeven omstandigheden binnen 8 uur – na de aflevering heeft geklaagd. Vriemex kan zich derhalve niet met succes op opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst beroepen. De vordering inzake de hoofdsom zal dan ook worden toegewezen.

2.16. Zwaardfruit vordert contractuele rente, althans subsidiair wettelijke handelsrente. Deze rente is toewijsbaar vanaf het moment dat Vriemex in verzuim is. De vervaldatum van de factuur is 16 februari 2005. Vriemex is derhalve in verzuim vanaf 17 februari 2005, zodat de rente zal worden toegewezen vanaf deze datum, met dien verstande dat de wettelijke handelsrente zal worden toegewezen, aangezien niet vast is komen te staan dat contractuele rente is overeengekomen.

2.17. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Zwaardfruit heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

2.18. Zwaardfruit vordert Vriemex te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op EUR 209,89 voor explootkosten en EUR 384,00 voor salaris procureur (1 rekest x EUR 384,00).

2.19. Vriemex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Zwaardfruit worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,32

- vast recht EUR 296,00

- salaris procureur 1.152,00 (3,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.223,32

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt Vriemex om aan Zwaardfruit te betalen een bedrag van EUR 8.347,50, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119a BW over het nog niet betaalde deel van het bedrag van EUR 8.347,50 vanaf 16 februari 2005 tot de dag van volledige betaling,

3.2. veroordeelt Vriemex in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 593,89,

3.3. veroordeelt Vriemex in de proceskosten, aan de zijde van Zwaardfruit tot op heden begroot op EUR 1.223,32,

3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2008.