Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BG7430

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
11-12-2008
Datum publicatie
18-12-2008
Zaaknummer
420320 HA 08-336
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kantonzaak, ontbinding arbeidsovereenkomst.

Verzoek werkgever afgewezen omdat aangevoerde grond (ten onrechte weigeren andere passende functie) niet aanwezig is.

Zelfstandig tegenverzoek werknemer toegewezen onder toekenning van C = 2.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0784
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Lelystad

zaaknr. : 420320 HA 08-336

datum : 11 december 2008

Beschikking op een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

in de zaak van:

de besloten vennootschap

t for Telecom Franchise Beheer B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie, aanvankelijk abusievelijk aangeduid met Tell Me Beheer B.V.,

gemachtigde mr. D.G. Veldhuizen, advocaat te Amsterdam,

tegen

[werknemer],

wonende te [woonplaats],

verwerende partij in conventie,

verzoekende partij in reconventie,

gemachtigde mr. S.I. Witkamp, advocaat te Rotterdam.

De procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van:

- het verzoekschrift met producties

- het verweerschrift met producties, tevens houdende een zelfstandig tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van partijen

- de per fax van 11 november 2008 door t for Telecom in het geding gebrachte producties

- de per fax van 12 november 2008 door [werknemer] in het geding gebrachte producties.

De mondelinge behandeling is gehouden op 13 november 2008.

Verschenen zijn:

- t for Telecom, vertegenwoordigd door N.P. Padding, directeur, bijgestaan door mr. Veldhuizen voornoemd;

- [werknemer], bijgestaan door mr. Witkamp voornoemd.

Partijen hebben aan de hand van respectievelijk een pleitnota en op schrift gestelde aanvullende opmerkingen hun standpunten nader toegelicht.

Het geschil

t for Telecom wenst de ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen, die zij gelegen ziet in de weigering van [werknemer] om een hem passende functie te aanvaarden toen zijn functie wegens een herstructurering van de organisatie kwam te vervallen.

[werknemer] heeft de door t for Telecom aangevoerde grond voor ontbinding van de overeenkomst betwist. Hij heeft zijnerzijds ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op de grond dat zijn gezondheid dat vergt. Omdat hij door de handelwijze van t for Telecom arbeidsongeschikt is geworden ligt de noodzaak om de arbeidsovereenkomst te ontbinden geheel in de risicosfeer van t for Telecom. Bovendien heeft t for Telecom ernstig verwijtbaar gehandeld, aldus [werknemer], die meent daarom aanspraak te hebben op een vergoeding. In het geval er geen concurrentiebeding geldt, vindt [werknemer] een vergoeding van € 127.930,52 geïndiceerd. Voor het geval geoordeeld zal worden dat er een concurrentiebeding geldt, heeft [werknemer] een vergoeding gevraagd van € 139.560,57. [werknemer] heeft daarnaast een vergoeding gevraagd van € 10.000,-- wegens geleden immateriële schade en veroordeling van t for Telecom tot betaling van de volledige kosten van rechtsbijstand en van de proceskosten.

De beoordeling

in conventie en in reconventie:

1.

De vaststaande feiten zijn, voorzover van belang voor de beoordeling van de verzoeken op de daartoe aangevoerde gronden en zakelijk weergegeven:

1.1

[werknemer], thans [X] jaar oud, is op [datum] bij t for Telecom in dienst getreden in de functie van Area Manager. Op 1 oktober 2006, nadat [werknemer] vanaf het najaar van 2005 werkzaam was geweest als Sales Manager en vanaf 1 juni 2006 als waarnemend General Manager, is [werknemer] benoemd tot General Manager Franchise. In deze laatste functie was [werknemer] functioneel leidinggevende van een Franchise Manager, een Commercial Coordinator en drie Area Managers. Het loon van [werknemer] bedraagt € 6.561,90 bruto, exclusief 8% vakantietoeslag.

1.2

t for Telecom heeft 145 winkels, waarvan 32 franchisewinkels, en daarnaast zogenoemde ‘mini shops (shop-in-shop’s)’ in 123 Dixons winkels, waar communicatieproducten en diensten op het gebied van mobiele telefonie, internet, digitale televisie e.d. verkocht worden.

1.3

t for Telecom is, naast Nedconcepts, Dixons en Dynabyte, een volle dochteronderneming van Dexcom Holdings N.V.

1.4

t for Telecom heeft in 2005 de onderneming Tell Me overgenomen. In 2006 zijn Dixons en Dynabyte aan Dexcom Holding toegevoegd. De winkels van Tell Me zijn in 2006 aangepast aan het concept van t for Telecom en er is gestart met een gezamenlijke productinkoop. De verkooporganisaties van t for Telecom en Tell Me zijn naast elkaar blijven opereren. In 2007 is besloten om in de Dixons winkels shop-in-shop’s te openen; begin juli 2008 zijn de 123 shop-in-shop’s feitelijk geopend.

1.5

De grote toename van het aantal verkooppunten en de wens het onderscheid tussen de eigen winkels, de shop-in-shop’s en de franchisewinkels op te heffen, hebben t for Telecom doen besluiten haar verkoopstructuur te wijzigen. In de gewijzigde organisatiestructuur kwam de functie van General Manager Franchise niet meer voor.

1.6

Op 28 januari 2008 is [werknemer] op de hoogte gesteld van de voorgenomen organisatiewijziging en het daarmee gepaard gaande vervallen van zijn functie. t for Telecom heeft [werknemer] daarbij meegedeeld dat voor hem gezocht zou worden naar een andere passende functie. In dit gesprek met [werknemer] zijn aan de orde gekomen de vacante functie van Sales & Operations Director en die van Sales Director Dixons. Met betrekking tot deze laatste functie is aan [werknemer] meegedeeld dat op dat moment nog niet formeel bekend was wanneer deze vrij zou komen.

1.7

Op 26 maart 2008 heeft t for Telecom met [werknemer] het jaarlijkse beoordelingsgesprek gevoerd. De totale waardering luidde: Uitstekend. [werknemer] heeft op grond van deze beoordeling een salarisverhoging van 2,5% gekregen, met daarnaast een extra verhoging van 3%. Voorts is [werknemer] de maximale in het vooruitzicht gestelde bonus bij het behalen van de doelstellingen van € 40.000,-- toegekend.

1.8

In april 2008 heeft t for Telecom een externe kandidaat benoemd in de functie van Sales Director Dixons. [werknemer] is niet op de hoogte gesteld van het vacant komen van deze functie.

1.9

Eind mei 2008 heeft [werknemer] de Franchise Trofee 2008 van de Nederlandse Franchise Vereniging in ontvangst mogen nemen. De prijs is bedoeld als expliciete erkenning van franchiseformules die op het gebied van samenwerking, kwaliteit en winstgevendheid een uitstekend ‘trackrecord’ bezitten.

1.10

t for Telecom heeft met ingang van 1 mei 2008 haar directie omgezet in een Executieve Team (ET) en het bestaande Management Team (MT) uitgebreid tot een zogenoemd Senior Management Overleg (SMO) dat eens per twee maanden bij elkaar komt. Vanaf deze herstructurering maakte [werknemer] deel uit van het SMO. Behalve [werknemer] zijn alle leden van het voormalige MT opgenomen in het ET.

Per eind mei 2008 mocht [werknemer] niet langer deelnemen aan het commercieel overleg. Dat overleg zou nog slechts plaatsvinden tussen de nieuwe Commercial Director ad interim en de mensen die direct aan de Commercial Director rapporteren. [werknemer] zou in zijn functie van General Manager Franchise aan de Managing Director blijven rapporteren. t for Telecom heeft verzuimd dit besluit tijdig aan [werknemer] mee te delen. Het besluit is wel meegedeeld tijdens het commercieel overleg op 19 mei 2008, waarbij [werknemer] niet aanwezig was. [werknemer] hoorde van het besluit op het commercieel overleg van 26 mei 2008, toen de vraag werd gesteld wat nu zijn status op dat overleg was.

1.11

Partijen hebben vanaf 2 mei 2008 gecorrespondeerd over wat [werknemer] ervaarde als uitholling van zijn functie en als degradatie en afbreuk van zijn positie en over een door [werknemer] gesignaleerd gebrek aan inspanningen en zorgvuldigheid wat het vinden van een hem passende nieuwe functie betrof. Naar aanleiding daarvan is [werknemer] toegezegd dat hem eind mei een concreet voorstel voor een hem passende rol binnen de organisatie zou worden gedaan. Daarbij heeft t for Telecom als mogelijkheid genoemd de functie van General Manager Nedconcepts en heeft zij meegedeeld dat nog de mogelijkheid van een nieuw te creeëren functie zou worden onderzocht die zou voorzien in de behoefte van Dexcom aan franchise expertise op top niveau.

1.12

In een gesprek op 27 mei 2008 is [werknemer] de keuze geboden tussen de nader beschreven functie van Franchise Director Dexcom en die van General Manager Nedconcepts. t for Telecom heeft daarbij meegedeeld dat de functie van [werknemer] van General Manager Franchise met ingang van 1 augustus 2008 zou komen te vervallen. [werknemer] heeft tot 1 juli 2008 de tijd gekregen om over het aanbod na te denken.

1.13

In een schriftelijke bevestiging van het gesprek van 27 mei 2008 heeft [werknemer] aangegeven dat hij behoefte had aan meer duidelijkheid over de aan de functies verbonden bevoegdheden; zonder die duidelijkheid viel volgens hem niet vast te stellen of een van de functies passend was. Hij heeft voorts gevraagd naar de aan de aangeboden functies verbonden arbeidsvoorwaarden.

1.14

t for Telecom heeft teruggeschreven dat was afgesproken dat [werknemer] een opzet zou aanleveren voor de beschrijving van de aan de functie van Franchise Director Dexcom verbonden verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden heeft zij [werknemer] meegedeeld, dat die gelijk zouden zijn aan die behorend bij zijn huidige functie, omdat volgens haar sprake was van een gelijkwaardig niveau van de beide functies. Ook de bonusafspraken zouden gelijkwaardig zijn, aldus t for Telecom.

t for Telecom heeft [werknemer] ten slotte meegedeeld dat zij hem zonder tegenbericht per 1 augustus 2008 zou benoemen in de functie van Franchise Director Dexcom.

1.15

[werknemer] heeft vervolgens op 6 juni 2008 schriftelijk laten weten zich overvallen te voelen door de mededeling dat hij zonder tegenbericht per 1 augustus 2008 benoemd zou worden tot Franchise Director Dexcom; hem was immers een maand de tijd gegund om over het aanbod na te denken. Hij herhaalt dat de passendheid van de functie eerst kan blijken na duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Volgens [werknemer] zijn aan zijn intussen uitgeholde functie van General Manager Franchise een aantal nieuwe werkzaamheden toegevoegd, wordt dit een nieuwe functie genoemd, maar is dat een functie met minimale verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.16

t for Telecom heeft [werknemer] daarop meegedeeld dat er geen verschil van inzicht kon bestaan over de richting die t for Telecom met [werknemer] uit wilde, dat de functie van Franchise Director Dexcom [werknemer] op het lijf was geschreven en dat die volledig paste in de lijn van zijn carrière. Zij herhaalt voorts haar verzoek dat [werknemer] invult welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens hem aan die functie moeten worden verbonden.

1.17

Bij brief van 12 juni 2008 heeft [werknemer] een opsomming gegeven van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die volgens hem aan de functie van Franchise Director Telecom verbonden zouden moeten zijn.

1.18

Op 16 juni 2008 heeft [werknemer] zich ziek gemeld, waardoor een voor die dag gepland gesprek geen doorgang heeft kunnen vinden.

1.19

Op 1 juli 2007 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen t for Telecom en [werknemer]. t for Telecom heeft dat gesprek per e-mail van diezelfde dag bevestigd. Zij geeft daarbij weer in hoeverre zij zich niet kan vinden in de door [werknemer] voorgestelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden en merkt op dat de aangeboden functie vrijwel overeenkomt met de functie van General Manager Franchise, maar dat er sprake is van een verbreding op Dexcom niveau, alsook dat zij de nieuwe functie meer als een bestuurlijke functie ziet ten opzichte van de functie van General Manager Franchise, in welke functie [werknemer] meer operationele taken heeft.

t for Telecom benadrukt ten slotte dat zij niet begrijpt dat [werknemer] nog steeds vindt dat er onduidelijkheden zijn.

1.20

De reactie van [werknemer] daarop luidt dat de inhoud van de aangeboden functie niet overeenkomt met de benaming van de functie; hem wordt een directeursfunctie aangeboden die geen eindverantwoordelijkheid meebrengt. [werknemer] vindt dat er nog steeds sprake is van onduidelijkheid. Weliswaar meent t for Telecom dat het om vergelijkbare functies gaat, maar hij vraagt zich af of zij de aangeboden functie vergelijkt met zijn intussen uitgeholde functie. Bij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die door t for Telecom zijn geformuleerd biedt de aangeboden nieuwe functie hem slechts een adviserende rol en zonder dat zijn advies bindend is. Hoewel de functiebenaming anders doet vermoeden, houdt de aangeboden functie een ernstige degradatie in, zo meent [werknemer]. Niettemin is hij bereid nogmaals met t for Telecom in gesprek te gaan teneinde consensus te bereiken over de aan de aangeboden functie te verbinden verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Volgens [werknemer] moet het mogelijk zijn die consensus te bereiken.

1.21

t for Telecom heeft daarop gereageerd in een brief van 9 juli 2008 waarin zij constateert dat er geen overeenstemming valt te bereiken. Zij concludeert dat [werknemer] niet met t for Telecom verder wil, dat hij geen vertrouwen meer heeft in haar organisatie. Daarbij komt, zo deelt zij [werknemer] voorts mee, dat ook haar vertrouwen in hem door de ontwikkelingen van de laatste tijd is geschaad; zij zal hem daarom een voorstel tot beëindiging van het dienstverband doen. Omdat [werknemer] op dat moment ziek is en met vakantie is, nodigt zij hem alvast uit voor een gesprek op 5 augustus 2008. Ook deelt zij hem mee, voor het geval hij zich eerder dan voormelde datum beter zal melden, dat hij alsdan geen arbeid zal behoeven te verrichten.

1.22

t for Telecom heeft per e-mail op 22 juli 2008 aan het CSO het volgende meegedeeld:

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat [werknemer] de afgelopen maanden vanwege gezondheidsproblemen niet of beperkt inzetbaar is geweest. Dat spijt ons. Tegelijkertijd spelen er diverse issues op het terrein van franchise. Een aantal daarvan kan niet blijven liggen en dient snel te worden opgepakt. Om de voortgang en de kwaliteit van dienstverlening richting de franchisenemers te bewaken heb ik (ktr: dit is de directeur van t for Telecom) [directeur] (...) gevraagd en bereid gevonden om daarbij te ondersteunen. Hij zal vanaf deze week de werkzaamheden van [werknemer] waarnemen.

De notulen van de franchisevergadering van 23 juli 2008 vermelden de mededeling dat [werknemer] door ziekte minder inzetbaar is geweest en mede daardoor er zaken zijn blijven liggen/niet adequaat genoeg zijn afgehandeld.

1.23

Bij brief van 5 augustus 2008 wordt [werknemer] een voorstel gedaan om in der minne te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

1.24

De huisarts van [werknemer] heeft op 30 september 2008, met toestemming van [werknemer], schriftelijk verklaard dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangewezen is vanwege de stress gerelateerde klachten waaraan [werknemer] al sinds begin 2008 lijdt en die in de maanden mei en juni 2008 zodanig zijn toegenomen dat medicijnen moesten worden voorgeschreven. Hij heeft ook verklaard [werknemer] te hebben geadviseerd een zodanig lange vakantie te nemen dat de stressklachten zouden afnemen.

2.

t for Telecom stelt voorop, dat het een ondernemer vrij staat om zijn organisatie zo in te richten, of de inrichting ervan zo te wijzigen, als hem goedunkt.

Zij heeft [werknemer] relatief kort nadat hem was meegedeeld dat zijn functie zou komen te vervallen twee passende functies aangeboden. [werknemer] vond deze functies kennelijk te licht; hij wilde slechts een lijnfunctie met eindverantwoordelijkheid. Voor zo’n functie kwalificeerde [werknemer] echter niet, vanwege zijn relatief beperkte managementervaring.

[werknemer] heeft de discussie tweeëneenhalve maand lang levend gehouden en zich toen uit de wedstrijd geschreven. Meermalen was hem aangegeven dat t for Telecom voor eind juni duidelijkheid wilde, maar [werknemer] heeft dat signaal niet opgepakt; hij is doorgegaan met het voeren van onnodige inhoudelijke discussies. Dusdoende heeft [werknemer] zich niet als goed werknemer gedragen en dat valt hem te verwijten. [werknemer] heeft er bovendien door zijn opstelling herhaaldelijk blijk van gegeven niet met t for Telecom verder te willen. Aangezien hij echter het voorstel van t for Telecom om in der minne te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet heeft aanvaard, heeft t for Telecom zich genoodzaakt gezien het onderhavige verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te doen, aldus t for Telecom.

3.

Het standpunt van [werknemer] luidt, dat t for Telecom geen zwaarwegende of bijzondere omstandigheden heeft aangedragen die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Er zijn echter wel andere, gegronde redenen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst dient vanwege ernstige gezondheidsklachten te worden ontbonden. De grond voor de ontbinding ligt geheel in de risicosfeer van t for Telecom, die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. t for Telecom is nalatig geweest in het zoeken van een passende functie, zij heeft hem tot eind mei in het ongewisse gelaten, zij heeft een passende functie extern vergeven, zij heeft hem tijdens zijn vakantie en terwijl hij ziek was op non-actief gesteld zonder daarvoor een grond te noemen en tevens de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangekondigd, zij heeft intern en extern bekendgemaakt dat zij hem op non-actief heeft gesteld wegens disfunctioneren.

4.1

Alhoewel [werknemer] meermalen te kennen heeft gegeven ongelukkig te zijn met de door t for Telecom gekozen nieuwe organisatiestructuur is tussen partijen niet in geschil de vraag of t for Telecom daartoe heeft kunnen besluiten. Evenmin is in geschil de vraag of die nieuwe organisatiestructuur al dan niet met zich diende te brengen het vervallen van de functie van General Manager Franchise. Vaststaat dan ook dat sprake is van gewijzigde omstandigheden die meebrengen dat [werknemer] gehouden is in te gaan op redelijke voorstellen van t for Telecom, die met deze gewijzigde omstandigheden verband houden. Dergelijke voorstellen mag hij alleen afwijzen wanneer aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Dit wordt niet anders indien het gaat om gewijzigde omstandigheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen, zoals hier het geval is.

Dit wil echter niet zeggen, dat [werknemer] redelijkerwijs niet zou mogen opkomen voor wat hij in verband met de voorstellen van t for Telecom als zijn rechten ziet. [werknemer], geconfronteerd met een wijziging van zijn functie, mocht daartegen bezwaar maken en opkomen voor wat hij als zijn rechten ziet en behoefde niet voetstoots ieder voorstel van t for Telecom te aanvaarden.

Naar het oordeel van de kantonrechter moet op grond van de vaststaande feiten worden geoordeeld dat t for Telecom zich (nog) niet op het standpunt had kunnen stellen dat [werknemer] heeft geweigerd een nieuwe passende functie te aanvaarden. [werknemer] heeft om meer duidelijkheid gevraagd, met name omtrent zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de hem aangeboden functie. Dat recht had [werknemer]. Hieraan kan niet afdoen dat [werknemer] eerder andere functies bij t for Telecom heeft aanvaard zonder zich zo formalistisch op te stellen, al was het alleen al, omdat het bij aanvaarding van die andere functies, anders dan in het onderhavige geval, steeds om een promotie ging. Gezien bovendien de niet al te zorgvuldige wijze waarop t for Telecom bij de reorganisatie van de verkoopstructuur met de belangen van [werknemer] is omgesprongen, was de wens van [werknemer] om meer zekerheid te verkrijgen niet onbegrijpelijk en niet onredelijk. t for Telecom had immers al in januari 2008 het besluit genomen om de functie van [werknemer] te laten vervallen en wist toen ook al dat er een functie (die van Sales Director Dixons) vacant zou komen die beide partijen –naar onbetwist is gesteld- als een voor [werknemer] passende functie aanmerkten. Haar moet dan ook zwaar worden aangerekend dat zij die functie niet aan [werknemer] heeft aangeboden, maar daarvoor iemand van buiten het bedrijf heeft aangetrokken. Dit klemt temeer waar zij [werknemer] in januari 2008 uitdrukkelijk op deze functie heeft gewezen, maar daarbij heeft gezegd dat op dat moment formeel nog niet bekend was wanneer deze vrij zou komen, zodat [werknemer] ook niet zelf actie heeft kunnen ondernemen om voor die functie in aanmerking te komen. Een lelijk punt voor t for Telecom is ook de onzorgvuldige wijze waarop zij aan de nog bestaande functie van [werknemer] heeft getornd voorafgaande aan het vervallen daarvan. De kantonrechter verwijst naar de onder 1.10 opgenomen vaststaande feiten. Onder deze omstandigheden is niet onbegrijpelijk en niet onredelijk dat [werknemer] meer duidelijkheid wilde over de hem aangeboden functie, zeker nu het ging om een nieuw gecreëerde functie. De kantonrechter vermag niet in te zien waarom t for Telecom niet eenvoudigweg die duidelijkheid heeft kunnen verschaffen door –zoals haar als goed werkgever betaamde- te komen met een deugdelijk uitgewerkt en op schrift gesteld voorstel, waarin naast een functiebeschrijving de aan de functie verbonden verantwoordelijkheden en bevoegdheden waren beschreven. Het enkele feit dat men bij t for Telecom niet zo formalistisch is en de zaken liever mondeling afhandelt, kan in het algemeen al geen gewicht in de schaal leggen, maar in het onderhavige geval zeker niet.

Zelfs al zou overigens geoordeeld hebben kunnen worden dat t for Telecom had voldaan aan haar verplichting om [werknemer] voldoende duidelijkheid over de hem aangeboden functie te verschaffen, dan nog zou de slotsom moeten zijn, dat zij zich (nog) niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat [werknemer] een hem aangeboden passende functie heeft geweigerd. Uit hoofde van goed werkgeverschap had zij [werknemer] erop moeten wijzen dat het uitblijven van aanvaarding van haar aanbod vóór 1 juli 2008 met zich zou brengen dat zij het einde van de arbeidsovereenkomst zou nastreven. In dit verband wordt opgemerkt dat zij [werknemer] verwijt na tweeëneenhalve maand nog steeds niet de hem aangeboden functie te hebben aanvaard, maar dat zij eraan voorbijziet dat zij er vier maanden over heeft gedaan om met een concreet voorstel te komen, dat zij bovendien niet deugdelijk had uitgewerkt.

De conclusie moet zijn dat de door t for Telecom gestelde grond het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden niet kan dragen en dat het verzoek daarom moet worden afgewezen.

4.2

Intussen is er echter sprake van een dermate ernstig verstoorde verhouding tussen partijen dat [werknemer] als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is. Dit rechtvaardigt alleszins dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Van voortzetting van de arbeidsovereenkomst valt geen heil te verwachten, gelet op het wederzijds ontbreken van ieder vertrouwen daarin. De arbeidsovereenkomst zal dan ook op het verzoek van [werknemer] worden ontbonden. Met de stelling van [werknemer], dat zijn arbeidsongeschiktheid te wijten is aan t for Telecom, verdraagt zich niet dat de arbeidsovereenkomst op termijn wordt ontbonden, zoals hij heeft verzocht; de arbeidsovereenkomst zal dan ook op kortst mogelijke termijn worden ontbonden.

De kantonrechter is van oordeel dat t for Telecom in overwegende mate het verwijt treft dat de verhoudingen dusdanig zijn verstoord dat er geen weg terug meer is. Haar kan worden verweten dat zij jegens [werknemer] niet zorgvuldig heeft gehandeld en dat zij bovendien niet heeft gezien dat haar handelwijze niet vertrouwenwekkend was en rechtvaardigde dat [werknemer] meer duidelijkheid wilde. Ook kan haar worden verweten dat zij die relatief eenvoudig te verschaffen duidelijkheid niet heeft verschaft. En ten slotte valt haar te verwijten dat zij [werknemer] niet heeft gewezen op de gevolgen van het uitblijven van aanvaarding van haar aanbod binnen de gestelde termijn. Aan een en ander kan niet afdoen dat [werknemer] wellicht het geduld van t for Telecom op de proef heeft gesteld door consequent kritiek te uiten op de gekozen nieuwe organisatiestructuur. Dat ontsloeg t for Telecom niet van de verplichting jegens [werknemer] de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en dat heeft zij niet gedaan.

Het voorgaande brengt mee dat [werknemer] in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding toekomt. Alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder ook dat partijen het erover eens zijn dat [werknemer] niet aan enig concurrentiebeding is gebonden, acht de kantonrechter een vergoeding van € 127.563,30 (€ 7.086,85 x 9 x 2) een billijke vergoeding.

Het verzoek van [werknemer] om afzonderlijke toekenning van immateriële schadevergoeding wordt afgewezen, al was het alleen al omdat niet is gebleken van enige grondslag daarvoor. t for Telecom heeft [werknemer] weliswaar vrijgesteld van arbeid, maar niet is gebleken dat t for Telecom dat intern en/of extern als een op non-actiefstelling heeft bekend gemaakt, noch dat zij intern en/of extern [werknemer] heeft beticht van disfunctioneren. Anders dan [werknemer], leest de kantonrechter in de onder 1.22 aangehaalde berichten van t for Telecom niets diffamerends. Meer dan die berichten heeft [werknemer] niet aan het verzoek ten grondslag gelegd.

Voor integrale vergoeding van de kosten van rechtsbijstand biedt de wet geen grond. Ook in dit verzoek kan [werknemer] niet worden gevolgd.

Aangezien [werknemer] een hogere vergoeding heeft gevraagd dan hem zal worden toegekend zal [werknemer] overeenkomstig het daaromtrent in de wet bepaalde in de gelegenheid worden gesteld zijn verzoek desgewenst in te trekken.

t for Telecom zal worden belast met de proceskosten in conventie. In reconventie worden de proceskosten gecompenseerd, zowel in het geval dat [werknemer] zijn verzoek intrekt als in het geval hij dat niet doet.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

- wijst het verzoek af;

- veroordeelt t for Telecom in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [werknemer] vastgesteld op € 400,00 voor salaris van de gemachtigde;

in reconventie:

- stelt partijen in kennis van haar voornemen de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden per 19 december 2008 onder toekenning aan [werknemer] ten laste van t for Telecom van een vergoeding van € 127.563,30 bruto;

- stelt [werknemer] in de gelegenheid zijn verzoek in te trekken uiterlijk op 18 december 2008 door middel van een schriftelijke verklaring ter griffie van de sector kanton, onder onverwijlde mededeling daarvan aan de wederpartij;

voor het geval [werknemer] zijn verzoek niet intrekt:

- ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst en bepaalt dat deze eindigt op 19 december 2008 onder toekenning aan [werknemer] ten laste van t for Telecom van een vergoeding van € 127.563,30 bruto en veroordeelt t for Telecom tot betaling van dat bedrag aan [werknemer] tegen bewijs van kwijting;

- wijst af wat meer of anders is verzocht;

- compenseert de proceskosten in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

voor het geval [werknemer] zijn verzoek intrekt:

- compenseert de proceskosten in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven door mr. C.M.M. Hoogland-Kelkboom, kantonrechter, en door mr. E.T.M. Schoevaars, kantonrechter, uitgesproken in de openbare terechtzitting van 11 december 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.