Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BG6286

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
08-12-2008
Datum publicatie
09-12-2008
Zaaknummer
Awb 08/906
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In geding is de vraag of het bestreden besluit, waarbij verweerder heeft geweigerd gegevens van eiser in de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen, in rechte kan worden gehandhaafd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht, Enkelvoudige Kamer

Registratienummer: Awb 08/906

Uitspraak

in het geding tussen:

[eiser],

wonende te [woonplaats], eiser,

gemachtigde: mr. P.L.M. Stieger, advocaat te Waalwijk,

en

het college van burgemeester en wethouders van Deventer,

verweerder.

1. Procesverloop

Op 29 november 2007 heeft eiser verzocht om verbetering van zijn gegevens in de gemeentelijke basisadministratie.

Bij besluit van 17 december 2007 heeft verweerder geweigerd om eisers geboortedatum te wijzigen in 1 juli 1980. Bij brief van 24 januari 2008 heeft eiser hiertegen bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 29 mei 2008 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. Bij brief van 3 juni 2008 heeft eiser hiertegen beroep ingesteld.

Het beroep is op 20 november 2008 behandeld ter zitting. Eiser is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door de heer T. Boersma.

2. Overwegingen

In geding is de vraag of het bestreden besluit in rechte kan worden gehandhaafd.

Eiser, die oorspronkelijk afkomstig is uit Guinee, kent zijn exacte geboortedatum niet. Eiser, die niet beschikt over documenten uit zijn land van herkomst, weet slechts dat hij geboren is in 1980. Eiser is sinds 16 oktober 2002 in Nederland ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. De met betrekking tot eiser vermelde gegevens zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie nadat eiser een beëdigde verklaring had afgelegd. Omdat eiser zijn exacte geboortedatum niet kent, is eisers geboortedatum geregistreerd als 00-00-1980.

De rechtbank overweegt als volgt.

Artikel 82, eerste lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (verder: Wet GBA) bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders binnen vier weken kosteloos voldoet aan het verzoek van een betrokkene om hem betreffende gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

Op grond van het bepaalde in artikel 83, aanhef en onder f, van de Wet GBA wordt de weigering om te voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikel 82 van de Wet GBA gelijkgesteld met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank is derhalve bevoegd om kennis te nemen van dit beroep.

Tussen partijen is niet in geschil dat eiser niet beschikt over een van de geschriften, als bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de Wet GBA.

Eiser stelt zich op het standpunt dat de vermelding van zijn geboortedatum in de gemeentelijke basisadministratie, ook zonder dat hij beschikt over een geschrift als bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de Wet GBA, dient te worden gewijzigd. Hiertoe voert eiser aan dat de ten aanzien van hem vermelde geboortedatum 00-00-1980 een niet bestaande datum is, waarop eiser dus niet geboren kan zijn. Eiser heeft nooit verklaard dat hij op de nulde dag van de nulde maand van het jaar 1980 geboren is. Nu sprake is van een evident onjuiste vermelding in de gemeentelijke basisadministratie, dienen deze gegevens gewijzigd te worden. De vermelding van een niet bestaande geboortedatum op zijn identiteitskaart, welke vermelding voortvloeit uit de ten aanzien van hem in de gemeentelijke basisadministratie vermelde gegevens, leidt er toe dat werkgevers minder genegen zijn om eiser in dienst te nemen. Verder vreest eiser dat de vermelding van deze, niet bestaande, geboortedatum op zijn reisdocument er toe kan leiden dat autoriteiten van andere landen dat reisdocument niet vertrouwen. De keuze voor vermelding van 1 juli 1980 als geschatte geboortedatum is logisch, omdat dit een datum midden in het jaar 1980 is. Bovendien wordt deze datum ook door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als geschatte geboortedatum van eiser gehanteerd.

De rechtbank overweegt als volgt.

Artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bepaalt dat bij ministeriële regeling een systeembeschrijving wordt vastgesteld. Krachtens deze bepaling is het Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA vastgesteld. Ingevolge het bepaalde in artikel 3, aanhef en onder a, van deze ministeriële regeling wordt de systeembeschrijving, als bedoeld in artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gevormd door het Logisch Ontwerp GBA, Versie 3.6 (hierna: het Logisch Ontwerp). Het Logisch Ontwerp is opgenomen als bijlage I bij deze ministeriële regeling. Op bladzijde 239 van het Logisch Ontwerp is bepaald dat de standaardwaarde voor de vermelding van de geboortedatum van een ingezetene 00000000 is. De eerste vier cijfers corresponderen in dit systeem met het geboortejaar, de hierop volgende twee cijfers corresponderen met de geboortemaand en de laatste twee cijfers corresponderen in dit systeem met de geboortedag. Indien een bepaald gegeven niet bekend is, wordt de standaardwaarde van het systeem vermeld. Aangezien eisers geboortedag en zijn geboortemaand niet bekend zijn, zijn ten aanzien van hem de standaardwaarden van de systeembeschrijving vermeld. Van een kennelijke misslag, welke ook zonder dat sprake is van nieuwe geschriften, als bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de Wet GBA, dient te worden gecorrigeerd, is dan ook geen sprake.

Al hoewel de rechtbank begrijpt dat de vermelding van 00-00-1980 als geboortedatum op eisers documenten in eerste instantie bevreemding kan wekken bij derden en tot enig ongemak voor eiser kan leiden, laat het systeem van de wet en de daarop gebaseerde regelgeving geen ruimte om de vermelding van eisers geboortedatum in de door hem gewenste zin te wijzigen. Zowel verweerder als de rechter moeten zich aan de wet houden.

Verweerder heeft de weigering om te voldoen aan eisers verzoek om de vermelding van zijn geboortedatum de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen in 1 juli 1980 dan ook op goede gronden gehandhaafd.

Het beroep is derhalve ongegrond.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.E.C. van Rijckevorsel-Besier en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. A. van der Weij als griffier, op

Afschrift verzonden op: