Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD2888

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
29-05-2008
Datum publicatie
30-05-2008
Zaaknummer
Awb 08/647
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Opheffing voorlopige voorziening nu bouwplannen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan "De Aloë".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht, Voorzieningenrechter

Registratienummer: Awb 08/647

Uitspraak betreffende het verzoek om toepassing van artikel 8:87 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van bij uitspraak van 16 juli 2007 (Awb 07/900 en Awb 07/901) getroffen voorlopige voorziening

van:

Rabo Vastgoed B.V.,

gevestigd te Utrecht,

Nijhuis Bouw B.V.,

gevestigd te Rijssen,

Planoform Vastgoedontwikkeling B.V.,

gevestigd te Arnhem,

verzoekers,

gemachtigde: mr. F.M.G.M. Leyendeckers, advocaat te Utrecht,

in het geding tussen

H.R. van Triest B.V.,

gevestigd te Hoogeveen,

Autowasstraat Nuri B.V.,

gevestigd te Zwolle,

IHB B.V.,

gevestigd te Zwolle,

Handelsonderneming W. Tulp,

gevestigd te Zwolle,

Rengers Zwolle B.V.,

gevestigd te Zwolle,

JMR Vakgarage,

gevestigd te Zwolle,

V.O.F. Plaatwerk Zwolle,

gevestigd te Zwolle,

VISHAY BC Components B.V.,

gevestigd te Zwolle,

verzoekers in Awb 07/900 en Awb 07/901,

en

het college van burgemeester en wethouders van Zwolle,

verweerder in Awb 07/900 en Awb 07/901.

1.Procesverloop

Bij besluiten d.d. 1 mei 2007 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle (hierna: B en W) vrijstelling zoals bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en een reguliere bouwvergunning onder voorwaarden verleend aan:

-Rabo-Vastgoed B.V. en NijhuisBouw B.V. voor de bouw van 84 woningen in de omgeving Floresstraat, Ternatestraat en Timorstraat op het perceel kadastraal gemeente Zwolle, sectie B, nr.: 6573, beslissing nummer: 053001775,

-Rabo-Vastgoed B.V. en NijhuisBouw B.V. voor de bouw van 28 appartementen in de omgeving Floresstraat, Ternatestraat en Timorstraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie E, nr.: 5283, beslissing nummer: 053001794,

-Planoform Vastgoedontwikkeling B.V. voor de bouw van 58 appartementen en 7 woningen aan de Bankastraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie B, nr: 5283, beslissing nummer: 053001865.

Tegen die besluiten is door H.R. van Triest B.V., Autowasstraat Nuri B.V., IHB B.V., Handelsonderneming W. Tulp, Rengers Zwolle B.V., JMR Vakgarage, V.O.F. Plaatwerk Zwolle en VISHAY BC Components B.V. bij brief d.d. 31 mei 2007 bezwaar gemaakt.

Bij brief d.d. 1 juni 2007 hebben H.R. van Triest B.V., Autowasstraat Nuri B.V., IHB B.V., Handelsonderneming W. Tulp, Rengers Zwolle B.V., JMR Vakgarage, V.O.F. Plaatwerk Zwolle en VISHAY BC Components B.V. de voorzieningenrechter verzocht deze besluiten bij wege van voorlopige voorziening te schorsen.

Op hun schriftelijk verzoek d.d. 11 juni 2007 heeft de voorzieningenrechter Rabo-Vastgoed B.V., NijhuisBouw B.V. en Planoform Vastgoedontwikkeling B.V. aangemerkt als belanghebbende partijen in dat geschil.

Bij uitspraak van 16 juli 2007, met procedurenummer Awb 07/863, heeft de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening gericht tegen het besluit van B en W, waarbij vrijstelling en bouwvergunning is verleend aan Rabo-Vastgoed B.V. en NijhuisBouw B.V. voor de bouw van 28 appartementen in de omgeving Floresstraat, Ternatestraat en Timorstraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie E, nr: 5283, beslissing nummer: 053001794, afgewezen.

Bij uitspraak van 16 juli 2007, met procedurenummers Awb 07/900 en Awb 07/901, heeft de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening gericht tegen de besluiten van B en W, waarbij vrijstelling en bouwvergunning is verleend aan Rabo-Vastgoed B.V. en NijhuisBouw B.V. voor de bouw van 84 woningen in de omgeving Floresstraat, Ternatestraat en Timorstraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie B, nr.: 6573, beslissingnummer: 053001775 en aan Planoform Vastgoedontwikkeling B.V. voor de bouw van 58 appartementen en 7 woningen aan de Bankastraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie B, nr: 5283, beslissing nummer: 053001865, toegewezen en die besluiten geschorst.

Bij brief van 18 april 2008 hebben verzoekers de voorzieningenrechter verzocht om opheffing van de voorlopige voorziening zoals toegewezen bij uitspraak van 16 juli 2007 (Awb 07/900 en Awb 07/901).

Bij brief van 21 april 2008 heeft de rechtbank B en W, als verweerder in de zaken met procedurenummers Awb 07/900 en Awb 07/901, als partij aangemerkt in dit geding.

Bij brieven van 21 april 2008 heeft de rechtbank H.R. van Triest B.V., Autowasstraat Nuri B.V., IHB B.V., Handelsonderneming W. Tulp, Rengers Zwolle B.V., JMR Vakgarage, V.O.F. Plaatwerk Zwolle en VISHAY BC Components B.V. in de gelegenheid gesteld om als belanghebbenden deel te nemen aan dit geding.

Bij brief van 21 april 2008 heeft VISHAY BC Components B.V. het door haar ingediende bezwaarschrift ingetrokken.

Bij besluit van 20 mei 2008 hebben B en W de door belanghebbenden ingediende bezwaarschriften ongegrond gegrond.

Het verzoek is op 22 mei 2008 behandeld ter zitting. Verzoekers hebben zich doen vertegenwoordigen door ir. M.A.P. van der Griendt, projectmanager bij Rabo Vastgoed B.V. en door de heer H. Driessen, directeur van Planoform Vastgoedontwikkeling B.V., bijgestaan door mr. J. van Vulpen, advocaat te Utrecht en kantoorgenoot van de gemachtigde van verzoekers. B en W hebben zich doen vertegenwoordigen door mr J.G.J. van der Berg. Belanghebbenden hebben met bericht vooraf laten weten dat zij niet ter zitting zullen verschijnen.

2.Overwegingen

Ingevolge artikel 8:87, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening opheffen of wijzigen.

Ingevolge artikel 8:87, tweede lid, van de Awb zijn de artikelen 8:81, tweede, derde en vierde lid, en 8:82 tot en met 8:86 van overeenkomstige toepassing. Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan een verzoek om opheffing of wijziging eveneens worden gedaan door een belanghebbende die door de voorlopige voorziening rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, door het bestuursorgaan of door het beroepsorgaan.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoekers rechtstreeks in hun belang zijn getroffen de bij uitspraak van 16 juli 2007 getroffen voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat verzoekers een aanmerkelijk belang hebben bij de beoordeling van het verzoek om toepassing van artikel 8:87 van de Awb, aangezien zij zo spoedig mogelijk een aanvang willen maken met de bouwwerkzaamheden. Verzoekers hebben aangevoerd dat sprake is van een nieuw feit ten opzichte van de eerder gevoerde procedure, namelijk de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “De Aloë”. Verzoekers kunnen gelet hierop ontvangen worden in hun verzoek.

Ingevolge het bepaalde in artikel 44, eerste lid, van de Woningwet mag de reguliere bouwvergunning slechts en moet zij worden geweigerd, indien het bouwen niet in overeenstemming is met een van de in dit artikel genoemde gronden.

Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woningwet bepaalt dat de bouwvergunning moet worden geweigerd, indien het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan of met de eisen die krachtens zodanig plan zijn gesteld.

Vast staat dat de beide projecten waarop dit verzoek betrekking heeft ten tijde van het nemen van het besluit in eerste aanleg in strijd waren met het van toepassing zijnde bestemmingsplan “Dieze-Oost”, krachtens welk bestemmingsplan de percelen waarop de beide projecten betrekking hebben bestemd waren voor ‘bedrijfsdoelen (BE)’. B en W hebben, om desondanks bouwvergunning te kunnen verlenen, bij besluiten van 1 mei 2007 vrijstelling zoals bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de WRO verleend ten behoeve van de bouwplannen.

De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van 16 juli 2007 (Awb 07/900 en Awb 07/901) geoordeeld dat deze vrijstellingsbesluiten niet in overeenstemming waren met het bepaalde in § 3.2 van de “Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen” van gedeputeerde staten van Overijssel, zodat geen vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de WRO mocht worden verleend.

Omdat de bouwplannen, zonder deze vrijstellingen, in strijd waren met het bepaalde in artikel 44, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woningwet, heeft de voorzieningenrechter de besluiten van 1 mei 2007 bij voornoemde uitspraak van 16 juli 2007 geschorst.

Gebleken is dat de raad van de gemeente Zwolle op 26 maart 2007 het bestemmingsplan “De Aloë” heeft vastgesteld. Gedeputeerde staten van Overijssel hebben dit bestemmingsplan bij besluit van 20 november 2007 goedgekeurd. Tegen dit besluit is door belanghebbenden beroep ingesteld. Bij uitspraak van 9 april 2008 (nr. 200800268/2) heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een eveneens ingediend verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Het bestemmingsplan “De Aloë” is hiermee in werking getreden.

Gebleken is dat B en W op 20 mei 2008 op de ingediende bezwaren hebben beslist. B en W hebben de besluiten van 1 mei 2007, voor zover hierbij vrijstelling van het bestemmingsplan “Dieze-Oost” is verleend, herroepen, zij hebben de besluiten van 1 mei 2007 tot het verlenen van bouwvergunning in stand gelaten, onder aanpassing van de motivering van deze besluiten, en zij hebben de door belanghebbenden ingediende bezwaren ongegrond verklaard.

Bekendmaking van het besluit van 20 mei 2008 heeft daags voor de behandeling ter zitting plaatsgevonden. Ten tijde van de behandeling ter zitting van het verzoek om toepassing van artikel 8:87 van de Awb was (nog) geen beroep ingesteld tegen het besluit van B en W van 20 mei 2008.

De voorzieningenrechter overweegt dat B en W bij het nemen van het besluit van 21 mei 2008, in het kader van de toets of het bouwplan voldoet aan het bepaalde in artikel 44, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woningwet, terecht hebben getoetst aan het in werking getreden bestemmingsplan “De Aloë”. Dat dit bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is doet hieraan niet af.

Niet in geschil is dat de bouwplannen van verzoekers in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan “De Aloë”. Daarmee voldoen de bouwplannen thans, anders dan ten tijde van de behandeling van de verzoeken om een voorlopige voorziening met procedurenummers Awb 07/900 en Awb 07/901, aan het bepaalde in artikel 44, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woningwet.

Gesteld noch gebleken is dat niet voldaan wordt aan enige andere grond als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Woningwet.

Nu zich geen weigeringsgrond als omschreven in dit artikel voordoet, moesten de bouwvergunningen thans worden verleend.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder dan ook terecht besloten om de verlening van de bouwvergunningen, met verbetering van de motivering, in stand te laten.

Het verzoek om toepassing van artikel 8:87, eerste lid, van de Awb komt dan ook voor toewijzing in aanmerking en de voorlopige voorziening, welke getroffen is in de zaken met procedurenummers Awb 07/900 en Awb 07/901, dient te worden opgeheven.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.Beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank:

-wijst het verzoek om toepassing van artikel 8:87, eerste lid, van de Awb toe;

-treft de voorlopige voorziening, welke getroffen is in de zaken met procedurenummers Awb 07/900 en Awb 07/901, op 29 mei 2008.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. A. van der Weij als griffier, op

Afschrift verzonden op: