Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD1112

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
24-04-2008
Datum publicatie
07-05-2008
Zaaknummer
380526 AZ 07-159
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kantonzaak; appartementsrecht. Vraag of besluit van ALV, waarbij eigenaarsbijdrage is vastgesteld op basis van breukdelen in splitsingsakte, vernietigd kan worden. Verzoeker niet ontvankelijk in verzoek tot wijziging splitsingsakte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Deventer

zaaknr. : 380526 AZ VERZ 07-159

datum : 24 april 2008

Beschikking op een verzoek ex artikel 5:130 en artikel 5:140, derde lid, BW

op verzoek van:

[VERZOEKER],

wonende te [woonplaats],

verzoekende partij,

gemachtigde mr. C.J.M. Seuren, rechtskundig adviseur van de Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren Vastgoed Belang te Amsterdam,

tegen

de verenging van eigenaars MARGIJNENENK [x] TOT EN MET [y] TE DEVENTER,

gevestigd te Deventer,

verwerende partij,

gemachtigde T.J.F. van Heukelom.

De procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van:

- het verzoekschrift

- het verweerschrift

- de schriftelijke reactie op het verweerschrift.

De mondelinge behandeling is gehouden op 17 april 2008.

Verschenen zijn;

- Verzoeker;

- Verweerster, bij monde van haar gemachtigde, de heer Van Heukelom voornoemd.

Het verzoek en het verweer

1.

Verzoeker (hierna ook: [verzoeker]) heeft verzocht:

a. Het besluit dat op 23 oktober 2007 door de algemene vergadering van de leden van verweerster (hierna ook: Vve Margijnenenk) is genomen ten aanzien van de verdeling van de eigenaarsbijdrage, welke ongewijzigd blijft, te vernietigen;

b. de machtiging van de kantonrechter ter vervanging van de toestemming van de overige leden om de verdeling van de servicekosten te veranderen in het voordeel van [verzoeker] conform “de nieuwe wetgeving en derhalve volgens de VvE exploitatierekening”.

2.

Vve Margijnenenk heeft zich tegen toewijzing van beide verzoeken gekeerd. Volgens Vve Margijnenenk is het besluit van de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2007 (hierna kortheidshalve ook: het ALV-besluit) inzake de nieuw vast te stellen eigenaarsbijdragen gegrond op de breukdelen in de splitsingsakte en zou honorering van het standpunt van [verzoeker] meebrengen dat een nieuw besluit in strijd met de splitsingsakte zou moeten worden genomen. Voor een wijziging van de splitsingsakte, als door [verzoeker] voorgestaan, is niet de wettelijk vereiste meerderheid onder haar leden te verkrijgen.

De beoordeling

3.

Tussen partijen staat als gesteld en erkend dan wel niet (voldoende) betwist, mede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden bescheiden, het volgende vast:

a. Vve Margijnenenk exploiteert een appartementencomplex te Deventer aan de Margijnenenk 125 - 283.

b. [verzoeker] bezit de appartementsrechten betreffende vijf garageboxen in dat complex en is daardoor lid van Vve Margijnenenk.

c. De splitsingsakte die de grondslag vormt voor de organisatie van Vve Margijnenenk dateert van 1977 en is nadien nimmer gewijzigd.

d. Gedurende de periode vanaf de aanvang van het bestaan van Vve Margijnenenk tot 1 januari 2006 is voor de berekening van de eigenaarsbijdragen uitgegaan van andere breukdelen dan in de splitsingsakte vermeld.

e. In de algemene ledenvergadering van oktober 2006 is, op instigatie van de nieuw aangetreden beheerder, besloten tot aanpassing van die ledenbijdragen aan de breukdelen in de splitsingsakte, hetgeen tot een aanzienlijke stijging van de bijdrage voor de eigenaars van garageboxen, zoals [verzoeker], heeft geleid.

f. Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2007 zijn bij agendapunt 9 de eigenaarsbijdragen met ingang van 1 juli 2007 vastgesteld overeenkomstig de breukdelen in de splitsingsakte.

4.

Het verzoek tot vernietiging van een besluit van de algemene ledenvergadering

Dit verzoek is onderbouwd met de stelling dat tijdens de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2007 een stemming heeft plaats gehad inzake het voorstel van [verzoeker] de onderhoudskosten anders te verdelen onder de woonappartementeneigenaars en onder de garageboxeigenaars en dat daarbij het besluit is gevallen dat de verdeling ongewijzigd blijft. Dat standpunt is onbegrijpelijk in het licht van het volgende.

Uit de overgelegde agenda voor de vergadering van 23 oktober 2007 blijkt niet dat een voorstel van [verzoeker] over een andere verdeling van de onderhoudskosten is geagendeerd, zodat niet duidelijk is hoe daarover rechtsgeldig gestemd kan zijn. Ter zitting heeft Vve Margijnenenk onweersproken aangevoerd dat [verzoeker] tijdens de rondvraag in die vergadering (niet voor het eerst) aandacht heeft gevraagd voor zijn opvatting dat de breukdelen in de splitsingsakte onbillijk zijn omdat zij onvoldoende rekening houden met de omstandigheid dat veel van de kosten waarvoor de bijdrage wordt berekend geen verband houden met de garageboxen. Over dat onderwerp is toen wel gesproken maar niet gestemd, zodat (ook daarom) van een besluit geen sprake is.

Voor zover [verzoeker] met dit onderdeel van zijn verzoek heeft beoogd vernietiging te vragen van het besluit van de algemene vergadering inzake de vaststelling van de nieuwe eigenaarsbijdragen voor de periode vanaf 1 juli 2007, is het evenmin toewijsbaar. Vve Margijnenenk heeft immers onweersproken aangevoerd dat die bijdragen toen zijn vastgesteld in overeenstemming met de breukdelen in de splitsingsakte, zodat niet valt in te zien waarom dat besluit vernietigd zou moeten worden. In wezen beklaagt [verzoeker] zich over de breukdelen zoals die zijn opgenomen in de splitsingsakte, zodat zijn actie gericht zou moeten zijn op een wijziging daarvan, hetgeen hij met zijn tweede verzoek ook heeft gedaan.

5.

Het verzoek tot wijziging van de splitsingsakte is evenmin toewijsbaar, vooral omdat [verzoeker] daarin niet kan worden ontvangen. Niet alleen is in het verzoekschrift noch ter zitting concreet aangegeven welk(e) artikel(en) van de splitsingsakte gewijzigd zou(den) moeten worden en hoe de nieuwe tekst zou moeten luiden (een afschrift van de splitsingsakte is niet eens overgelegd), maar ook behoort [verzoeker] niet tot de beperkte kring van personen die tot het indienen van een verzoek als het onderhavige, enkel betrekking hebbende op een andere verdeling van de breukdelen, volgens de artikelen 5:139 en 5:140 BW bevoegd is. Hij is dan wel gerechtigd tot meer dan één appartementsrecht (te weten vijf garageboxen), maar zijn verzoek beoogt niet een wijziging die “uitsluitend strekt tot een verandering van de onderliggende begrenzing der gedeelten die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (….)” (artikel 5:140, derde lid, BW).

6.

Nu het eerste verzoek wordt afgewezen en [verzoeker] in het tweede verzoek niet kan worden ontvangen wordt hij veroordeeld, als de in het ongelijk gestelde partij, tot betaling van de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst af het verzoek van [verzoeker] tot vernietiging van een besluit van de algemene vergadering van Vve Margijnenenk en verklaart hem niet ontvankelijk in zijn verzoek tot het verlenen van een vervangende machtiging;

- veroordeelt [verzoeker] in de kosten van deze procedure voor zover tot op heden aan de zijde van Vve Margijnenenk gevallen en begroot op nihil.

Gegeven door mr. A.H. Canté, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 24 april 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.