Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD0882

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
19-03-2008
Datum publicatie
21-05-2008
Zaaknummer
136003 - HA ZA 07-1108
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incident Forumkeuzebeding in tussen partijen geldende algemene voorwaarden en (ander) forumkeuzebeding in statuten van KNVB. Forumkeuzebeding uit algemene voorwaarden prevaleert in dit geval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 136003 / HA ZA 07-1108

Vonnis in incident van 19 maart 2008

in de zaak van

[eiser], handelend onder de naam [eiser] SPORTIEVE ADVIEZEN & DIENSTEN

wonende te [plaats],

eiser in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

procureur mr. M. Telderman,

tegen

de vereniging

SPORTVERENIGING ALMERE,

gevestigd te Almere,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. C. Borstlap,

advocaat mr. C.I.M. Molenaar te Volendam.

Partijen zullen hierna [eiser] en SV Almere genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord tevens houdende de incidentele vordering tot onbevoegdverklaring

- de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

2.1. [eiser] heeft in de hoofdzaak betaling door SV Almere gevorderd van EUR 32.130,--, EUR 6.000,-- en EUR 340,20, vermeerderd met de wettelijke handelsrente respectievelijk de contractuele rente, uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst tot dienstverlening.

2.2. SV Almere heeft gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart. Daaraan heeft zij het navolgende ten grondslag gelegd. SV Almere en [eiser] zijn allebei lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). In artikel 8, lid 3, sub a, van de statuten van de KNVB is een arbitragebeding opgenomen. Op grond van dit beding dienen geschillen tussen de leden, voor zover deze samenhangen met de voetbalsport in de ruimste zin van het woord, met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage te worden beslecht. Conform artikel 1020, lid 5, Rechtsvordering kan een arbitragebeding in de statuten van een vereniging als overeenkomst tot arbitrage worden aangemerkt.

2.3. In de incidentele conclusie van antwoord heeft [eiser] een beroep op artikel 22 van zijn algemene voorwaarden gedaan. [eiser] heeft gesteld dat op grond van de daarin vervatte forumkeuze de rechtbank bevoegd is om van de hoofdzaak kennis te nemen.

2.4. De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat zij een overeenkomst tot dienstverlening zijn aangegaan en dat deze overeenkomst is bevestigd in de opdrachtbevestiging van 21 januari 2006. In de opdrachtbevestiging staat vermeld dat op de opdracht de algemene voorwaarden van [eiser] van toepassing zijn.

2.5. In artikel 22 van de algemene voorwaarden van [eiser] is – voor zover van belang – het volgende opgenomen:

1.De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter.

(…).

2.6. Gelet op het bepaalde in voornoemd artikel zijn partijen voor geschillen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst een ander forum overeengekomen dan vermeld in de statuten van de KNVB. Van redenen die meebrengen dat zij bij (nadere) afspraak in hun onderlinge verhouding ten aanzien van bepaalde geschillen niet mochten afwijken van de forumkeuze die is vervat in de statuten van de KNVB, is niet gebleken. Dat brengt mee dat de forumkeuze in de algemene voorwaarden dient te prevaleren boven het arbitragebeding van de KNVB, zodat de rechtbank bevoegd is om van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen.

2.7. De rechtbank overweegt dat zij geen aanleiding heeft gezien om SV Almere in de gelegenheid te stellen zich nader uit te laten over het beroep van [eiser] op de in zijn algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze. Hiertoe is redengevend dat [eiser] bij dagvaarding reeds een beroep heeft gedaan op deze algemene voorwaarden en SV Almere in punt 6 van haar conclusie van antwoord het bestaan van de opdrachtbevestiging van 21 januari 2006 met zoveel woorden heeft erkend, onder verwijzing naar de door [eiser] in het geding gebrachte de opdrachtbevestiging . Deze opdrachtbevestiging vermeldt, voor zover van belang: “Op deze opdracht zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u reeds bij de eerste gesprekken een exemplaar heeft ontvangen”. Bij die stand van zaken had het op de weg gelegen van Sportvereniging Almere om niet slechts een beroep te doen op de onbevoegdheid van deze rechtbank, onder verwijzing naar de statuten van de KNVB, maar ook om expliciet aan te geven waarom de door [eiser] gehanteerde algemene voorwaarden ter zake de forumkeuzebepaling géén toepassing zouden kunnen vinden.

2.8. De rechtbank ziet aanleiding om op de voet van artikel 337, tweede lid Rv hoger beroep tegen dit vonnis open te stellen.

2.9. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

3. De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1. wijst het gevorderde af,

3.2. bepaalt dat van dit vonnis hoger beroep kan worden ingesteld,

3.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

3.4. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 2 april 2008 beraad rolrechter omtrent het bepalen van een compartitie.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2008.