Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BC9931

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
02-04-2008
Datum publicatie
21-04-2008
Zaaknummer
362144 CV 07-7708
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kantonzaak, contractenrecht. Misleidende acquisitiemethode leidt niet tot wilsovereenstemming over te plaatsen vermelding. Vordering tot betaling afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Lelystad

zaaknr.: 362144 CV 07-7708

datum : 31 oktober 2007

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Roma BV, h.o.d.n. Gemeenteregister,

gevestigd te Hoogezand, hierna aangeduid als Gemeenteregister,

eisende partij,

gemachtigde mr. K. B. Spoelstra, advocaat te Groningen,

tegen

1. de commanditaire vennootschap "DE POLDERWORM C. V.",

gevestigd te Rutten,

2. [gedaagde 2],

wonende te woonplaats,

3. [gedaagde 3],

wonende te woonplaats,

gedaagde partij, hierna gezamenlijk aangeduid als Polderworm,

gemachtigde mr. D. Van Loo, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam Zuidoost.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de dagvaarding

- het antwoord van de gedaagde partij

- de nadere toelichting van partijen.

Het geschil

1.1

Gemeenteregister heeft gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de tussen partijen op 29 maart 2005 gesloten overeenkomst te ontbinden en Polderworm hoofdelijk te veroordelen tot betaling van € 3.277,44, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.413,72 vanaf 10 mei 2005, althans vanaf de dagvaarding, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

1.2

Gemeenteregister heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij op 29 maart 2005 met Polderworm een overeenkomst heeft gesloten over de vermelding van Polderworm op haar website tegen betaling door Polderworm van € 99,00 exclusief BTW per maand met een looptijd van 36 maanden, waarop een korting is verleend van 12 maanden. Volgens Gemeenteregister is Polderworm op grond van de overeenkomst daarom vanaf 29 april 2005 voor een periode van 24 maanden een bedrag van 24 keer € 99,00 exclusief BTW aan haar verschuldigd. Gemeenteregister heeft gesteld dat Polderworm de op 2 mei 2005 aan haar gestuurde factuur ad € 1.413,72 voor de eerste 12 maanden, ondanks herinnering en sommatie, niet heeft voldaan. Gemeenteregister heeft gesteld dat Polderworm in verzuim is met de nakoming van haar betalingsverplichting en dat dit grond oplevert voor ontbinding van de overeenkomst. Gemeenteregister heeft voorts gesteld dat Polderworm op grond van haar toerekenbare tekortkoming aansprakelijk is voor de door Gemeenteregister geleden schade, door Gemeenteregister begroot op € 2.827,44.

2.

Polderworm heeft de vordering van Gemeenteregister bestreden.

De beoordeling

3.

Tussen partijen staat het volgende vast, omdat het door de ene partij is gesteld en door de andere partij niet (voldoende) is betwist of omdat het uit de overgelegde en niet (voldoende) betwiste stukken blijkt.

3.1

Op 29 maart 2005 is Polderworm onverwacht telefonisch benaderd door een medewerker van Gemeenteregister over de vermelding van Polderworm op de website van Gemeenteregister. Namens Polderworm is het gesprek gevoerd door mevrouw [medewerkster] (hierna: [medewerkster]); namens Gemeenteregister door de heer [medewerker] (hierna: [medewerker]). Aan het eind van dat gesprek heeft [medewerker] een faxbericht aan Polderworm gestuurd.

Boven dat faxbericht staat het woord "offerte".

In kleine letters staat in dat faxbericht dat naar aanleiding van het telefoongesprek een Internet vermelding wordt aangeboden en dat Polderworm verzocht wordt deze overeenkomst getekend te retourneren indien zij gebruik wenst te maken van deze offerte. Daarbij is vermeld dat de kosten per maand € 99,00 exclusief BTW bedragen en dat de overeenkomst een looptijd heeft van 36 maanden. Naast een grote vetgedrukte pijl is in een kader in vetgedrukte letters vermeld: "Zoals met u Mevr. [medewerkster] is overlegd komt de laatste 12 maanden te vervallen. Automatisch worden de laatste 12 maanden niet in rekening gebracht. Nadien geen automatische door plaatsing meer!"

Naast dit kader met voormelde tekst zijn de bedrijfsgegevens van Polderworm vermeld.

Deze fax is namens Polderworm getekend door voornoemde [medewerkster] en aan Gemeenteregister retour gezonden.

In kleine letters is onder plaats voor de handtekening vermeld: "Wij danken u voor uw opdracht".

3.2

Enige tijd later heeft Gemeenteregister weer contact gezocht met Polderworm en Polderworm verzocht het volgende faxbericht ondertekend terug te sturen. In de aanhef van die fax brief staat dat het gaat om een bevestiging van "Uw bedrijfsvermelding op het bovengenoemde website". De tekst van deze brief luidt, voorzover hier van belang, als volgt:

“Geachte mevrouw [medewerkster]. Naar aanleiding van uw fax datum 29-03-2005 verifieerden wij uw gegevens, dit om eventuele misverstanden te voorkomen. Betreft: uw bedrijfsvermelding is in onze Gemeenteregister opgenomen. (…) volgens de gegevens heeft die te kennen gegeven dat vanwege de kosten uw bedrijfsvermelding korter zou moeten worden opgenomen dan de gebruikelijke termijnen die aangegeven is. Bij bijzonderheden staat er vermeld in overleg met u en onze binnendienstmedewerker zal de laatste 12 maanden van de opdracht komen te vervallen. En hiermee is er verkortings opnamen van 12 maanden overeengekomen. Wij bevestigen hiermee daartoe fax goed is aangekomen en uw bedrijfsvermelding met 12 maanden verkort zou worden, de laatste 12 maanden zullen komen te vervallen en zullen niet in rekening worden gebracht en er zou ook geen automatische verlengingen volgen. Tenzij u in overleg met ons anders te kennen zal geven.

Betreft,

Gegevens van uw bedrijfsvermelding:

(…)

Bijzonderheden: laatste 12 maanden kwamen te vervallen”

Ook deze fax is door [medewerkster] op 27 april 2005 voor akkoord getekend en naar Gemeenteregister teruggestuurd.

Waar hiervoor grote of vette letters zijn weergegeven, zijn deze ook in de brief gebruikt. Het cursief is van de kantonrechter.

3.3

Er is geen overleg geweest tussen Gemeenteregister en Polderworm over een gratis vermelding van Polderworm op de website van Gemeenteregister.

3.4

Gemeenteregister heeft Polderworm bij factuur van 2 mei 2005 een bedrag van

€ 1.413,72 in rekening gebracht voor de bedrijfsvermelding in het Gemeenteregister voor het eerste jaar. Op 18 mei 2005 heeft Gemeenteregister Polderworm een betalingsherinnering gestuurd en op 31 mei 2005 een sommatie de rekening binnen 10 dagen te voldoen.

Polderworm heeft de factuur van Gemeenteregister niet betaald.

3.5

Roma B.V. neemt met meerdere handelsnamen deel aan het rechtsverkeer, waaronder ook handelsnaam Vacaturegids.

4.1

Polderworm heeft zich primair beroepen op nietigheid van de overeenkomst met Gemeenteregister vanwege strijd met de goede zeden. Polderworm heeft in dat verband gesteld dat vele ondernemingen, waartoe zij ook Gemeenteregister rekent, zich bezighouden met het ongevraagd plaatsen van bedrijven op verschillende sites en handelen in onmiskenbaar niet serieuze of niet bestaande diensten, waarbij de wederpartij wordt bewogen tot betaling voor een dienst zonder dat daar een reële tegenprestatie tegenover staat. Een dergelijke handelwijze is onbehoorlijk en de daardoor tot stand gekomen overeenkomst moet als strijdig met de goede zeden worden beschouwd. Die overeenkomst is daarom op grond van artikel 3: 40 BW nietig, aldus Polderworm.

4.2

Subsidiair heeft Polderworm zich erop beroepen dat zij nooit de wil heeft gehad een overeenkomst met Gemeenteregister te sluiten voor een betaalde plaatsing van een advertentie voor Polderworm op de site van Gemeenteregister. Volgens Polderworm is de overeenkomst waarop Gemeenteregister haar vordering heeft gebaseerd dan ook nooit rechtsgeldig tot stand gekomen. Polderworm heeft gesteld dat Gemeenteregister haar eind maart 2005 ongevraagd telefonisch heeft benaderd over een plaatsing/verwijdering op de site www.gemeenteregister.nl en dat de medewerker van Gemeenteregister daarbij aangegeven heeft dat Polderworm al een gratis vermelding op die site had. Over deze gratis vermelding is volgens Polderworm geen overleg geweest. De medewerker van Gemeenteregister vroeg Polderworm of zij de gratis vermelding in een betaalde vermelding wilde omzetten. Daarop heeft Polderworm nadrukkelijk gezegd dat zij geen interesse had in een vermelding op de site van Gemeenteregister. De medewerker van Gemeenteregister heeft Polderworm daarop verzocht om ter bevestiging van het afzien van een verdere vermelding op haar site, de bij dagvaarding door haar overgelegde faxbrief te ondertekenen en retour te faxen en deelde Polderworm daarbij mee dat dit noodzakelijk was voor het niet verlengen van de plaatsing van de advertentie op haar site. Volgens Polderworm heeft zij de fax van Gemeenteregister op grond van de mededelingen van de medewerker van Gemeenteregister getekend en retour gezonden, in de veronderstelling dat daarmee een einde zou komen aan de advertentie op de site van Gemeenteregister en een betalingsverplichting voor Polderworm van de baan zou zijn. Polderworm heeft daarbij gewezen op de tekst van de fax en met name op het gedeelte zoals opgenomen achter de dikke pijl, waar vermeld is dat de laatste 12 maanden komen te vervallen. Dit sluit aan bij de mededelingen van de medewerker van Gemeenteregister in het telefoongesprek, dat Polderworm al vermeld stond, maar voor verlenging zou moeten betalen en dat door ondertekening van de fax van de baan zou zijn. Enige tijd later ontving Polderworm een nieuwe fax van Gemeenteregister waarin een en ander nogmaals werd bevestigd. Daarbij is Polderworm telefonisch gevraagd de fax te ondertekenen, hetgeen zij heeft gedaan in het vertrouwen dat daarmee nu definitief alles van de baan was en dat er niets hoefde te worden betaald, zoals de medewerker van Gemeenteregister haar in dat gesprek heeft gezegd.

Polderworm heeft zich op het standpunt gesteld dat Gemeenteregister dan ook heel goed wist dat Polderworm niet de wil had met haar een overeenkomst te sluiten over een betaalde plaatsing op de site van Gemeenteregister, zoals vastgelegd in de haar overgelegde fax. Volgens Polderworm is daarom geen sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen bij Gemeenteregister dat Polderworm de wil had dat de vermelding van haar bedrijven op de site van Gemeenteregister tegen betaling zou worden voortgezet. Gemeenteregister kan zich dan ook niet beroepen op de werking van artikel 3:35 BW, aldus Polderworm.

4.3

Polderworm heeft meer subsidiair een beroep gedaan op bedrog door Gemeenteregister bij het sluiten van overeenkomst. Gemeenteregister zou haar door bewust onjuiste mededeling en het opzettelijk verzwijgen van de omvang van de betalingsverplichting hebben bewogen tot het ondertekenen van de gefaxte overeenkomst.

Uiterst subsidiair heeft Polderworm gesteld dat zij ged[medewerker]d heeft bij totstandkoming van de overeenkomst. Bij een juiste voorstelling van zaken zou zij deze overeenkomst niet hebben gesloten. Dit was voor Gemeenteregister duidelijk.

Polderworm heeft gesteld dat zij bij brief van 14 juni 2005 aan Gemeenteregister de overeenkomst heeft vernietigd.

4.4.

Als laatste heeft Polderworm gesteld dat de vordering van Gemeenteregister op grond van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid moet worden afgewezen. Daarnaast heeft Polderworm de gevorderde incassokosten bestreden.

5.1

Gemeenteregister heeft betwist dat de door haar gestelde overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. Tegen de door Polderworm gestelde gang van zaken heeft zij aangevoerd dat haar medewerker de heer Donovan Maal, die het gesprek met Polderworm heeft gevoerd, niet aan Polderworm heeft voorgehouden dat zij door ondertekening van de fax de beëindiging van de plaatsing van de naam van Polderworm op de website van Gemeenteregister diende te bevestigen. Evenmin heeft [medewerker] Polderworm voorgehouden dat Polderworm geen financiële verplichting op zich zou nemen. Van misleidende informatie is geen sprake geweest. Volgens Gemeenteregister heeft Polderworm de overeenkomst met Gemeenteregister dan ook wel degelijk willen sluiten. Voor het geval de wil van Polderworm toch mocht hebben ontbroken, heeft Gemeenteregister gesteld dat zij uit de ondertekening door Polderworm van de offerte redelijkerwijs heeft mogen begrijpen dat Polderworm met die offerte akkoord ging. Gemeenteregister heeft er daarbij op gewezen dat de tekst van de offerte op zichzelf helder is. Gemeenteregister meent daarom dat Polderworm zich niet kan beroepen op het ontbreken van een met haar verklaring overeenstemmende wil.

5.2

Gemeenteregister heeft eveneens betwist dat zij bedrog heeft gepleegd. Maal heeft geen onjuiste mededelingen gedaan. Evenmin is volgens Gemeenteregister sprake van dwaling bij Polderworm, althans meent Gemeenteregister dat indien Polderworm al ged[medewerker]d heeft dat voor rekening en risico van Polderworm moet komen.

Als laatste heeft Gemeenteregister betwist dat er aanleiding is voor afwijzing van haar vordering op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar de mening van Gemeenteregister is er geen reden om Polderworm niet te houden aan de ondertekening van de haar schriftelijk voorgehouden offerte. Gemeenteregister heeft daarbij herhaald dat de inhoud van de offerte overeenkomt met hetgeen Polderworm door Maal in het telefoongesprek is voorgehouden.

6.

Polderworm heeft haar standpunten in haar conclusie van dupliek nader uitgewerkt en de door Gemeenteregister weergegeven handelwijze bestreden. Polderworm heeft daarbij onder meer verwezen naar de door haar overgelegde verklaring van mr. F. [VE] van het landelijk meldpunt Steunpunt Acquisitiefraude over de handelwijze van Gemeenteregister zoals deze uit klachten bij dat meldpunt naar voren is gekomen, de door haar overgelegde transcriptie van telefoongesprekken tussen Gemeenteregister en [derde] Media en Zorggroep Noorderbreedte, alsmede van een telefoongesprek tussen Vacaturegids, onderdeel van Roma BV, en zorggroep noorderbreedte waaruit volgens Polderworm blijkt op welke wijze Gemeenteregister gebruikelijk haar klanten benadert. Ook heeft Polderworm verwezen naar de door haar overgelegde verklaringen van respectievelijk Petra [H] en Sander [M] van Glashandel De Baronie BV. Volgens Polderworm blijkt uit deze producties dat Gemeenteregister bewust onjuiste informatie verstrekt en haar gesprekspartners daarmee in de veronderstelling brengt dat zij de vermelding op de site van Gemeenteregister annuleren. Polderworm heeft gesteld dat duidelijk is dat de handelwijze van Gemeenteregister gericht is op het met boos opzet creëren van advertentie-opdrachten en redelijkheid en billijkheid daarom aan toewijzing van de vordering van Gemeenteregister in de weg staan.

7.

Omdat Gemeenteregister nog niet in de gelegenheid is geweest op de door Polderworm bij dupliek overgelegde producties te reageren zal zij daartoe in de gelegenheid worden gesteld alvorens verder zal worden beslist. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

8.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De kantonrechter:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 21 november 2007 te 11:00 uur voor uitlating door Gemeenteregister zoals aangegeven onder punt 7 van dit vonnis;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. E.T.M. Schoevaars, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 31 oktober 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.

=======================================================================

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Lelystad

zaaknr.: 362144 CV 07-7708

datum : 13 februari 2008

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Roma BV, h.o.d.n. Gemeenteregister,

gevestigd te Hoogezand, hierna aangeduid als Gemeenteregister,

eisende partij,

gemachtigde mr. K. B. Spoelstra, advocaat te Groningen,

tegen

1. de commanditaire vennootschap "DE POLDERWORM C. V.",

gevestigd te Rutten,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij, hierna gezamenlijk aangeduid als Polderworm,

gemachtigde mr. D. Van Loo, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam Zuidoost.

De procedure

Op 31 oktober 2007 is in deze zaak een tussenvonnis (hierna: het tussenvonnis) gewezen, waarbij Gemeenteregister in de gelegenheid is gesteld te reageren op de door Polderworm bij dupliek nog overgelegde producties. Gemeenteregister heeft daarop een akte uitlating producties genomen, waarna de zaak wederom voor vonnis naar de rol is verwezen.

De verdere beoordeling van het geschil

1.

De kantonrechter blijft bij de in het tussenvonnis vastgestelde feiten. In aanvulling op die feiten staat thans ook nog het volgende vast, omdat het door de ene partij is gesteld en door de andere partij niet (voldoende) is betwist of omdat het uit de overgelegde en niet (voldoende) betwiste stukken blijkt.

1.1

Mw. mr. [VE], directeur Steunpunt Acquisitiefraude heeft op 24 september 2007 schriftelijk onder meer als volgt verklaard:

“Over het advertentiebureau Gemeenteregister zijn tussen zeven oktober 2003 en 24 september 2007 bij het steunpunt meer dan 200 meldingen binnengekomen. Een groot deel heeft het steunpunt tevens gemachtigd tot het doen van aangifte van oplichting dan op poging tot oplichting. (...) vele ondernemingen en instellingen hebben zich bij dit steunpunt gemeld naar aanleiding van hun ervaringen betreffende de handelwijze van dit bureau, waarvan de kern van de melding vrijwel steeds hetzelfde is:

Een acquisiteur van het Gemeenteregister benadert telefonisch ongevraagd en onaangekondigd ondernemingen en/of instellingen. In het telefonische acquisitiegesprek wordt, aldus de melders, door de acquisiteur ten onrechte de mededeling gedaan dat de benaderde onderneming en/of instelling in het verleden (veelal de afgelopen 12 maanden) een (gratis) advertentie c.q. vermelding heeft gehad op de desbetreffende website. De ondernemer krijgt de indruk dat sprake is van een onderliggende overeenkomst tot plaatsing; daarop wordt voortgebouwd. (…)

Naar de bewoordingen van de acquisiteur zijn, aldus de melders, aan continuering (de komende 12 maanden) van de advertentie c.q. vermelding echter kosten verbonden. Uit de meldingen komt naar voren dat indien de ondernemer aangeeft geen interesse te hebben in een "verlenging" de volgende werkwijze wordt gevolgd teneinde een handtekening te verkrijgen:

Voor een verwijdering dan wel opheffing van de bestaande advertentie c.q. vermelding moet een door de acquisiteur verzonden telefax voor akkoord worden ondertekend geretourneerd. De acquisiteur legt bovendien meer druk op de ketel door te verlangen dat de toegezonden telefax, waarvan de melder niet beter weet dan dat het slechts om een formulier ter verwijdering gaat, direct ondertekend geretourneerd dient te worden. Onmiddellijk na het telefoongesprek wordt het faxbericht door de acquisiteur verzonden.

Op de betreffende telefax staat in een zeer groot en dik gedrukt lettertype vermeld dat " de komende 12 maanden komen te vervallen". Dit is conform hetgeen in het telefonische acquisitiegesprek is meegedeeld. Echter, in een zeer klein lettertype staan de kosten per maand alsmede een looptijd van 36 maanden vermeld. Het onderhavige faxbericht kent, aldus de melders, dan ook een zodanige opbouw, dat veel minder belangrijke gegevens om aandacht schreeuwen, terwijl de essentialia van het zogenaamde aanbod in een kleiner, onopvallender lettertype worden weergegeven. Door ondertekening gaat de melder nietsvermoedend een overeenkomst aan (met een maandelijkse betaling) voor 24 maanden (36 minus 12 maanden).

(…)

Ook bevat de telefax een kant en klare vermelding, waarin alle gegevens (zoals adres, postcode etc.) van de benaderde onderneming en/of instelling worden weergegeven. Hierdoor wordt, aldus de melders, de suggestie, dat reeds sprake is van een onderliggende overeenkomst, versterkt.

Uit de meldingen blijkt dat indien de acquisiteur een handtekening heeft bemachtigd, de melder binnen enkele dagen wederom ongevraagd en onaangekondigd telefonisch wordt benaderd. In dit tweede telefoongesprek dient - naar de bewoordingen van de acquisiteur- nogmaals een door hem verzonden telefax ondertekend te worden geretourneerd. De acquisiteur deelt de melder veelal mede dat de eerste telefax in goede orde is ontvangen en dat de desbetreffende verwijdering c.q. opheffing door middel van ondertekening van een tweede faxbericht bevestigd moet worden. (…) Op de tweede fax worden de essentialia (zoals de kosten), aldus de melders, niet vermeld. De melders verklaren dat op een dergelijke wijze het Gemeenteregister zowel een handtekening op een "offerte" als een handtekening op een "opdrachtbevestiging" heeft bemachtigd.

(…)

Uit de stroom van meldingen zou kunnen worden geconcludeerd, dat de modus operandi van het Gemeenteregister structureel van aard is.

1.2

Er zijn opnames gemaakt van telefoongesprekken die Gemeenteregister met onder andere [derde] Media heeft gevoerd. Het gaat in dit geval om twee, daags na elkaar gevoerde gesprekken. Uit de transcripties van die gesprekken blijkt dat Gemeenteregister het initiatief tot die gesprekken heeft genomen.

Voorzover van belang houdt de transcriptie van het eerste gesprek met [derde] Media het volgende in.

HT = [derde] Media

Z= Acquisiteur Gemeenteregister

(Cursief kantonrechter)

Z: Dag. Ik was eigenlijk op zoek naar iemand van de PR.

HT: Spreekt u mee.

Z: Daar spreek ik mee. Ik zou nog even weer contact opnemen uh in verband uh jullie bedrijfsvermelding bij ons op het Internet.

HT: Oh

Z: Ja … tenminste ik had van ons hoofdkantoor begrepen dat daar contact over is geweest. En om kosten te beperken zou de vermelding niet langer verlengd hoeven te worden. Dan komen de laatste 12 maanden ook te vervallen.

HT: Oh en waarom belt u dan.

Z.: nam dat ik uh dat vandaag voor uh jullie wou gaan afsluiten. …

(…)

HT: Ja, heeft u daar mijn zegen voor nodig?

Z: Uh, nee alleen een bevestiging zal voldoende zijn.

HT: En wat ... hoe wil u dat dan bevestigd hebben?

Z: Nou ik wou even documentatie toefaxen waarin uh wij bevestigen dat wij de laatste 12 maanden van de vermelding laten vallen en als u deze dan voor vijf uur met een paraaf zou kunnen uh retourneren.

HT: Ja

Z: komt hij uit bij het hoofdkantoor en dan wordt daar de vermelding verwijderd.

(…)

HT: En daar is dus al contact over geweest? Dat hebben wij toegezegd begrijp ik hieruit? En uh om aan te geven dat het moet stoppen moet ik dit dus terugsturen?

Z: Ja, dat is juist

(…)

HT: Ik kan me niet herinneren dat wij erin gestaan hebben of daar ooit opdracht voor gegeven hebben, maar uh

Z: Nou volgens mij heeft u altijd een gratis vermelding gehad.

HT: Ja, en dat moet stoppen?

Z: Omdat er kosten aan verbonden waren.

HT: Ok ja, dat willen we niet.

De transcriptie van het tweede telefoongesprek de volgende dag, houdt onder meer het volgende in. Namens Gemeenteregister wordt het gesprek nu gevoerd door Marijke (aangeduid met M).

M: Ja (…) u heeft gisteren contact gehad van de heer van de Zee.

HT: Ja

M: Dat ging, omdat u geen verlenging meer wou bij ons in de Gemeenteregister.

HT: Ja klopt.

M: Omdat het dus sinds 1 januari € 99 gaat kosten en u heeft twee jaar lang bij ons gratis vermelding gehad

(…)

M: Uh nou uh wou u eruit, alleen ik heb uw faxnummer nog niet ontvangen.

HT: Nee, maar als ik dat teken, want ik heb het nog niet gelezen,

M: Nee

HT: Is het dan zo dat uh ik dan nog iets moet betalen?

M: Nee juist niet, wat wij doen, wij bellen juist om kosten te voorkomen.

Want daar gaat het om, want wij, omdat, ik zou tegen uitleggen, wij zitten op een andere locatie wegens verbouwing. Dan moeten wij dus bellen alle bedrijven, omdat wij ook (…) gekregen, door gekregen dat het € 99,00 gaat kosten per 1 januari

HT: Ja

M: Nou dan is het wel zo ne uh netjes dat wij alle bedrijven gaan bellen.

HT: Maar ik heb gelezen, en dan zou ik 36 keer € 99,00 moeten betalen.

M: Nou ik zou het even ui.. uitleggen. U heeft uh twee keer 12 maanden gratis een uh vermelding gehad bij ons en de zesender de de laatste maand dat is de 36e maand, dat is dit jaar.

En die maanden komen te vervallen dus het gaat u juist helemaal geen geld kosten.

HT: Ok.

M: Daar gaat het even om.

1.3

Er zijn ook opnames gemaakt van telefoongesprekken die Gemeenteregister heeft gevoerd met Zorggroep Noorderbreedte. Voor zover van belang luiden de transcripties van die gesprekken als volgt.

FM= [medewerker] van Zorggroep Noorderbreedte

B= Acquisiteur [medewerker] van Gemeenteregister.

Gesprek van 20 september 2005 te 16:40 uur

B: U bent verantwoordelijk voor het advertentiebeleid?

FM: Nou niet in mijn eentje, maar ik doe dit met het advertenties, ja hoor

B: Ok uh het ging om de bedrijfsvermelding welke door ons op het Internet is opgenomen. Elk bedrijf waar bij het kamer van koophandel staat ingeschreven wordt automatisch door ons extra vermeld

FM: Ja ja

B: Het is door ons sinds kort verplicht om alles schriftelijk af te handelen zowel aanvragen als annuleringen om zo onnodige misverstanden te voorkomen en ik heb documentatie voor mij liggen

FM: ja

B: waarop staat dat de laatste 12 maanden komen te vervallen en dat er geen automatische doorplaatsing mag plaatsvinden.

FM: Mag ik…

B: De documentatie wilde ik even naar u toefaxen.

FM: Ik moet u zeggen het is me niet helemaal bekend, maar als u het mij even toefaxt dan uh is dit het dan maakt dat hopelijk wat meer duidelijk, ja

(…)

FM: En wat is dan precies de bedoeling als ik u vragen mag als de fax binnenkomt ?

B: Nou uh leest het uh door nou uh ik heb dat gaat om uh voor de laatste uh 12 maanden

FM: Ja

B: dan komt te vervallen en dat er geen automatische doorplaatsing mag plaatsvinden. Deze documentatie wil ik even naar u toe faxen en wanneer deze documentatie even ondertekent voor akkoord dan krijgt u binnen enkele dagen nog een officiële schriftelijke bevestiging van ons terug.

(…)

Gesprek van 23 september 2005 10.16 uur.

B: Ok, ik heb van het hoofdkantoor een notitie gekregen

FM: Ja

B: waarop staat aangegeven uh dat uw bedrijfsvermelding nu bij ons is afgelopen.

FM: Ja

B: Gemeenteregister vanwege de kosten gekort moest worden en dat de laatste 12 maanden kan komen te vervallen. Klopt dat?

FM: ja dat, nou het zegt me zo gauw even niets moet ik u bekennen meneer Brouwer, maar het zou heel goed kunnen

(…)

B: Nou het is uh sinds uh kort uh vermelding dat ons op het Internet is opgenomen. Elk bedrijf dat het bij het kamer van koophandel staat ingeschreven, wordt automatisch bij ons ook extra vermeld.

FM: O, juist ja.

B: Om zo onnodige misverstanden te voorkomen.

FM: Ja

B: ik heb de documentatie voor mij liggen

FM: Ja

B: waarop er staat vermeld dat de laatste 12 maanden daardoor komen te vervallen.

FM: Ja. Nou ja, ik neem dan aan dat dat klopt, maar het zegt me zo gauw even niks.

B: Ja nou uh deze documentatie zal even naar u toe faxen.

FM: ja ok

B: Wanneer u deze documentatie even ondertekent

FM: Ja

B: voor akkoord dan krijgt u enkele dagen officieël bericht van hoofdkantoor.

Gesprek van 6 december 2005 10.26 uur

F= Acquisiteur Gemeenteregister.

F.: Ok, maar ik bel uh eigenlijk nog even in verband uh vermeldingen van uh MCL (…)

Gemeenteregister

FM: Ja

F: Wat ik begrepen had is dat die al een tijdje pas was stonden vermeld alleen uh

FM: Oh

F: Sinds 2005 gaan ze (...) kosten (…) rekenen. Dus onze vraag is eigenlijk op beide vermeldingen dan nog een keer voor de laatste 12 maanden betaald door geplaatst mogen worden of uh wou u ze liever laten vervallen?

FM: Nou ik was me totaal niet bekend dat we op het Gemeenteregister stonden dus u mag ze ook laten vervallen wat mij betreft hoor.

F: Komen te vervallen.

FM: Ja

F.: Dat geldt ook voor de uh MCL (…)?

FM: Dat geldt ook voor MCL, … ja hoor.

F.: Ja goed, dan uh als het gelegen komt dan laat ik gelijk even een fax naar jullie toe (…)

FM: O, dat uh ja dat is prima want dan uh weten precies uh wat daarvan staat he?

(…)

F: En op beide dui uh documentatie staat vermelden dat uh de laatste 12 maanden dus komen te vervallen en dat die uh niet in rekening gebracht hoeft te worden uh .. Ik weet niet of in de gelegenheid bent omdat voor half t[medewerker]f met een akkoord terug te retourneren?

FM: Nou meneer, ik heb een vrij vol programma, maar ik zal even mijn best doen.

F: Is prima en dan uh zullen ze dat gelijk van het hoofdkantoor voor u gaan verwerken.

1.4

De transcriptie van het gesprek tussen Vacaturegids, een handelsnaam die Roma BV naast Gemeenteregister ook gebruikt, en Zorggroep Noorderbreedte luidt als volgt.

Gesprek op 12 maart 2004 te 10.10 uur.

FM= [medewerker] van Zorggroep Noorderbreedte

JW= Acquisiteur [medewerker] van Vacaturegids.

JW: (…) ik bel even inzake Vacaturegids in samenwerking met arbeidsvoorzieningen Nederland.

FM: Ja

JW: Jullie personeelsadvertentie staat al een tijdje bij ons op het Internet

(…)

JW: Nou dat is mooi om te horen en uh ja nu is mijn vraag of u eventueel weer belangstelling voelt voor een laatste plaatsing op dit m(…)

FM: Nou ja daar zouden we eens even door ons heen moeten laten gaan. Dat uh dat dan moeten we even een voorstelletje te hebben denk ik.

JW: Ja. Nou het gaat er natuurlijk om kijk uhum sorry

Of u zegt maar ik heb er eventueel nog belangstelling voor dan kunnen we hem dus eventueel voor de tweede keer dan op onze kosten door laten plaatsen.

FM: Ja precies, nou ja dat lijkt mij uh op uh geen verkeerd idee dan.

(…)

JW: Nee dan doe ik het nog even zo meneer [Medewerker]. Dan bevestig uh ik dat nog even.

(…)

JW: Dan zet ik er even duidelijk op dat de tweede laatste plaatsing op onze kosten wordt door geplaatst

FM: Ja

JW: Als u gewoon die per omgaande even terug kunt faxen wanneer even tijd heeft dan uh kan ik die zaak voor in orde maken.

1.5

Bij brief van 8 maart 2006 heeft [P] het volgende aan Gemeenteregister geschreven.

"Hierbij wil ik graag reageren op mijn bedrijfsvermelding in de Gemeenteregister.

Helaas berust dit voor mij op een totale misverstand. Naar aanleiding van een telefoongesprek met een contactpersoon (…) heb ik zonder aarzelen een offerte getekend om juist geregistreerd te worden. Terwijl ik aangegeven had, deed niet te willen.

De fout ligt geheel aan mijn kant want ik had niet anders begrepen dat ik geen verplichtingen zou hebben juist omdat er anders kosten aan zouden zijn verbonden.

Ik heb dus het geheel ondertekend met de gedachte juist geen verplichtingen te hebben. N u zult u zich afvragen waarom dan de bevestiging? Ik ben telefonisch benaderd dat dit nog moest worden ondertekend om alles kloppend te maken. Voor mij een bevestiging dat het duidelijk was dat ik verder afstand nam van het Gemeenteregister. Ik snap zelf niet dat ik zo dom heb kunnen zijn om dit te ondertekenen zonder het goed te lezen(…)”

1.6

In het faxbericht van 25 oktober 2005 aan Gemeenteregister heeft [medewerker] namens

Glashandel De Baronie BV het volgende laten weten.

" Na telefonisch contact met u hebben gehad vandaag rond 11:30, heb ik u proberen duidelijk te maken dat het nooit mijn intentie is geweest met Gemeenteregister zaken te doen.

Ook bij de eerste telefoongesprekken ben ik altijd van de veronderstelling geweest dat ik nooit een opdracht ergens voor heb gegeven om de simpele reden dat ik daar ook niet toe bevoegd ben.

Na het nogmaals bekijken van de door mij gestuurde faxen bleek toch dat ik had getekend voor een opdracht waarvan ik dacht dat het om een annulering ging. (…)”

2.

Gemeenteregister heeft betwist dat de aanpak zoals deze is beschreven in de verklaring van mr. [VE], directeur Steunpunt Acquisitiefraude (hierna : [VE]) de hare is.

Over de door Polderworm overgelegde transcripties van gesprekken met Gemeenteregister heeft Gemeenteregister naar voren gebracht dat deze aanleiding zijn geweest voor intern overleg waarbij er op is aangedrongen dat de acquisiteurs strikt gebruik maken van het belscript, waarin staat dat niet gezegd mag worden dat door ondertekening van de offerte nu juist geen overeenkomst wordt aangegaan. Volgens Gemeenteregister heeft haar acquisiteur Maal in het gesprek met Polderworm niet aan Polderworm voorgehouden dat door ondertekening van de fax de beëindiging van de plaatsing op de site van Gemeenteregister diende te worden bevestigd en ook niet dat Polderworm door ondertekening geen financiële verplichtingen op zich zou nemen.

Gemeenteregister heeft haar aanbod om Maal hierover als getuige te laten horen herhaald.

Gemeenteregister heeft voorts betwist dat zij in het gesprek met Polderworm gebruik heeft gemaakt van de werkwijze zoals die uit de brieven van [H] en [M] blijkt.

Gemeenteregister heeft bij de betwisting van de werkwijze zoals die naar voren komt in de verklaring van [VE] en de brieven van [H] en [M], herhaald dat haar klanten, net als Polderworm, tot twee keer toe hebben getekend voor de opdracht aan Gemeenteregister. Dat de klanten nietsvermoedend een overeenkomst aangaan voor 24 maanden is dan ook onjuist aldus Gemeenteregister.

3.

Het gaat in deze zaak in de kern om de vraag of Polderworm, zoals zij heeft gesteld, door misleiding ertoe is gebracht de faxberichten van Gemeenteregister te tekenen en zo schriftelijk akkoord te gaan met een vermelding van haar onderneming op de website van Gemeenteregister voor de duur van 24 maanden tegen betaling van € 99,00 exclusief BTW per maand, terwijl die vermelding geen reële waarde vertegenwoordigt. Polderworm heeft naast de door haar gestelde gang van zaken rond de door Gemeenteregister met haar gevoerde gesprekken, en mede ter onderbouwing daarvan, gesteld dat de gebruikelijke handelwijze van Gemeenteregister is dat zij ongevraagd bedrijven op haar site vermeldt, deze bedrijven vervolgens onverwacht benadert en hen in dat gesprek in de veronderstelling brengt dat zij de vermelding op de site van Gemeenteregister annuleren en dat dit schriftelijk moet worden vastgelegd en hen zo beweegt tot ondertekening van het door Gemeenteregister gestuurde faxbericht, waarmee zij een overeenkomst aangaan tot vermelding van hun onderneming op de site van Gemeenteregister tegen betaling, terwijl zij dat juist niet willen. Althans zo begrijpt de kantonrechter de stelling van Polderworm nu Polderworm daaraan de conclusie heeft verbonden dat de handelwijze van Gemeenteregister is gericht op het met boos opzet creëren van advertentieopdrachten.

4.

Gemeenteregister heeft niet bestreden dat de telefoongesprekken waarvan transcripties zijn overgelegd door haar medewerkers (onder de naam Gemeenteregister of onder een andere handelsnaam Vacaturegids) zijn gevoerd. Zij heeft ook de inhoud van die transcripties niet betwist. Gemeenteregister heeft immers slechts aangevoerd dat deze transcripties voor haar reden zijn geweest voor intern overleg. Dat is zelfs eerder een erkenning van de inhoud van die gesprekken dan een betwisting. Vast staat daarom dat medewerkers van Gemeenteregister en Vacaturegids de in de transcripties weergegeven gesprekken hebben gevoerd zoals deze daarin zijn weergegeven. Het gaat hier om totaal 7 gesprekken, gevoerd in de periode van 12 maart 2004 tot en met 23 september 2005.

Uit die transcripties komt als een rode draad naar voren dat de desbetreffende ondernemingen de eerste keer onverwacht worden benaderd, dat wordt meegedeeld dat er in het verleden al een vermelding is geweest op de site van Gemeenteregister/ Vacaturegids, dat daar nu kosten aan verbonden worden en dat beëindiging van die vermelding schriftelijk moet worden vastgelegd, door terugzending van een voor akkoord ondertekende fax en dat liefst zo snel mogelijk. Althans wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat de beëindiging schriftelijk via een fax moet worden bevestigd. In verschillende van die gesprekken heeft de medewerker van Gemeenteregister meegedeeld dat de laatste 12 maanden van de vermelding komen te vervallen en dat er geen automatische doorplaatsing mag plaatsvinden, waarbij veelal gerefereerd wordt aan documentatie waarover hij beschikt. Geoordeeld moet worden dat in de betreffende gesprekken de suggestie wordt gewekt van een bestaande band tussen Gemeenteregister/Vacaturegids en de onderneming, dat aan de bestaande vermelding kosten worden verbonden, maar dat niet betaald hoeft te worden als de vermelding vervalt en dat daarom bevestigd moet worden dat geen automatische doorplaatsing mag plaatsvinden. Daarbij is van belang dat er, net als bij Polderworm, tussen de desbetreffende bedrijven enerzijds en Gemeenteregister anderzijds voorafgaand aan de telefoongesprekken geen (al dan niet tot een contractuele band geleid hebbende) contacten zijn geweest omtrent de (tot dan toe) gratis vermelding van die bedrijven. Met de mededeling over de laatste 12 maanden wordt, indien deze mededeling wordt bezien in samenhang met de onjuiste suggestie van de al langere tijd bestaande band en de door Gemeenteregister geplaatste gratis vermelding op haar site waar nu een einde aan moet komen, de (eveneens onjuiste) suggestie gewekt dat de onderneming wordt ontslagen van een betalingsverplichting voor de laatste 12 maanden dat de onderneming is vermeld, althans de suggestie dat ondertekening bevestigt dat geen betalingsverplichting wordt aangegaan.

5.

Gemeenteregister heeft evenmin gemotiveerd betwist dat de brieven van [H] en [M] een juiste weergave geven van hetgeen tussen haar en [H] en [M] is voorgevallen, noch gemotiveerd gesteld dat zij [M] en [H] geen reden heeft gegeven voor hun veronderstelling dat zij door de fax van Gemeenteregister te tekenen juist van hun verplichtingen jegens Gemeenteregister af waren. Dat had van Gemeenteregister wel verwacht mogen worden, zeker nu de handelwijze die uit die brieven naar voren komt sterke gelijkenis vertoont met de hiervoor als vaststaand aangenomen handelwijze van Gemeenteregister. Net als in voormelde brieven draait het in die gesprekken om de door Gemeenteregister door suggesties gewekte veronderstelling bij haar gesprekspartners, dat juist geen verplichtingen ontstaan als de fax van Gemeenteregister ondertekend terug gestuurd wordt. Gemeenteregister heeft echter volstaan met te stellen dat zij de werkwijze die uit die brieven naar voren komt niet heeft gevolgd in de onderhavige zaak. Daarmee staat vast dat de inhoud van die brieven juist is en [H] en [M] bij het ondertekenen van de hen door Gemeenteregister gestuurde fax meenden dat zij juist geen verplichtingen op zich namen.

6.

Gegeven voorgaande vaststellingen acht de kantonrechter de betwisting van Gemeenteregister van de schriftelijke verklaring van [VE] ook ontoereikend gemotiveerd. Immers kan niet anders geoordeeld worden dan dat de in die verklaring beschreven klachten over Gemeenteregister eenzelfde werkwijze betreffen als die naar voren komt uit de transcripties en de brieven van [H] en [M]. Het verweer van Gemeenteregister dat haar klanten tweemaal getekend hebben voor de opdracht aan Gemeenteregister, gaat langs de in de verklaring van [VE] beschreven klachten heen. Het gaat er immers om dat die klanten erover klagen dat zij juist als gevolg van de door [VE] beschreven handelwijze van Gemeenteregister ertoe zijn bewogen tot ondertekening van de hen door Gemeenteregister gestuurde faxen en dat Gemeenteregister hen door de beschreven handelwijze, terwijl zij niet beoogden opdracht te geven voor een betaalde vermelding of plaatsing op de site van Gemeenteregister, een opdrachtbevestiging heeft ontfutseld.

7.

Gemeenteregister heeft nog gesteld dat haar belscript de instructie inhoudt dat niet gezegd mag worden dat door ondertekening van de offerte nu juist geen overeenkomst wordt aangegaan. Gemeenteregister heeft echter dat belscript niet overgelegd. Bovendien gaat ook dit verweer langs de kern van de zaak heen. Het gaat hier juist om de dingen die niet uitdrukkelijk worden meegedeeld maar gesuggereerd. Daarbij is van belang dat Gemeenteregister niet heeft gesteld dat het belscript de mededeling voorschrijft dat door ondertekening nu juist wel (zoals in feite het geval is) wél een overeenkomst wordt aangegaan.

Op grond van de overgelegde transcripties van telefoongesprekken, de brieven van [H] en [M] en de schriftelijke verklaring van [VE], die een weergave bevat van ongeveer 200 klachten over de handelwijze van Gemeenteregister in de periode van oktober 2003 tot en met september 2007, is de kantonrechter van oordeel dat vast staat dat Gemeenteregister ondernemers gebruikelijk op misleidende wijze benadert. Gemeenteregister beweegt haar gesprekspartners zo tot ondertekening van een faxbericht waarmee zij, in tegenstelling tot de door Gemeenteregister in het gesprek gewekte suggestie dat zij daarmee een einde maken aan een betalingsverplichting, juist de verplichting aangaan te betalen voor een vermelding van hun onderneming op de site van Gemeenteregister. Van belang is daarbij dat, als onweersproken door Gemeenteregister, ook vast staat dat in het faxbericht dat direct na die telefoongesprekken wordt gestuurd, in overeenstemming met de in het gesprek gewekte suggestie, in een zeer groot en dik gedrukt lettertype is vermeld dat “de komende 12 maanden komen te vervallen”. De essentialia van de overeenkomst zijn echter in zeer klein en onopvallend lettertype vermeld. De stelselmatigheid die blijkt uit de vele klachten waarop de verklaring van [VE] betrekking heeft en de mate van eensluidendheid van de beschrijving van de handelwijze van Gemeenteregister in de overgelegde stukken alsmede de periode waarop de transcripties, brieven en klachten betrekking hebben, maken dat slechts geoordeeld kan worden dat Gemeenteregister stelselmatig op de hiervoor beschreven wijze handelt.

8.

Gemeenteregister heeft echter gemotiveerd betwist dat zij in het geval van Polderworm ook op voormelde wijze heeft gehandeld. Zij heeft betwist dat Maal, die de gesprekken met Polderworm heeft gevoerd, aan Polderworm heeft voorgehouden dat zij door ondertekening van de toegezonden fax de beëindiging van de plaatsing van Polderworm op de site diende te bevestigen. Voorts heeft Gemeenteregister gesteld dat Maal evenmin aan Polderworm heeft voorgehouden dat zij geen financiële verplichtingen op zich zou nemen. Gemeenteregister heeft aangeboden Maal als getuige te laten horen.

9.

Het oordeel dat Gemeenteregister stelselmatig op voormelde misleidende wijze ondernemers benadert en beweegt tot ondertekening van een opdracht om tegen betaling gedurende 24 maanden hun onderneming op haar site te vermelden, is, de betwisting van Gemeenteregister en het bewijsaanbod van Gemeenteregister in aanmerking genomen, onvoldoende om nu al te concluderen dat ook de overeenkomst met Polderworm als gevolg van dezelfde op misleiding gerichte handelwijze van Gemeenteregister tot stand is gekomen. Wel is die vaststelling reden om Gemeenteregister te belasten met het bewijs van haar stelling dat dit zij in het geval van Polderworm, in afwijking van de bestendig door haar gehanteerde handelwijze, geen misleidende en suggestieve informatie heeft gegeven, maar haar op duidelijke wijze heeft meegedeeld dat door ondertekening van het faxbericht een overeenkomst voor de duur van 24 maanden werd aangegaan en dat Polderworm daarbij een betalingsverplichting van € 99,00 exclusief BTW per maand op zich nam voor de vermelding van haar onderneming op de site van Gemeenteregister. Dat vaststaat dat tussen Gemeenteregister en Polderworm voorafgaand aan het telefoongesprek op 29 maart 2005 en de aansluitende ondertekening door Polderworm van de fax van Gemeenteregister geen contact is geweest over de gratis vermelding van Polderworm op de site van Gemeenteregister, dat Gemeenteregister haar ongevraagd en onverwacht telefonisch heeft benaderd, dat zij Polderworm aansluitend aan dat gesprek ter ondertekening het faxbericht waarop zij zich hier beroept heeft gezonden en de opvallende overeenkomst tussen de wijze tussen de inrichting van deze fax en de faxberichten waarover in de verklaring van [VE] wordt gesproken, is te meer reden om de bewijslast in deze zaak bij Gemeenteregister te leggen.

10.

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld hun verhinderdata op te geven voor de getuigenverhoren, zoals hierna is aangegeven. Gemeenteregister zal daarbij tevens dienen op te geven hoeveel en welke getuigen zij voor wil brengen.

11.

In afwachting van de bewijslevering wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt Gemeenteregister in de gelegenheid te bewijzen dat zij in de door haar met Polderworm gevoerde telefoongesprekken, in afwijking van de bestendig door haar gehanteerde handelwijze, geen misleidende en suggestieve informatie heeft gegeven, maar haar duidelijk heeft meegedeeld dat door ondertekening van het faxbericht een overeenkomst voor de duur van 24 maanden werd aangegaan en dat Polderworm daarbij een betalingsverplichting op zich nam van € 99,00 exclusief BTW per maand voor de vermelding van haar onderneming op de site van Gemeenteregister;

- bepaalt voorts het navolgende:

Voor overlegging van schriftelijk bewijs wordt de zaak aangehouden tot de zitting van woensdag 27 februari 2008 te 11.00 uur. Indien Gemeenteregister bewijs door getuigen wil leveren, moet dat voor of uiterlijk op die zitting schriftelijk aan de sector kanton worden meegedeeld met opgave van de namen van de getuigen die zullen worden voorgebracht.

Gemeenteregister wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat uiterlijk zeven dagen voor het verhoor ook aan de tegenpartij de namen en woonplaatsen van de getuigen moeten worden opgegeven.

Als partijen wensen dat met hun verhinderdata rekening wordt gehouden, zullen zij die eveneens voor of uiterlijk op die zitting schriftelijk dienen op te geven. Vervolgens zal dan worden bepaald wanneer het getuigenverhoor zal plaatsvinden.

Het getuigenverhoor zal worden gehouden in het gerechtsgebouw te Lelystad, Stationsplein 15.

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. E.T.M. Schoevaars, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 13 februari 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

=======================================================================

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Lelystad

zaaknr.: 362144 CV 07-7708

datum : 2 april 2008

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Roma BV, h.o.d.n. Gemeenteregister,

gevestigd te Hoogezand, hierna aangeduid als Gemeenteregister,

eisende partij,

gemachtigde mr. K. B. Spoelstra, advocaat te Groningen,

tegen

1. de commanditaire vennootschap "DE POLDERWORM C. V.",

gevestigd te Rutten,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij, hierna gezamenlijk aangeduid als Polderworm,

gemachtigde mr. D. Van Loo, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam Zuidoost.

De procedure

Op 13 februari 2008 is in deze zaak voor de tweede keer een tussenvonnis gewezen. De kantonrechter heeft andermaal kennisgenomen van de stukken in deze zaak.

De verdere beoordeling van het geschil

1.

Bij voormeld tussenvonnis is geoordeeld dat vast staat dat Gemeenteregister gebruikelijk ondernemers op misleidende wijze benadert en die ondernemers zo beweegt tot het ondertekenen van een faxbericht waarmee zij een betalingsverplichting op zich nemen, terwijl zij op grond van de uitlatingen van Gemeenteregister de verwachting hadden dat zij daarmee juist een einde maakten aan een betalingsverplichting, danwel voorkwamen een betalingsverplichting aan te gaan, van welke verplichting het (al dan niet op handen zijnde) bestaan overigens veelal ten onrechte wordt gesuggereerd. Tot die misleidende handelwijze behoort dat Gemeenteregister aansluitend een faxbericht stuurt waarin in grote vette letters mededelingen zijn opgenomen die de onjuiste suggesties versterken en daarmee ook de gewekte verwachting dat men door ondertekening een einde maakt aan een betalingsverplichting danwel voorkomt dat er een betalingsverplichting ontstaat.

2.

Omdat Gemeenteregister gemotiveerd had bestreden dat zij ook Polderworm op deze vastgestelde misleidende wijze heeft benaderd en bewijs daarvan had aangeboden, is Gemeenteregister in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat zij in de door haar met Polderworm gevoerde telefoongesprekken, in afwijking van de bestendig door haar gehanteerde handelwijze, geen misleidende en suggestieve informatie heeft gegeven, maar Polderworm duidelijk heeft meegedeeld dat door ondertekening van het faxbericht een overeenkomst voor de duur van 24 maanden werd aangegaan en dat Polderworm daarbij een betalingsverplichting op zich nam van € 99,00 exclusief BTW per maand voor de vermelding van haar onderneming op de site van Gemeenteregister. In dat verband is de zaak naar de rol verwezen voor opgave verhinderdata, waarbij is bepaald dat Gemeenteregister op de vastgestelde roldag schriftelijk bewijs kon overleggen en dat zij, indien zij bewijs door getuigen wilde leveren, dat moest meedelen onder opgave van de namen van de getuigen die zij wilde voorbrengen. Gemeenteregister heeft echter niets van zich laten horen.

3.

Gemeenteregister heeft derhalve in het geheel geen bewijs geleverd, schriftelijk noch door getuigenverhoor noch anderszins.

Nu Gemeenteregister geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om het haar opgedragen bewijs te leveren, kan niet van de juistheid van die onbewezen stelling worden uitgegaan. Het moet er daarom voor gehouden worden dat Gemeenteregister ook Polderworm op de voor haar gebruikelijke misleidende wijze heeft benaderd en daardoor bij Polderworm de suggestie heeft gewekt dat zij door ondertekening van het door Gemeenteregister op 29 maart 2005 toegezonden faxbericht juist geen betalingsverplichtingen zou krijgen. De vastgestelde misleidende werkwijze van Gemeenteregister die zij ook in het gesprek met Polderworm heeft gebruikt, maakt dat geoordeeld moet worden dat Gemeenteregister heel goed wist dat de wil van Polderworm niet gericht was op het aangaan van een overeenkomst voor de vermelding van het bedrijf van Polderworm op de site van Gemeenteregister tegen betaling van € 99,00 exclusief BTW per maand voor de duur van 24 maanden. Deze vaststelling leidt ertoe dat Gemeenteregister niet wordt beschermd tegen het ontbreken van een op die overeenkomst gerichte wil van Polderworm. Naast de misleidende praktijken van Gemeenteregister kunnen haar slechte bedoelingen, en dus haar kwade trouw, ook worden afgeleid uit het feit dat de tegenprestatie waartoe Gemeenteregister zich bij de gestelde overeenkomst heeft verplicht, zoals Polderworm heeft gesteld, geen reële waarde heeft. Dat haar tegenprestatie in geen verhouding staat tot de maandelijkse betalingsverplichting van Polderworm heeft Gemeenteregister niet gemotiveerd bestreden. Daarbij komt dat Polderworm een kopie van haar vermelding op de site van Gemeenteregister heeft overgelegd en de kantonrechter ook niet anders kan constateren dan dat die vermelding voor Polderworm waardeloos is, nu daaruit zelfs niet valt af te leiden wat Polderworm verkoopt, maar alleen haar naam, adres en telefoonnummer is vermeld.

4.

Gelet op het ontbreken van de wil bij Polderworm om een betaalde plaatsing van haar bedrijf op de site van Gemeenteregister overeen te komen en de vaststelling dat Gemeenteregister wist dat Polderworm niet de wil had om een betaalde plaatsing overeen te komen, moet worden geoordeeld dat geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Aan deze niet bestaande overeenkomst kan Gemeenteregister geen rechten jegens Polderworm ontlenen. De door Gemeenteregister gevorderde betaling moet daarom worden afgewezen.

5.

Aangezien het subsidiaire verweer, dat het meest verstrekkend is, slaagt en leidt tot afwijzing van de vordering van Gemeenteregister, behoeven de andere verweren niet te worden besproken.

6.

Gemeenteregister zal, als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering van Gemeenteregister af;

- veroordeelt Gemeenteregister in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Polderworm begroot op:

• € 350,00 voor salaris gemachtigde.

Aldus gewezen door mr. E.T.M. Schoevaars, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 2 april 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.