Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2007:BD1582

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
19-12-2007
Datum publicatie
05-06-2008
Zaaknummer
134963 / HA ZA 07-976
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toepassing 23-EEX-Vo. Internationale forumkeuze. Algemene voorwaarden zijn overhandigd en aanvaard op de beurs.

Ook als terhandstelling niet heeft plaatsgevonden, moet worden aangenomen dat algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden zijn toegestuurd en voor akkoord ondertekend en teruggezonden. Niet gebleken van onbevoegdelijke vertegenwoordiging. Rechtbank is bevoegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 134963 / HA ZA 07-976

Vonnis in incident van 19 december 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HIGH PERFORMANCE PC B.V.,

statutair gevestigd te Panningen (gemeente Helden), kantoorhoudende te Almere,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. H. Reitsma te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar Duits recht

TRENDCOM GMBH,

gevestigd te Hannover (Duitsland),

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. C. Borstlap,

advocaat mr. C.C.A. van Rest te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Hiper en Trendcom genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de incidentele conclusie inhoudende de incidentele vordering tot onbevoegdverklaring

- de conclusie van antwoord in het incident

- de akte inhoudende reactie op conclusie van antwoord in het incident en tevens overlegging producties

- de antwoordakte in het incident.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering en het verweer in het incident

2.1. Trendcom vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart. Volgens de hoofdregels van de EEX-Vo is volgens haar niet de Nederlandse, maar de Duitse rechter bevoegd. Van een geldige forumkeuze is naar haar mening geen sprake.

2.2. Hiper voert gemotiveerd verweer. Zij beroept zich, samengevat, op de forumkeuze die is opgenomen in haar algemene voorwaarden.

3. De beoordeling in het incident

3.1. In de hoofdzaak spreekt Hiper Trendcom, uit hoofde van in opdracht van Trendcom door Hiper geleverde zaken, aan tot betaling van een aantal facturen ten bedrage van in totaal EUR 72.401,01.

3.2. Kernvraag van dit geschil is of Hiper een geslaagd beroep kan doen op de in haar voorwaarden neergelegde forumkeuze voor de Nederlandse rechter. De vraag of een geldige forumkeuze is gemaakt dient te worden beantwoord aan de hand van artikel 23 EEX-Vo. Dit artikel bepaalt, voor zover van belang, dat partijen een (exclusieve) forumkeuze overeen kunnen komen:

a. bij schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst;

b. in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn geworden;

c. - in de internationale handel - in een vorm die overeenstemt met een gewoonte waarvan partijen op de hoogte (behoren te) zijn en die in de internationale handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen.

3.3. Hiper doet, zo begrijpt de rechtbank een beroep gedaan op de a-grond van artikel 23, eerste lid EEX-Vo en heeft aan haar stelling dat de algemene voorwaarden geldig zijn overeengekomen het navolgende ten grondslag gelegd.

1. Overhandiging van een exemplaar van de voorwaarden heeft (voor het eerst) plaatsgevonden op een beurs voor ICT-producten te Hannover in maart 2005. Bij de besprekingen die tussen partijen op deze beurs hebben plaatsgevonden heeft Hiper nadrukkelijk op de toepasselijkheid van haar voorwaarden gewezen. De heren [A] en [B] hebben daarbij namens Trendcom de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.

2. De voorwaarden zijn door Hiper voor het sluiten van de (eerste) overeenkomst, namelijk in juli 2005 aan Trendcom toegezonden. Zij zijn namens Trendcom voor akkoord ondertekend en teruggezonden. Hiper heeft een kopie van de ondertekende voorwaarden in het geding gebracht. Onder aan deze voorwaarden is het navolgende vermeld:

“Name of the customer: Trendcom GmbH

Sign: [handtekening - rechtbank]

Print Name: [B]

Date: 18.07.05

3.4. Trendcom ontkent dat de algemene voorwaarden op de beurs in Hannover ter hand zijn gesteld. Daarnaast stelt zij dat [B] op 18 juli 2005 niet in dienst was bij haar. Er was op dat moment geen arbeidsovereenkomst tussen [B] en Trendcom. [B] is, zo blijkt volgens Trendcom uit een opzeggingsbrief van 30 december 2005, eerst op 3 september 2005 in dienst getreden van Trendcom. [B] kan, zo stelt Trendcom, dus onmogelijk op 18 juli 2005 de algemene voorwaarden namens haar ondertekend hebben. Ook uit het overzicht van de fiscalist van Trendcom blijkt, volgens Trendcom, dat [B] pas per 3 september 2005 in dienst is getreden van Trendcom. [B] was gedurende zijn dienstverband niet bevoegd om stukken te tekenen namens Trendcom. [B] was op 18 juli 2005 in dienst van Two Sell Shop. Aan deze laatste onderneming heeft Hiper ook zaken geleverd.

3.5. De rechtbank is van oordeel dat in voldoende mate vast is komen te staan dat de door Hiper gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten die Hiper aan haar vordering in de hoofdzaak ten grondslag heeft gelegd. Daarbij is het navolgende van belang.

In het licht van de gedetailleerde stellingen van Hiper omtrent de wijze waarop en de persoon aan wie zij de voorwaarden op de beurs in Hannover ter hand heeft gesteld en door wie deze zijn aanvaard namens Trendcom, heeft Trendcom met haar blote ontkenning dat die voorwaarden aan haar aldaar niet zijn overhandigd, onvoldoende gemotiveerd betwist. Daar komt bij dat zij weliswaar de terhandstelling ontkent, maar de stelling van Hiper dat zij de algemene voorwaarden heeft aanvaard, niet heeft betwist.

Reeds hierom gaat de rechtbank van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Hiper uit.

3.6. Ook indien niet zou zijn komen vast te staan dat de algemene voorwaarden aan Trendcom zijn overhandigd en door haar zijn aanvaard op de bewuste beurs, moeten de algemene voorwaarden van Hiper op de relatie tussen partijen van toepassing worden geacht. Hiper heeft een stuk in het geding gebracht met de inhoud als is vermeld in rechtsoverweging ?3.3 onder punt ?2. Trendcom heeft daartegenover gesteld dat [B] op 18 juli 2005, de datum van ondertekening van dit stuk, (nog) niet bij haar in dienst was. Dat [B] niet bij haar in dienst was op grond van een tussen [B] en Trendcom geldende arbeidsovereenkomst, sluit de mogelijkheid dat hij wel Trendcom vertegenwoordigde, althans dat Hiper er op mocht vertrouwen dat hij Trendcom vertegenwoordigde, niet uit. Evenmin sluit de stelling van Trendcom dat [B] op 18 juli 2005 bij Two Sell Shop in dienst was, zulks uit. Ook indien van de juistheid van de stellingen van Trendcom wordt uitgegaan leidt dat dus niet tot de conclusie dat Hiper niet mocht veronderstellen dat Trendcom de algemene voorwaarden had aanvaard. Dat [B] ook voor 1 september 2005 reeds werkzaamheden verrichtte voor Trendcom wordt bevestigd door de niet door Trendcom betwiste stelling van Hiper dat ([A] en) [B] namens Trendcom op de beurs in maart 2005 (dus nog voor 1 september 2005) namens Trendcom de geldigheid van de voorwaarden hebben aanvaard.

3.7. Trendcom heeft nog aangevoerd dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn aangezien zij in de Engelse taal zijn gesteld en Trendcom een Duitse partij is. Die stelling leidt niet tot toewijzing van de incidentele eis aangezien zij geen steun vindt in het geldende recht.

3.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het in de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding van toepassing is op overeenkomsten die aan de vordering in de hoofdzaak ten grondslag zijn gelegd. De incidentele vordering dient derhalve te worden afgewezen. De rechtbank ziet aanleiding om, met toepassing van artikel 337, lid twee Rv, tussentijds hoger beroep open te stellen.

3.9. De beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1. wijst het gevorderde af,

4.2. houdt de beslissing omtrent de kosten aan,

in de hoofdzaak

4.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 16 januari 2008 voor conclusie van antwoord.

4.4. bepaalt dat tegen dit tussenvonnis hoger beroep kan worden ingesteld,

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2007.